Allmänna Villkor – General Terms

Här kan du ta del av FAR:s allmänna villkor. Du kan antingen läsa de nedan eller ladda ner de som PDF.

PDF – FAR:s allmänna villkor för redovisnings och rådgivningstjänster

PDF – FAR:s allmänna villkor för revisionstjänster

PDF – FAR:s general terms for accounting and advisory services

PDF – FAR:s general terms for audit services

Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster
Version 2022:1 – 15 december 2022
1 Allmänt
Tillämpning
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för uppdrag avseende redovisnings-, rådgivnings- och andra granskningstjänster som inte utgör lagstadgad revision eller lagstadgade tilläggsuppdrag (”Uppdraget”) som uppdragstagaren (”Uppdragstagaren”) åtar sig att utföra för uppdragsgivarens (”Uppdragsgivaren”) räkning.
Uppdragsavtal
1.2 Dessa allmänna villkor utgör tillsammans med uppdragsbrevet (”Uppdragsbrevet”), eller annan skriftlig överenskommelse, uppdragsavtalet (”Uppdragsavtalet”) mellan Uppdragstagaren och Uppdragsgivaren (tillsammans ”Parterna”).
Företrädesordning
1.3 Vid eventuella motstridigheter mellan å ena sidan Uppdragsbrevet eller annan skriftlig överenskommelse och å andra sidan dessa allmänna villkor ska Uppdragsbrevet eller annan skriftlig överenskommelse ha företräde.
2 Uppdragets omfattning och utförande
Uppdragsbrev
2.1 Uppdragets närmare omfattning, inriktning och eventuell tillämplig standard regleras i Uppdragsbrevet eller annan skriftlig överenskommelse.
Ändringar och tillägg
2.2 Ändringar av och tillägg till ett befintligt Uppdragsavtal gäller endast om de bekräftats skriftligen av Parterna.
3 Parternas åtaganden
Uppdragstagarens åtagande
3.1 Uppdragstagaren ska utföra Uppdraget med sådan skicklighet och omsorg som följer av tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter samt för Uppdragstagaren gällande god yrkessed i branschen.
3.2 Uppdragstagaren ansvarar inte för slutsatser eller rekommendationer baserade på felaktig eller bristfällig information från Uppdragsgivaren eller tredje man som Uppdragsgivaren anvisat. Om det finns uppenbara skäl för Uppdragstagaren att anta att tillhandahållen information är felaktig eller bristfällig, ska Uppdragsgivaren skyndsamt informeras om detta.
Uppdragsgivarens åtagande
3.3 En övergripande förutsättning för Uppdragets utförande är att Uppdragsgivaren har erforderliga resurser för att i verksamheten kunna fatta affärsmässigt välgrundade beslut och för att kunna ta ansvar för användningen av resultatet av Uppdraget. Uppdragsgivaren ansvarar således för att Uppdragsgivarens beslut fattas på underlag av tillräcklig omfattning och kvalitet och för bedömningen av att resultatet av Uppdraget är lämpligt för Uppdragsgivarens syften. Det är också Uppdragsgivarens ansvar att verksamheten i stort bedrivs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
3.4 Uppdragsgivaren ska på begäran av Uppdragstagaren utan dröjsmål tillhandahålla sådan komplett och korrekt information som behövs för Uppdragets genomförande. Om Uppdragsgivaren, eller tredje man som Uppdragsgivaren anvisat, dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för Uppdragets utförande, kan detta orsaka förseningar och ökade kostnader. Uppdragstagaren ansvarar inte för sådana förseningar och ökade kostnader, oberoende av om det är fråga om ökade arvodeskostnader eller andra kostnader, och har rätt till ersättning för eventuella ökade arvodeskostnader eller andra kostnader.
3.5 Om inte Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren särskilt har kommit överens om något annat i Uppdragsavtalet, baseras Uppdraget på den information och det material som Uppdragsgivaren tillhandahåller.
3.6 Om Uppdraget inte ska resultera i ett bestyrkande enligt en särskilt angiven granskningsstandard utgår Uppdragstagaren från att informationen och materialet är korrekt och fullständigt, vilket innebär att Uppdragstagaren inte självständigt verifierar den information och det material som lämnats.
3.7 Under Uppdragets utförande ska Uppdragsgivaren se till att Uppdragstagaren utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för Uppdraget.
2(7)
3.8 För att Uppdragstagaren ska kunna genomföra Uppdraget inom de uppsatta tidsramarna eller i övrigt inom rimlig tid och med bibehållen kvalitet, ska Uppdragsgivaren säkerställa att Uppdragsgivarens personal finns tillgänglig för att ge Uppdragstagaren den assistans som Uppdragstagaren rimligen kan begära.
3.9 Om Uppdragstagaren behöver tillträde till Uppdragsgivarens lokaler för att kunna utföra Uppdraget, ska Uppdragsgivaren tillhandahålla de lokaler och de andra resurser som Uppdragstagaren rimligen kan begära. Uppdragstagaren åtar sig att efter skriftliga anvisningar från Uppdragsgivaren följa de säkerhetsföreskrifter som gäller för användningen av Uppdragsgivarens datautrustning samt för att få tillgång till datanätverk och/eller lokaler.
3.10 Uppdragsgivaren ska omedelbart underrätta Uppdragstagaren om förändrade ägarförhållanden som innebär att Uppdragsgivaren får ny ägare, blir intresseföretag eller närstående såsom detta definieras i tillämpligt redovisningsregelverk. Uppdragstagaren ska även underrättas omedelbart om Uppdragsgivaren avser att notera sina överlåtbara värdepapper på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform (MTF) utanför Sverige.
4 Åtgärder enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism
4.1 Uppdragstagaren har enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism en skyldighet att inför antagandet av Uppdraget identifiera Uppdragsgivarens företrädare och varje fysisk person som, direkt eller indirekt, äger mer än 25 procent av Uppdragsgivaren eller av annan anledning har ett bestämmande inflytande över Uppdragsgivaren (”Verklig huvudman”) samt inhämta och bevara relevant dokumentation om detta. Uppdragsgivaren ska utan dröjsmål lämna den information som Uppdragstagaren efterfrågar och informera Uppdragstagaren om de förändringar som sker vad gäller Uppdragsgivarens företrädare och Verklig huvudman i förhållande till den information som lämnats till Uppdragstagaren inför antagandet av Uppdraget.
4.2 Uppdragstagaren ska i enlighet med lag, i den omfattning som är motiverad med beaktande av identifierade risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, kontrollera och dokumentera att de transaktioner som utförs stämmer överens med den kunskap som Uppdragstagaren har om Uppdragsgivaren, dess affärs- och riskprofil och, om det behövs, varifrån dess ekonomiska medel kommer. Vid misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism är Uppdragstagaren skyldig att rapportera misstankarna till Polismyndigheten. Uppdragstagaren kan inte hållas ansvarig för eventuell skada som förorsakats Uppdragsgivaren, direkt eller indirekt, till följd av att Uppdragstagaren fullföljer sin lagstadgade skyldighet.
5 Behandling av personuppgifter
5.1 Inför antagandet av och med anledning av Uppdraget kan Uppdragstagaren, eventuella nätverksföretag eller annan som anlitas av Uppdragstagaren, komma att insamla, använda, överföra, lagra eller på annat sätt behandla information som kan avse en identifierad eller identifierbar fysisk person (”Personuppgifter”) i de jurisdiktioner de bedriver verksamhet. Uppdragstagaren åtar sig att behandla Personuppgifterna i enlighet med de krav som följer av gällande rätt.
6 Avrapportering m.m.
Avrapportering
6.1 Om Uppdraget innefattar leverans av dokument fullgör Uppdragstagaren Uppdraget genom att leverera slutdokument (i pappersform och/eller elektronisk form) till Uppdragsgivaren i enlighet med vad som har överenskommits i Uppdragsavtalet. Dokumenten kan utgöra råd och rekommendationer i rapporter, mötesanteckningar, korrespondens, utlåtanden samt andra handlingar upprättade på Uppdragsgivarens begäran.
Muntliga råd
6.2 Under Uppdragets utförande och på begäran av Uppdragsgivaren kan Uppdragstagaren komma att muntligen (vid telefonsamtal eller möten) och mer informellt lämna svar på direkta frågor eller i övrigt lämna kommentarer. Eftersom detta kan innebära en kort kommentar till ett komplicerat problem där Uppdragstagaren inte har tillgång till fullständig och korrekt information, blir Uppdragstagaren inte ansvarig förrän svaret eller kommentaren bekräftats skriftligen.
Utkast till dokument
6.3 Utkast till dokument som Uppdragstagaren tillhandahåller Uppdragsgivaren utgör inte Uppdragstagarens slutliga ställningstagande. Uppdragstagaren ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma på grund av att Uppdragsgivaren i något avseende har förlitat sig på ett utkast.
3(7)
7 Uppdragets bemanning
Egen personal
7.1 Uppdragstagaren åtar sig att bemanna Uppdraget med personal på ett sådant sätt att åtagandet enligt punkterna 3.1 och 3.2 uppfylls. Om Parterna i Uppdragsavtalet har kommit överens om vilka medarbetare som ska ingå i Uppdragets team får Uppdragstagaren byta ut medarbetare om detta inte negativt påverkar Uppdragstagarens åtagande enligt punkt 3.1, ökar kostnaderna för Uppdragsgivaren eller medför att en eventuell tidsplan i något väsentligt hänseende rubbas.
Underkonsulter
7.2 Uppdragstagaren har rätt att anlita underkonsulter förutsatt att dessa uppfyller Uppdragstagarens åtagande enligt punkt 3.1. Uppdragstagaren svarar för underkonsultens arbete som sitt eget och har rätt till ersättning för arbete som utförts av underkonsulten. Uppdragstagaren åtar sig också att ansvara för att underkonsulten följer de riktlinjer och åtaganden i övrigt som gäller för Uppdragstagaren gentemot Uppdragsgivaren.
8 Rekrytering
8.1 Parterna förbinder sig att under den tid som Uppdraget pågår och sex (6) månader efter att det upphört inte – vare sig direkt eller indirekt genom någon annan – verka för att anställa någon hos respektive Part som varit involverad i Uppdraget.
9 Arvode, utlägg m.m.
Allmänt
9.1 Om inte något annat särskilt avtalats i Uppdragsavtalet ska nedanstående gälla för arvode, utlägg och kostnader, tillkommande skatter och avgifter m.m.
Beräkning av arvode
9.2 Arvodet för Uppdraget kommer att debiteras enligt de beräkningsgrunder som anges i Uppdragsavtalet. Om sådana beräkningsgrunder saknas, kommer Uppdragstagaren att debitera ett skäligt arvode och då ta hänsyn till bl.a. resursåtgång inklusive specialistkunskap, komplexitet i Uppdraget, forskning och know-how som utvecklats av Uppdragstagaren, användning av teknik och strukturkapital. Hänsyn kommer även att tas till om Uppdraget varit så brådskande att arbetet behövt utföras efter ordinarie arbetstid, på helger eller under semesterperioder.
9.3 Om Uppdragsavtalet anger ett beräknat arvode, ska Uppdragstagaren underrätta Uppdragsgivaren om det beräknade arvodet väsentligt kommer att överskridas.
