HÅLLBARHET

Hållbarhet är en framtidsfråga

Och vi vill vara med och bidra

FRAMTIDSBYRÅ

En av anledningarna till att vi på Revideco är Årets Framtidbyrå är att vi har tagit vår egen väg till framgång. Vår väg är kantad av medmänsklighet, balans och en inte så liten portion mod.

Och för att vi jobbar med hållbarhet.

#HÅLLBARHET

Enligt årsredovisningslagen finns det inget krav att mindre bolag måste upprätta en hållbarhetsrapport. Varför ska man då lägga ned både tid, energi och pengar på att upprätta en frivillig hållbarhetsrapport eller hållbarhetsredovisning?

Dels för att det är en konkurrensfördel, men också för att vi tycker att det är viktigt att ta ansvar. Vi vet att både det du och vi gör påverkar många andra än bara oss själva.

Vi tror på en hållbar framtid.

VARFÖR SKA MAN JOBBA MED HÅLLBARHET?

  • Säkra affärerna – Allt fler stora företag börjar ställa krav på sina leverantörer för att säkerställa hållbarhet i alla led.  Detta sker ofta genom enkäter, självdeklarationer eller frågor vid offert, anbud eller upphandling. Att kunna svara på dessa frågor är ofta avgörande för hela affären och därför gäller det att vara förberedd och arbeta proaktivt.
  • Lättare att rekrytera och behålla medarbetare – Potentiella medarbetare ställer allt högre krav, så om ni önskar vara en attraktiv arbetsgivare är det högst väsentligt att se över ert engagemang. Hållbarhetsarbetet handlar också om hur medarbetarna trivs och mår på arbetsplatsen, vilket gör att det gynnar befintliga medarbetare och gör dem till goda ambassadörer.
  • Mer attraktiv för investerare och långivare – Investerare vill placera sina pengar där de kan växa och långivare vill låna ut till så låg risk som möjligt. Därmed är det attraktivt att investera i bolag som har koll på hur affärerna och hållbarhet samverkar. ESG-investeringar kommer troligtvis att öka.
  • Mer effektiv resursanvändning – Dagens osäkerheter med skenande priser på energi, bränsle, råmaterial etc. gör det viktigt att börja se över sin resursanvändning och hur ni kan minska förbrukningen.

Vill du få stöd med att upprätta en hållbarhetsredovisning?

Vill du också få den granskad?

Vill du få stöd med att upprätta en hållbarhetsredovisning? Vill du också få den granskad?

Så jobbar vi med hållbarhet

Vi tror på att skapa en hållbar företagskultur som gör att vi uppnår våra mål, men också bibehåller dessa goda rutiner och fortsätter att utvecklas på lång sikt. Våra långsiktiga mål är baserade på våra identifierade väsentlighetsområden. Vi befinner oss i en bransch med en arbetskultur där arbetstagarens rättigheter och välmående ofta åsidosätts för företagets ekonomiska tillväxt.

Vi tror på välmående medarbetare med ett balanserat arbetsliv.

Revidecos globala mål

Vi har analyserat våra interna styrkor och svagheter inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi har även analyserat våra externa möjligheter att maximera den positiva effekten av vårt hållbarhetsarbete, samt de externa hot som skulle kunna försvåra vårt arbete. Baserat på dessa analyser, samt på krav och förväntningar från våra viktigaste intressenter, har vi beslutat att prioritera följande globala mål från Agenda 2030:

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
12. Hållbar konsumtion och produktion
16. Fredliga och inkluderande samhällen

Hållbarhet och samhällsnytta

Gällande social hållbarhet och anti-korruption så är vårt samhälle beroende av att vi alla kan förlita oss på ekonomisk information och rapporter. Finns det inte ett förtroende för de rapporter och tjänster vi tillhandahåller kan samhällets intressenter inte ta rationella beslut. Genom vår dagliga verksamhet arbetar vi med att öka tillförlitligheten, förenkla för våra kunder och tillföra samhällsnytta.

ARTIKLAR OM HÅLLBARHET

Vill du få stöd med att upprätta en hållbarhetsredovisning?

Vill du också få den granskad?

