Bolagsvärdering av små företag

Av: |Publicerat: 2024-06-25|

Undrar du över bolagsvärdering av små företag? Och vad det innebär att värdera företag?

I så fall ska du läsa vår text där vi reder ut vad bolagsvärdering av små företag handlar om!

Vad handlar bolagsvärdering om?

Precis som det låter handlar bolagsvärdering om att försöka värdera företag. Alltså helt enkelt sätta ett pris på ett bolag. Men att ta reda på vad ett bolag är värt kan vara svårt.

Vad är det man egentligen räknar ut?

bolagsvärdering

Bolagets värde i framtiden

Teoretiskt sett ligger bolagets värde ofta i vad man tror att bolaget kommer att generera för värde i framtiden. Därför utgår många modeller ifrån framtida värden såsom framtida kassaflöden eller avkastning. En vanlig utgångspunkt är att företaget kommer att vara minst lika lönsamt som tidigare, vilket man backar upp med historiska siffror.

En typ av värdering som skiljer sig markant från de övriga är dock likvidationsvärdering.

Likvidationsvärdering

Vid en likvidationsvärdering utgår man inte ifrån att bolaget ska drivas vidare. Istället gör man en värdering för att få reda på vad som finns kvar av värde när bolagets skulder är reglerade och dess kostnader betalade.

En likvidationsvärdering görs när enda alternativet till att sälja bolaget är att lägga ned.

Det finns många olika sätt att värdera bolag på

Det finns alltså många olika metoder för bolagsvärdering som fungerar olika bra beroende på vad som är syftet med värderingen. Ska du exempelvis sälja hela verksamheten eller endast göra en nyemission av aktier? Det kan få betydelse för val av metod.

Val av metod beror också på vad det är för typ av företag som ska värderas.

Bolagsvärdering av mindre företag

Att det är skillnad på att värdera ett mindre bolag och ett större bolag är lätt att förstå. Ett stort börsnoterat företag har exempelvis ett aktiepris som man kan utgå ifrån.

När man ska göra en bolagsvärdering av ett mindre, onoterat bolag behöver man därför tänka annorlunda och exempelvis ofta ta hänsyn till att det finns en begränsad mängd information om företaget som ska värderas samt i vissa fall även få jämförbara bolag.

Nedan går vi igenom olika metoder som med fördel kan användas vid värderingen av små bolag och i vissa fall varför en del metoder är mindre lämpliga.

Substansvärdering

En substansvärdering kan vara en bra metod vid bolagsvärdering av mindre bolag eftersom informationen som behövs för värderingen finns att hämta i balansräkningen. Men substansvärdering, i likhet med likvidationsvärdering, är ingen framåtblickande metod.

En substansvärdering utförs genom att använda bolagets tillgångar och skulder för att få fram ett värde på eget kapital. Beräkningen är tillgångar minus skulder, vilket ger just eget kapital och därifrån ett så kallat substansvärde.

En bolagsvärdering genom substansvärde betyder alltså att bolagets värde baseras på företagets tillgångar och skulder och inte på företagets förmåga att generera värde över tid.

Justera till marknadsvärde

Vid en substansvärdering måste man dock se till så att bolagets tillgångar och skulder är justerade till marknadsvärde för att undvika risk för övervärdering respektive undervärdering av bolaget. Man behöver också ta hänsyn till hur immateriella tillgångar har värderats, om sådana finns.

Begränsningar

Tyvärr tar inte en substansvärdering hänsyn till lönsamhet och vinst på samma sätt som andra värderingsmetoder. Metoden är inte heller lämplig att använda sig av vid en värdering av tjänsteföretag och andra företag som saknar betydande tillgångar.

Avkastningsvärdering

Ett annat sätt att värdera ett mindre bolag kan vara genom att utföra en avkastningsvärdering, det vill säga en värdering baserad på företagets vinster och lönsamhet.

