ESG

ESG och CSR: Vilka företag ska hållbarhetsrapportera?

Av: |Publicerat: 2022-09-09|

ESG och CSR, dessa begrepp kommer du att lära dig mer om i denna artikel. Du kommer även få veta vad en hållbarhetsrapport innebär och vilka företag som måste hållbarhetsrapportera.

Den här artikeln är den första i en serie om hållbarhet och hållbart företagande skrivna av PhD Elina Malmström på Revideco. Du kommer att hitta övriga artiklar och massor med matnyttig hållbarhetsinformation på Revidecos hållbarhetssida.

ESG och CSR, vad är det?

ESG står för Environmental, Social and Governance, vilket på svenska blir miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. CSR är ett liknande begrepp och står för Corporate Social Responsibility och handlar om företagens sociala ansvar. De två engelska förkortningarna ESG och CSR är vanliga även i svensk kontext och paraplybegreppet för de båda är Sustainability, det vill säga hållbarhet.

Utöver att vara förkortningar är ESG och CSR två typer av sätt som företag kan använda sig av för att arbeta med hållbarhet. Trots att begreppen ESG och CSR ofta likställs, då båda relaterar till hållbarhet, finns det alltså vissa skillnader.

Generellt anses ESG ligga på en mer specifik och mätbar nivå, med kvantifierbara mått, medan CSR refererar till hållbarhet från ett mer övergripande plan. CSR kan exempelvis handla om interna strategier för att uppnå en hållbar verksamhet, men kan också hjälpa till att förmedla företagets hållbarhetsmål externt. ESG handlar istället om de specifika mått som företaget använder för att rapportera sitt hållbarhetsarbete till utomstående i tillexempel en hållbarhetsrapport.

Hur påverkar ESG företagen?

Företagen påverkas av ESG genom att det arbete som görs inom områdena miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning ur ett hållbarhetsperspektiv kan mätas och redogöras för i en hållbarhetsrapport. ESG fokuserar alltså på den externa läsarens förståelse av företagets påverkan i världen.

Exempel på ESG:

Miljö – Vi hade X ton CO2 utsläpp förra året och Y ton CO2 utsläpp i år.

Socialt ansvar – Vi har som mål att nå en medarbetarnöjdhet om 8/10, i år ligger snittet på 6/10.

Vad är ESG på svenska?

ESG betyder miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och är ett ramverk som används för att mäta hur hållbart ett företag är.

Vad är ESG kriterier?

Kriterierna för ESG är branschspecifika och kan ses som flera branschstandarder där olika typer av företag måste förhålla sig till sina egna risker och sin egen verklighet. En ESG analys kan göras genom exempelvis Global Reporting Initiative (GRI), som är en vanlig standard för rapportering av hållbarhetsinformation.

Hur påverkar CSR företagen?

CSR påverkar företag genom att CSR kan ses som en affärsmodell för att ta socialt ansvar som företag. Denna typ av hållbarhetsarbete kan exempelvis utgöra ett generellt ramverk eller policys för ett hållbarhetsinriktat företagsagerande. Även CSR kan användas för att förmedla företagets hållbarhetsarbete externt, men då i mer kvalitativa termer än ESG.

Exempel på CSR:

Miljö – Vi arbetar med att minska våra CO2 – utsläpp genom att byta ut våra transporter till eldrivna fordon.

Socialt ansvar – Vårt mål är att ha nöjda och välmående medarbetare, därför erbjuder vi friskvårdsbidrag.

Vilka områden ingår i CSR?

När man pratar om CSR, det vill säga företagens sociala ansvar, brukar man säga att CSR handlar företagens agerande inom de sociala, miljömässiga och ekonomiska områdena, men även huruvida företagen tar etiskt ansvar.

Hur viktigt är CSR för företagen?

CSR är viktigt för företagen eftersom CSR handlar om hållbarhetsfrågor, vilka blir allt viktigare, exempelvis genom det nya EU-direktivet CSRD. Därmed kommer företag i alla storlekar med största sannolikhet påverkas av hållbarhetsfrågor i stor utsträckning i framtiden. Arbete med CSR, eller hållbarhet, kan även stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten. Detta genom att tillexempel stärka företagets varumärke och bidra till att attrahera och behålla personal.

Är CSR frivilligt?

