Företagsvärdering

Vill du få reda på ditt företags värde?

Här presenteras faktorer och exempel kring företagsvärdering som du som har eget företag ofta behöver ha koll på. Att ha ett eget bolag kan nämligen innebära att du behöver veta ditt företags värde i olika situationer.

Det kan även vara bra att förstå hur företagsvärdering fungerar om du är intresserad av företagsvärdering som analysmetod för ditt egna bolag eller om du funderar på att köpa andelar i ett annat bolag.

Vi hoppas att du efter att ha läst denna text får svar på några av dina frågor om företagsvärdering samt lär dig mer om vad företagsvärdering handlar om.

Boka ett möte med oss

Våra rådgivare har revisions-och redovisningskonsultbakgrund och har lång erfarenhet av rådgivning till både mindre och större svenska och internationella bolag. Vi har även ett stort kontaktnät av experter som vi kan koppla in i de frågeställningar som kräver extra specialistkunskap.

Kontakta våra rådgivare genom e-post eller telefon, alternativt genom att fylla i formuläret

Vad är företagsvärdering?

Företagsvärdering handlar om att uppskatta ett monetärt värde på ett företag. Detta kan vara precis så svårt som det låter och är kopplat till viss risk för fel i värderingen . Men det går att uppskatta ett företags värde och det finns ett flertal beprövade metoder som kan användas.

Val av metod för att beräkna företagets värde

Går du i tankar på att sälja ditt företag och vill veta vad just ditt företag kan vara värt? Eller funderar du på att köpa aktier i ett annat företag? Då vill du antagligen förstå vad som är viktigt att veta om hur man kan värdera företag, men även om vad olika metoder innebär.

Val av metod är exempelvis beroende av hur mycket finansiell information som finns tillgänglig kring det specifika företaget. Men man bör även ta hänsyn till vad som är syftet med den oberoende värderingen. Handlar det om ett generationsskifte, implementeringen av ett optionsprogram eller en försäljning av hela verksamheten?

Olika sätt att värdera ett företag på

Det finns en mängd sätt att värdera ett företag på. Olika metoder för att värdera ett företag är olika komplicerade beroende på vilken typ av information som krävs och som finns tillgänglig.

Vi ger här en kort genomgång av vad de vanligaste metoderna innebär och vad som kan vara bra att tänka på.

Företagsvärdering – Substansvärdering

För mindre företag är en vanlig metod att räkna ut företagets värde med hjälp av företagets egna kapital (tillgångar minus skulder), det vill säga genom en substansvärdering.

Denna metod används ofta därför att den innebär en relativt enkel beräkning med information som hittas i balansräkningen. En värdering görs då med hjälp av de tillgångar, skulder och eget kapital som finns i företaget.

Företagsvärdering – Avkastningsvärdering

Att istället beräkna företagets värde med fokus på framtida avkastning kan göras på många olika sätt.

I en avkastningsvärdering utgår man från en prognos för företagets framtida resultat, för att utifrån prognosen se vad vilka värden företaget genererar under en viss tidsperiod.

Vanligtvis baseras prognosen på historiska siffror för att kunna beräkna en normaliserad vinst för företaget.

I båda fallen gör man antagandet att bolaget är rimligt finansierat för att kunna driva verksamheten man planerar att driva.

Kassaflödesanalys

En företagsvärdering genom kassaflödesanalys (eng. discounted cash flow, DCF) innebär att man räknar ut det nuvarande värdet av företagets framtida kassaflöden. En sådan beräkning grundar sig i tidigare kassaflöden som gör att man kan prognosticera kommande kassaflöden och sedan räkna ut dess nuvärde.

Multiplar såsom p e tal

Företagsvärdering genom användning av olika multiplar, såsom p e tal, är en vanlig metod för börsnoterade företag. Detta eftersom man ofta behöver data från flera jämförbara företag.

Finansiella nyckeltal som p e tal (Price/Earnings) eller ev s tal (Enterprise Value/Sales) används då exempelvis för att beräkna multiplarna som sedan ligger till grund för en värdering. Multiplarna är tänkta att visa hur många år det tar för den nya ägaren att få tillbaka köpeskillingen, givet att prognoserna stämmer.