9.4 Uppdragstagarens arbete till följd av gällande lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang till svenska och/eller andra myndigheter utgör en integrerad del av Uppdraget. Ökade arbetsinsatser till följd härav kan medföra tillkommande arvoden utöver det beräknade arvodet.
9.5 Ökade arbetsinsatser som är en följd av att Uppdragsgivaren brustit i sina åtaganden, till exempel genom att tillhandahålla ofullständig eller bristfällig information alternativt ofullständigt eller bristfälligt material eller tillhandahållit informationen eller materialet för sent, ingår inte i det beräknade arvodet.
Prisjustering, utlägg och skatter
9.6 Uppdragstagaren har rätt att för löpande uppdrag göra sådana prisjusteringar som kan hänföras till allmänna pris- eller kostnadsförändringar.
9.7 Utöver arvode har Uppdragstagaren rätt till ersättning för utlägg och kostnader i samband med Uppdraget, såsom bl.a. ansöknings- och registreringsavgifter samt utlägg för resor, kost och logi.
9.8 Uppdragsgivaren ska betala Uppdragstagaren den mervärdesskatt eller skatt av annat slag som ska tas ut med anledning av Uppdraget.
10 Fakturering och betalningsvillkor m.m.
Fakturering och betalningsvillkor
10.1 Om inte något annat särskilt avtalats i Uppdragsbrevet eller annan skriftlig överenskommelse ska följande gälla. Uppdragstagaren fakturerar Uppdragsgivaren löpande baserat på det arbete som utförts och de utlägg som gjorts. Uppdragstagaren kan alternativt fakturera Uppdragsgivaren a conto månadsvis eller kvartalsvis baserat på uppskattat arvode för Uppdraget. Uppdragsgivaren ska betala senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning tas dröjsmålsränta ut enligt räntelagen (1975:635).
10.2 Uppdragstagaren ska alltid underrätta Uppdragsgivaren om eventuella förändringar i faktureringsvillkoren.
Försenad betalning
10.3 Om Uppdragsgivaren inte betalar en fordran i rätt tid, har Uppdragstagaren rätt att omedelbart avbryta Uppdraget till dess den utestående fordran är
4(7)
till fullo betald, och Uppdragstagaren är då fri från ansvar för en försening eller någon annan skada som kan bli följden av avbrottet. Uppdragstagaren har rätt att säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan om Uppdragsgivaren efter mer än trettio (30) dagar efter betalningspåminnelse ännu inte betalat. Motsvarande gäller om Uppdragsgivaren inte i tid betalar för något annat uppdrag som Uppdragstagaren utfört.
11 Tystnadsplikt
Parternas tystnadsplikt
11.1 Respektive Part förbinder sig att inte lämna konfidentiell information om Uppdraget till utomstående, inte heller information om den andra Partens verksamhet och angelägenheter, utan den andra Partens skriftliga samtycke, med undantag för vad som följer av punkterna 11.3–11.5. Uppdragstagaren äger dock rätt att lämna konfidentiell information, i den mån det erfordras för att Uppdraget ska kunna utföras. Uppdragstagaren svarar för att eventuella underkonsulter är bundna av denna tystnadsplikt.
Konfidentiell information
11.2 Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlats mellan Parterna i samband med Uppdraget eller som någon av Parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av Uppdraget, med undantag för sådana råd och upplysningar som
• är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot tystnadsplikten ovan, eller
• en Part tagit emot från tredje man som inte är bunden av tystnadsplikten ovan eller mottagande Part självständigt tagit fram eller redan känner till.
Undantag från tystnadsplikten
11.3 Parterna har rätt och ibland skyldighet att lämna konfidentiell information till tredje man om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.
11.4 Uppdragstagaren har vidare rätt att lämna konfidentiell information till
• FAR eller annan som anlitas av FAR i samband med disciplinärenden och kvalitetskontroller som inte följer av författning,
• eventuella nätverksföretag eller annan som anlitas av Uppdragstagaren eller nätverksföretag,
o för utförandet av Uppdraget,
o i syfte att kontrollera Uppdragstagarens eventuella krav på opartiskhet och självständighet samt utföra kvalitetskontroller och övriga risk management-åtgärder,
o i administrativt syfte (såsom internredovisning, finansiell rapportering, nyttjande av IT-tjänster och/eller för att utföra administrativa stödtjänster), och
• försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Uppdragstagaren ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.
11.5 Om Uppdraget avser rådgivning som innebär att en skatteförmån uppnås genom ett gränsöverskridande arrangemang, får Uppdragsgivaren lämna information till annan rådgivare, Skatteverket eller utländsk skattemyndighet om hur en skatteförmån kan uppnås genom det arrangemanget. Uppdragsgivaren är skyldig att informera Uppdragstagaren om en annan rådgivare har fått tillgång till innehållet i sådan rådgivning samt att, med undantag för Skatteverket eller en utländsk skattemyndighet, informera samtliga personer som fått tillgång till innehållet i rådgivningen att de inte får förlita sig på det utan att först ha inhämtat Uppdragstagarens skriftliga godkännande.
12 Nyttjanderätt och immateriella rättigheter
Nyttjanderätt till resultat
12.1 Uppdragsgivaren har inte rätt att till tredje man sprida eller låta tredje man använda sig av eller förlita sig på material som tillhandahålls av Uppdragstagaren inom ramen för Uppdraget, till exempel slut- och delrapporter, men även övrigt material, som tas fram under Uppdraget (”Resultatet”), i vidare mån än vad som följer av Uppdragsavtalet.
12.2 Uppdragstagaren får utan begränsning i tid och rum återanvända eller nyttja innehållet i Resultatet av Uppdraget i andra uppdrag, förutsatt att åtagandena i avsnitt 11 inte åsidosätts.
12.3 Punkterna 12.1 och 12.2 gäller inte när Resultatet utgör räkenskapsinformation.
Immateriella rättigheter
12.4 Uppdragstagaren behåller äganderätten till alla immateriella rättigheter, såväl sådana som Uppdragstagaren innehar före Uppdraget som sådana som utvecklas under Uppdraget. Uppdragsgivaren får
5(7)
dock använda sig av immateriella rättigheter ägda eller utvecklade av Uppdragstagaren för att kunna tillgodogöra sig Resultatet av Uppdraget, men inte i vidare mån än vad som följer av punkterna 12.1–12.3.
12.5 Om Uppdraget omfattar eller berör immateriella rättigheter som Uppdragsgivaren innehar och som under Uppdragets gång modifieras eller utvecklas genom insatser från Uppdragstagaren, behåller Uppdragsgivaren äganderätten till dessa rättigheter fullt ut. Uppdragstagaren får dock – om inte något annat avtalas i Uppdragsavtalet – återanvända eller nyttja den kunskap och know-how som Uppdragstagaren genom sina insatser tillfört Uppdragsgivaren, förutsatt att åtagandena i avsnitt 11 inte åsidosätts.
12.6 Ingendera Part får använda den andra Partens varumärken, logotyp eller andra kännetecken utan uttryckligt och skriftligt samtycke.
13 Intressekonflikter
13.1 Parterna åtar sig att såväl innan Uppdragsavtalet träffats som under avtalstiden vidta rimliga åtgärder för att undersöka att inte Uppdraget ger upphov till en intressekonflikt som kan äventyra Uppdragets fullgörande. Vardera Part åtar sig att informera den andra Parten om ändrade förhållanden. Uppdragstagaren måste ges möjlighet att beakta eventuella tvingande regler och andra standarder inom revisions- och rådgivningsbranschen, såsom IESBAs Etikkod. Parterna är överens om att det inte är möjligt att upptäcka och förutse alla de intressekonflikter som eventuellt finns när Uppdragsavtalet träffas eller som, enligt någondera Parts uppfattning, uppstår därefter. Uppdragsgivaren är medveten om att Uppdragstagaren är bunden av tystnadsplikt rörande uppdrag för andra kunder och att bakgrunden till en intressekonflikt därför ibland inte kan lämnas. Då någondera Part (eller båda) anser att det finns en intressekonflikt, ska dock Parterna efter bästa förmåga försöka finna former för att lösa frågan för att Uppdraget ska kunna fullföljas.
14 Giltighetstid och uppsägning
Uppdragsavtalets giltighetstid
14.1 Uppdragsavtalet börjar gälla från den dag som anges i Uppdragsavtalet eller från den dag Uppdraget påbörjas om något startdatum inte anges. Om inget annat avtalats gäller Uppdragsavtalet fram till dess Uppdraget avslutats. En Part får, om inget annat avtalats, genom skriftligt meddelade säga upp Uppdragsavtal som gäller tillsvidare med tre (3) månaders uppsägningstid.
Uppsägning – avtalsbrott
14.2 En Part får genom ett skriftligt meddelande säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan, om den andra Parten bryter mot villkoren enligt Uppdragsavtalet, avvikelsen är av väsentlig betydelse och en möjlig rättelse inte har skett inom trettio (30) dagar från det att Parten skriftligen begärt rättelse.
14.3 Uppdragstagaren får även genom ett skriftligt meddelande säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan om Uppdragsgivaren inte fullföljer sina åtaganden enligt punkterna 3.3–3.9 eller på annat sätt inte medverkar till att Uppdraget kan utföras i enlighet med Uppdragsavtalet och rättelse inte har skett inom trettio (30) dagar från det att Uppdragstagaren skriftligen begärt rättelse. Någon begäran om rättelse behöver dock inte lämnas om det skäligen kan antas att Uppdragsgivaren inte kommer att vida rättelse med anledning av Uppdragstagarens begäran.
En sådan förändring av ägarförhållanden som anges i punkt 3.10 innebär att Uppdragstagaren har rätt att säga upp Uppdragsavtalet med en (1) månads uppsägningstid. En förändring av ägarförhållandena kan också innebära att Uppdragstagaren får rätt att säga upp avtalet på det sätt som framgår av punkten 14.5.
Uppsägning – obestånd m.m.
14.4 En Part får genom ett skriftligt meddelande säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan, om den andra Parten inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller likvidator utsedd eller om det finns skäl att anta att något sådant kommer att inträffa.
Uppsägning – opartiskhet eller självständighet
14.5 En Part får genom ett skriftligt meddelande säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan, om det visar sig att Uppdraget kan komma att hota Uppdragstagarens opartiskhet eller självständighet i egenskap av revisor för Uppdragsgivaren eller någon annan revisionskund och hotet inte går att reducera till en acceptabel nivå genom andra åtgärder.
Uppsägning – redovisningsuppdrag (enligt Reko)
14.6 Uppdragstagaren får genom ett skriftligt meddelande säga upp ett Uppdragsavtal som avser redovisningsuppdrag med omedelbar verkan om det visar sig att redovisningen kan antas innehålla väsentliga fel, brister eller oegentligheter och rättelse inte har skett inom trettio (30) dagar från det att Uppdragstagaren skriftligen begärt rättelse. Någon
6(7)
begäran om rättelse behöver dock inte lämnas om redovisningen innehåller oegentligheter eller om det skäligen kan antas att Uppdragsgivaren inte kommer att vidta rättelse med anledning av Uppdragstagarens begäran.
