3:12 reglerna är det regelverk som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget.

Här är min årliga artikel om 3:12 reglerna och jag vill först lyfta en viktig fråga innan vi tittar på dina beskattningskonsekvenser. Jag ber dig notera att om du ansökt om omställningsstöd eller korttidspermitterat under 2020 så kan du kan bli återbetalningsskyldig för dessa stöd om du beslutar om utdelning under vissa perioder. Här kan du läsa mer om det.

Jag har följt det här regelverket i lite över ett decennium och uppdaterar den här artikeln årligen. Den är ett försök till att på ett enkelt sätt beskriva de här relativt komplicerade reglerna med uppdatering för årets förändringar.

20% skatt på utdelning – 3:12 reglerna

3:12 regelverket anses vara gynnsamt och det på grund av att det lämnar utrymme till beskattning ner till 20 %, vilket jämfört med annan beskattning anses som låg. Hur stor utdelning du som fåmansföretagare ska ta beror dels på hur stort utdelningsutrymme som finns i ditt bolag och dels hur du som ägare av bolaget blir beskattad. Den här artikeln handlar bara om hur du blir beskattad. Läs mer om utdelningsutrymmet här.

Gränsbeloppet

Den del av utdelningen eller försäljningen av aktierna som beskattas till 20 % styrs av ett värde som kallas gränsbeloppet. Endast utdelning under gränsbeloppet beskattas till 20 %. Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet, förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får använda den av reglerna som ger det högsta gränsbeloppet.

Förenklingsregeln – schablonbeloppet i 3:12 regelverket

Förenklingsregeln innebär att gränsbeloppet räknas upp med ett schablonbelopp i de fall du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp.

  • Schablonbelopp för beskattningsåret 2019 – 171 875 kr
  • Schablonbelopp för beskattningsåret 2020 – 177 100 kr
  • Schablonbelopp för beskattningsåret 2021 – 183 700 kr

Huvudregeln

Huvudregeln baseras på bolagets löneunderlag. Löneunderlaget består av kontanta löner utbetalda under året före utdelningsåret. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du nu använda 50 % av bolagets löneunderlag som gränsbelopp.

För att kvalificera dig till att använda huvudregeln behöver du ta ut tillräcklig lön:

Rätt lön & löneunderlag 2018 – utdelning 2019 – K10 2020

  • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2019 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2018 på minst 375 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 600 000 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 2020.

Rätt lön & löneunderlag 2019 – utdelning 2020 – K10 2021

  • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2020 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2019 på minst 386 400 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 618 240 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 2021.

Rätt lön & löneunderlag 2020 – utdelning 2021 – K10 2022

  • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2021 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2020 på minst 400 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 641 280 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 2022.

Övre tak för beräkning av löneunderlag

Det finns även ett övre tak för beräkning av löneunderlag då det högst kan uppgå till högst 50 gånger den egna eller närståendes ersättning från bolaget

Uppräkning av omkostnadsbelopp i huvudregeln

Som en del av huvudregeln så får även omkostnadsbeloppet räknas upp varje år, 2020 får det räknas upp med 9% (2019 var det 9,51%). Bra att komma ihåg om du diskvalificerat dig från att använda förenklingsregeln och inte har tagit ut tillräcklig lön för att få räkna upp löneunderlag enligt huvudregeln.

3:12 HJÄLPEN

Vill du ha hjälp med att räkna ut skatten på din utdelning?

Behöver du hjälp med att räkna på hur mycket utdelning du kan ta och hur din utdelning blir beskattad? Klicka här och boka ett möte med en av våra experter >>

Sparade gränsbelopp

Om du väljer att inte ta utdelning motsvarande ditt gränsbelopp så sparas ej nyttjade gränsbelopp till nästkommande år. Du får också en uppräkning av överförda värden med 3% 2020 (2019 var uppräkningen 3,51%). Den här uppräkningen gäller både för förenklings- och huvudregeln.

