Varför anlita revisionsbyrå?

Först och främst är det lagkrav på företag med ett visst antal anställda, eller som omsätter ett visst belopp per år, ska ha en revisor.

Men det finns flera goda skäl att anlita en revisionsbyrå. Att ett bolag granskas av en oberoende part höjer bland annat förtroendet hos potentiella samarbetspartners och kunder, vilket innebär att revision fungerar som en kvalitetsstämpel som ger dig ökad trovärdighet.

En bra revision gör nytta och ger mervärde för dig och ditt företag – ur flera aspekter. Här kan du läsa mer om vilka fördelar som finns med att anlita en revisor, hur det funkar och hur vi på Revideco kan hjälpa dig.

Vad gör en revisionsbyrå?

Många blandar ihop revisorer med redovisningskonsulter, vars uppgift är att hjälpa företag med ekonomisk rådgivning och administration av bland annat löner samt upprätta en rapport om årsredovisningen.

En revisors jobb är att göra en oberoende granskning av företag och inte sköta den löpande ekonomiadministrationen eller att sammanställa årsredovisningen. Revisorer på en revisionsbyrå granskar och sätter sig in i ditt företags ekonomiska situationer med ett stort oberoende och kan komma med goda råd om saker inte står rätt till.

Det finns även revisionsbyråer som erbjuder flera andra tjänster utöver ren revision såsom skatterådgivning, biträde med bokföring samt upprättande av löpande redovisning och deklarationer.

Revisionstjänster du kan få hjälp med hos Revideco:

 • Lagstadgad revision
 • Frivillig revision
 • Översiktlig granskning
 • Granskning enligt särskild överenskommelse
 • Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag

Måste jag anlita en revisor?

Utöver att ditt bolag behöver redovisa in skatter och avgifter till Skatteverket, samt upprätta den löpande bokföringen och en årsredovisning, så ska dessa uppgifter även revideras.

Revisorns uppgift är att oberoende granska företagets redovisning, finansiella rapporter och hur VD:n sköter bolaget tillsammans med styrelsen. Revisorn upprättar därefter en revisionsberättelse som intygar att bolagets bokföring, årsredovisning och förvaltning sköts enligt de lagkrav som finns.

Lagen ställer nämligen krav för vissa företag att ha en revisor. Dock gäller inte kravet för alla.

2-kvinnor-kundsamtal-vid-dator

Krav på revisor i aktiebolag

Revisorskravet har sedan ett par år tillbaka tagits bort för små aktiebolag. Uppnår ditt bolag minst två av följande gränsvärden under de två senaste räkenskapsåren, så omfattas du däremot av revisionsplikt och måste ta hjälp av en godkänd eller auktoriserad revisor:

 • Du har fler än 3 anställda
 • Du har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Du har mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Driver du ett privat aktiebolag som inte når upp till dessa gränsvärden, eller är nystartat, räknas det som ett litet aktiebolag och kan på en bolagsstämma besluta att ta bort kravet på revisor.

Läs mer på bolagsverket

Krav på revisor i handelsbolag

Driver du handelsbolag eller kommanditbolag måste du generellt sett inte ha en revisor. Men, om handelsbolaget har en eller flera juridiska personer som delägare och överstiger gränsvärdena för revisionsplikt ovan, så behöver även dessa välja in en revisor.

Läs mer på bolagsverket.

5 tips när du ska anlita en revisor

1. Vad säger din magkänsla?

Kändes det bra för dig efter ditt första möte med revisorn, kändes det förmodligen bra för revisorn också. Eftersom en bra magkänsla är viktigt i alla relationer, ska du aldrig bortse från magkänslan när du ska välja revisor. Har du en bra känsla finns det goda förutsättningar för ett riktigt bra och långsiktigt samarbete.

2. Vad behöver dina redovisare och CFO?

I många små och mellanstora bolag fungerar revisorn som ett bollplank för de som sköter ekonomifunktionen på företaget, vilket gör det extra viktigt att välja rätt revisor som kan hjälpa dem i deras vardag på bästa sätt. Får dessa nyckelpersoner fel eller ingen support kan det istället leda till en osäker arbetssituation och onödigt merarbete. Fundera därför över vilka behov som finns och ta med det i bedömningen.

Att rådslå med en revisor som kan ditt bolag sedan många år tillbaka är ur flera aspekter mycket enklare än att vända dig till en generell frågeservice vid frågor och få generella svar. På så vis håller du dessutom revisorn uppdaterad löpande, vilket skapar en win-win-situation för er båda.