Det finns olika variationer av denna typ av värdering, men ett typiskt sätt är att man räknar ut ett genomsnittligt resultat genom att använda historiska siffror. I vissa fall tas även en uppskattning av framtida resultat för något år framåt med i beräkningarna.

Det framräknade resultatet räknas sedan upp med en faktor kopplat till risk för att räkna ut ett värde på bolaget.

Normalisera resultaträkningen

En avkastningsvärdering kräver dock att man först normaliserar resultaträkningen för att vinsten inte ska vara missvisande.

Ett exempel är ägarledda bolag där ägaren inte tar ut någon lön. För att resultatet ska normaliseras behöver man då lägga till lönekostnader.

Hög eller låg multipel?

Det framräknade genomsnittliga resultatet som är tänkt att spegla företagets fortsatta lönsamhet räknas sedan upp med en multipel beroende på hur lönsamt man tror att bolaget kommer att vara och vilka risker som finns. Kanske landar man exempelvis i att ta resultatet gånger fem för att få ett uppskattat värde på företaget.

Ett bolag som kan visa på en god och stabil utveckling räknas vanligen upp med en högre multipel, än bolag med ett sämre track record eller som är förknippad med stor osäkerhet i värderingen.

Stabil vinstutveckling

Även om avkastningsvärdering är en populär metod så är den relativt komplicerad och passar främst bolag som har en stabil vinstutveckling.

Multipelvärdering

Det som vanligen kallas multipelvärdering är alltså en typ av avkastningsvärdering. Exempelvis används då ofta det s.k. P/E-talet.

Med P/E-tal menas att aktiepriset (P) delas med vinst per aktie (E), vilket ger en multipel som avspeglar hur många årsvinster företaget är värderat till.

En multipelvärdering är en jämförande värderingsmetod vilket innebär att man tar hänsyn till de multiplar som finns i jämförbara bolag.

Eftersom en multipelvärdering kräver information om jämförbara bolag för att värdera ett bolag används metoden främst vid värderingen av börsnoterade bolag.

Marknadsvärdering

Denna typ av värdering kallas också ibland för relativvärdering eftersom det handlar om att ta reda på ett marknadspris för bolaget i relation till andra liknande företag på samma marknad och geografiska område (ibland kan även multipelvärdering kallas relativvärdering då också multipelvärdering är beroende av jämförelser),

Vid en marknadsvärdering görs helt enkelt en jämförelse med vad liknande företag har sålts för i samma bransch för att räkna ut ett rimligt marknadsvärde för det aktuella företaget.

Jämförbara bolag

Metoden kräver dock att man har information om vad liknande bolag har sålts för i samma bransch och på samma lokala marknad.

Mindre företag som är etablerade på en lokal marknad, exempelvis självständiga butiker, kan vara lämpliga kandidater för marknadsvärdering. Men det behöver då ha sålts tillräckligt många liknande butiker i samma område, bransch och dessutom i relativ närtid.

Detta innebär att en marknadsvärdering främst tar hänsyn till värdet på andra bolag och inte det aktuella bolagets specifika potential.

Kassaflödesvärdering

En kassaflödesvärdering (eng. Discounted Cash Flow) handlar om att diskontera förväntat framtida kassaflöde till ett nuvärde. Det betyder alltså att man räknar ut vad man tror att bolaget kan generera i pengaflöde under ett antal år framåt och sedan räknar om summan till vad den skulle vara värd i dagens pengar.

Historiska siffror som utgångspunkt

För att få fram ett värde på framtida kassaflöden använder man historiska siffror som utgångspunkt. Men man tar också hänsyn till vad man tror kan påverka framtida kassaflöden, både på mikro- och makronivå. Därför är kassaflödesvärdering en komplicerad typ av modell.

Kräver stabila kassaflöden

Metoden passar bäst för värdering av bolag som har stabila kassaflöden och koll på vilka framtida investeringar som krävs i verksamheten.

Hur ser ditt företag ut?

För att komma fram till vilken eller vilka värderingsmodeller som passar bäst för beräkningen av värdet på ditt företag så behöver du fundera över hur ditt företag ser ut.

