Hem/Hur stor aktieutdelning får man ta i fåmansbolag?

Hur stor aktieutdelning får man ta i fåmansbolag?

Av: |Publicerat: 2021-10-01|

Vill du veta hur stor aktieutdelning du kan ta och vill du uppdatera dig på de restriktioner som gäller för utdelning om du ansökt om stöd från regeringens olika krispaket dvs;

 • utdelning och omställningsstöd,
 • utdelning och korttidspermittering,

och samtidigt lära dig allt om;

 • hur stora utdelningsbara medel bolaget har,
 • när man får ta utdelning,
 • om förskottsutdelning är tillåtet,
 • hur skatten på utdelningen ska deklareras,
 • när betalas skatten på utdelningen,
 • hur man bokför utdelning,
 • om utdelningen måste betalas ut direkt,
 • om man får dela ut resultatet löpande under räkenskapsåret?

Då ska du läsa den här artikeln.

Utdelning och korttidspermittering

Tillväxtverket har den 18 maj 2020 förtydligat att utdelning och korttidspermittering inte är förenligt. Tillväxtverket kontrollerar vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs under företagets stödperiod, under de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.

Inte bara förbud mot utdelning vid korttidspermittering

Det bör förtydligas att begreppet värdeöverföring innefattar fler transaktioner än bara utdelning. Kortfattat alla transaktioner som påverkar ditt bolags förmögenhet som inte är av affärsmässig karaktär. Dvs gottgörelse, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapital eller reservfond är förbjudna medan koncernbidrag numera inte betraktas som en värdeöverföring.  Aktuella regler för 2021 hittar du här, notera att dessa förändrats 1 december 2020 och tidigare gällde andra regler.

Utdelning och omställningsstöd (omsättningsstöd)

Finansminister Magdalena Andersson har den 15 maj 2020 förtydligat att bolag som beslutat om utdelning under perioden 1 mars 2020 till 30 juni 2021 kommer att exkluderas från omställningsstödet. Utdelning och omställningsstöd under perioden är inte förenligt och utbetalt stöd ska återbetalas i det fall utdelning beslutats. Beslut om utdelning, utbetalning av tidigare beslutad utdelning, koncernbidrag och utdelning från moderbolag, återbetalning av ägartillskott mm mm exkluderar även dessa från omställningsstöd. Senaste uppdaterade informationen hittar du i skatteverkets rättsliga vägledning.

När får jag inte ta utdelning om jag fått omställningsstöd?

För stödperioderna augusti 2020-april 2021 får beslut om utdelning eller verkställande av beslut får inte ha fattats under perioden april 2020-december 2021. För stödperioderna maj 2021-september 2021 får beslut inte ha fattats under april 2020-juni 2022. Ett beslut om sådana värdeöverföringar får inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ. Företag i en koncern kan inte heller få omställningsstöd om ett moderföretag gör sådana värdeöverföringar under samma period. Men, det kommer nya givar hela tiden så det är bra att läsa på eller kontakta din revisor innan du gör en värdeöverföring.

Hur stor aktieutdelning kan jag ta?

Nu har vi klurat ut när du inte kan ta utdelning och fokuserar i resten av artikeln på hur stor aktieutdelning du kan ta. Hur stor utdelning du bör ta beror dels på hur ägaren av bolaget blir beskattad och dels på hur mycket utrymme för utdelning som det finns i bolaget. Vill du veta hur du blir beskattad på utdelningen enligt 3:12 reglerna, läs denna 3:12 artikel.

Den här artikeln fokuserar på frågor rörande utdelningsbara medel.

Vad är aktieutdelning?

Aktieutdelning är en utbetalning av tillgångar, oftast i form av pengar, från ett aktiebolag till dess aktieägare. Aktieutdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget. Under vilka förutsättningar det går att göra och när man får göra det styrs av aktiebolagslagen.

Utdelningsbara medel

Utdelningsbara medel är nettot av bolagets historiska resultat minus utdelningar och andra värdeöverföringar som redan gjorts. Använd de belopp som finns i bolagets årsredovisning vid bolagets fria egna kapital inklusive årets fastställda resultat som är föremål för utdelning. Men, riktigt så enkelt är det inte eftersom hänsyn behöver tas även till framtida händelser. Man får med andra ord inte dela ut medel som behövs i bolaget för framtiden.

Försiktighetsregeln i aktiebolagslagen

Det som styr hur mycket medel som ska behållas i bolaget, dvs inte delas ut, är försiktighetsregeln i aktiebolagslagen. Försiktighetsregeln innebär förenklat att en utdelning inte får göras om den riskerar bolagets framtid.

Förenklat ser formeln för hur stor aktieutdelning man får ta ut så här:

Fritt eget kapital
(inklusive årets fastställda resultat)
– medel som behövs i framtiden
= medel som får delas ut

Ska man dela ut allt?