Företagsvärdering – Marknadsvärdering

Vid en marknadsvärdering jämförs företaget med liknande företag på samma marknad och geografiska plats. Marknadspriset avgörs då efter en jämförelse med vad liknande företag tidigare har sålts för på samma marknad.

En sådan företagsvärdering kan ge en grov uppskattning av vad andra kan tänka sig att köpa företaget för, men det tar kanske inte hänsyn till det specifika företagets potential.

Företagets värde kan alltså beräknas genom flera metoder, exempelvis beroende på bransch, typ av verksamhet och komplexitet i företaget, samt tillgänglig information.

Historiska siffror – en bra grund

Även om en del värderingsmodeller är väldigt framåtblickande, tittar värderingen ofta också bakåt i tiden för att ta avstamp i företagets historiska finansiella siffror. Exempelvis börjar en kassaflödesanalys med hur pengaflödena har sett ut i företaget tidigare för att kunna göra en uppskattning om framtida flöden.

Det kan också vara användbart vid en företagsvärdering att visa upp en stabil utveckling bakåt i tiden. Detta gör att tillförlitligheten för dagens siffror ökar, samt indikerar att dessa siffror inte endast är temporära.

Men hur gör man om man har ett nystartat företag? Om historiska siffror mer eller mindre saknas?

Värdering av nystartat företag

Även nystartade företag kan behöva värderas. En situation där en värdering blir nödvändig kan exempelvis handla om att ett nystartat företag lanserar ett optionsprogram för att locka till sig talanger. Optionerna är ett sätt att erbjuda optionsinnehavarna möjlighet att få ta del av företagets framtida värde. Men för att kunna bestämma ett värde på optionerna behöver företaget först värderas.

Värdering av ett start-up handlar mycket om förväntningar på det nystartade företaget, istället för historiska intäkter och resultat. En värdering kan då ta stor hänsyn till hur marknaden, kunder och konkurrenssituationen ser ut för att med det som grund ge en uppskattning om företagets framtidsutsikter och därigenom framtida värde. Kanske finns en prognos om att antalet kunder kommer att öka?

Ett relativt enkelt sätt att värdera ett start-up inför exempelvis en lansering av optionsprogram är att, liksom vid andra företag där finansiell information mer eller mindre saknas, utföra en substansvärdering. Fördelen med denna typ av värdering är att informationen som krävs finns i balansräkningen. Även hos nystartade företag. Nackdelen med att använda en sådan värderingsmetod är ju dock att den inte tar hänsyn till framtidsprognoser, samt att den ger ett lågt värde i de fall företaget inte har speciellt mycket tillgångar. Något som nystartade företag inte alltid har.

Värdering av nystartat företag

Även nystartade företag kan behöva värderas. En situation där en värdering blir nödvändig kan exempelvis handla om att ett nystartat företag lanserar ett optionsprogram för att locka till sig talanger. Optionerna är ett sätt att erbjuda optionsinnehavarna möjlighet att få ta del av företagets framtida värde. Men för att kunna bestämma ett värde på optionerna behöver företaget först värderas.

Värdering av ett start-up handlar mycket om förväntningar på det nystartade företaget, istället för historiska intäkter och resultat. En värdering kan då ta stor hänsyn till hur marknaden, kunder och konkurrenssituationen ser ut för att med det som grund ge en uppskattning om företagets framtidsutsikter och därigenom framtida värde. Kanske finns en prognos om att antalet kunder kommer att öka?

Ett relativt enkelt sätt att värdera ett start-up inför exempelvis en lansering av optionsprogram är att, liksom vid andra företag där finansiell information mer eller mindre saknas, utföra en substansvärdering. Fördelen med denna typ av värdering är att informationen som krävs finns i balansräkningen. Även hos nystartade företag. Nackdelen med att använda en sådan värderingsmetod är ju dock att den inte tar hänsyn till framtidsprognoser, samt att den ger ett lågt värde i de fall företaget inte har speciellt mycket tillgångar. Något som nystartade företag inte alltid har.

