Incitamentsprogram

Här kommer en snabböversikt över de incitamentsprogram som finns tillgängliga för svenska bolag idag. Incitamentsprogram upplevs av många som en snårskog rent begreppsmässigt men också på grund av många regelförändringar och vi hoppas kunna reda ut begreppen för dig.

Boka ett möte med oss

Våra rådgivare har revisions och redovisningskonsults bakgrund och har lång erfarenhet av rådgivning till både mindre och större svenska och internationella bolag. Vi har även ett stort kontaktnät av experter som vi kan koppla in i de frågeställningar som kräver extra specialistkunskap.

Kontakta våra rådgivare genom e-post eller telefon, alternativt genom att fylla i formuläret

Vad är ett incitamentsprogram?

Ett incitamentsprogram är en strategi som bolag använder för att motivera och belöna sina anställda baserat på deras prestation och engagemang. Genom att erbjuda ekonomiska belöningar, bonusar, aktieoptioner eller andra förmåner kan företaget skapa incitament för anställda att arbeta hårdare, uppnå specifika mål och bidra till företagets framgång. Det kan främja produktivitet och prestation, hjälpa till att behålla och attrahera talanger samt att fokusera anställda på de uppsatta målen. Ett bra incitamentsprogram är rättvist, mätbart och anpassat till företagets behov och kultur. Det kan vara en kraftfull verktygslåda för att uppnå företagets långsiktiga mål.

Vad är ett incitamentsprogram?
Fördelar och nackdelar med olika incitamentsprogram

Fördelar och nackdelar med olika incitamentsprogram

Här kommer en kortfattad och inte på något sätt komplett översikt av fördelar och nackdelar med olika typer av incitamentsprogram. Hoppas att informationen kommer till nytta, vill du istället få en genomgång och en rekommendation om ett incitamentsprogram som skulle passa just ert bolag, kontakta oss via formuläret ovan.

Aktier i incitamentsprogram

Vid köp av aktier blir den anställde aktieägare och erhåller rättigheter som deltagande på bolagsstämma, eventuell utdelning och del av värdeökning.

Fördelar:

 • Anställdas ökad engagemang.

 • Bindning till bolaget för aktiebehållning.
 • Möjlig avkastning via värdestegring.
 • Beskattning vid aktieköpet.
 • Möjlighet till rättsliga begränsningar.

Nackdelar:

 • Höga kostnader för anställda vid marknadsvärde.
 • Högre risk än bonus/lön.
 • Utmaningar vid värdering utan externa köpare.

Teckningsoptioner i incitamentsprogram

Teckningsoptioner ger rätten att köpa nya aktier i bolaget till ett förutbestämt pris under en specificerad tidsram. Dessa optioner beslutas av bolagsstämman och gäller även för framtida aktieemissioner vid utnyttjande.

Fördelar:

 • Anställdas ökad engagemang.
 • Lägre initial kostnad genom optionspremien.
 • Bindning till bolaget för teckningsmöjlighet.
 • Möjlig avkastning via aktieteckning.
 • Beskattning vid optionsköp.

Nackdelar:

 • Hög risk jämfört med bonus/lön.

 • Risk vid sjunkande aktiekurs.
 • Utmaningar med lösenprisfinansiering.
 • Svårt att realisera värde i onoterat bolag.
 • Utspädning för övriga aktieägare.
 • Värderingsutmaningar utan externa köpare.

Köpoptioner i incitamentsprogram

Köpoptioner ger rätten att köpa befintliga aktier i bolaget till ett förutbestämt pris under en viss tid. De används inte så frekvent på grund av rättsliga osäkerheter kring hur de kan utformas som finansiella instrument. Dessutom kan säljaren av de underliggande aktierna ställas inför oönskade skattekonsekvenser.

Fördelar:

 • Anställdas engagemang ökar.
 • Lägre startkostnad än ägande.
 • Bindning till bolaget för teckningsmöjlighet.
 • Potentiell avkastning vid aktieteckning.
 • Beskattning vid optionsköp.
 • Ingen påverkan på andra aktieägare.

Nackdelar:

 • Högre risk än bonus/lön.

 • Risk vid kraftig aktiekursfall.
 • Oklarhet kring skatt och inskränkningar.
 • Risk för beskattning som inkomst vid stora inskränkningar.
Köpoptioner i incitamentsprogram
Personaloptioner i incitamentsprogram

Kvalificerade personal optioner (KPO) i incitamentsprogram

Kvalificerade personaloptioner ger rätten att köpa nyemitterade aktier till ett förutbestämt pris under en specifik tidsram. Sedan den 1 januari 2018 kan vissa ”nystartade” företag ge ut KPO:er gratis till anställda. Det finns särskilda villkor som gäller för optionerna, företaget och de anställda, för mer info kontakta en av våra företagsrådgivare.

