3:12-reglerna – så beskattas du för utdelning 2018

By |Nov 27, 2017|

3:12-reglerna är det regelverk som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget.

Här är Revidecos Antti Niemis (bilden) årliga artikel om 3:12-reglerna. Det är ett försök till att på ett enkelt sätt beskriva de här relativt komplicerade reglerna med uppdatering för 2018 års förändringar.

Så ser regelverket ut 2018

2017 gjorde regeringen ett försök till att förändra 3:12 reglerna. Det gick i stöpet då regeringen den 26 augusti 2017 själva gick ut med att de dragit tillbaka det hårt kritiserade förslaget. Då det inte fanns några andra andra förslag så sker inte heller några förändringar i 3:12 reglerna jämfört med 2017, förutom några inbyggda beloppsjusteringar.

Varför förändringar i 3:12 reglerna?

3:12 regelverket anses vara gynnsamt och det på grund av att det lämnar utrymme till beskattning ner till 20 %, vilket jämfört med annan beskattning anses som låg. Regelverket har under årens lopp ändrats i flera olika omgångar och att det anses generöst var också anledningen till regeringens försök till att förändra regelverket under 2017.

Hur stor utdelning du som fåmansföretagare ska ta beror dels på hur stort utdelningsutrymme som finns i ditt bolag och dels hur du som ägare av bolaget blir beskattad. Den här artikeln handlar bara om hur du blir beskattad. Vill du läsa mer om utdelningsutrymmet läs här.

Gränsbeloppet

Den del av utdelningen eller försäljningen av aktierna som beskattas till 20 % styrs av ett värde som kallas gränsbeloppet. Endast utdelning under gränsbeloppet blir beskattat till 20 %. Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet, förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får använda den av reglerna som ger det högsta gränsbeloppet.

Förenklingsregeln – schablonbeloppet

Förenklingsregeln innebär att gränsbeloppet räknas upp med ett schablonbelopp i de fall du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp.

 • Schablonbelopp för beskattningsåret 2017 – 163 075 kr (2,75 IBB)
 • Schablonbelopp för beskattningsåret 2018 – 169 125 kr (2,75 IBB)
 • Schablonbelopp för beskattningsåret 2019 – 171 875 kr (2,75 IBB)

Vill du ha en genomgång hur mycket utdelning du kan ta och hur din utdelning blir beskattad? Klicka här och boka ett möte med en av våra experter.

Huvudregeln

Huvudregeln baseras på bolagets löneunderlag. Löneunderlaget består av kontanta löner utbetalda under året före utdelningsåret. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du nu använda 50 % av bolagets löneunderlag som gränsbelopp.

För att kvalificera dig till att använda huvudregeln behöver du ta ut tillräcklig lön:

Utdelning under 2017 som deklareras 2018

 • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2017 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2016 på minst 355 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 569 280 kr (9,6 IBB)

Utdelning under 2018 som deklareras 2019

 • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2018 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2017 på minst 369 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 590 400 kr (9,6 IBB)

Utdelning under 2019 som deklareras 2020

 • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2019 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2018 på minst 375 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 600 000 kr (9,6 IBB)

Och om jag beslutar om en större utdelning än gränsbeloppet?

Utdelning under gränsbeloppet beskattas med 20 %. Utdelning över gränsbeloppet upp till takbeloppet beskattas så som lön vilket är ca 32 % – 57 % beroende på hur mycket lön du tagit ut under året. Utdelning över takbeloppet 90 IBB beskattas som kapital dvs med skattesatsen 30 %.

4% spärren

Löneunderlag kan bara beräknas i huvudregeln om du äger mer än 4 % av aktierna i bolaget. Om du har ett högt omkostnadsbelopp så kan det vara så att huvudregeln ger ett högre gränsbelopp än förenklingsregeln, det på grund av att viss uppräkning får ske varje år.

Tänk på att:

 • Väljer du att inte ta utdelning så sparas gränsbeloppen så att du kan ta lågbeskattad utdelning en annan gång.
 • Säljer du dina aktier så beräknas beskattningen av vinsten efter sparade gränsbelopp.
 • Har du idag exempelvis en bilförmån eller bostadsförmån så räknas den inte in i varken din lön eller löneunderlaget vid beräkning av huvudregeln. Det kan därför vara intressant att se över om du kan öka din lön och köpa dig loss från förmånen, sk nettolöneavdrag. Hela lönen skulle då räknas in vid beräkningen.
 • Vid beräkning av löneunderlag i huvudregeln får man endast räkna med de löner som betalats ut under den tiden som man ägt bolaget.
 • Huvudregeln kan max kan beräknas till 50 gånger din egen eller närståendes kontanta lön.
 • Löner i dotterbolag får tas med i beräkningen av huvudregeln om dotterbolaget ägs till mer än 50 %.
 • Förenklingsregeln får endast användas om du ägt aktierna vid årets ingång.
 • Förenklingsregeln är begränsad så att du bara kan räkna med ett schablonbelopp från ett bolag, inte flera bolag.

De här reglerna gäller bara för fåmansbolagsägare och det är du om mer än hälften av aktierna i bolaget ägs av fyra personer eller färre. I en ägare räknas hela dess närståendekrets dvs make/a, sambo, barn, barnbarn, föräldrar osv in.

Förändringar kommer – men inte 2018

Den berg- och dalbana som regeringen bjöd företagar-Sverige på förra året slutade relativt bra. Istället för att sjösätta krångligare och sämre förutsättningar för företagande i Sverige så behölls nuvarande regler. Det sagt så saknas det inte kritik mot nuvarande regelverk och det skulle inte vara förvånande om det finns med förslag på förändringar redan i nästkommande höstbudget. Så förändringar kommer säkerligen – men de hinner förhoppningsvis inte träda i kraft under 2018.

Vill du ha en genomgång hur mycket utdelning du kan ta och hur din utdelning blir beskattad? Klicka här och boka ett möte med en av våra experter.