3. Vilka behov och framtidsplaner har du för företaget?

Driver du ett fåmansbolag är det viktigt att du väljer en revisor som har kunskap och erfarenhet av att arbeta med just fåmansbolag. Alla revisorer har nämligen inte det. Exempel på områden som behöver stämmas av om revisorn hanterar:

 • Är revisorn insatt i hur beskattning vid uttag ur bolaget fungerar, det vill säga 3:12 regelverket? Kan revisorn dessa frågor och hålla dig ajour i dem? Driver du ett fåmansbolag och inte en skattejurist kopplad till företaget, brukar just denna punkt vara en dealbreaker.
 • Driver du försäljning eller verksamhet utanför Sveriges gränser bör din revisor ha ett internationellt nätverk för att kunna hantera dessa situationer på ett smidigt sätt. Extra viktigt är det om du planerar att expandera utomlands.Väljer du en revisor utan dessa kvalifikationer kan du som ägare utsätta dig själv och bolaget för onödiga risker, vilket du vill undvika.
 • Går du i funderingar om exit, planerar att ta in fler delägare, strukturera om bolagets organisation eller köpa/sälja dotterbolag? Säkerställ då att den revisor du väljer har erfarenhet av detta och kan assistera med bland annat de due diligence- och värderingsfrågor som då ska hanteras.

4. Vilka specialkunskaper behöver revisorn?

Har revisorn i fråga erfarenhet av uppskjuten skattefordran, styrelsens nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar, going concern, kvittningsemissioner, optioner och så vidare?

I vissa verksamheter är det viktigt att revisorn har specialkunskaper, speciellt om du driver ett utvecklingsföretag. Många revisorer jobbar inte med denna typ av bolag, vilket gör det extra viktigt för dig som driver utvecklingsföretag att välja rätt.

Andra exempel på specialkunskaper:

 • Driver du ett finansiellt bolag kan det under vissa förutsättningar krävas att revisorn har en speciell licens.
 • Har bolaget ett ovanligt varulager som kräver specialkunskaper vid värdering bör det följas upp.
 • Har bolaget omfattande kontanthantering är det effektivt om revisorn har koll på allt som har med systemdokumentation, journalminnen och behandlingshistorik att göra.
 • Det kan också handla om kvalifikationer avseende internationella redovisningsregelverk eller språk som du bör följa upp.

5. Kan revisorn avsätta den tid du behöver, när du behöver det?

Har en revisor har många uppdrag kan det se bra ut på papper, men visar inte hur mycket tid som finns över att lägga på dig och ditt företag. Eftersom många bolag i Sverige har kalenderår som räkenskapsår, är våren en trång sektor. Därför är det viktigt att du frågar om revisorn har tid för nya uppdrag och kan avsätta tid för dig den del av året som du vill ha arbetet utfört. Timing är helt enkelt viktigt!

Varför du ska anlita en revisor

 • Ökad trovärdighet – En revisionsberättelse är ett kvitto på att allt står rätt till med företagets ekonomi, vilket ökar ditt företags trovärdighet gentemot intressenter som leverantörer, kunder och samarbetspartners.
 • Enklare tillväxt och försäljning – Med reviderade årsredovisningar redan från start blir det enklare för företaget att växa eller att sälja företaget i framtiden.
 • Värdefullt bollplank – Rätt revisor har stor erfarenhet av företagande i stort, men framförallt den typ av verksamhet du bedriver, och kan identifiera framtida möjligheter likväl som risker.
 • Bättre finansieringsmöjligheter – Revisionsberättelsen fungerar som en kvalitetsstämpel som intygar att ditt företag är stabilt, vilket är fördelaktigt när du exempelvis ska ta in riskkapital eller låna pengar.
 • Offentliga upphandlingar – Vissa upphandlingar kräver att du anlitar en revisor.
Jens Malm Likviditetsdoktorn

Vad kostar det att anlita en revisionsbyrå?

Här är det lätt att jämföra prislappar, utan att tänka på vad som faktiskt ingår och vad det innebär. Viktigast är att du väljer en revisor enligt de punkter vi har tagit upp ovan, som kan ditt bolag och alltid kan ge värdefull rådgivning, vilket är en stor trygghet som kommer göra att du sover gott om natten.

De största revisionsbyråerna har i regel högre overheadkostnader än mindre byråer, vilket kan påverka priset uppåt. På mindre orter kan det också vara högre prispress om det finns flera aktörer. Enpersonsbyråer och mindre byråer erbjuder ofta färre tjänster än större revisionsbyråer, vilket kan innebära en begränsning som gör att du behöver använda dig av flera leverantörer vid exempelvis delägarfrågor, skattefrågor, internationella frågor etc.

Ett gyllene läge är att söka dig till en mellanstor byrå som erbjuder de tjänster som just ditt bolag behöver idag, men också kan erbjuda i framtiden om behoven skulle ändras.

Caisa Westin

Varför anlita revisionsbyrå? Kontakta oss och få mer information!

För oss är det viktigt att du känner trygghet med oss som din revisor, samt att vi ska kunna hjälpa dig till ökad lönsamhet och minskade bekymmer. Detta gör vi genom ett brett utbud av tjänster inom revision, men även redovisning och rådgivning, där vi tror på personligt engagemang i alla led.

Boka ett möte med oss när du vill anlita en revisor

Oavsett om du behöver en auktoriserad revisor, redovisningskonsult eller bara lite goda råd gällande hur du kan effektivisera fakturor eller löner, är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på e-post eller telefon.