GRI

GRI, NFRD, CSRD, ESRS & ISSB: Förkortningarna som styr hållbarhetsarbetet

Av: |Publicerat: 2022-12-20|

Vill du veta mer om vad som styr ditt hållbarhetsarbete, det vill säga GRI, NFRD, CSRD, ESRS & ISSB?  Och samtidigt förstå vad det nya EU-direktivet som kommer att styra bolagens hållbarhetsrapportering innebär? Jamen då har du kommit rätt. Om 4 minuter har du koll på läget.

Den här artikeln är den tredje i en serie om hållbarhet och hållbart företagande skrivna av PhD Elina Malmström på Revideco. Du hittar övriga publicerade artiklar och massor med matnyttig hållbarhetsinformation på Revidecos hållbarhetssida.

NFRD byts ut till CSRD

Som nämndes i vår tidigare artikel så kommer ett nytt EU-direktiv att byta ut det tidigare EU-direktivet. Med detta menas att det tidigare EU-direktivet från 2014 (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) som låg till grund för utformningen av hållbarhetsrapportering enligt årsredovisningslagen (ÅRL), byts ut till det nya EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Vad innebär CSRD?

CSRD innebär att fler företag i Europa omfattas av hållbarhetsrapportering och även att kraven på hållbarhetsrapportering blir högre. Eftersom Sverige redan hade lagt gränsvärdena för krav på hållbarhetsrapportering relativt lågt, ger den första förändringen ingen direkt påverkan i Sverige.

Därutöver ska hållbarhetsrapporten enligt det nya direktivet vara en del av årsredovisningen och anges i förvaltningsberättelsen. Den tidigare möjligheten att lägga hållbarhetsrapporten i en separat bilaga försvinner alltså. Som en del i årsredovisningen ska hållbarhetsrapporten även granskas. Det nuvarande EU-direktivet kräver inget bestyrkande, endast att revisorn ger ett yttrande om huruvida hållbarhetsrapporten finns eller ej.

Dessutom innebär det nya direktivet att rapporten ska redovisas i ett digitalt format för att kunna användas i en taxonomi.

Vill du få stöd med att upprätta en hållbarhetsredovisning?

Vill du också få den granskad?

Vad är de största skillnaderna mellan det tidigare EU-direktivet NFRD och det nya direktivet CSRD?

De tre största skillnaderna mellan de två direktiven för hållbarhetsrapportering handlar alltså om att fler företag ska rapportera hållbarhetsarbete, att detta ska granskas genom ett bestyrkande och att rapportering ska ske enligt EU:s standarder och EU taxonomi.

Det nya direktivet CSRD har även stor inverkan på de EU-standarder för hållbarhetsrapportering som arbetas fram av European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) och som är tänkta att ersätta exempelvis GRI.

Vad är GRI?

Tidigare har rapportering av hållbarhetsinformation främst skett med stöd av Global Reporting Initiative (GRI) som är en oberoende, internationell organisation som hjälper företag och andra organisationer att rapportera sitt hållbarhetsarbete enligt GRI:s standarder.

Varför räcker inte GRI?

Eftersom kraven på vad som ska finnas med i hållbarhetsrapporten skärps och förtydligas genom CSRD arbetar den europeiska organisationen EFRAG fram en samling EU-anpassade standarder som kallas European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Dessa är tänkta att byta ut standarder såsom GRI för att ge en harmonisering och en jämförbarhet av hållbarhetsinformationen som rapporteras i Europa. ESRS anses även minska risken för så kallad ”green washing”, en slags skönmålning av företagens hållbarhetsarbete, eftersom CSRD (som formar utvecklingen av ESRS) ställer höga krav på rapporteringen av hållbarhetsinformation.

Vad är ESRS?

ESRS, eller European Sustainability Reporting Standards, är sålunda den samling EU-anpassade standarder för rapportering av hållbarhetsinformation som just nu arbetas fram inom European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). ESRS utgår från det nya EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som i artikel 19b anger att hållbarhetsinformationen ska utgå från de tre temana miljö-relaterade frågor, socialt-relaterade frågor och bolagsstyrnings-relaterade frågor, samt deras undergrupper. ESRS utgår alltså från ESG, som står för Environmental, Social and Governance och är det sätt man ofta mäter hållbarhetsarbete i kvantifierbara termer.

Utkastet på ESRS gick ut på remiss sommaren 2022 och väntas implementeras i Europa under första halvan av 2023, med första användning år 2024. Men det är inte bara ESRS som är under utveckling. Samtidigt sker även en utveckling av en global samling redovisningsstandarder för hållbarhetsinformation, nämligen ISSB:s Sustainability Disclosure Standards.

Vad är ISSB?

International Sustainability Standards Board (ISSB) är en nybildad internationell standardutvecklare som ligger under IFRS Foundation och har som syfte att utveckla en global samling standarder för hållbarhetsinformation. Denna samling standarder för hållbarhetsinformation som just nu tas fram benämns IFRS Sustainability Disclosure Standards, eller ISSB:s Sustainability Disclosure Standards. Också utkastet till denna standardsamling gick ut på remiss sommaren 2022. En del refererar till det parallella arbetet med redovisningsstandarder för hållbarhetsinformation för en kapplöpning, där Europa vill vara en föregångare av politiska skäl.

Värdefulla tips och inspiration i vardagen - Revideco personal ocg optionsprogram

Det händer mycket på hållbarhetsfronten

Vi kan alltså konstatera att mycket händer inom området hållbarhet. Dels genom det nya EU-direktivet CSRD och dels genom utvecklingen av den europeiska standarden för hållbarhetsinformation ESRS, som är tänkt att byta ut standarder såsom GRI. Det är också intressant att hållbarhetsinformation ska bli alltmer kvantifierbar enligt det nya direktivet CSRD, vilket antagligen kommer att synas i ESRS.

Så var är hållbarhetsrapporteringen på väg? I nästa artikel diskuteras målsättningar och problemställningar som finns kring utvecklingen av redovisningen och granskningen av hållbarhetsarbete. Fler artiklar och mer matnyttig hållbarhetsinformation hittar du på vår hållbarhetssida.

Dela den här artikeln!