Företagsomstrukturering

Planerar du att göra en företagsomstrukturering? Eller vill du veta mer om hur en omstrukturering kan gå till och om en sådan kan vara rätt väg att gå?

Här har vi samlat information om företagsomstruktureringar, med exempel på vad en omstrukturering av en verksamhet kan innebära.

Vi hoppas att du efter att ha läst denna text får svar på några av dina frågor om företagsomstrukturering samt lär dig mer om vad en omstrukturering kan handla om.

Boka ett möte med oss

Våra rådgivare har revisions-och redovisningskonsultbakgrund och har lång erfarenhet av rådgivning till både mindre och större svenska och internationella bolag. Vi har även ett stort kontaktnät av experter som vi kan koppla in i de frågeställningar som kräver extra specialistkunskap.

Kontakta våra rådgivare genom e-post eller telefon, alternativt genom att fylla i formuläret

Vad är företagsomstrukturering?

Företagsomstrukturering är vad det låter som, en rad sätt att strukturera om ett eller flera företag på. Ibland kan det vara önskvärt att dela, slå samman eller på andra sätt strukturera om ett eller flera företag.

Vad är företagsomstrukturering?
Varför företagsomstrukturering?

Varför företagsomstrukturering?

Anledningarna till att man kan vilja strukturera om företag är många. Det kan till exempel handla om en situation där en del av ett företag har vuxit sig så starkt att det passar bättre att bilda en koncern med separata AB. Eller för att ett tidigare partnerskap har tappat sitt värde så att även företaget behöver delas.

Det kan också handla om riskspridning där en verksamhet delas upp i flera bolag som läggs under ett holdingbolag. Eller så görs en uppdelning för att enklare kunna köpa ut en delägare.

Men en företagsomstrukturering kan också vara aktuell inför att en ny delägare ska tas in eller som förberedelse för exit eller nedläggning.

Företagsomstrukturering genom sammanslagning kan även handla om att exempelvis två företag (med egna ägarkretsar) har ett så framgångsrikt samarbete att de vill slå sina påsar ihop och bilda ett gemensamt AB eller koncern.

En annan anledning till sammanslagning kan vara att en verksamhet ska flyttas och ett AB tar över ett annat AB (vanligast ett moderbolag som tar över ett helägt dotterbolag), som ett alternativ till likvidation.

Olika typer av företagsomstruktureringar

Det finns alltså många anledningar till att det görs omstrukturering av företag och dessa handlar ofta om delning eller sammanslagning av aktiebolag. Vi kommer därför här översiktligt gå igenom de typer av företagsomstrukturering som kallas fusion och fission (d.v.s. sammanslagning och delning), vilka båda regleras i bland annat ABL.

Viktiga begrepp som du måste hålla reda på vid läsningen om företagsomstrukturering genom delning eller sammanslagning är termerna överlåtande bolag och övertagande bolag. Med överlåtande bolag menas det bolag vars aktier förs över till ett eller flera andra bolag. De bolag som tar över det överlåtande bolagets tillgångar och skulder kallas då för övertagande bolag.

Olika typer av företagsomstruktureringar
Fusion av bolag

Fusion av bolag

Med fusion avses en sammanslagning av bolag där ett eller flera bolag går samman. Detta sker när samtliga tillgångar och skulder i överlåtande bolag tas över av ett annat aktiebolag, mot ersättning till aktieägarna i det eller de överlåtande bolaget eller bolagen.

Fusionen resulterar i att det eller de överlåtande bolagen upplöses utan likvidation (enligt 23 kap. 1 § första stycket ABL). Denna situation gäller till exempel när ett moderbolag tar över ett helägt dotterbolag, som då likvideras efter att samtliga tillgångar och skulder har flyttats upp i moderbolaget.

Ersättningen till aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen ska enligt Skatteverket bestå av aktier i det övertagande företaget eller av pengar.

Det finns också bestämmelser om att mer än hälften av det sammanlagda värdet av det så kallade fusionsvederlaget (ersättningen) måste utgöras av aktier (enligt 23 kap. 2 § ABL). Anledningen till detta är ett försök att skydda eventuella minoritets­aktieägare i det överlåtande företaget genom att omöjliggöra att genom en fusion kunna kringgå reglerna om tvångsinlösen av minoritetsaktier i 22 kap. ABL (enligt prop. 2007/08:155 s. 20–22).

Dock finns undantag. Bestämmelsen får ingen verkan vid fusion mellan ett moderbolag och ett helägt dotterbolag, eftersom ingen ersättning förekommer i en sådan typ av fusion då moderbolaget redan äger samtliga aktier i dotterbolaget.

Det finns två typer av fusioner, absorption och kombination. Absorption handlar om att ett eller flera överlåtande företag går upp i det övertagande företaget. Som i de fall då verksamheten som överlåts är ett helägt dotterbolag som går upp i sitt moderbolag.

Kombination handlar istället om att två eller flera överlåtande bolag går samman och bildar ett nytt (övertagande) aktiebolag.

Fission av bolag
Personaloptioner i incitamentsprogram

Fission av bolag

Med fission avses delning av företag. Företagets tillgångar och skulder tas då över av ett eller flera andra aktiebolag (24 kap. 1 § första stycket ABL).

Delning av företag kan ske på tre sätt; genom fullständig delning (det som vanligen kallas fission), partiell delning eller genom separation.

Vid fullständig delning övertas det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder av två eller flera andra bolag, vilket medför att det överlåtande aktiebolaget upplöses utan likvidation. Det finns i det här fallet alltså vissa likheter med fusion av ett moderbolag och dess helägda dotterbolag. Skillnaden är bara att det överlåtande aktiebolaget övertas av två eller flera andra bolag. Det vill säga, aktiebolaget delas.

Övertagande bolag kan bildas vid fissionen eller vara redan existerande aktiebolag. Vid fullständig delning ska så kallat delningsvederlag (ersättning) ges till aktieägarna i det överlåtande företaget.

Partiell delning handlar istället om att ett eller flera andra företag övertar endast en del av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder. Detta medför att det överlåtande företaget inte upplöses vid en partiell delning, utan istället bara avknoppas. Också vid denna typ av delning ska ersättning (delningsvederlag) betalas till aktieägarna i det överlåtande företaget.

Den sista formen av fission kallas separation och är en typ av partiell delning, endast med skillnaden att ersättningen (delningsvederlaget) utges till det överlåtande bolaget och inte till aktieägarna.

Viktigt att tänka på vid företagsomstruktureringar

I en situation där en omstrukturering blir aktuell är det viktigt att ta reda på om och i så fall vilka effekter omstruktureringen kommer att ge rent skattemässigt. Detta eftersom det finns goda möjligheter att undgå att en företagsomstrukturering får oönskade skattekonsekvenser om omstruktureringen görs på rätt.

Det kan också vara värt att veta att en företagsomstrukturering kan ge effekt på möjligheterna att byta leverantör i ett upphandlat kontrakt, ramavtal eller koncession. Denna fråga anses viktig exempelvis i de fall där det finns ramavtal för leverantör och ett leverantörsbyte ändå är önskvärt.

För att få veta mer om de olika sätten att omstrukturera ett eller flera företag på och om det kan passa dig och ditt företagande, hör av dig till en av våra rådgivare. Ingen fråga är för liten!