För de företag som enligt lagkrav måste upprätta en hållbarhetsrapport blir arbete med hållbarhetsfrågor inte frivilligt. Då inkluderas även arbete med ESG, det vill säga det mer specifika sättet att rapportera hållbarhetsarbete än CSR. För icke-rapporteringspliktiga företag är arbete med CSR och ESG, alltså hållbarhet, frivilligt. Men det kan uppstå en efterfrågan på hållbarhetsarbete i värdekedjan. Exempelvis kan en beställare efterfråga sådant arbete, vilket kan göra att hållbarhetsarbetet inte upplevs som helt frivilligt.

Vem berörs av CSR?

Företag som arbetar med CSR berörs av dessa frågor och det hållbarhetsarbete som det medför. Men även läsare av hållbarhetsrapporten berörs av hur företagen har arbetat med CSR och ESG i beslut som berör företaget, exempelvis leverantörer, kunder och investerare.

Förenklat kan man säga att det är i en hållbarhetsrapport eller i en hållbarhetsredovisning som ett företag kan redogöra för sitt CSR-arbete genom att använda ESG-mått:

CSR can be excellent for driving awareness of initiatives, but ESG can provide solid numbers behind them.

Som citatet ovan betyder; CSR används för att diskutera och formulera hållbarhetsarbete inom och utanför organisationen ur ett kvalitativt perspektiv, medan ESG används för att kvantifiera arbetet och presentera resultaten av företagets strävanden efter en mer hållbar värld i en hållbarhetsrapport eller i en hållbarhetsredovisning.

Man bör som företagare se över, tänka innovativt och utveckla sin affärsmodell, sina produkter och tjänster i enlighet med både CSR och ESG. En vanlig form för att sedan redovisa hållbarhetsarbetet är att upprätta en hållbarhetsrapport. Men vad innebär en sådan?

Vad är en hållbarhetsrapport och vad ska den innehålla?

En hållbarhetsrapport ska enligt lagen innehålla hållbarhetsupplysningar som gör att läsaren förstår företagets konsekvenser inom miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

I Sverige upprättas hållbarhetsrapporter enligt Hållbarhetslagen som började gälla 2017 (i ÅRL, främst 6 kap. 10–14 §§) och som grundar sig på ett EU-direktiv från 2014, det så kallade Non-Financial Reporting Directive (NFRD).

Vilka företag ska hållbarhetsrapportera?

De företag som omfattas av kraven på hållbarhetsrapportering är ”större företag”. Det vill säga företag som uppfyller två eller tre av nedan gränsvärden, under de båda senaste räkenskapsåren:

  • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.
  • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
  • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.

Även företag som inte omfattas av lagkraven kan dock redovisa sitt hållbarhetsarbete frivilligt. Mer om detta nedan.

Vad gör man med hållbarhetsrapporten?

Den lagstadgade hållbarhetsrapporten kan enligt gällande regler infogas i förvaltningsberättelsen eller vara ett separat dokument. Den ska tas fram samtidigt som årsredovisningen och lämnas till revisorn. Revisorn uttalar sig om att en sådan är upprättad enligt FARs rekommendation RevR 12, Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

Om hållbarhetsrapporten är en separat från årsredovisningen ska hänvisning till var rapporten finns göras i förvaltningsberättelsen. I de fall hållbarhetsrapporten är en separat rapport ska den även offentliggöras, antingen genom att skickas in till Bolagsverket eller genom att publiceras på företagets hemsida.

Hållbarhetsarbete, ett sätt att ta ansvar

Rapportering av hållbarhetsinformation är på framfart och kan ses både som ett sätt att ta ansvar för utvecklingen av vårt samhälle och vår miljö, men också som något som kan ge konkurrensfördelar. Många företag redovisar därför ett hållbarhetsarbete trots att de inte omfattas av lagkraven. Troligtvis kommer inte heller kraven på hållbarhetsrapporter att stanna vid de större företagen. Ambitionen finns hos den europeiska organisationen European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) att arbeta fram hållbarhetsstandarder även för små- och medelstora företag (vad som räknas som små företag i europeiskt perspektiv kan dock skilja sig markant från vad som räknas som ett mindre företag i Norden).

Detta om ESG, CSR och hållbarhetsrapportering uppfattas kanske som tydligt och relativt okomplicerat. Men vad är då en hållbarhetsredovisning? Är det samma sak som en hållbarhetsrapport? Läs om skillnaderna i nästa artikel. Den och fler artiklar kommer du att hitta i vår artikelserie om hållbarhet som vi kommer att finnas på Revidecos hållbarhetssida.

Vill du få stöd med att upprätta en hållbarhetsredovisning?

Vill du också få den granskad?

Dela den här artikeln!