Mental träning inför bokslut

By |feb 2, 2018|

Hur förbereder jag mig mentalt inför bokslut?

Dags för bokslut med dig som ansvarig? Orolig för att du inte gör det på det mest effektiva sättet? Här får du ett enkelt stöd som vi kallar för “Mental träning inför Bokslut”.

Med dessa 6 tips får du örnkoll:

1. Bokslutsmöte med revisorn
2. Sätt upp en veckoplan för vad som behöver göras
3. Gå igenom förra årets feedback från revisorn
4. Rätt siffror men fel värden
5. Uppdatera bolagets försäkringar
6. Mer jobb löpande under året = enklare att göra bokslut = sant

Mental träning inför bokslut

Tips #1 – Bokslutsplaneringsmöte med revisorn

Se till att ha bokslutsplaneringsmöten med din revisor åtminstone vartannat år. Är det ett större bolag med många komplicerade transaktioner kanske man ska ha det varje år men är det ett mindre bolag kanske det räcker med ett telefonmöte vartannat år.

Det här vill du få ut av mötet:

a. Deadline, när behöver allt vara klart och överlämnat till revisorn?
b. Finns det några nyheter/regelförändringar du behöver ta hänsyn till?
c. Vem gör vad? Gör en tydlig fördelning av vad som ska göras.
d. Vilka underlag behövs för revisionen.

Tips #2 – Gör en veckoplan

Sätt upp en veckoplan där du sätter av tid för att göra det som behöver göras. Bocka av när du är klar. Är det omöjligt att få ihop veckoplanen? Då är det viktigt att du i tid förmedlar det till VD/chef. Låt mig säga det viktiga i den meningen igen: I tid. Det här är nämligen inget problem i en fungerande organisation bara den ansvariga får reda på det i tid och kan agera på det. Samarbetar ni med en redovisningsbyrå eller med en revisionsbyrå så finns det möjlighet att lägga ut vissa delar, men även den behöver förvarnas och ha möjlighet att planera in jobbet. Annars kommer inte tidsfristerna att kunna hållas. Det är exempelvis inte ovanligt att man lägger ut upprättandet av årsredovisningen i många bolag, eller hela bokslutet, för den delen.

Tips #3 – Gå igenom förra årets feedback från revisorn

Fanns det saker som revisorn anmärkte på i den förra årsredovisningen? Läs igenom dina anteckningar från avslutningsmötet med revisorn och hans/hennes rapportering och ta hänsyn till det.

Tips #4 – Rätt siffror men fel värden

Vissa balanskonton blir inte rätt bara för att man stämmer av dem. Det gäller t ex kortfristiga placeringar, innehav i dotterbolagsaktier, kundfordringar och latent skattefordran. Här måste man efter att ha stämt av anskaffningsvärdena också värdera posten. Det är kanske enkelt när bolaget köpt börsnoterade aktier och det finns ett börsvärde att ta hänsyn till och eventuellt skriva ner värdet på men hur gör man på en fastighet, ett dotterbolag eller latent skattefordran? Det här är frågor du ska ta upp med revisorn på bokslutsplaneringsmötet – finns det t ex indikation på värdenedgång? Glöm inte att gå igenom alla utestående kundfordringar. Fundera på om ni kommer att få betalt och om ni gjort allt ni kan för att få betalt. Har ni gjort det ska du skriva ner värdet på dessa kundfordringar.

Tips #5 – Uppdatera bolagets försäkringar

När du har slutliga siffror på omsättning, lönesumma, eventuella inventarier och varulager så ska du kontrollera att bolaget är fullförsäkrat. Ta hänsyn till nästa års budgeterade förändringar och uppdatera försäkringen.

Tips #6 – Mer jobb löpande under året = enklare att göra bokslut = sant

Har du inte redan idag rutiner för att göra månadsavstämningar och du jobbar på ett lite större bolag. Då är det dags att börja med det. Bolagets styrelse är skyldig att följa resultat och ställning löpande och därför måste du också periodisera i enighet med det redovisningsregelverk bolaget redovisar enligt.

  • Stämmer du inte av kundfordringar löpande under året och det saknas bra påminnelserutiner blir det mer jobb med att stämma av kundfordringarna i bokslutet
  • Köper ni in eller säljer i en annan valuta, förenklar det mycket i bokslutet om allt är hanterat i rätt valuta i rätt tid.
  • Ha ett avstämningsark för moms, sociala avgifter och skatt som du fyller i löpande under året. Då slipper du göra det månad för månad och göra eventuella korrigeringar i samband med bokslutet.
  • Har bolaget ett varulager som du bara bokför en gång om året? Då behöver den rutinen ses över. Idag finns tekniska hjälpmedel som på ett enkelt sätt hjälper er hantera ett korrekt varulager.

Vad gör jag nu?
Skaffa dig ett löpande inflöde av ny kunskap och inspiration genom att prenumerera på “Tips och nyheter”.

Vill du läsa mer om Revidecos redovisnings, revisions, eller rådgivnings tjänster? Läs här!