Innan man svara på den här frågan är det intressant att fundera på följande:

 1. Vad förväntar sig bolagets intressenter?
  Ett bolag ser onekligen mer stabilt ut om det har ett stort eget kapital. Nyckeltal som soliditet påverkas också av storleken på det egna kapitalet. Har bolaget ett lågt eget kapital och då en låg soliditet kan bolaget ses som mindre starkt rustat för framtiden.
 2. Behöver ägaren pengarna?
  Om inte så är det bättre att låta medlen ligga kvar i bolaget i stället för att orsaka att det blir skatt på utdelningen (gäller när medel delas ut till privatpersoner).
 3. Hur ser beskattningssituationen ut avseende utdelningarna dvs hur stort är ägarnas utdelningsutrymme enligt 3:12 reglerna?
  Ofta finns det utdelningsbara medel i bolaget men ägarnas privata skattesituation innebär att det kan bli upp till 52 % skatt på utdelningen. Vill du veta hur du blir beskattad på utdelningen enligt 3:12 reglerna läs här.

När får man ta utdelning?

Utdelning får tas så snart bolaget haft sin första bolagsstämma. På stämman kan då beslutas att fritt eget kapital (inklusive senaste räkenskapsårets resultat) disponeras som utdelning eller förs över i ny räkning. Efter årsstämman är det även möjligt att besluta om utdelning på extra stämma.

AKTIEUTDELNINGSHJÄLPEN

Vill du ha hjälp med att räkna på aktieutdelning?

Behöver du hjälp med att räkna på hur mycket utdelning du kan ta? Klicka här och boka ett möte med en av våra experter >>

Förskottsutdelning är otillåtet

Definitionen är att utbetalning skett innan fritt eget kapital fastställs på stämma. Både förskottsutdelning och utbetalning av utdelning i förskott är enligt aktiebolagslagen otillåtna.

På stämmoprotokollet ska det anges när utdelning ska betalas ut och anges inte det så är utdelning tillgänglig för utbetalning efter att stämman hållits. Utdelningar innan stämman ska egentligen återbetalas till bolaget.

När deklareras och betalas skatten på utdelningen?

I tidslinjen nedan beskrivs vilka moment som behöver hanteras innan utdelningen kan utbetalas, när kontrolluppgift ska upprättas, utdelningen ska deklareras och skatten ska betalas in.

Tidslinje vid utdelning på årsstämma

 1. Bokslut och årsredovisning upprättas för räkenskapsåret och skrivs på av styrelsen.
 2. Förslag till utdelning upprättas, formellt av styrelsen, antingen i årsredovisningen eller separat.
 3. Revision genomförs om bolaget har en vald revisor. Revisorn tillstyrker eller avstyrker vinstdispositionen.
 4. Årsstämma hålls. Utdelning beslutas och utbetalningsdag anges.
 5. Utbetalning sker.
 6. Kontrolluppgift lämnas in, det är stämmodagen som styr avseende vilket kalenderår som kontrolluppgift lämnas. Kontrolluppgift avseende utdelning lämnas in.
 7. Blankett K10 upprättas som bilaga till ägarens privata deklaration där skatteberäkning på utdelningen redovisas enligt 3:12 reglerna.
 8. Fyllnadsinbetalning bör ske före den 12 februari alternativt 12 mars så att man undviker ränta på restskatt, dvs skatt på utdelningen som beslutats.
 9. Slutlig skatteinbetalning sker i samband med att ägarens slutskattsedel regleras och det kan ske fram till i december året efter utdelning beslutats. Väntar man till det här datumet med att betala skatten på utdelningen så påförs räntekostnader.

Hur bokförs utdelning och vad ska bifogas verifikatet i bokföringen?

Bokningen sker på Debet Fritt eget kapital konto 2091 och Kredit bank exempelvis konto 1930 alternativt ägarens avräkningskonto exempelvis konto 2898 om utbetalning inte sker direkt. En kopia på det signerade stämmoprotokollet bifogas som underlag till verifikatet.

Måste utdelningen hela utdelningen betalas ut direkt?

Nej, utdelningen behöver inte betalas ut direkt. En del väljer att ta ut hela beloppet och betalar in från sitt egna privata konto till skatteverket när det är dags att betala skatten. En del väljer att låta skatten ligga kvar i bolaget och betalar sedan in skatten direkt till skatteverket från bolaget och andra låter hela utdelningen ligga kvar i bolaget. Alla tre sätt är ok förutsatt att man bokfört utdelningen på det datum som anges som utbetalningsdag på stämman från fritt eget kapital mot ägarens avräkningskonto.

Får man dela ut resultatet löpande under räkenskapsåret?

En vanlig fråga då det är möjligt i andra länder. Det får man inte i Sverige. En utdelning får bara ske av på stämma fastställt resultat som då ingår i fastställt fritt eget kapital. På stämma kan bara resultat avseende det senaste räkenskapsåret fastställas och det sker då efter räkenskapsårets utgång. Utdelning av resultatet löpande under räkenskapsåret är därför inte tillåtet.

Ja, det här är reglerna – en hel del att ta hänsyn till när man beslutar om utdelning alltså. Och vill du stämma av din situation med en av våra  experter? Boka isf möte här.

Dela den här artikeln!