Viktigt att tänka på vid val av företagsvärdering

Olika värderingsmetoder utgår från olika faktorer när företagets värde beräknas. Detta kommer att ha olika inverkan på själva värderingen.

Substansvärdering utgår exempelvis från information som finns i balansräkningen (eget kapital), vilket kan ge en potentiell undervärdering av värdet på bolaget om inte tillgångarna är värderade till rätt värde. En undervärdering kan också ske om skulderna är upptagna till ett för högt värde.

En substansvärdering kan alltså ses som en försiktig typ av värdering, även om den har fördelar i form av sin relativa enkelhet. Å andra sidan kan en företagsvärdering som istället utgår framtida värden ge en potentiell övervärdering av företagets värde.

Det finns också många osäkerhetsfaktorer i beräkningar som baseras på framtida kassaflöden eller framtida vinster. Så vilken typ av värdering ska man välja om man vill ta reda på ”rätt pris”?

Viktigt att tänka på vid val av företagsvärdering
Värdering av nystartat företag

Undervärdering eller övervärdering?

För att komma överens om ”rätt pris” på ett företag behöver man undvika både undervärdering och övervärdering.

Det finns, som nämndes ovan, viss risk att en substansvärdering, som utgår från bokförda tillgångar och skulder som finns i verksamheten, ger en undervärdering av bolaget. Just eftersom värdet då utgår ifrån bokförda värden. Det kan då vara viktigt att försöka värdera tillgångar och skulder till marknadsvärden för att få ett så korrekt värde som möjligt på det egna kapitalet.

Men det finns också en risk att andra typer av värderingar istället ger en övervärdering av bolaget. Både vid värderingar med utgångspunkt i kassaflöden och vid värderingar som involverar multiplar baseras värderingarna nämligen på företagets framtida avkastning. Sådana metoder är alltid förenade med viss osäkerhet och risk. Detta eftersom framtiden kan bjuda på negativa faktorer som inte har tagits med i beräkningarna för att värdera bolaget.

En värdering av uppskattat marknadsvärde som har hämtats i en jämförelse med andra liknande företag kommer också bjuda på viss osäkerhet. Eftersom en sådan värdering kräver att det finns tillräckligt många liknande företag tillgängliga på samma marknad och att dessa företag då och då går till försäljning.

Dock får man konstatera att ett gemensamt perspektiv för alla oberoende företagsvärderingar är att försöka sätta ett värde på företaget som så bra som möjligt avspeglar företagets förmåga att skapa tillväxt och lönsamhet.

För vad är ett företag? Jo, en verksamhet som i de flesta fall finner sitt värde i att fortsätta verksamheten. Ett perspektiv vid företagsvärderingar som utgår ifrån framtida värden kan med andra ord därför ofta vara rätt och riktigt. Samtidigt som det är viktigt att de prognoser som värdet av företaget baseras på känns rimliga för både säljare och köpare.

En utgångspunkt vid förhandlingsbordet

En värdering av ett företag kommer inte alltid att ge ”rätt pris” på företaget. Detta eftersom värderingen i många fall bygger på antaganden och ”gissningar”, vilket innebär att värdet påverkas i allra högsta grad av vad man lägger in i modellen.

Det kommer även att finnas faktorer som faller utanför värderingsmodellerna, exempelvis vem som vill köpa aktierna och i vilket syfte. Eventuella synergieffekter hos ett köpande företag kan vara en sådan faktor som kanske inte finns i en värderingsmodell.

Ändå gör många företagare en oberoende värdering för att få en uppskattning om priset på företagets aktier inför en försäljning. Sedan använder man ofta aktiepriset som har räknats fram vid en värdering som utgångspunkt vid förhandlingarna.

Oavsett om värderingen används rakt av eller får agera utgångspunkt vid förhandlingar om det slutliga priset kommer en bra företagsvärdering att öka chanserna för att båda parter går nöjda från förhandlingsbordet.

Likvidationsvärdering – en annan situation

Att värdera ett företag genom framtida avkastning handlar alltså ofta om att sia om företagets fortsatta eller framtida förmåga att generera värde. Vid en likvidationsvärdering är istället tanken att verksamheten inte ska fortsätta, vilket får implikationer för värderingen.