God och stabil utveckling?

Har du stabila kassaflöden, en stabil vinst och verkar i en bransch som är relativt okänslig för konjunkturskiftningar? Då kan en avkastningsvärdering eller kassaflödesvärdering var användbara metoder för att värdera ditt bolag.

Start-up?

Har du ett nystartat företag som kräver kostsamma investeringar framöver och där prognosen för vinst är beroende av konjunkturens utveckling? Kanske verkar du dessutom inom en ny bransch?

Då har du antagligen en begränsad mängd historiska siffror och en framtid förknippad med risk. Men samtidigt kan du ha en rimlig vision av företagets utveckling givet att vissa antaganden uppfylls. Här kan man därför fundera över om en substansvärdering kan vara tillräcklig eller om en mer komplicerad metod ändå ska användas.

Användningsområden för företagsvärdering

Det finns alltså många sätt att värdera bolag på och en bolagsvärdering går att använda på olika sätt. Gemensam nämnare är att en bolagsvärdering ligger till grund för olika beslut som rör företagets framtid.

Det vill säga beslut kring försäljning, köp och värdehöjande åtgärder.

Sälja ditt bolag?

Är det värt att sälja bolaget nu eller bättre att vänta? Det värde som uppnås vid en bolagsvärdering kan ge en fingervisning kring om det är värt att försöka sälja ditt bolag i dagsläget, eller om det kan vara fördelaktigt att avvakta och istället bygga upp värdet.

Öka värdet på ditt bolag?

Såklart kan man använda sig av flera värderingsmodeller och jämföra de olika värdena som fås fram från varje modell eller kombinera olika modeller för att få fram en värde. Men kanske blir du ändå inte nöjd med det värde som fås fram vid en oberoende bolagsvärdering? Hur ska du då göra för att öka värdet på ditt företag?

En bolagsvärdering kan visa vilka områden som har potential att öka värdet på företaget i framtiden. Men att öka värdet på ett företag kan ta lite tid eftersom värdet brukar vara avhängigt till historiska siffror och speciellt vinst. Med det sagt kan det vara bra att komma ihåg att även bolag som inte går med vinst kan ha ett relativt högt värde.

Därför är det en god idé att ha framförhållning om du planerar att sälja ditt företag om några år. En bolagsvärdering kan då vara ett bra sätt att ta reda på vilja fokusområden som finns i ditt företag.

Det kan även vara viktigt att ta hänsyn till fler parametrar än de som går att finna i de finansiella rapporterna. Kanske kan du exempelvis behöva se över företagets struktur och rutiner?

Struktur i ditt bolag

Om du har goda rutiner och en bra struktur för hur verksamheten bedrivs i ditt bolag så ökar detta sannolikt värdet på bolaget. Detta eftersom det blir enklare för potentiella köpare att driva företaget vidare.

Det kan även vara bra om verksamheten inte är alltför beroende av dess ägare. Affärskritiska processer bör med fördel vara väl inarbetade i verksamhetens struktur för att kunna leva vidare även vid ett ägarbyte.

Utgångspunkt vid förhandlingsbordet

Även om rätt pris på företaget till sist handlar om vad en köpare är villig att betala och vad en säljare är villig att släppa företaget för så kan en bolagsvärdering vara en bra utgångspunkt vid förhandlingsbordet. Sedan kan diskussioner föras kring exempelvis inarbetad struktur, varumärke och potentiella synergieffekter för köpande part.

En bolagsvärdering kan därför likväl göras av en potentiell köpare som säljare som vill ha ett gott beslutsunderlag.

Diskutera med en kunnig rådgivare!

Vill du har hjälp med att göra en bolagsvärdering? Vi råder dig då att kontakta en av våra kunniga rådgivare för mer information och möjlighet att diskutera olika metoder för värdering med hänsyn till hur just ditt företag ser ut.

Välkommen att kontakta oss!

Dela den här artikeln!