3:12 reglerna är det regelverk som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget.

Det här är min årliga artikel om 3:12 reglerna. Men innan vi pratar utdelning så vill jag lyfta en väldigt aktuell fråga med dig. Jag ber dig notera att om du ansökt om tex omställningsstöd eller korttidspermitterat så kommer du att bli återbetalningsskyldig för de här stöden om du beslutar om utdelning under vissa perioder. Så har du sökt stöd eller tror att du behöver söka om stöd framöver, se till att du är medveten om hur en utdelning påverkar din situation. Här kan du läsa mer om det.

Jag har följt det här regelverket i lite över ett decennium och uppdaterar den här artikeln årligen. Den är ett försök till att på ett enkelt sätt beskriva de här relativt komplicerade reglerna med uppdatering för årets förändringar.

20% skatt på utdelning – 3:12 reglerna

3:12 regelverket anses vara gynnsamt och det på grund av att det lämnar utrymme till beskattning ner till 20 %, vilket jämfört med annan beskattning anses som låg. Hur stor utdelning du som fåmansföretagare ska ta beror dels på hur stort utdelningsutrymme som finns i ditt bolag och dels hur du som ägare av bolaget blir beskattad. Den här artikeln handlar bara om hur du blir beskattad. Läs mer om utdelningsutrymmet här.

Gränsbeloppet

Den del av utdelningen eller försäljningen av aktierna som beskattas till 20 % styrs av ett värde som kallas gränsbeloppet. Endast utdelning under gränsbeloppet beskattas till 20 %. Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet, förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får använda den av reglerna som ger det högsta gränsbeloppet.

Förenklingsregeln – schablonbeloppet i 3:12 regelverket

Förenklingsregeln innebär att gränsbeloppet räknas upp med ett schablonbelopp i de fall du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp.

 • Schablonbelopp för beskattningsåret 2020 – 177 100 kr
 • Schablonbelopp för beskattningsåret 2021 – 183 700 kr
 • Schablonbelopp för beskattningsåret 2022 – 187 550 kr

Huvudregeln – löneunderlag

Huvudregeln baseras på bolagets löneunderlag. Löneunderlaget består av kontanta löner utbetalda under året före utdelningsåret. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du nu använda 50 % av bolagets löneunderlag som gränsbelopp. Har du många anställda så kan huvudregeln ge stor effekt på ditt gränsbelopp. Tänk på att statliga stöd kopplat till anställning ska räknas bort från kontanta löner under året.

För att kvalificera dig till att använda huvudregeln behöver du ta ut tillräcklig lön:

Rätt lön & löneunderlag 2019 – utdelning 2020 – K10 2021

 • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2020 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2019 på minst 386 400 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 618 240 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 2021.

Rätt lön & löneunderlag 2020 – utdelning 2021 – K10 2022

 • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2021 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2020 på minst 400 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 641 280 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 2022.

Rätt lön & löneunderlag 2021 – utdelning 2022 – K10 2023

 • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2022 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2021 på minst 409 200 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 654 720 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 2023.

Övre tak för beräkning av löneunderlag

Det finns även ett övre tak för beräkning av löneunderlag då det högst kan uppgå till högst 50 gånger den egna eller närståendes ersättning från bolaget

Uppräkning av omkostnadsbelopp i huvudregeln

Som en del av huvudregeln så får även omkostnadsbeloppet räknas upp varje år, 2021 får det räknas upp med 9% (2020 var det också 9%). Bra att komma ihåg om du diskvalificerat dig från att använda förenklingsregeln och inte har tagit ut tillräcklig lön för att få räkna upp löneunderlag enligt huvudregeln.

3:12 HJÄLPEN

Vill du ha hjälp med att räkna ut skatten på din utdelning?

Behöver du hjälp med att räkna på hur mycket utdelning du kan ta och hur din utdelning blir beskattad? Klicka här och boka ett möte med en av våra experter >>

Sparade gränsbelopp

Om du väljer att inte ta utdelning motsvarande ditt gränsbelopp så sparas ej nyttjade gränsbelopp till nästkommande år. Du får också en uppräkning av överförda värden med 3% 2021 (3% även 2020). Den här uppräkningen gäller både för förenklings- och huvudregeln.

Om jag beslutar om en större utdelning än gränsbeloppet?

