Hem/Intäktsredovisning i K2 efter regeländringarna

Intäktsredovisning i K2 efter regeländringarna

Av: |Publicerat: 2016-10-17|

För en mer extensiv och uppdaterad artikel i ämnet, klicka här.

Här kommer en genomgång av hur regelverket ser ut efter förändringarna som skedde 1 juli i år och hur du påverkas av dessa. I intäktsredovisning av uppdrag på löpande räkning har det tidigare enligt K2 funnits möjlighet att välja mellan alternativregeln och huvudregeln. Bokföringsnämnden (BFN) har nu tagit bort den möjligheten med hänvisning till att det strider mot EU-rätten. Fr o m första juli  är det endast tillåtet att redovisa löpande intäktsuppdrag enligt huvudregeln.

Uppdrag till fast pris eller på löpande räkning?

Om ert bolag har tjänste- eller entreprenaduppdrag behöver ni först definiera hur ni tar betalt av era kunder. Kommer ni överens om ett fast pris eller säljer ni tid på löpande räkning? Detta blir grundläggande för en korrekt redovisning av intäkterna.

Uppdrag till fast pris

Uppdrag till fast pris kan intäktsföras enligt huvudregeln eller alternativregeln.

Huvudregeln, även kallat successiv vinstavräkning, innebär att intäkterna tas upp i resultaträkningen allt eftersom arbetet utförs, oavsett när fakturering sker.

Alternativregeln innebär att projektets inkomster såväl som utgifter bokförs som en balanspost så länge uppdraget pågår. Först när uppdraget är avslutat bokas både kostnader och intäkter upp i resultaträkningen. Resultaträkningen påverkas m a o bara vid ett tillfälle.

Huvudregeln ger i de flesta fall ett mer rättvisande resultat, men det kräver dock visst arbete med periodiseringar mellan räkenskapsåren. Det kan vara komplicerat att räkna fram hur stor del av arbetet som är utfört vid varje givet tillfälle. Bolaget behöver då hitta rutiner för att fastställa hur lång man kommit i pågående projekt, den så kallade färdigställandegraden. Alternativregeln är enklare att administrera, men resultaträkningen ger ingen löpande information om projektets resultatstatus. Avgörande för ert val blir därmed att väga arbetsinsats mot rättvisande bild i resultaträkningen.

Uppdrag på löpande räkning endast enligt huvudregeln

I detta fall är det nu alltså inte längre tillåtet att tillämpa alternativregeln. Intäkter på löpande räkning ska bokföringsmässigt alltid redovisas enligt huvudregeln, dvs de ska tas upp i resultaträkningen allt eftersom arbetet utförs, oavsett när fakturering sker.

Förändringen gäller från och med 2016-07-01 och ska tillämpas på räkenskapsår som avslutas efter 2016-07-10. I praktiken berörs samtliga bolag som har bokslut under andra halvan av 2016.

Både och?

Om ni har uppdrag till både fast pris och löpande räkning hindrar det inte att ni redovisar enligt alternativregeln gällande fast pris-uppdrag. Det behöver alltså inte vara samma intäktsprincip. Viktigt dock att det tydligt framgår i årsredovisningen vilken princip som används för vilken uppdragstyp.

Att tänka på vid övergången

Om ni idag redovisar uppdrag på löpande räkning enligt alternativregeln behöver ni i kommande bokslut tänka på att räkenskapsårets samtliga utförda tjänster ska intäktsföras, oavsett faktureringsdatum. Ni behöver även informera om bytet av redovisningsprincip under Tilläggsupplysningar i årsredovisningen, samt upplysa om att detta kan innebära en missvisande jämförbarhet mellan räkenskapsåren. Om intäktsflödet i bolaget normalt är jämnt men faktureringen släpar kan övergången till huvudregeln innebära att årets resultat kommer se bättre ut än föregående år, och kommande räkenskapsår kan se lite sämre ut. Därefter bör dock effekten av övergången plana ut.

Skattemässig hantering

Observera att det skattemässigt fortfarande är tillåtet att redovisa enligt alternativregeln.

På Revideco kommer vi hjälpa berörda kunder med att hålla reda på detta, men ni är naturligtvis välkomna att höra av er om ni har frågor.

Artikeln är skriven av Jenny Douhan, Revisor på Revideco.

Dela den här artikeln!