Uppsägning – arvode
14.7 Vid uppsägning av Uppdragsavtalet ska Uppdragsgivaren betala Uppdragstagaren arvode, utlägg, kostnader för underkonsulter och andra kostnader enligt Uppdragsavtalet som Uppdragstagaren enligt Uppdragsavtalet är berättigad till fram till upphörandetidpunkten. Om uppsägningen inte görs enligt punkt 14.4 eller 14.5 eller om den görs av Uppdragsgivaren och inte grundar sig på ett väsentligt avtalsbrott från Uppdragstagarens sida, ska Uppdragsgivaren även ersätta Uppdragstagaren för andra rimliga kostnader som uppstått i samband med Uppdraget. Till sådana kostnader räknas bl.a. särskilda investeringar som föranleds av Uppdraget och särskilda avvecklingskostnader till följd av att Uppdragsavtalet upphört i förtid. Uppdragstagaren ska vidta skäliga åtgärder för att så långt möjligt begränsa sådana kostnader.
15 Ansvar
Force majeure
15.1 Uppdragstagaren är inte ansvarig för en skada som beror på svensk eller utländsk lag eller myndighetsåtgärd, krigshändelse, terrorism, IT-attacker, strejk, blockad, bojkott, lockout, pandemi, brand eller annan olycka, naturkatastrof eller störningar i IT-, tele- eller eldistributionen eller någon annan liknande omständighet som inte kunnat förutses. Ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller förbehållet även om Uppdragstagaren själv är föremål för eller vidtar en sådan konfliktåtgärd.
Lagändringar m.m.
15.2 Uppdragstagaren genomför Uppdraget i enlighet med gällande regler och utifrån förståelsen av tillämpliga författningstolkningar och domslut vid den tidpunkt som Uppdraget eller en del av Uppdraget genomförs. Uppdragstagaren har inget ansvar för följderna av författningsändringar eller omtolkningar som görs efter det datum som Uppdragstagaren avrapporterat Uppdraget eller en relevant del av Uppdraget.
Tredjemansanspråk
15.3 Om inte något annat avtalats i Uppdragsavtalet är resultatet av Uppdraget avsett att endast användas av Uppdragsgivaren, och därför accepterar Uppdragstagaren inte något ansvar gentemot tredje man eller någon utomstående som försöker utnyttja, dra fördel av eller förlita sig på det arbete som Uppdragstagaren utfört i Uppdraget.
15.4 Uppdragstagaren ska hållas skadeslös av Uppdragsgivaren för varje form av krav på ersättning som tredje man riktar mot Uppdragstagaren – innefattande Uppdragstagarens egna kostnader på grund av tredjemanskrav – till följd av att Uppdragsgivaren gjort Resultatet av Uppdraget, eller någon del därav, tillgängligt för tredje man. Uppdragsgivaren blir dock inte ansvarig för tredjemanskrav, om det kan visas att den aktuella skadan uppstått på grund av att Uppdragstagaren uppsåtligen har handlat felaktigt eller förfarit grovt vårdslöst.
Begränsning av ansvar
15.5 Skador i andra fall än de som avses i punkterna 15.1 och 15.2 ska Uppdragstagaren ersätta endast om Uppdragstagaren förfarit oaktsamt eller uppsåtligt. Uppdragstagaren är inte i något fall ansvarig för bortfall av produktion, utebliven vinst eller någon annan indirekt skada eller följdskada av något som helst slag. Uppdragstagaren är inte heller ansvarig under de förhållanden som framgår av punkterna 6.2 och 6.3.
Maximalt ersättningsbelopp
15.6 Uppdragstagarens ansvar för alla skador, förluster, kostnader och utgifter i Uppdraget är begränsat till det högsta av antingen två (2) gånger avtalat arvode för Uppdraget enligt Uppdragsavtalet eller tio (10) gånger det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) som gällde när Uppdragsavtalet träffades. För Uppdrag som löpt under längre tid än tolv (12) månader ska avtalat arvode för Uppdraget utgöras av det genomsnittliga årsarvodet. Det genomsnittliga årsarvodet uppgår till det sammanlagda arvode som utgått för tjänsterna under uppdragstiden, dividerat med antalet månader som förflutit under uppdragstiden, multiplicerat med tolv. Uppdragstiden är tiden från Uppdragets början till tidpunkten för den omständighet på vilken Uppdragsgivaren grundar sin talan. Begränsningen gäller dock inte om det visas att Uppdragstagaren förorsakat skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet. Ersättning utgår enbart i enlighet med denna klausul. Prisavdrag eller andra påföljder kan inte utgå.
7(7)
Reklamation
15.7 Uppdragsgivaren ska utan dröjsmål skriftligen till Uppdragstagaren reklamera sådana fel eller brister i utförandet av Uppdraget eller en del av Uppdraget som Uppdragsgivaren upptäcker eller bort upptäcka. Reklamationen ska innehålla tydliga uppgifter om felets eller bristens art och omfattning. Efter en reklamation eller anmärkning ska Uppdragstagaren beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen – om detta är möjligt – innan Uppdragsgivaren kräver ersättning. Uppdragsgivarens rätt till skadestånd eller avhjälpande enligt denna punkt är förverkad om reklamationen inte görs inom skälig tid. Uppdragsgivaren har inte rätt att innehålla belopp som inte direkt avser reklamerat arbete, eller underlåta att i övrigt fullgöra sina åtaganden.
15.8 För att skadeståndskrav ska kunna göras gällande mot Uppdragstagaren, ska Uppdragsgivaren först göra en reklamation och därefter framställa skadeståndskraven skriftligen senast inom tolv (12) månader efter reklamationen.
Försäkring
15.9 Uppdragstagaren ska ha en för sin verksamhet anpassad professionsansvarsförsäkring.
16 Uppdragsdokumentation, meddelanden och elektronisk kommunikation
Uppdragsdokumentation
16.1 Uppdragstagaren bevarar uppdragsdokumentationen i minst tio (10) år efter avslutat Uppdrag och förvarar den på sådant sätt att den inte blir tillgänglig för obehöriga.
Meddelanden
16.2 Reklamationer, uppsägningar och andra meddelanden avseende Uppdragsavtalets tillämpning samt adressändringar ska översändas genom bud, rekommenderat brev eller e-post till Parternas senast angivna adresser.
Elektronisk kommunikation
16.3 Elektronisk överföring av information mellan Parterna kan inte garanteras vara säker eller fri från virus eller fel, och följaktligen kan sådan information obehörigen fångas upp, förvanskas, förloras, förstöras, försenas, komma fram i ofullständigt skick, skadas på något annat sätt eller vara riskabel att använda av någon annan anledning. Parterna är medvetna om att system och rutiner inte kan garantera att överföringar inte kommer att utsättas för risker, men båda Parter samtycker till att använda kommersiellt rimliga metoder för viruskontroll eller sekretess innan information skickas elektroniskt. Parterna accepterar dessa risker och godkänner elektronisk kommunikation dem emellan.
17 Fullständigt avtal, partiell ogiltighet
17.1 Uppdragsavtalet utgör hela överenskommelsen mellan Parterna rörande Uppdraget. Det ersätter och upphäver varje tidigare förslag, korrespondens, överenskommelse eller annan kommunikation, skriftlig som muntlig.
17.2 Om någon bestämmelse i Uppdragsavtalet konstateras ogiltig, ska detta inte innebära att Uppdragsavtalet i sin helhet är ogiltigt. I den mån ogiltigheten påverkar en Parts rättigheter eller skyldigheter, ska istället skälig jämkning ske.
18 Tillämplig lag
18.1 Svensk lag, med undantag för dess lagvalsregler, ska tillämpas på Uppdraget.
19 Tvister
19.1 Tvister med anledning av Uppdraget ska avgöras av svensk allmän domstol.

Kontaktperson vid frågor:

Antti J. Niemi
antti.niemi@revideco.se

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer
Version 2022:1 – 15 december 2022
1 Allmänt
Tillämpning
1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan revisorn (”Revisorn”) och uppdragsgivaren (”Företaget”) (tillsammans ”Parterna”) vid Revisorns utförande av revision och tilläggsuppdrag som är reglerade i lag samt revisionsrådgivning som kan hänföras till sådana uppdrag, om inte något annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.
1.2 Med Revisorn avses antingen en personvald revisor eller ett valt registrerat revisionsbolag.
Uppdragsavtal
1.3 Dessa allmänna villkor utgör tillsammans med uppdragsbrevet uppdragsavtalet (”Uppdragsavtalet”) mellan Parterna. Uppdragsbrevet ska bekräftas skriftligen av Företaget.
Företrädesordning
1.4 Vid eventuella motstridigheter mellan å ena sidan uppdragsbrevet och å andra sidan dessa allmänna villkor ska uppdragsbrevet ha företräde.
Begreppet Företagsledningen
1.5 Med ”Företagsledningen” avses i det följande den eller de som svarar för Företagets organisation och förvaltningen av Företagets angelägenheter samt den eller de som har hand om den löpande förvaltningen.
2 Revisorns ansvar att följa god revisors- och revisionssed
Revisionens syfte
2.1 Revisionen syftar bl.a. till att granska Företagets ekonomiska information till marknaden. Revisorn granskar dels Företagets årsredovisning, eller i förekommande fall, enbart årsbokslut och bokföring (räkenskapsrevision), dels Företagsledningens förvaltning (förvaltningsrevision).
Revisionens utförande
2.2 Revisorn kommer att utföra revisionsuppdraget och eventuella lagstadgade tilläggsuppdrag i enlighet med de krav som följer av revisionslagen (1999:1079) eller annan tillämplig associationsrättslig lagstiftning och revisorslagen (2001:883), International Standards on Auditing samt god revisors- och revisionssed i Sverige. Revisorn ska informera Företaget om eventuella ändringar i kraven som har väsentlig betydelse för arbetets inriktning och omfattning. Revisorn planerar och genomför revisionen för att i rimlig grad försäkra sig om att årsredovisningen, och i förekommande fall, koncernredovisningen eller årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisorn genomför granskningen i den omfattning som Revisorn bedömer är nödvändig för att kunna göra ett uttalande. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att bedöma redovisningsprinciperna och Företagsledningens tillämpning av dem, att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som Företagsledningen gjort när den upprättat årsredovisningen, och i förekommande fall, koncernredovisningen eller årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen, och i förekommande fall, koncernredovisningen eller årsbokslutet. I uppdraget ingår, där det är föreskrivet, också att lämna ett uttalande om Företagsledningens förvaltning av Företaget samt eventuellt ett uttalande om ansvarsfrihet för Företagsledningen eller om Företagsledningens ersättningsskyldighet mot Företaget. Till grund för sitt uttalande om ansvarsfrihet eller ersättningsskyldighet kommer Revisorn att ta del av väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i Företaget. Revisorn kommer även att granska om Företagsledningen har handlat i strid med tillämplig associationsrättslig lagstiftning, årsredovisningslagen (1995:1554), bokföringslagen (1999:1078) eller, i förekommande fall, bolagsordningen/stadgarna/förordnandet eller motsvarande bestämmelser.
