Bokföringsnämnden har nu antagit ett nytt allmänt råd som är mera anpassat till dagens teknik och företagens behov. Den största nyheten är att undantagsregeln som tillåter senareläggning av bokföringen ändrats.

 • Bokföringen får senareläggas till 50 dagar efter utgången av den månad då affärshändelsen inträffade.
 • Om den årliga nettoomsättningen uppgår till högst 3 miljoner kr, får bokföringen senareläggas till 50 dagar efter utgången av det kvartal då affärshändelsen inträffade.
 • Bokföringen får senareläggas till 60 dagar efter utgången av det räkenskapsår då affärshändelsen inträffade om:
  – det normalt förekommer högst 50 verifikationer som avser sammanlagt högst 250 affärshändelser per räkenskapsår, och
  den årliga nettoomsättningen uppgår till högst 1 miljon kr.
 • Enskilda näringsidkare får senarelägga bokföringen till den dag som inkomstdeklaration för det räkenskapsår då affärshändelsen inträffade ska lämnas enligt Skatteförfarandelagen(2011:1244) om:
  – företaget inte utför sådana gränsöverskridande transaktioner inom EU som avses i 26 kap. 33 a § andra stycket Skatteförfarandelagen,
  – det normalt förekommer högst 50 verifikationer som avser högst 250 affärshändelser per räkenskapsår, och
  – den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till högst 1 miljon kr.

Till det som nämns ovan finns undantag. Hela vägledningen (BFNAR 2013:2) finns på www.bfn.se