Fördelar:

 • Anställdas engagemang ökar.

 • Låg initial risk, ibland gratis.
 • Låser anställda till företaget i minst tre år.
 • Lågt lösenpris, potential till avkastning.
 • Beskattning vid aktieförsäljning som kapitalinkomst.
 • Enkel värdering baserad på bokförda värden eller senaste transaktioner.

Nackdelar:

 • Hög risk jämfört med bonus/lön.

 • Risk vid kraftig aktiekursfall, mindre effekt än vanliga optioner.
 • Utmaningar med värdering i onoterade bolag.
 • Övriga aktieägare utspäds.
 • Tidig försäljning beskattas som inkomst av tjänst.

Personaloptioner i incitamentsprogram

Personaloptioner är rätten att inom en given tidsram köpa nyemitterade eller befintliga aktier i bolaget till ett förutbestämt pris. Denna term används på grund av starka ägandeinskränkningar som hindrar dem från att anses som värdepapper. De är sällan använda i Sverige. Utländska optionsprogram kan ofta klassas som personaloptioner enligt svenska skattelagar, med syftet att aktierna kan realiseras när optionen utnyttjas och man blir aktieägare.

Fördelar:

 • Direkt ägarskap i noterade bolag.

 • Incitament att höja aktiens värde.
 • Ökad engagemang och delägande.

Nackdelar:

 • Beskattning som tjänst vid optionsnedanvändning.

 • Ovisshet om sociala avgifter.
 • Administrations- och värderingskostnader.

Syntetiska optioner i incitamentsprogram

En syntetisk option ger ingen rätt till en faktisk aktie, istället innebär den en kontant ersättning vid en specifik tidpunkt. Ersättningens storlek baseras på skillnaden mellan marknadsvärdet på den underliggande aktien och det förutbestämda lösenpriset.

Fördelar:

 • Anställdas engagemang för kontantavkastning.
 • Lägre initial kostnad än ägande.
 • Bindning till bolaget för kontantutbetalning.
 • Ingen utspädning av befintliga ägare.

Nackdelar:

 • Hög risk för anställda beroende av bolagets prestation.

 • Risk vid kraftig aktiekursfall.
 • Oklarhet om syntetiska optioner som värdepapper och beskattning som tjänsteinkomst.

Bonus som incitamentsprogram

Bonusprogram är vanligtvis resultatbaserade incitament som kopplas till nyckeltal och ofta är avsedda för att främja kortsiktiga mål och öka bolagets lönsamhet. Dessa program kan utformas på olika sätt och anpassas till den specifika situationen. Den kontanta ersättning som anställda får genom bonusprogram beskattas som lön eller inkomst av tjänst omedelbart vid mottagandet. Utbetalningen av bonusar belastar också bolagets resultat och medför kostnader som sociala avgifter. Dessutom kan pensionsavsättningar krävas, beroende på anställningsavtal eller kollektivavtal. Således är bonusprogram en strategi för att på kort sikt öka prestation och lönsamhet, men med ekonomiska konsekvenser för både anställda och företaget.

Är det värt att sjösätta ett incitamentsprogram ?

Att sjösätta ett incitamentsprogram i ett företag ska kunna förbättra prestation, produktivitet och anställdas engagemang, men det är inget som ska tas för givet. Även om incitamentsprogram kan medföra vissa ekonomiska kostnader, övervägs de ofta av de psykologiska fördelarna som följer. Dessa fördelar kan inkludera en ökad nivå av anställdas lojalitet gentemot organisationen, en ökad trivsel bland personalen, minskad personalomsättning och en starkare samarbetskultur inom arbetsgruppen. Alla dessa faktorer bidrar till organisationens långsiktiga ekonomiska framgång och överträffar ofta de initiala kostnaderna för att administrera och driva incitamentsprogrammet. Det är ett verktyg som i rätt kontext kan gynna såväl företaget som dess anställda på många sätt.

Är det värt att sjösätta ett incitamentsprogram ?
Hur beskattas incitamentsprogram?

Hur beskattas incitamentsprogram?

För att få greppet över de olika beskattningseffekterna för olika incitamentsprogram förslår vi att du kontaktar en företagsrådgivare.

Kontakta oss för en genomgång:

För att få veta mer om incitamentsprogram och om det kan vara något för ditt företag, kontakta en av våra rådgivare.