Revisionens begränsningar
2.3 Revisionen baseras i viss omfattning på urval och har även andra inneboende begränsningar. Detta förhållande, tillsammans med de begränsningar som finns inbyggda i systemen för redovisning och intern kontroll, medför en risk för att felaktiga uppgifter i årsredovisningen, och i förekommande fall, koncernredovisningen eller årsbokslutet, som är väsentliga och som har sin orsak i oegentligheter och
2(6)
fel, inte upptäcks. Motsvarande gäller avseende oegentligheter och fel i Företagsledningens förvaltning.
3 Företagets och Företagsledningens ansvar och medverkan
Företagsledningens ansvar
3.1 Företagsledningen har bl.a. ansvar för att
• förvalta Företaget och därmed bl.a. skydda Företagets tillgångar,
• fastställa och tillämpa lämpliga redovisningsprinciper,
• vidta åtgärder för att se till att Företagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att den kontrolleras på ett betryggande sätt. Motsvarande gäller också avseende Företagets skyldigheter i fråga om skatter och avgifter,
• upprätta och vidmakthålla intern kontroll som bedöms nödvändig för upprättandet av finansiella rapporter,
• förebygga och upptäcka oegentligheter och fel genom att införa lämpliga redovisningssystem och system för intern kontroll,
• identifiera och analysera affärsmässiga risker i Företagets verksamhet,
• upprätta årsredovisning, och i förekommande fall, koncernredovisning eller årsbokslut inom lagstadgad tid och med de upplysningar som krävs,
• informera Revisorn om identifierad eller misstänkt bristande efterlevnad av lagar och förordningar
a. som inbegriper finansiella oegentligheter,
b. som direkt påverkar fastställandet av väsentliga belopp och upplysningar i Företagets finansiella rapporter, och/eller
c. som inte har någon direkt inverkan på belopp och upplysningar i den finansiella rapporteringen men vars efterlevnad är grundläggande för Företagets verksamhet, dess förmåga att fortsätta sin verksamhet eller för att undvika väsentliga påföljder,
• informera Revisorn, vid kännedom om
a. obehörig åtkomst till IT-system som
antingen har inträffat eller där det finns skäl att anta att det kan ha inträffat fram till dagen för revisionsberättelsens avgivande, i den utsträckning som det är skäligen sannolikt att sådan obehörig åtkomst, enskilt eller aggregerat om det rör sig om flera incidenter, kan få en väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna, i varje enskilt fall eller aggregerat om det rör sig om flera incidenter, och
b. angrepp mot Företagets IT-system vid vilket Företaget betalat eller överväger att betala lösensumman, oavsett lösensummans storlek,
• genast informera Revisorn om Företaget avser att notera sina överlåtbara värdepapper på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform (MTF) utanför Sverige, och
• genast informera Revisorn om Företaget avser att översända en rapport eller skrivelse som Revisorn har tillhandahållit Företaget över årsredovisningen och i förekommande fall koncernredovisningen till myndighet eller motsvarande utanför Sverige, oaktat att sådan rapport eller skrivelse får lämnas ut till tredje man enligt punkten 7.3 nedan.
Företagsledningens medverkan
3.2 Företagsledningen ska
• ge Revisorn tillfälle att genomföra granskningen och i rätt tid lämna Revisorn alla de upplysningar och det biträde som Revisorn bedömer vara nödvändigt för att uppdraget ska kunna fullgöras enligt lag och god revisionssed,
• medverka till att i rätt tid ta fram sådana uttalanden som Revisorn ska inhämta från Företaget enligt god revisionssed,
• ansvara för att sådana förhållanden som Företagsledningen bedömer har betydelse för revisionen i rätt tid delges Revisorn för kännedom, samt
• ge Revisorn tillgång till de personer inom Företaget som Revisorn bedömer att det är nödvändigt att inhämta information från.
3(6)
Företagets ansvar
3.3 Företaget ansvarar för att den information som Företagsledningen och övriga företrädare för Företaget lämnar till Revisorn är korrekt och fullständig samt att informationen kan läggas till grund för Revisorns arbete i enlighet med uppdraget.
3.4 Företaget får inte vidta åtgärder som begränsar Revisorns möjlighet att utföra revisionsuppdraget i enlighet med gällande lagar och god revisionssed.
4 Åtgärder enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism
4.1 Revisorn har enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism en skyldighet att inför antagandet av revisionsuppdraget identifiera Företagets företrädare och varje fysisk person som, direkt eller indirekt, äger mer än 25 procent av Företaget eller av annan anledning har ett bestämmande inflytande över Företaget (”Verklig huvudman”) samt inhämta och bevara relevant dokumentation om detta. Företaget ska utan dröjsmål lämna den information som Revisorn efterfrågar och informera Revisorn om de förändringar som sker vad gäller Företagets företrädare och Verklig huvudman i förhållande till den information som lämnats till Revisorn inför antagandet av uppdraget.
4.2 Revisorn ska i enlighet med lag, i den omfattning som är motiverad med beaktande av identifierade risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, kontrollera och dokumentera att de transaktioner som utförs stämmer överens med den kunskap som Revisorn har om Företaget, dess affärs- och riskprofil och, om det behövs, varifrån dess ekonomiska medel kommer. Vid misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism är Revisorn skyldig att rapportera misstankarna till Polismyndigheten. Revisorn kan inte hållas ansvarig för eventuell skada som förorsakats Företaget, direkt eller indirekt, till följd av att Revisorn fullföljer sin lagstadgade skyldighet.
5 Behandling av personuppgifter
5.1 Inför antagandet av och med anledning av uppdraget kan Revisorn, eventuella nätverksföretag eller annan som anlitas av Revisorn, komma att insamla, använda, överföra, lagra eller på annat sätt behandla information som kan avse en identifierad eller identifierbar fysisk person (”Personuppgifter”) i de jurisdiktioner de bedriver verksamhet. Revisorn åtar sig att behandla Personuppgifterna i enlighet med de krav som följer av gällande rätt.
6 Revisionsuppdragets bemanning m.m.
Ledningen av uppdraget
6.1 Om Företaget har utsett ett registrerat revisionsbolag till Revisor, utser revisionsbolaget en av de verksamma revisorerna i revisionsbolaget att vara huvudansvarig för revisionen. Revisionsbolaget har rätt att efter samråd med Företaget utse en ny huvudansvarig revisor. Om Företaget har utsett en auktoriserad eller godkänd revisor till Revisor, leds uppdraget av denna.
Revisionsteamet
6.2 Revisorn utser de personer som ska ingå i revisionsteamet och har rätt att vid behov konsultera specialister. Revisorn har även rätt att anlita nätverksföretag eller annan för utförandet av delar av revisionen.
7 Dokumentation m.m.
Uppdragsdokumentation
7.1 Revisorn ska dokumentera sitt arbete i enlighet med gällande lag och god revisionssed i Sverige och bevara dokumentationen i minst tio (10) år efter avslutat uppdrag. Den ska förvaras på sådant sätt att den inte blir tillgänglig för obehöriga.
Äganderätten till dokumentationen
7.2 Dokumentationen är Revisorns egendom. Revisorn behöver inte lämna ut dokumentationen till Företaget, eller någon annan, om detta inte följer av författning eller myndighetsbeslut.
Utlämnande av rapporter och skrivelser till tredje man
7.3 De rapporter och skrivelser som Revisorn tillhandahåller Företaget inom ramen för uppdraget, med undantag för revisionsberättelser och övriga yttranden som är avsedda för tredje man, får endast användas av Företaget för internt bruk och får således inte lämnas ut till tredje man utan Revisorns skriftliga samtycke. Utlämnande får ske om det följer av författning eller myndighetsbeslut att rapporterna och skrivelserna ska lämnas ut. I sådana fall åtar sig Företaget att informera Revisorn om utlämnandet.
Utkast till rapporter och skrivelser
7.4 Utkast till rapporter och skrivelser som Revisorn tillhandahåller Företaget utgör inte Revisorns slutliga ställningstagande. Företaget äger inte rätt att förlita sig på utkast till rapporter och skrivelser eller beräkningar som görs på preliminära
4(6)
underlag. Revisorn ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma på grund av att Företaget i något avseende har förlitat sig på ett utkast.
Återlämnande av egendom
7.5 När uppdraget upphör, ska Parterna lämna tillbaka egendom, t.ex. dokument, programvara och annan utrustning som tillhör den andra Parten.
8 Tystnadsplikt
Allmänt
8.1 Revisorn har tystnadsplikt enligt lag och god revisorssed avseende sådan information om Företaget som kommer fram i samband med revisionen. Från tystnadsplikten undantas sådana upplysningar som är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot Revisorns tystnadsplikt.
8.2 Vidare gäller att Revisorn har rätt och ibland skyldighet att lämna information om Företaget
• om det följer av författning, professionell skyldighet (t.ex. gentemot FAR eller annan som anlitas av FAR i samband med disciplinärenden och kvalitetskontroller) eller myndighetsbeslut,
• till eventuella nätverksföretag eller annan som anlitas av Revisorn eller nätverksföretag,
o för utförandet av uppdraget,
o i syfte att kontrollera och upprätthålla Revisorns opartiskhet och självständighet samt utföra kvalitetskontroller och övriga riskhanteringsåtgärder,
o i administrativt syfte (såsom internredovisning, finansiell rapportering, nyttjande av IT-tjänster och/eller för att utföra administrativa stödtjänster), och
• till Revisorns försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Revisorn ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.
Medarbetares m.fl. tystnadsplikt
8.3 Revisorn svarar för att medarbetare och specialister samt eventuella nätverksföretag, externa IT-leverantörer m.fl. som får del av information om Företaget iakttar tystnadsplikten.
9 Arvode, utlägg m.m.
Allmänt
9.1 Om inte något annat särskilt avtalats i uppdragsbrevet, ska nedanstående gälla för arvode, utlägg och kostnader, tillkommande skatter och avgifter m.m.
Beräkning av arvode
9.2 Arvodet för uppdraget kommer att debiteras enligt de beräkningsgrunder som anges i uppdragsbrevet. Om sådana beräkningsgrunder saknas, kommer Revisorn att debitera ett skäligt arvode och då ta hänsyn till bl.a. resursåtgång inklusive specialistkunskap, komplexitet i uppdraget, forskning och know-how som utvecklats av Revisorn, användning av teknik och strukturkapital. Hänsyn kommer även att tas till om uppdraget varit så brådskande att arbetet behövt utföras efter ordinarie arbetstid, på helger eller under semesterperioder.
9.3 Om uppdragsbrevet anger ett beräknat arvode, ska Revisorn underrätta Företaget om det beräknade arvodet väsentligt kommer att överskridas.
9.4 Ökade arbetsinsatser som är en följd av att Företaget brustit i sina åtaganden, till exempel genom att tillhandahålla ofullständig eller bristfällig information alternativt ofullständigt eller bristfälligt material eller tillhandahållit informationen eller materialet för sent, ingår inte i ett beräknat arvode.
Prisjustering, utlägg och skatter
9.5 Revisorn har rätt att för löpande uppdrag göra sådana prisjusteringar som kan hänföras till allmänna pris- eller kostnadsförändringar.
9.6 Utöver arvode har Revisorn rätt till ersättning för utlägg och kostnader i samband med uppdraget, såsom bl.a. ansöknings- och registreringsavgifter, tillsynsmyndighets avgifter för kvalitetskontroll samt utlägg för resor, kost och logi.