VÅR SAMHÄLLSNYTTA

AUKTORISERAD REVISOR

Deklarera skogsfastighet – bokföringsplikt

Samhällsnyttan av en auktoriserad revisor är att den granskar och därigenom ökar tillförlitligheten av viss information som bolag lämnar. Därigenom ökar också intressenternas tillit till att informationen är korrekt.

En auktoriserad revisor hos oss kvalitetsgranskas av branschorganisationen FAR och Revisorsinspektionen men också av vårt globala nätverk MGI Worldwide.

AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT

Din guide till bättre inköp av redovisning och revision samt när du ska välja revisor

Samhällsnyttan med en auktoriserad redovisningskonsult är att den hjälper Sveriges företagare följa och analysera sitt bolags resultat & ställning. Men också att följa gällande lagar och regler.

En auktoriserad redovisningskonsult hos oss följer Reko, en standard för redovisningstjänster och kvalitetskontrolleras av branschorganisationen FAR.

AUKTORISERAD LÖNEKONSULT

Norrländska deklarationsexperter

Samhällsnyttan med en auktoriserad lönekonsult är att den hjälper Sveriges företagare att betala ut rätt lön i rätt tid till sina anställda. Men också följa gällande lagar och regler.

En auktoriserad lönekonsult hos oss följer Reko, en standard för redovisnings- och lönetjänster och kvalitetskontrolleras av branschorganisationen FAR.

I SAMARBETE MED PURE ACT

Som en förlängning på vårt eget hållbarhetsarbete har vi inlett ett samarbete med PURE ACT som erbjuder en hållbarhetscertifiering till företag som upprättar en frivillig hållbarhetsrapport och som låter en revisor granska rapporten enligt deras certifieringskriterier. Vi på Revideco erbjuder denna typ av granskning och på så sätt vill vi inspirera våra kunder till ett ökat ansvarstagande. Hållbarhet är ett högaktuellt ämne som alla företag måste förhålla sig till för att säkra sina affärer, attrahera kapital från investerare och långivare, lättare kunna rekrytera medarbetare och minska resursförbrukningen.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

hållbarhet hållbarhetscertifiering

FAQ Hållbarhet

Vad menas med hållbarhet?

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Lester R. Brown

Varför är hållbarhet viktigt?

”Hållbarhet är en källa till möjligheter, innovation och ger konkurrensfördelar. Utöver det handlar det om ett företags förmåga att hantera nuvarande och kommande risker vilket inte bara påverkar den framtida förmågan att generera vinst till sina aktieägare men också påverkar värderingen av bolaget.” Almi

Vad är hållbart företagande?

Hållbart företagande är företag som arbetar med både lönsamhet, miljöhänsyn och sociala aspekter integrerat i hela verksamheten.

Vilka tre delar består hållbarhet av?

Ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet.

Hur blir företag mer hållbara?

”För att företaget ska bli hållbart behöver du ta reda på företagets hållbarhetspåverkan. Du behöver också organisera företaget så att alla funktioner arbetar med hållbarhet som drivkraft, sätta tydliga mål för hållbarhetsarbetet och mäta och följa upp framstegen regelbundet.” Verksamt

Hur kan jag ta hjälp av min redovisningsbyrå i mitt hållbarhetsarbete?

När du väljer redovisningsbyrå kan ett kriterie vara om de kan stötta dig, eller om de har en samarbetspartner som kan stötta ditt bolag i ert hållbarhetsarbete. Ofta innebär  hållbarhetsarbetet att kvantifiera och det är redovisningsbyråer specialister på.

Kontakta gärna oss på Revideco om du vill ha stöd.

Hur kan jag ta hjälp av min revisionsbyrå i mitt hållbarhetsarbete?

Din revisionsbyrå kan stötta dig i ditt hållbarhetsarbete genom att säkerställa din hållbarhetsrapport eller hållbarhetsredovisning är korrekt upprättad.

Kontakta gärna oss på Revideco om du vill ha stöd.

Hur hittar jag redovisningskonsult stötta oss i vårt hållbarhetsarbete?

Tyvärr finns idag inget register över redovisningskonsulter med den här kunskapen. Men kontakta gärna oss på Revideco om du vill ha stöd.

Hur hittar jag en auktoriserad revisor som arbetar hållbart?

Det finns tyvärr inget register över auktoriserade revisorer som arbetar med hållbarhetsfrågor. Men kontakta gärna oss på Revideco om du vill ha stöd.