Något förenklat beskattas du såhär: Utdelning under gränsbeloppet beskattas med 20 %. Därefter beskattas 90 IBB (2021 6 138 000) i tjänst, dvs så som lön vilket är 32 % – 57 % beroende på hur mycket lön du tagit ut under året. Utdelning utöver gränsbelopp + 90 IBB beskattas i kapital, dvs med skattesatsen 30%.

10 vanligaste 3:12 situationerna det går fel

Såhär lång kan det tyckas att 3:12 regelverket är tydligt, enkelt och förståeligt. Men ack, där bedrog vi oss. Det finns nämligen en plethora av underfundiga och kluriga aspekter som bör tas hänsyn till. Lagar, regler och i de flesta fall praxis som växt fram genom uttalanden och rättsfall. För att förenkla för dig så har jag listat de 10 vanligaste situationerna där det kan gå fel. Håll till godo:

 1. Statliga Corona-stöd. Utdelning under vissa tidsperioder exkluderar ditt bolag från att ta emot statliga coronastöd så som omställningsstöd och korttidspermittering. Flertalet bolag har missat det här och blir nu återbetalningsskyldiga för mottagna stöd. Reglerna ser olika ut för de olika stöden och reglerna har också ändrats flera gånger. Planerar du ta utdelning är det också bra att räkna in att du också exkluderar bolaget från att kunna ta emot framtida stöd, om det skulle behövas.
 2. 4 % spärren. Äger du mindre än 4 % så finns här finns en spärr mot löneunderlag som behöver tas hänsyn till. Ditt gränsbelopp beräknas då till din ägarandel * schablon. Det landar ofta i en stor andel tjänstebeskattning. Men här finns flera olika alternativ du kan ta ställning till för att påverka din situation.
 3. Exit. Det är ett vanligt men i princip felaktigt antagande att det går att hantera sin skattesituation efter man genomfört en exit. Det är en fråga som bör hanteras i god tid innan exit.
 4. Flera bolag. Om du äger flera bolag bör det ses över att rätt regel används i rätt bolag då det finns begränsningar i 3:12 reglerna som behöver tas hänsyn till. Här hittar vi ofta historiska fel!
 5. Nystart. Om du nyligen startat ditt bolag så bör det ses över från och med när du får tillgodoräkna dig förenklingsregeln och om du kvalificerar dig för huvudregeln.
 6. Ägande via holdingbolag. Om du äger via holdingbolag bör både frågan om dubbel koncerntillhörighet och löneuttag ses över. Regeln om dubbel koncerntillhörighet har stora konsekvenser på situationer där det finns två lika stora ägare.
 7. Delägarförändringar. Om du tagit in delägare eller löst ut delägare i bolaget, så kommer det att påverka beskattningen på din utdelning. Ta reda på effekterna för alla parter. Ibland kan skattesituationen ändras drastiskt bara för att man inte har koll på vilken sida årsskiftet en delägarförändring ska göras. Ta hjälp om du själv inte har koll på konsekvenserna, det bli lätt orättvist annars.
 8. Gåva. Om du planerar att ge bort dina aktier alternativt sälja dem för ett mindre belopp. Här är det enkelt att gå fel med stora konsekvenser.
 9. Passivt ägande. Om bolaget har ett externt passivt ägande på mer än 30 % kan det vara så att 3:12 reglerna inte är tillämpliga.
 10. Utdelning utöver gränsbelopp. Om du planerar att ta en större utdelning än ditt gränsbelopp bör hänsyn tas till takbelopp, tjänstebeskattning och ditt löneuttag under året. Här finns även en närstående problematik som ska hanteras som vi inte går in på djupare i den här artikeln. Men vi bör också nämna att vid utdelning av större belopp så blandas det ofta ihop med reglerna för beskattning vid försäljning, vilket kan få stora konsekvenser.

Kommer det förändringar i regelverket?

Det är förståeligt att frågor som 3:12 regler och skattereformer kommer i skymundan när det pågår en pandemi. Men vi kan räkna med att tids nog så kommer det förändringar. Det vi bör ha med oss är att mycket idag talar för en ny skattereform. Det skulle också vara förvånande om vi fick en ny skattereform och man missar möjligheten att se över 3:12 i en sådan. Men kommer en ny skattereform att hinna bli klar under 2021?

Nä, det är inte troligt. Men efter valet 2022 är allt möjligt.

3:12 HJÄLPEN

Vill du ha hjälp med att räkna ut skatten på din utdelning?

Behöver du hjälp med att räkna på hur mycket utdelning du kan ta och hur din utdelning blir beskattad? Klicka här och boka ett möte med en av våra experter >>