9.7 Företaget ska betala Revisorn den mervärdesskatt eller skatt av annat slag som ska tas ut med anledning av uppdraget.
10 Fakturering och betalningsvillkor m.m.
Fakturering och betalningsvillkor
10.1 Om inte annat särskilt avtalats i uppdragsbrevet ska följande gälla. Revisorn fakturerar Företaget löpande baserat på det arbete som utförts och de utlägg som gjorts. Företaget ska betala senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning tas dröjsmålsränta ut enligt räntelagen (1975:635).
5(6)
10.2 Revisorn får dock alltid fakturera Företaget a conto månadsvis eller kvartalsvis baserat på uppskattat årsarvode. Revisorn ska alltid underrätta Företaget om eventuella förändringar i faktureringsvillkoren.
Rätt till förskott m.m. vid försenad betalning
10.3 Om Företaget inte betalar förfallna fakturor i rätt tid, får Revisorn begära förskottsbetalning av uppskattat arvode för återstående revisionsarbete avseende det aktuella räkenskapsåret. Revisorn har rätt att inte påbörja revisionsarbetet avseende ett nytt räkenskapsår förrän samtliga Revisorns fordringar på grund av det tidigare räkenskapsårets revisionsarbete slutreglerats av Företaget.
10.4 Revisorn har även rätt till förskottsbetalning av uppskattat arvode för lagstadgade tilläggsuppdrag. Revisorn har rätt att inte påbörja arbetet med sådana tilläggsuppdrag förrän Företaget har betalat förskottet.
Specifikation
10.5 Revisorn ska på begäran av Företaget lämna specifikation över utfört arbete.
11 Rekrytering och anställning av personal
11.1 Revisorns opartiskhet och självständighet kan hotas om Företaget påbörjar rekrytering eller anställer person som medverkat eller medverkar i revisionsuppdraget. Detta kan antingen försena fullgörandet av uppdraget eller leda till att Revisorn måste avbryta uppdraget i förtid i enlighet med punkten 12.2. Företaget åtar sig att inte utse någon som i egenskap av revisor har medverkat i revisionsuppdraget till styrelseledamot, verkställande direktör eller någon annan ledande befattningshavare hos Företaget om inte minst ett år har gått sedan han eller hon senast medverkade i revisionsuppdraget. Är Företaget ett företag av allmänt intresse gäller tiden avseende den som varit vald revisor eller huvudansvarig för uppdraget till dess att två år har gått sedan han eller hon senast medverkade i revisionsuppdraget.
12 Uppdragets upphörande i förtid
12.1 Företaget har rätt att avbryta uppdraget i förtid om det finns saklig grund för detta.
12.2 Revisorn har i enlighet med lag och god revisorssed rätt och ibland även skyldighet att avbryta uppdraget i förtid. Om Revisorn under sådana förutsättningar avbrutit uppdraget, ska Revisorn få full ersättning av Företaget för nedlagt arbete och övriga upplupna kostnader på grund av revisionsuppdraget.
12.3 Revisorn har rätt att frånträda revisionsuppdraget i förtid, om Företaget är i dröjsmål med betalning av revisionsarvodet eller arvode för något annat uppdrag som Revisorn åtagit sig att utföra för Företaget. Revisorn har även rätt att frånträda uppdraget om Företaget begår ett annat väsentligt avtalsbrott gentemot Revisorn. Om Revisorn frånträder uppdraget enligt detta stycke, ska Företaget ersätta Revisorn enligt reglerna i punkt 12.2.
12.4 Om uppdraget upphör av sådana skäl som anges i punkt 12.2 eller 12.3, har Företaget inte rätt till någon ersättning från Revisorn.
12.5 Om Revisorn avsäger sig uppdraget i förtid utan något objektivt godtagbart skäl är Företaget berättigat till skälig ersättning för den direkta skada som Företaget åsamkats. Ersättningsskyldigheten är dock i så fall begränsad till 25 procent av arvodet för ett räkenskapsår, dock högst 25 prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
13 Ersättningsansvar och försäkring
13.1 Revisorns ersättningsansvar till följd av eventuella försummelser i uppdraget regleras i 37 § revisionslagen eller i för uppdraget tillämplig associationsrättslig lagstiftning. Inga andra påföljder än skadestånd kan utgå. Revisorn ska ha försäkring för den ersättningsskyldighet som Revisorn kan ådra sig i sin revisionsverksamhet. Försäkringen ska uppfylla Revisorsinspektionens krav. Ett eventuellt ersättningsanspråk ska framställas skriftligen utan dröjsmål och grunden för anspråket ska anges.
14 Övriga villkor
14.1 Ingen av Parterna får överlåta sina rättigheter, skyldigheter eller fordringar enligt Uppdragsavtalet. Revisorn äger dock rätt att överlåta fordringar avseende fakturerade arvoden till revisionsföretaget, ett nätverksföretag eller annan som anlitas för att driva in fordringar.
14.2 Ingen av Parterna får använda eller hänvisa till den andra Partens logotyp eller varumärke utan att i förväg inhämta den andra Partens samtycke. Revisorn får dock offentliggöra att Företaget är revisionskund till Revisorn och Företaget får lämna uppgift om vem som är Revisor i Företaget.

Kontaktperson vid frågor:

Antti J. Niemi
antti.niemi@revideco.se

Advisory and Other Services
December 15th 2022 – version 2022:1
1 General
Application
1.1 These General Terms apply to engagements concerning accounting, advisory and other re- view services which do not constitute statutory audit or statutory supplementary engagements (“the Engagement”) which the contractor (“the Contractor”) undertakes to perform on behalf of the client (“the Client”).
Engagement Contract
1.2 These General Terms, together with the engagement letter (“the Engagement Letter”) or other written agreement, constitute the engagement contract (“the Engagement Contract”) between the Contractor and the Client (jointly “the Parties”).
Order of Precedence
1.3 In the event of a conflict between the Engagement Letter or other written agreement on the one hand and these General Terms on the other, the Engagement Letter or other written agreement shall take precedence.
2 Scope and Execution of the Engagement
Engagement Letter
2.1 The detailed scope, objective and applicable standard, where appropriate, of the Engagement are governed by the Engagement Letter or other written agreement.
Amendments and Supplements
2.2 Amendments and supplements to an existing Engagement Contract are valid only if they have been confirmed in writing by the Parties.
3 Undertakings of the Parties
The Contractor’s Undertaking
3.1 The Contractor shall execute the Engagement with such proficiency and care as follows from applicable laws, ordinances and regulations and from generally accepted standards in the industry.
3.2 The Contractor is not liable for conclusions or recommendations based on incorrect or deficient information from the Client or a third party engaged by the Client. If there are evident reasons for the Contractor to assume
that the information provided is incorrect or deficient, the Client shall be promptly informed thereof.
The Client’s Undertaking
3.3 An overriding precondition for execution of the Engagement is that the Client has the necessary resources to be able to make commercially valid decisions and to take responsibility for use of the result of the Engagement. The Client is thus responsible for the Client’s decisions being made on the basis of adequate scope and quality and for the assessment of the result of the Engagement being suitable for the Client’s purposes. It is also the responsibility of the Client that the Client’s business is pursued in accordance with applicable laws and provisions.
3.4 The Client shall, at the request of the Contractor, without delay provide such complete and correct information as is needed for the Engagement to be carried out. If the Client, or a third party engaged by the Client, is slow in providing information and material or fails to take action required for the Engagement to be executed, this may cause delays and increased costs. The Contractor is not liable for such delays and increased costs, irrespective of whether they are increased fee costs or other costs, and is entitled to remuneration for potential increased fee costs or other costs.
3.5 Unless the Client and the Contractor have specifically agreed otherwise in the Engagement Contract, the Engagement is based on the information and material provided by the Client.
3.6 If the Engagement is not to result in assurance in accordance with a specifically stated assurance standard, the Contractor assumes that the information and material are correct and complete, which means that the Contractor does not independently verify the information and material supplied.
3.7 During execution of the Engagement, the Client shall ensure that the Contractor is regularly and promptly informed of any changes in the conditions for the Engagement.
3.8 To enable the Contractor to execute the Engagement within the specified time limits or otherwise within a reasonable time and with no loss of quality, the Client shall ensure that the Client’s personnel are available to lend the
2(8)
Contractor such assistance as the Contractor may reasonably request. 3.9 If the Contractor requires access to the Client’s premises in order to be able to execute the Engagement, the Client shall provide the premises and other resources which the Contractor may reasonably request. The Contractor undertakes, after receiving written instructions from the Client, to follow the security rules applicable to the use of the Client’s computer equipment and for gaining access to computer networks and/or premises.
3.10 The Client shall immediately inform the Contractor if there is a change of ownership resulting in the Client receiving a new owner, becoming an associate or a related entity as defined in applicable accounting regulations. The Client shall also immediately inform the Contractor if the Client intends to list its securities on a regulated market or on a multilaterial trading facility (MTF) outside of Sweden.
4 Actions under the Money Laundering and Terrorist Financing Act
4.1 Under the Act on Measures against Money Laundering and Terrorist Financing (2017:630), the Contractor is obliged, prior to accepting the Engagement, to identify the Client’s representative(s) and each physical person who, directly or indirectly, owns more than 25 per cent of the Client or for other reason has control over the Client (“beneficial owner”) and collect and retain relevant documentation concerning this. The Client shall, without delay, supply the information requested by the Contractor and inform the Contractor of the changes which take place with regard to the Client’s representative(s) and beneficial owner in relation to the information which has been supplied to the Contractor prior to acceptance of the Engagement.
4.2 The Contractor shall, in accordance with law, to the extent justified in consideration of identified risks of money laundering and terrorist financing, check and document that the transactions which are carried out agree with the knowledge the Contractor has of the Client, its business and risk profile and, if necessary, the origin of its financial resources. If money laundering or terrorist financing is suspected, the Contractor is obliged to report such suspicions to the police authority. The Contractor cannot be
held liable for any damage caused to the Client, directly or indirectly, as a consequence of the Contractor fulfilling his or her statutory duty.
5 Processing of Personal Data
5.1 Prior to the acceptance of and as a consequence of the Engagement, the Contractor, any network firms or others engaged by the Contractor may collect, use, transfer, store or in some other way process information which may relate to an identified or identifiable physical person (“Personal Data”) in the jurisdictions in which they operate. The Contractor undertakes to process the Personal Data in accordance with the requirements that follow from applicable law.
6 Reporting etc.
Reporting
6.1 If the Engagement includes delivery of documents, the Contractor fulfils the Engagement by delivering final documents (on paper and/or electronically) to the Client in accordance with what has been agreed in the Engagement Contract. These documents may comprise advice and recommendations in reports, minutes of meetings, correspondence, statements and documents prepared at the Client’s request.
Verbal Advice
6.2 During performance of the Engagement and at the request of the Client, the Contractor may verbally (by telephone or at meetings) or more informally respond to direct questions or otherwise submit comments. As this may imply provision of a brief comment upon a complex problem regarding which the Contractor does not have access to complete and correct information, the Contractor is not liable until the response or comment has been confirmed in writing.
Drafts of Documents
6.3 Drafts of documents which the Contractor supplies to the Client do not constitute the Contractor’s final position. The Contractor is not liable for any damage which may arise as a result of the Client in any respect having relied upon a draft.