Om jag beslutar om en större utdelning än gränsbeloppet?

Utdelning under gränsbeloppet beskattas med 20 %. Utdelning över gränsbeloppet upp till takbeloppet beskattas så som lön vilket är ca 32 % – 57 % beroende på hur mycket lön du tagit ut under året. Över takbeloppet 90 IBB beskattas utdelning som kapital dvs med skattesatsen 30 %.

9 situationer där du behöver se upp

1. 4 % spärren

Äger du mindre än 4 % så finns här finns en spärr mot löneunderlag som behöver tas hänsyn till. Här finns också flera olika alternativ du kan ta ställning till för att påverka din situation.

2. Exit

Innan exit, då bör det ses över om köpeskillingen understiger ditt gränsbelopp och om inte, vilka andra alternativ som finns tillgängliga för dig.

3. Flera bolag

Om du äger flera bolag bör det ses över att rätt regel används i rätt bolag då det finns begränsningar i 3:12 reglerna som behöver tas hänsyn till. Här hittar vi ofta historiska fel!

4. Nystart

Om du nyligen startat ditt bolag så bör det ses över från och med när du får tillgodoräkna dig förenklingsregeln och om du kvalificerar dig för huvudregeln.

5. Ägande via holdingbolag

Om du äger via holdingbolag bör både frågan om dubbel koncerntillhörighet och löneuttag ses över. Regeln om dubbel koncerntillhörighet har stora konsekvenser på situationer där det finns två lika stora ägare.

6. Delägarförändringar

Om du tagit in delägare eller löst ut delägare i bolaget , så kommer det att påverka beskattningen på din utdelning.

7. Gåva

Om du planerar att ge bort dina aktier alternativt sälja dem för ett mindre belopp. Här är det enkelt att gå fel med stora konsekvenser.

8. Passivt ägande

Om bolaget har ett externt passivt ägande på mer än 30 % kan det vara så att 3:12 reglerna inte är tillämpliga.

9. Utdelning utöver gränsbelopp

Om du planerar att ta en större utdelning än ditt gränsbelopp, bör hänsyn tas till takbelopp och ditt löneuttag under året.

>> Boka ett möte med oss om du vill veta mer

Kommer det förändringar i regelverket?

Tydligaste indikationen på att det är förändringar på gång är kanske nuvarande finansminister Magdalena Anderssons uttalanden om att det finns ”mycket stora behov av att ändra 3:12-reglerna” och att ”3:12-reglerna fungerar på ett orimligt sätt”.

Magdalena Anderssons uttalanden står möjligen i bjärt kontrast till den tredje punkten i januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna samt Liberalerna och Centerpartiet ”bättre villkor för företagande och entreprenörer”. Visserligen står det bara explicit att 3:12 reglerna ska förenklas men det är tydligt att finansministern har en större ambition.

Ambitionen har under senhösten 2019 blivit tydligare när Magdalena Andersson har kopplat samman 3:12 reglerna till ytterligare en punkt i januariöverenskommelsen (jajjamensan, det ÄR nummer 4). Där går att läsa att det ekonomiska utrymme som finns ska ”utjämna dagens växande klyftor” i en rad avseenden. Låter som om att det är mer än förenklingar på gång.

När kommer det förändringar?

I januariöverenskommelsens punkt 3 står det att läsa att en utredning ska genomföras 2019 – 2021 med ny lagstiftning från 2022. Något om en 3:12 utredning har i skrivande stund inte hörts… men vi väntar med spänning.

Mest spännande blir att höra vilken ambitionsnivå den har. En förenkling för Sveriges företagare. Eller en förenkling och försämring för Sveriges företagare.

3:12 HJÄLPEN

Vill du ha hjälp med att räkna ut skatten på din utdelning?

Behöver du hjälp med att räkna på hur mycket utdelning du kan ta och hur din utdelning blir beskattad? Klicka här och boka ett möte med en av våra experter >>