3:12-utredningen granskas av Revidecos specialister. 312 3:12

Vanligaste fallgropen när du ska ta in VD som delägare

Av: |Publicerat: 2018-03-19|

Att ta in VD som delägare är inte en helt ovanlig situation. När en VD eller annan personal erbjuds att bli delägare finns ett antal punkter båda parter måste tänka igenom och ta ställning till. Speciellt ur ett ekonomiskt och ett skattemässigt perspektiv. I den här artikeln så går jag igenom de vanligaste tillvägagångssätten att ta in VD som delägare. Jag behandlar även den vanligaste fallgropen när du ska ta in VD som delägare. Området är inte helt okomplicerat varför det är bra att redan tidigt ta kontakt med din revisor eller rådgivare.

Köpa aktier från andra ägare & nyemission

Om VD får köpa aktier direkt av övriga ägare eller om man går vägen över en nyemission så blir man delägare direkt. Det ger alla rättigheter och förpliktelser aktieägandet innebär, som rätt att delta på bolagsstämma och rätt till eventuell aktieutdelning. Full betalning för aktierna ska oftast ske direkt vid köpet, och i många fall handlar det om en hel del pengar.

Optioner allt vanligare

Ett annat sätt att ta in VD som delägare som blir allt mer vanligt, är att det ställs ut en option. En option ger rätten att köpa en aktie i bolaget i framtiden, vid en bestämd tidpunkt, för ett bestämt pris. För rätten att köpa aktien i framtiden betalar man en mindre summa för optionen idag och skjuter den stora utbetalningen på framtiden. Dock ger detta inte några av de rättigheter och skyldigheter som ett ägande av aktier innebär.

Optionsavtalet är oftast kopplat med en del villkor. Detta är ett komplicerat område. Ett område som kan ge  konsekvenser om man inte har kunskap om vilka skatteregler som gäller innan några avtal skrivs.

Skattegynnade optioner efter 1 januari 2018

Efter den 1 januari 2018 finns det också en möjlighet att ställa ut skattegynnade optioner. Premisserna är relativt omfattande och det är viktigt att undersöka att just ditt bolag omfattas. Fördelen med att omfattas av dessa regler är att beskattning sker i kapital i stället för tjänst.

Marknadspris

Priset för aktierna eller optionerna ska vara ”marknadspris”. Det kan vara svårt att sätta ett marknadspris i ett onoterat aktiebolag, så för att kunna sätta marknadspriset måste en företagsvärdering göras. Det behöver inte alltid vara komplicerat och kostsamt, men här är det bra att ta hjälp av en revisor eller en rådgivare som sysslar med företagsvärdering.

Vanligaste fallgropen när du ska ta in VD som delägare

I många fall vill man gärna få in nyckelpersonen och att den inte ska behöva betala allt för mycket för detta. Det händer att Skatteverket granskar aktieaffärer och hur prissättningen har beräknats, så att nya delägaren inte fått köpa in sig för billigt. Skulle priset anses vara under marknadspris finns det risk att köparen blir påförd förmånsbeskattning för skillnaden mellan satt pris och marknadspriset eftersom detta nu ses som en ersättning i tjänst. Detta kan bli kännbart för både den anställde och arbetsgivaren, då mellanskillnaden påförs köparen som lön med källskatt och sociala avgifter.

Glöm inte aktieägaravtalet

Ska du ta in VD som delägare är det viktigt att VD som nu även är delägare också omfattas av ett aktieägaravtal. Det kan reglera t ex hur varje VD och övriga delägares engagemang i bolaget ska se ut och hur man ska göra om man ska gå skilda vägar. Ett gott råd är att upprätta det i direkt samband med ägarförändringen. Att inte upprätta ett aktieägaravtal kan leda onödiga och långa tvister förutom den osäkerhet det innebär att inte veta under vilka premisser man är delägare.

Står du inför ett beslut att gå in som delägare eller att ta in en nyckelperson som ny delägare? Klicka här för att ta del av vårt erbjudande!

Dela den här artikeln!