3(8)
7 Assignment of Personnel to the Engagement
Own Personnel
7.1 The Contractor undertakes to assign personnel to work with the Engagement in such a manner that the undertaking in paragraph 3.1 and 3.2 is fulfilled. If the Parties to the Engagement Contract have agreed on the personnel to be included in the Engagement Team, the Contractor may change personnel if this does not adversely affect the Contractor’s undertaking in accordance with paragraph 3.1, increase the costs to the Client or mean that any timetable is materially disrupted.
Sub-consultants
7.2 The Contractor has the right to appoint subconsultants provided that these fulfil the Contractor’s undertaking in paragraph 3.1. The Contractor is responsible for the work of the subconsultant as its own and is entitled to remuneration for work performed by the sub-consultant. The Contractor also undertakes to be responsible for the sub-consultant following the guidelines and undertakings in other respects applicable to the Contractor in relation to the Client.
8 Recruitment
8.1 The Parties undertake, during the time when the Engagement is in progress and for six (6) months after its termination, to refrain – either directly or indirectly through anyone else – from endeavouring to employ anyone at the Party concerned who has been involved in the Engagement.
9 Fees, Disbursements etc.
General
9.1 Unless specifically agreed in the Engagement Contract, the following shall apply to fees, disbursements and expenses, additional taxes and charges etc.
Calculation of Fees
9.2 The fee for the Engagement will be charged according to the bases of calculation stated in the Engagement Contract. In the absence of such bases of calculation, the Contractor will charge a reasonable fee and in so doing will consider, among other things, the resources employed, including specialist knowledge, the complexity of the Engagement, research and know-how which has been developed by the Contractor,
use of technology and structural capital. Account will also be taken of whether the Engagement has been so urgent that the work has been required to be executed after normal working hours, at weekends or during holiday periods.
9.3 If the Engagement Contract states an estimated fee, the Contractor shall inform the Client if the estimated fee will be materially exceeded.
9.4 The Contractor’s work resulting from applicable law on reportable cross-border arrangements to Swedish and/or other authorities is an integrated part of the Engagement. An increased work load resulting therefrom may cause additional fees not included in the estimated fee.
9.5 Increased work load which is a consequence of the Client having breached its undertakings, for example by providing incomplete or inadequate information or incomplete or inadequate material or having provided the information or material too late is not included in the estimated fee.
Price Adjustment, Disbursements and Taxes
9.6 The Contractor has the right, as regards ongoing engagements, to make such price adjustments as can be attributed to general changes in prices or costs.
9.7 In addition to a fee, the Contractor is entitled to compensation for disbursements and expenses in connection with the Engagement such as application and registration charges and disbursements for travel and board and lodging.
9.8 The Client shall pay to the Contractor the value-added tax or other tax paid arising from the Engagement.
10 Invoicing and Terms of Payment, etc.
Invoicing and Terms of Payment
10.1 The following shall apply, unless otherwise agreed in the Engagement Letter or other written agreement. The Contractor shall invoice the Client on an on-going basis, for the work performed and expenses incurred. Alternatively, the Contractor may invoice the Client on account, monthly or quarterly, according to the estimated fee for the Engagement. The Client shall provide payment not later than ten (10) days from date of invoice. In the event of delay in payment, penalty interest shall be payable in accordance with the Interest Act (1975:635).
4(8)
10.2 The Contractor shall always inform the Client of any changes to the invoicing terms.
Delayed Payment
10.3 If the Client fails to pay an invoiced amount on time, the Contractor is entitled to immediately discontinue the Engagement until the outstanding amount has been paid in full, and the Contractor will then be free of liability for any delay or other damage which may result from the discontinuation. The Contractor is entitled to terminate the Engagement Contract with immediate effect if the Client has not paid an amount due and more than thirty (30) days have passed since a payment reminder. The same applies if the Client fails to pay on time for any other engagement performed by the Contractor.
11 Confidentiality
Confidentiality of the Parties
11.1 Each Party undertakes to refrain from disclosing confidential information on the Engagement to external parties or information on the activities and affairs of the other Party without the written consent of the other Party, with the exceptions set out in paragraphs 11.3–11.5. The Contractor is, however, entitled to disclose confidential information to the extent required for execution of the Engagement. The Contractor is responsible for any sub-consultants being bound by this duty of confidentiality.
Confidential Information
11.2 Confidential information is understood as meaning any advice or disclosure, in verbal or written form, of a technical, financial or commercial nature, which has been exchanged between the Parties in connection with the Engagement or of which either of the Parties in some other way acquires knowledge as a result of the Engagement, with the exception of such advice and disclosures as
• are generally known or become generally known in some way other than through breach of confidentiality above, or
• a Party has received from a third party which is not bound by the confidentiality undertaking above which the receiving Party has independently produced or is already aware of.
Exceptions to Confidentiality
11.3 The Parties have the right, and in certain cases an obligation, to disclose confidential information to a third party if this follows from law, or arises as a consequence of a professional obligation or the decision of an authority.
11.4 The Contractor is entitled to divulge confidential information to
• FAR or others appointed by FAR in connection with disciplinary matters and quality controls which do not follow from statutory instrument,
• any network firms or others appointed by the Contractor or network firms,
o to carry out the Engagement,
o for the purpose of assessing any requirements of the Contractor or network firms as regards impartiality and independence and in order to perform quality control reviews and other risk management procedures, and
o for administrative purposes (such as internal accounting, financial reporting and utilisation of IT- services and/or to perform administrative support services), and
• its insurance companies or legal advisers prior to, or in connection with, a legal procedure, insofar as is required for the Contractor to be able to safeguard its legal interests.
11.5 If the Engagement consists of advisory services that result in a tax benefit through a cross-border arrangement, the Client may give information to another advisor, the Swedish Tax Agency or a foreign tax authority about how a tax benefit can be obtained through the arrangement. The Client is obliged to inform the Contractor if another advisor has gained access to the content of such advice and to, with the exception of the Swedish Tax Agency or foreign tax authority, inform all persons that have had access to the content of the advice that they must not rely on it without first having received a written consent of the Contractor.
5(8)
12 Right of Utilisation and Intellectual Property Rights
Right of Utilisation of Results
12.1 The Client does not have the right to disseminate to third parties, or allow third parties to make use of or rely upon, material which is supplied by the Contractor under the Engagement, for example final and interim reports, but also other material produced during the Engagement (“the Result”), to an extent in excess of what follows from the Engagement Contract.
12.2 The Contractor may, without limitation in time and space, re-use or utilise the contents of the Result of the Engagement in other engagements, provided that the undertakings in paragraph 11 are not disregarded.
12.3 Paragraph 12.1 and 12.2 do not apply when the Result constitutes accounting information.
Intellectual Property Rights
12.4 The Contractor retains the right of ownership of all intellectual property rights, both held prior to the Engagement and developed during the Engagement. The Client may, however, make use of intellectual property rights owned or developed by the Contractor in order to be able to benefit from the Result of the Engagement, provided that this does not occur to a greater extent than follows from paragraph 12.1–12.3.
12.5 If the Engagement covers or affects intellectual property rights which are held by the Client, and which are modified or developed during the course of the Engagement through the efforts of the Contractor, the Client retains full ownership of these rights. The Contractor may, however – unless otherwise agreed in the Engagement Contract – re-use or utilise the knowledge and know-how supplied by the Contractor to the Client through its efforts, provided that the undertakings in paragraph 11 are not disregarded.
12.6 Neither Party may use the trademarks, logos or other marks of the other Party without explicit and written consent.
13 Conflicts of Interest
13.1 The Parties undertake, both before the Engagement Contract has been entered into and during the contract period, to take reasonable measures to check that the Engagement does
not lead to a conflict of interest which may jeopardise the fulfilment of the Engagement. Each Party undertakes to inform the other Party of changed circumstances. The Contractor must be afforded the possibility of complying with any mandatory rules and other standards in the auditing and advisory services industries, such as the IESBA’s Code of Ethics for Professional Accountants. The Parties are agreed that it is not possible to identify and predict all the conflicts of interest which might exist when the Engagement Contract is entered into or which, in the view of either Party, arise thereafter. The Client is aware that the Contractor is bound by confidentiality regarding engagements for other clients and that, consequently, the background to a conflict of interest cannot, in certain circumstances, be disclosed. When either (or both) of the Parties consider(s) there to be a conflict of interest the Parties shall, however, attempt, to the best of their ability, to find means of resolving the issue so that the Engagement can continue to be executed.
14 Period of Validity and Termination
Period of Validity of the Engagement Contract
14.1 The Engagement Contract starts to apply from the date stated in the Engagement Contract or from the date on which the Engagement comes into effect if no start date is specified. Unless otherwise agreed, the Engagement Contract applies until the Engagement has been completed. A Party may, unless otherwise agreed, terminate by written notification an Engagement Contract which applies for an indefinite period with a period of notice of three (3) months.
Termination – Breach of Contract
14.2 A Party may, by notification in writing, terminate the Engagement Contract with immediate effect if the other Party breaches the terms of the Engagement Contract, such deviation is of material significance and a possible correction has not been made within thirty (30) days after the Party has requested correction in writing.
14.3 The Contractor may also terminate the Engagement Contract with immediate effect, by notification in writing, if the Client fails to fulfil its undertakings under paragraph 3.3–3.9 or in some other way does not contribute to the Engagement being executed in accordance with the Engagement Contract and correction has not been
6(8)
made within thirty (30) days after the Contractor has requested correction in writing. No request for correction need, however, be presented if it may reasonably be assumed that the Client will not make correction at the request of the Contractor.
A change of ownership, as stated in paragraph 3.10, gives the Contractor the right to terminate the Engagement Contract with a notice period of one (1) month. A change of ownership may also result in the Contractor being entitled to terminate the Engagement Contract as stipulated in paragraph 14.5.
Termination – Insolvency etc.
14.4 A Party may, by written notification, terminate the Engagement Contract with immediate effect if the other Party is unable to pay its debts or a bankruptcy administrator, company reorganiser or liquidator has been appointed or if there is reason to assume that something of this nature will occur.
Termination – Impartiality or Independence
14.5 A Party may, by notification in writing, terminate the Engagement Contract with immediate effect if it is found that the Engagement may pose a threat to the impartiality or independence of the Contractor in the capacity of auditor for the Client or any other audit client and the threat cannot be reduced to an acceptable level through other measures.
Termination – Accounting Engagements (According to the REKO Standard)
14.6 The Contractor may, through written notification, give notice to terminate an Engagement Contract which relates to accounting engagements with immediate effect if it is found that the accounting records may be assumed to contain material errors, deficiencies or irregularities and correction has not been made within thirty (30) days after the Contractor has requested correction in writing. No request for correction need, however, be presented if the accounting records contain irregularities or it may reasonably be assumed that the Client will not make correction at the request of the Contractor.
Termination – Fees
14.7 In the event of termination of the Engagement Contract, the Client shall pay to the Contractor fees, disbursements, costs of subconsultants and other expenses in
accordance with the Engagement Contract to which the Contractor under the Engagement Contract is entitled up to the time of termination. If the termination is not made in accordance with paragraph 14.4 or 14.5 or if it is made by the Client and is not based on a material breach of contract on the part of the Contractor, the Client shall also compensate the Contractor for other reasonable costs which have arisen in connection with the Engagement. Such costs are regarded as including specific investments occasioned by the Engagement and specific close-down costs as a consequence of the Engagement Contract having been prematurely terminated. The Contractor shall take reasonable measures as far as possible to limit such costs.