Värdet på företaget är då helt enkelt summan som finns kvar efter en försäljning av företags tillgångar, reglering av eventuella skulder och när kostnader för avvecklingen har betalats.

Företagsvärdering handlar därför om att med hänsyn till verksamhetens natur, tillgänglig finansiell information och syftet med värderingen välja lämplig metod för att pricka så rätt som möjligt.

Men det är också viktigt att det sker en avvägning mellan nytta och kostnad. Metod bör väljas med hänsyn till att bolagets värde ska kunna tas fram till en rimlig kostnad. Varför gör man då en företagsvärdering?

Varför ska man göra en företagsvärdering?

En vanlig situation där det blir aktuellt att göra en oberoende värdering av ett bolag är när en potentiell köpare vill ta del av aktiernas pris. Företagets värde som tas fram vid en företagsvärdering använder ofta köpare och säljare då som en utgångspunkt vid förhandlingarna om det slutliga aktiepriset.

Anledningen till att värdet på företaget kan skilja sig från det pris som sedan faktiskt används vid ett köp eller en försäljning kan exempelvis vara synergieffekter hos ett köpande företag. Om en köpare inser att värdet på företaget överstiger det värde som har framkommit vid säljarens företagsvärdering, kan köparen vara villig att köpa företaget till ett högre pris. Speciellt om det finns en konkurrenssituation inblandad.

Men det finns flera situationer än vid ett förestående köp eller försäljning av aktier där en företagsvärdering kan vara viktig.

Du behöver till exempel veta värdet på aktierna inför sjösättningen av ett optionsprogram, en företagsomstrukturering eller vid ett generationsskifte. I dessa olika situationer tjänar en värdering olika syften, vilket kan vara viktigt vid val av metod för värdering.

Därutöver kan det även vara bra att veta vilket värde som gäller för din verksamhet för att du ska kunna avgöra när det kan vara värt att sälja. Detta kan vara extra viktigt om du har börjat planera din exit.

En företagsvärdering ger dig svar på frågor om det förväntade priset vid en försäljning och kan därför till exempel ge en fingervisning om det är värt att sälja bolaget just nu eller bättre att avvakta.

Företagsvärdering som grund för analys

Det kan också vara så att du som aktieägare helt enkelt vill följa ditt bolags värdeutveckling genom att göra årliga företagsvärderingar. Då kan det vara en bra idé att genomföra en oberoende företagsvärdering av din verksamhet för att använda värderingen som grund för analys och jämförelse med liknande bolag i din bransch.

Att göra löpande oberoende företagsvärderingar av verksamheten blir då ett viktigt sätt att följa bolagets tillväxt och avkastning, vilket ger bra underlag inför diverse beslut som rör verksamheten.

Många använder därför återkommande värderingar av sitt företag för att göra egna analyser, även om det inte finns några potentiella köpare i närtid.

Undersök värdet på ditt företag inför framtiden

Om du tidigt börjar följa ditt företags utveckling kommer du ha en större chans att påverka företagets tillväxt och därmed även möjligheten att öka värdet på företaget. Tills det kan vara värt att faktiskt sälja verksamheten.

För att kunna påverka värdet på företaget krävs nämligen ofta lång framförhållning. En värdering av ditt företag i ett tidigt stadium kan alltså öka möjligheterna att styra företagets utveckling i önskad riktning.

En värdering kan exempelvis göra dig uppmärksam på vilka delar i din verksamhet som är extra viktiga för värdet på företaget. Men det kan även bli uppenbart vilka andra områden som kanske ska nedprioriteras.

Att göra en värdering av ditt bolag på årsbasis kan alltså vara användbart för att kunna följa verksamhetens värde över tid, av många anledningar.

Avslutningsvis kan konstateras att det finns flertalet situationer där du som företagare kan behöva ha koll på företagsvärdering och vad det innebär. Har du inte det så kan du alltid vända dig till oss och någon av våra kunniga rådgivare.

Vill du veta ta del av mer kunskap om företagsvärdering eller få hjälp att värdera ditt företag, läs mer här eller kontakta en av våra kunniga rådgivare. Du är alltid välkommen med dina frågor!