Vad gör en revisor?

En revisor ska oberoende granska företagets redovisning, finansiella rapporter samt hur VD:n och styrelsens arbete sköts. Men en revisor gör så mycket mer än bara en årlig granskning.

Genom att anlita en revisor får du också möjligheten att förbättra företagets rutiner och rykte. Låt oss berätta mer om vad en revisor gör, när ditt företag kan gynnas av att anlita en revisor och hur vi på Revideco jobbar.

Revisorns uppgift

En revisors huvudsakliga uppgift är att genomföra en oberoende granskning av företags redovisning och förvaltning, det vill säga hur VD:n tillsammans med styrelsen förvaltar verksamheten de företräder.

I sin granskning bedömer revisorn om den finansiella informationen ger en korrekt och rättvisande bild av företagets resultat och ställning, samt om den följer rådande lagar. Revisorns uppgift är även att bistå med rådgivning om eventuella brister eller oegentligheter förekommer.

Det finns revisorer som arbetar på revisionsbyråer som erbjuder flera andra tjänster utöver ren revision. Med Revideco som din revisionsbyrå kan du bland annat få hjälp med:

 • Genomgång av ägarnas skattesituation
 • Rådgivning vid ägarförändringar
 • Rådgivning vid ovanliga situationer, till exempel vid utlandsexpansion
 • Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag

Vad innebär revision av ett bolag?

En revision av ett bolag är en oberoende årlig granskning av bolagets interna rutiner samt redovisningen av kostnader och intäkter. Syftet med en revision är att identifiera om bolaget har några brister vad gäller förvaltningen och gör det enklare att få ordning på rutinerna om de skulle behöva förbättras.

Årsbokslut och årsredovisning – vad är skillnaden?

 • Bolagets årsbokslut är en sammanställning av årets löpande bokföring som ska upprättas av alla företag efter varje räkenskapsår. Syftet är att ge en översikt över företagets prestation och ekonomiska situation vid räkenskapsårets slut.
 • Bolagets årsredovisning är en mer omfattande dokumentation som bygger på årsbokslutet och ska årligen lämnas till Bolagsverket. Årsredovisningen ger en mer detaljerad bild av företagets verksamhet och ekonomi.

Fördelar med att anlita en revisor

1. Revisorns påverkan på företagets rykte

En revisor spelar en viktig roll i att främja förtroendet för ett företag. I och med att revisorn granskar ett företags ekonomi, så bekräftar revisorn att företaget följer gällande regler och riktlinjer, och rapporterar sina resultat på ett trovärdigt sätt.

Detta kan bidra till att stärka företagets rykte och öka förtroendet hos investerare, kunder och andra intressenter. I sin tur underlättar det för beslutsfattare att fatta informerade beslut om företagets framtid och potentiella investeringar.

2. Personlig rådgivning och bollplank

En auktoriserad revisor är expert på lagar och regler som rör redovisning, företagsekonomi och skatt. Genom ett nära samarbete, kan din revisor alltid besvara dina frågor och ge rådgivning som är anpassad efter ditt företags unika utmaningar.

När du anlitar oss på Revideco får du relevanta frågor som hjälper dig att identifiera företagets risker för att skapa en djupare förståelse för din verksamhet, istället för en lång checklista som bara ska betas av utan tanke.

3. Revisionen blir enklare

En bra revisor anpassar granskningen efter bolagets komplexitet, oavsett om det rör ett litet eller stort företag.
Som revisionsbyrå arbetar vi på Revideco nära våra kunder genom både framgångar och motgångar. Det gör att vi lär känna dig och din verksamhet och vi kan snabbt se var dina utmaningar ligger, respektive möjligheter.

4. Access till ett breddat nätverk

De kompetenskrav som ställs på en revisor är många och när revisorns egna kunskaper inte räcker till, så är det många gånger nödvändigt att andra specialister kopplas in om uppdraget kräver det. För att du ska få tillgång till de specialister som du är i behov av, så är revisorns externa nätverk en viktig del.

Har du exempelvis planer på att expandera utomlands? Då kan vi på Revideco ge dig access till ett stort nätverk av revisorer, redovisningskonsulter och experter i hela 100 länder.

Är det någon skillnad på en godkänd revisor och en auktoriserad revisor?

För att kunna säga att man är en auktoriserad eller godkänd revisor, så måste man uppfylla särskilda krav enligt revisorslagen (2001:883) – såsom utbildning, erfarenhet och redbarhet.