15 Liability
Force Majeure
15.1 The Contractor is not liable for damage resulting from Swedish or foreign law or from action of an authority, act of war, terrorism, IT attack, strike, blockade, boycott, lockout, pandemic, fire or other accident, natural disaster or disruption to IT, telecommunications or electricity distribution or any other similar circumstance which could not have been predicted. With regard to strike, blockade, boycott and lockout, the reservation also applies if the Contractor is itself the object of or takes such conflict action.
Amendments of Laws etc.
15.2 The Contractor carries out the Engagement in accordance with applicable rules and on the basis of the understanding of applicable interpretation of statutes and court rulings at the time at which the Engagement, or part of the Engagement, is executed. The Contractor does not have any liability for the consequences of changes to statutes or re-interpretations made after the date on which the Contractor has reported on the Engagement or a relevant part of the Engagement.
Third-party Claims
15.3 Unless otherwise agreed in the Engagement Contract, the result of the Engagement is intended to be used solely by the Client, and the Contractor therefore does not accept any liability towards third parties or any external party which attempts to utilise, derive benefit from or rely upon the work which the Contractor has performed in the Engagement.
7(8)
15.4 The Contractor shall be indemnified by the Client against any form of claim for compensation which third parties address to the Contractor – including the Contractor’s own expenses on the basis of third-party claims – as a consequence of the Client having made the Result of the Engagement, or any part thereof, available to third parties. The Client is not, however, liable for third-party claims, if it can be shown that the damage concerned has arisen as a result of the Contractor having wilfully acted incorrectly or been grossly negligent.
Limitation of Liability
15.5 Damage in cases other than those referred to in paragraphs 15.1 and 15.2 shall be compensated for by the Contractor only if the Contractor has acted negligently or wilfully. The Contractor is in no case liable for loss of production, lost profit or any other indirect damage or consequential harm of any kind. Neither is the Contractor liable under the circumstances described under paragraphs 6.2 and 6.3.
Maximum Amount of Compensation
15.6 The Contractor’s liability for all damage, losses, costs and expenditure in the Engagement is limited to the higher of either two (2) times the agreed fee for the Engagement under the Engagement Contract or ten (10) times the price base amount according to the Social Insurance Code (2010:110) which applied when the Engagement Contract was entered into. For Engagements which have been running for a longer period than twelve (12) months, the agreed fee for the Engagement shall be constituted by the average annual fee. The average annual fee is the total fee paid for the services during the engagement period, divided by the number of months which have elapsed during the engagement period, multiplied by twelve. The engagement period is the time from the start of the Engagement to the time of the circumstance upon which the Client bases its legal action. The limitation does not, however, apply if it is shown that the Contractor has caused the damage through wilful or gross negligence. Remuneration will only be issued in accordance with this paragraph. Pricereductions or other penalties cannot be issued.
Complaints
15.7 The Client shall promptly lodge a written complaint with the Contractor for such faults or
deficiencies in execution of the Engagement or part of the Engagement as the Client discovers or ought to have discovered. The complaint shall contain clear information on the nature and extent of the fault or deficiency. After a complaint or adverse observation has been made, the Contractor shall be granted an opportunity to remedy the fault or deficiency within reasonable time – if possible – prior to the Client demanding compensation. The right of the Client to damages or remedial according to this paragraph is forfeited if the complaint is not made within a reasonable time. The Client does not have the right to withhold fees that not directly relates to the complaint or otherwise the right to fail to fulfill its undertakings.
15.8 For it to be possible for a claim for damages to be lodged against the Contractor, the Client shall first make a complaint and shall then present such claims for damages in writing not later than twelve (12) months after the complaint.
Insurance
15.9 The Contractor shall hold professional liability insurance adapted for his or her business.
16 Engagement Documentation, Notifications and Electronic Communication
Engagement Documentation
16.1 The Contractor shall retain the Engagement documentation for at least ten (10) years after an Engagement is completed and shall store it in such a manner that it is not accessible to unauthorised persons.
Notifications
16.2 Complaints, terminations and other notifications regarding application of the Engagement Contract and changes of address shall be sent by messenger, registered letter or e-mail to the most recently indicated addresses of the Parties.
Electronic Communication
16.3 Electronic transfer of information between the Parties cannot be guaranteed to be secure or free of viruses or errors, and such information may therefore be improperly intercepted, distorted, lost, destroyed, delayed, arrive in incomplete form, be damaged in some other way or incur risk in being used for some other reason. The Parties are aware that systems and routines cannot guarantee that

Auditing of Swedish Enterprises and Organisations
December 15th 2022 – version 2022:1
1 General
Application
1.1 These General Terms govern the relationship between the auditor (“the Auditor”) and the client (“the Enterprise”) (jointly “the Parties”) in the Auditor’s performance of auditing and supplementary engagements which are governed by law, and audit advice which can be attributed to such engagements, unless otherwise follows from mandatory provisions in law or other statutory instrument.
1.2 Auditor is understood to mean either a personally elected auditor or an elected registered audit firm.
Engagement Contract
1.3 These General Terms, together with the Engagement Letter, constitute the engagement contract (“the Engagement Contract”) between the Parties. The Engagement Letter shall be confirmed by the Enterprise in writing.
Order of Precedence
1.4 In the event of a conflict between the Engagement Letter on the one hand and these General Terms on the other, the Engagement Letter shall take precedence.
The Concept of “the Management”
1.5 “The Management” is understood below to mean the person or persons who is or are responsible for the Enterprise’s organisation and administration of the Enterprise’s affairs and the person or persons attending to its day-to-day administration.
2 The Responsibility of the Auditor to Follow Generally Accepted Auditing Standards and Professional Ethics for Accountants
Objective of the Audit
2.1 The audit is intended, among other things, to review the Enterprise’s financial information to the market. The Auditor reviews both the Enterprise’s annual financial statements, or where appropriate solely the annual accounts and bookkeeping (audit of accounts) and the administration by the Management (management audit).
The Execution of the Audit
2.2 The Auditor shall execute the audit
engagement and any statutory supplementary engagements in accordance with the requirements which follow from the Auditing Act (1999:1079) or other applicable association law, the Auditors Act (2001:883), International Standards on Auditing and generally accepted auditing standards and professional ethics for accountants in Sweden. The Auditor shall inform the Enterprise of any changes to the requirements which are of material significance to the objective and scope of the work. The Auditor plans and performs the audit in order to obtain reasonable assurance that the financial statements, and where appropriate, the group financial statements or the annual accounts do not contain material misstatement. The Auditor performs the review to the extent that the Auditor deems necessary to be able to express an opinion. An audit includes examining a sample of the evidence supporting the amounts and other disclosures in the accounts. An audit also includes assessing the accounting principles used and their application by the Management and significant accounting estimates made by the Management when preparing the financial statements and where appropriate, the group financial statements or the annual accounts, as well as evaluating the overall presentation of information in the financial statements and where appropriate the group financial statements or the annual accounts. The engagement also includes, where mandatory, issuing a statement on the administration of the Enterprise by the Management and, where appropriate, a statement on the discharge from liability of the Management or on the liability of the Management for compensation to the Enterprise. As the basis of its statement on discharge from liability or liability for compensation, the Auditor will examine material decisions, actions and circumstances in the Enterprise. The Auditor will also examine whether the Management has acted in contravention of applicable association law, the Annual Reports Act (1995:1554), the Accounting Act (1999:1078) or, where appropriate, the articles of association/statutes/assignment or equivalent provisions.
2(6)
Limitations of the Audit
2.3 The audit is to some extent executed on a test basis and also incorporates other inherent limitations. This circumstance, together with the limitations built into the accounting and internal control systems, entails a risk that misstatements arise in the financial statements, and where appropriate in the group financial statements or the annual accounts, which are of a material nature and which are due to irregularities or error not being detected. Equivalent considerations apply to irregularities and error in administration by the Management.
3 The Responsibilities and Involvement of the Enterprise and Management
Responsibilities of the Management
3.1 The Management is responsible, among other things, for
• administering the Enterprise and protecting the Enterprise’s assets,
• establishing and applying appropriate accounting principles,
• taking measures so that the Enterprise’s accounting records are maintained in accordance with law and are checked in a satisfactory manner. The same also applies with regard to the Enterprise’s obligations in relation to taxes and duties,
• establishing and maintaining internal control deemed necessary for the preparation of financial statements,
• preventing and detecting irregularities and errors by introducing appropriate accounting systems and systems for internal control,
• identifying and analyzing business risks in the Enterprise’s activities,
• preparing financial statements, and where appropriate group financial statements or annual accounts, within the statutory time and with the disclosures required,
• inform the Auditor of identified or suspected non-compliance with laws and regulation
a) involving financial irregularities,
b) having a direct effect on the determination of material amounts and disclosures in the Enterprise’s financial statements and/or
c) that do not have a direct effect on amounts and disclosures in the financial statements, but compliance with may be fundamental to the operations of the Enterprise’s business, its ability to continue its business, or to avoid material penalties,
• inform the Auditor when aware of
a) unauthorized access to IT systems that either occurred or there are reasons to assume they have occurred up to the date of the Auditor’s report, to the extent that such unauthorized access, in each case or in the aggregate if it consists of several incidents, is reasonably likely to have a material effect on the financial statements, in each case or in the aggregate if it consist of several incidents, and
b) ransomware attacks against the Enterprise’s IT system where the Enterprise paid or is contemplating paying the ransom, regardless of the amount of the ransom,
• promptly inform the Auditor if the Enterprise intends to list its securities on a regulated market or on a multilateral trading facility (MTF) outside of Sweden, and
• promptly inform the Auditor if the Enterprise intends to send a report or letter that the Auditor has provided to the Enterprise regarding the annual financial statements and, where applicable, the group financial statements to an authority or the equivalent outside of Sweden, regardless of whether such report or letter may be disclosed to third parties in accordance with paragraph 7.3 below.
Involvement of the Management
3.2 The Management shall
• provide the Auditor with an opportunity to execute the audit and supply to the Auditor in good time all disclosures and the assistance which the Auditor deems necessary to allow the engagement to be executed in accordance with law and generally accepted auditing standards,
3(6)
• assist towards such statements being produced in a timely manner as the Auditor must obtain from the Enterprise in accordance with generally accepted auditing standards,
• be responsible for notifying the Auditor in a timely manner of such circumstances as the Management deems to be of significance to the audit, and
• give the Auditor access to those persons in the Enterprise from whom the Auditor deems it necessary to obtain information.
Responsibilities of the Enterprise
3.3 The Enterprise is responsible for the information which the Management and other representatives of the Enterprise supply to the Auditor being correct and complete, and for ensuring that such information is sufficient to form the basis of the Auditor’s work in accordance with the engagement.
3.4 The Enterprise shall not take measures which limit the ability of the Auditor to execute the audit engagement in accordance with applicable laws and generally accepted auditing standards.
