Revision

Revision ska göra nytta och ge mervärde för dig & ditt företag. Våra auktoriserade revisorer reviderar både stora och små företag.

Kvalitetssäkrad & kostnadseffektiv revision

Revision ska göra nytta och ge mervärde för dig och ditt företag. Våra revisionsmedarbetare följer ditt företag över flera år vilket innebär att vi är väl insatta i just ditt företags rutiner och förutsättningar. Detta leder i sin tur till att vi kan utföra revisionen på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Genom vår kvalitetssäkrade revision får ditt företag ett kvitto och ett trovärdighetsbevis gentemot banker, leverantörer, kunder och myndigheter på att ekonomin och organisationen håller en god standard och uppfyller de lagkrav som ställs på företaget. Detta leder ofta i sin tur till att det blir lättare att få krediter, lägre kreditkostnader och ger bättre kundvillkor.

Revisionstjänster

  • Lagstadgad revision
  • Frivillig revision
  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag

SPECIALISTOMRÅDEN

Läs mer om revision på våra olika orter

Personligt: Lokalt: Globalt:

Vi hjälper företag med verksamhet utomlands, företag som vill expandera utomlands och företag som vill etablera sig i Sverige. Vi har ett internationellt självförtroende och lång erfarenhet av aktuella frågor.

Som medlemmar i det internationella nätverket MGI Worldwide har vi kontakt med redovisningskonsulter, revisorer & specialister i över 600 kontor i 100 länder.

Din bokföringsbyrå i Jönköping

Rådgivning

Idag, 2021 har vi hela 25 års erfarenhet av best practice från situationer som är ovanliga för företagare. Det kan vara när du ska ta in nya delägare, köpa ett bolag, expandera utomlands eller kanske vid ett generationsskifte, eller annat.

Vi stöttar dig i de här situationerna så att du kan ta rätt beslut och undvika fällorna och på så sätt få en tryggare vardag. Kontakta oss idag på e-post eller telefon för mer information samt rådgivning för ditt företag.

Så undviker du personligt betalningsansvar

Vad är samhällsnyttan med oberoende granskning?

Revision är en oberoende granskning av ett bolags räkenskaper. Syftet är att öka förtroendet för att ett bolag redovisar visar ett rättvisande resultat och ställning. Att en revision sker är viktigt för bolagets intressenter. Dit räknas inventerare, borgenärer, banker, anställda och myndigheter.

Bolagets intressenter kan antas ta beslut baserade på revisionen varför det är viktigt att bolaget inte redovisar felaktiga räkenskaper. Något som en revision motverkar. På det sättet ökar förtroendet för bolaget och bolagets intressenter kan på ett enklare sätt ta beslut. Det är samhällsnyttan med en revision.

Din guide till bättre inköp av redovisning och revision samt när du ska välja revisor

Vad innebär revisionen av ditt bolag?

Revisionen av ditt bolag kommer att ge dig en oberoende årlig kontroll av hur bra era interna rutiner fungerar. Revisionen kommer också att visa om ni redovisar intäkter och kostnader korrekt och om balansräkningen är rättvisande. Revisionens process innefattar ofta en löpande granskning där man på ett effektivt sätt kan identifiera om eventuella fel har begåtts så att man omedelbart kan rätta till det.

Om något fel identifieras så om du att få hjälp med att rätta till det. En del av revisionen som kallas förvaltningsrevision kommer att identifiera om ni har några brister i bolagets förvaltning och hjälpa er få ordning på de rutinerna om de inte är på plats.

koncernstruktur