 • Godkänd revisor – Då krävs en ekonomie kandidatexamen, tre års kvalificerad praktik och revisorsexamen.
 • Auktoriserad revisor – Då krävs det att man har genomfört en teoretisk och praktisk utbildning i totalt sex år och därefter avlagt ett prov hos Revisorsinspektionen.

När behöver jag en auktoriserad eller godkänd revisor?

Utöver att ditt bolag måste redovisa in skatter och avgifter till Skatteverket, upprätta bolagets löpande bokföring och årsredovisning, så ska dessa uppgifter även revideras. Det är nämligen så att lagen ställer krav på vissa företag att de ska ha en revisor. Dock gäller inte kravet för alla.

Revisorsplikt i vissa fall

Kravet på att ha en revisor varierar beroende på bolagets storlek och vilken juridisk form verksamheten bedrivs under. Grundregeln är att mindre enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag och föreningar inte måste ha det. Så, vad är det som avgör när en revisor behövs?

Krav på revisor i aktiebolag

Sedan ett par år tillbaka togs revisorskravet för små aktiebolag bort. Men uppnår ditt bolag minst två av följande gränsvärden under de två senaste räkenskapsåren, så omfattas du däremot av revisionsplikt och måste således ta hjälp av en godkänd eller auktoriserad revisor:

 • Du har fler än tre anställda
 • Du har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Du har mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Om du driver ett privat aktiebolag som inte uppnår dessa gränsvärden, eller är nystartat, räknas det som ett litet aktiebolag. Det betyder att du på en bolagsstämma kan besluta att välja bort revisor.

Vanliga frågor och svar om ”Vad gör en revisor?”

Vad är syftet med en revision?

Syftet med en revision är att säkerställa att företagets ekonomiska rapporter är tillförlitliga, korrekta och följer gällande lagar och regler. Revisorn har enligt lag ett ansvar att granska företagets redovisning och förvaltning, samt att rapportera till företagets styrelse om några brister eller misstänkta oegentligheter upptäcks.

Vad är skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor?

En redovisningskonsult har som uppgift att hjälpa företag med allt från löpande bokföring, såsom moms, arbetsgivaravgifter och löner, till årsredovisningar, bokslut och deklaration. En revisor, å andra sidan, är en oberoende tredje part som granskar och utvärderar redan utfört arbete. I granskningen bedömer revisorn om den finansiella informationen är rätt och ger en riktig bild av företagets resultat och ställning, samt om den följer rådande lagar.

När är det lämpligt att anlita en revisor?

Det är oftast när företaget står inför en stor förändring eller utmaning som revisorns hjälp är mest värdefull. Till exempel: när ett företag är i färd med att förvärva eller sälja en verksamhet, eller när ett företag behöver hjälp med att förbättra sina interna kontrollsystem. Driver du ett privat aktiebolag som lever upp till de gränsvärden som är satta, så omfattas du av revisionsplikt och måste ta hjälp av en auktoriserad eller godkänd revisor. Läs mer under ”När behöver jag en auktoriserad eller godkänd revisor?

Vad kostar det att anlita en revisor?

Kostnaden för en revisor varierar beroende på företagets storlek och komplexitet, samt vilka tjänster företaget behöver från revisorn. Ta gärna kontakt med oss och berätta mer om dina behov, så tar vi det därifrån. Läs mer: ”Vad kostar en revisor?”

Hur väljer man en revisor?

Det är viktigt att välja en revisor som har rätt kompetens och erfarenhet inom det specifika branschområde som ditt företag verkar inom. Det är också viktigt att välja en revisor som har en god rapportering och bra kundservice.

Jens Malm Caisa Westin Fakturera utländska kunder
Caisa Westin

Vad gör en revisor? Kontakta oss och få mer information!

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med oss som din revisor, samt att du känner att vi kommer kunna hjälpa dig till ökad lönsamhet och minskade bekymmer. Detta gör vi genom ett brett utbud av tjänster inom revision, men även redovisning och rådgivning, där vi tror på personligt engagemang i alla led.

Boka ett möte med oss när du vill anlita en revisor

På Revideco arbetar ett erfaret och kompetent team av auktoriserade och godkända revisorer och redovisningskonsulter. Oavsett hur dina behov ser ut, är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på e-post eller telefon.