4 Actions under the Money Laundering and Terrorist Financing Act
4.1 Under the Act on Measures against Money Laundering and Terrorist Financing (2017:630), the Auditor is obliged, prior to accepting the audit engagement, to identify the Enterprise’s representative(s) and each physical person who, directly or indirectly, owns more than 25 percent of the Enterprise or for other reason has control over the Enterprise (“beneficial owner”) and collect and retain relevant documentation concerning this. The Enterprise shall, without delay, supply the information requested by the Auditor and inform the Auditor of the changes which take place with regard to the Enterprise’s representative(s) and beneficial owner in relation to the information which has been supplied to the Auditor prior to acceptance of the engagement.
4.2 The Auditor shall, in accordance with law, to the extent justified in consideration of identified risks of money laundering and terrorist financing, check and document that the transactions which are carried out agree with the knowledge the Auditor has of the Enterprise, its business and
risk profile and, if necessary, the origin of its financial resources. If money laundering or terrorist financing is suspected, the Auditor is obliged to report such suspicions to the police authority. The Auditor cannot be held liable for any damage caused to the Enterprise, directly or indirectly, as a consequence of the Auditor fulfilling his or her statutory duty.
5 Processing of Personal Data
5.1 Prior to the acceptance of and as a consequence of the engagement, the Auditor, any network firms or others engaged by the Auditor may collect, use, transfer, store or in some other way process information which may relate to an identified or identifiable physical person (“Personal Data”) in the jurisdictions in which they operate. The Auditor undertakes to process the Personal Data in accordance with the requirements that follow from applicable law.
6 Assignment of Personnel to the Audit Engagement, etc.
Management of the Engagement
6.1 If the Enterprise has appointed a registered audit firm as auditor, the audit firm shall appoint one of the auditors in the audit firm to be the auditor in charge. The audit firm has the right, after consulting the Enterprise, to appoint a new auditor in charge. If the Enterprise has appointed an authorized or approved public accountant as auditor, the engagement will be led by this person.
The Audit Team
6.2 The Auditor appoints the persons who are to be included in the audit team and has the right to consult specialists where necessary. The Auditor also has the right to engage a network firm or others to perform parts of the audit.
7 Documentation, etc.
Engagement Documentation
7.1 The Auditor shall document his or her work in accordance with applicable law and generally accepted auditing standards and retain the documentation for at least ten (10) years after the engagement has been completed. It shall be kept in such a way that it is not accessible to unauthorized persons.
4(6)
Right of Ownership of the Documentation
7.2 The documentation is the property of the Auditor. The Auditor is not obliged to disseminate the documentation to the Enterprise, or anyone else, unless this follows from statutory regulations or the decision of an authority.
Release of Reports and Written Communications to Third Parties
7.3 Those reports and written communications which the Auditor supplies to the Enterprise under the engagement, with the exception of audit reports and other opinions intended for third parties, shall be used by the Enterprise solely for internal use and therefore shall not be released to third parties without the written consent of the Auditor. Release may take place if it follows from a statutory regulation or the decision of an authority that the reports and written communications are to be released. In such cases, the Enterprise undertakes to inform the Auditor of the release.
Draft reports and letters
7.4 Draft reports and letters provided by the Auditor to the Enterprise do not constitute the Auditor’s final opinion. The Enterprise does not have the right to rely on draft reports and letters or calculations made on preliminary information. The Auditor is not responsible for any damages that may arise due to the Enterprise, in any aspect, has relied on a draft.
Return of Property
7.5 When the engagement ceases, the Parties shall return property, for example documents, software and other equipment which belongs to the other Party.
8 Confidentiality
General
8.1 The Auditor has a duty of confidentiality under legislation and generally accepted professional ethics for accountants concerning such information about the Enterprise as emerges in connection with the audit. Information that is generally known or becomes generally known in some other way than through breach of the Auditor’s duty of confidentiality is exempt from the duty of confidentiality.
8.2 In addition, the Auditor has the right, and in certain cases an obligation, to disclose
information about the Enterprise
• if this follows from statutory regulations, professional obligation (for example towards FAR or others engaged by FAR in connection with disciplinary matters and quality controls) or authority decisions,
• to any network firms or others engaged by the Auditor or a network firm or a network firm
o to perform the engagement,
o in order to control and maintain the Auditor’s impartiality and independence and perform quality control reviews and other risk management procedures, and
o for administrative purposes (such as internal accounting, financial reporting, utilization of IT services and/or to execute administrative support services),
• to the Auditor’s insurance companies or legal advisers prior to, or in connection with, a legal procedure, insofar as is required for the Auditor to be able to safeguard his or her legal interests.
Duty of Confidentiality of Personnel, etc.
8.3 The Auditor is responsible for personnel and specialists, as well as any network firms, external IT suppliers, etc., who receive access to information about the Enterprise complying with the duty of confidentiality.
9 Fees, Disbursements, etc.
General
9.1 Unless specifically agreed in the engagement letter, the following shall apply to fees, disbursements and expenses, additional taxes and charges etc.
Calculation of Fees
9.2 The fee for the engagement will be charged according to the basis of calculation stated in the engagement letter. In the absence of such a basis of calculation, the Auditor will charge a reasonable fee and in so doing will consider, among other things, the resources employed, including specialist knowledge, the complexity of the engagement, research and know-how which has been developed by the Auditor, use of technology and structural capital. Account will also be taken of whether the engagement has been so urgent that the work has been
5(6)
required to be executed after normal working hours, at weekends or during holiday periods. 9.3 If the engagement letter states a calculated fee, the Auditor shall inform the Enterprise if the calculated fee will be materially exceeded.
9.4 Increased work load as a consequence of the Enterprise having breached its undertakings, for example by providing incomplete or inadequate information or incomplete or inadequate material or having provided the information or material too late, is not included in a calculated fee.
Price Adjustment, Disbursements and Taxes
9.5 The Auditor has the right, as regards ongoing engagements, to make such price adjustments as can be attributed to general changes in prices or costs.
9.6 In addition to a fee, the Auditor is entitled to compensation for disbursements and expenses in connection with the engagement such as application and registration charges, charges levied by supervisory authorities for quality control and disbursements for travel and board and lodging.
9.7 Enterprise shall pay to the Auditor the value-added tax or other tax paid arising from the engagement.
10 Invoicing and Terms of Payment, etc.
Invoicing and Terms of Payment
10.1 The following shall apply unless otherwise agreed in the engagement letter. The Auditor shall invoice the Enterprise on an on-going basis, for the work performed and expenses incurred. The Enterprise shall provide payment not later than ten (10) days from date of invoice. In the event of delay in payment, penalty interest shall be payable in accordance with the Interest Act (1975:635).
10.2 The Auditor may, however, always invoice the Enterprise on account, monthly or quarterly, based on estimated annual fee. The Auditor shall always inform the Enterprise of any changes to the invoicing terms.
Right to Advance Payment, etc. in the Event of Delayed Payment
10.3 If the Enterprise fails to pay due invoices on time, the Auditor may request advance payment of the estimated fee for remaining audit work pertaining to the financial year concerned. The Auditor has the right not to start the audit work
relating to a new financial year until all of the Auditor’s receivables for the audit work for the previous financial year have been fully settled by the Enterprise.
10.4 The Auditor also has the right to advance payment of an estimated fee for statutory supplementary engagements. The Auditor has the right not to start work on such supplementary engagements until the Enterprise has provided the advance payment.
Specification
10.5 The Auditor shall, at the request of the Enterprise, supply a specification of work performed.
11 Solicitation and hiring of personnel
11.1 The Auditors impartiality and independence may be threatened if the Enterprise commence to solicit or hires a person who has participated or participates in the audit engagement. This may either delay the performance of the audit engagement or result in the Auditor having to terminate the Engagement in advance in accordance with paragraph 12.2. The Enterprise undertakes not to appoint any auditor that has participated in the audit engagement as a member of the Board of Directors, the Managing Director or any other senior executive of the Enterprise unless a period of at least one year has elapsed since he or she ceased to participate in the audit engagement. If the Enterprise is a public-interest entity the prohibition applies to the Auditor or auditor in charge of the Engagement until at least two years have elapsed since he or she ceased to participate in the Engagement.
12 Termination of the Engagement
12.1 The Enterprise has the right to terminate the engagement in advance if there are objective grounds for doing so.
12.2 The Auditor has the right, and in certain cases, the obligation under law and professional ethics for accountants to terminate the engagement in advance. If the Auditor has terminated the engagement in advance under such circumstances, the Auditor shall receive full compensation from the Enterprise for work performed and costs accrued on the basis of the audit engagement.
12.3 The Auditor has the right to withdraw
6(6)
from the audit engagement in advance if the Enterprise is in arrears in payment of the audit fee or fees for other engagements which the Auditor has undertaken to perform for the Enterprise. The Auditor also has the right to withdraw from the engagement if the Enterprise commits another material breach of contract towards the Auditor. If the Auditor withdraws from the engagement in accordance with this paragraph, the Enterprise shall compensate the Auditor in accordance with paragraph 12.2. 12.4 If the engagement ceases for such reasons as are stated in paragraph 12.2 or 12.3, the Enterprise is not entitled to any compensation from the Auditor.
12.5 If the Auditor withdraws from the engagement in advance without any objectively acceptable reason, the Enterprise is entitled to reasonable compensation for any direct loss incurred on behalf of the Enterprise. The obligation to pay compensation is, however, limited in such cases to 25 per cent of the fee for a financial year, but to a maximum of 25 price base amounts according to the Social Insurance Code (2010:110).
13 Liability and Insurance
13.1 The Auditor’s liability for compensation as a consequence of any negligence in the Engagement is governed by Section 37 of the Auditing Act or by for the Engagement applicable association law. No other penalties than damages can be issued. The Auditor shall have insurance for liability for compensation which the Auditor may incur in his or her auditing activity. Such insurance shall fulfil the requirements of the Swedish Inspectorate of Auditors. Any claim for compensation shall be submitted promptly in writing, and the basis of the claim shall be stated.
14 Other terms
14.1 None of the Parties may transfer their rights, obligations or claims under the Engagement Contract. However, the Auditor has the right to transfer claims regarding invoiced fees to the audit firm, a network firm or others hired to collect claims.
14.2 Neither party may use or refer to the logos or trademarks of the other Party without first obtaining the other Party’s consent. The Auditor may, however, announce that the Enterprise is an audit client to the Auditor and the Enterprise
may provide information on who’s the auditor of the Enterprise.
15 Notifications and Electronic Communication
Notifications
15.1 Complaints, terminations and other notifications regarding application of the Engagement Contract and changes of address shall be sent by messenger, registered letter or e-mail to the most recently indicated addresses of the Parties.
Electronic Communication
15.2 Electronic transfer of information between the Parties cannot be guaranteed to be secure or free of viruses or errors, and such information may therefore be improperly intercepted, distorted, lost, destroyed, delayed, arrive in incomplete form, be damaged in some other way or incur risk in being used for some other reason. The Parties are aware that systems and routines cannot guarantee that transfers will not be subject to risks, but both Parties consent to using commercially reasonable methods for virus checking and secrecy prior to information being sent electronically. The Parties accept these risks and approve electronic communication between them.
16 Applicable Law
16.1 Swedish law, with the exception of the rules on choice of law, shall be applicable to the engagement.
17 Disputes
17.1 Disputes arising from the engagement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Swedish Courts