Vill du veta hur stor aktieutdelning du kan ta, dvs

 • hur stora utdelningsbara medel bolaget har,
 • när man får ta utdelning,
 • hur skatten på utdelningen ska deklareras,
 • när betalas skatten på utdelningen,
 • hur man bokför utdelning,
 • om utdelningen måste betalas ut direkt,
 • om man får dela ut resultatet löpande under räkenskapsåret?

Då ska du läsa den här artikeln.

Ånej – jag vill ju bara komma i kontakt med någon som kan hjälpa mig med mina utdelningsfrågor. Klicka då här.

Hur stor utdelning ägaren bör ta beror dels på hur ägaren av bolaget blir beskattad och dels på hur mycket utrymme för utdelning som det finns i bolaget. Vill du veta hur du blir beskattad på utdelningen enligt 3:12 reglerna, läs denna 3:12 artikel.

Den här artikeln fokuserar på frågor rörande utdelningsbara medel.

Vad är aktieutdelning?

Utdelning är vad det låter: pengar från företaget delas ut till ägarna av bolaget.
Under vilka förutsättningar det går att göra och när man får göra det styrs av aktiebolagslagen.

Utdelningsbara medel

Utdelningsbara medel är nettot av bolagets historiska resultat minus utdelningar och andra värdeöverföringar som redan gjorts. Använd de belopp som finns i bolagets årsredovisning vid bolagets fria egna kapital inklusive årets fastställda resultat som är föremål för utdelning. Men, riktigt så enkelt är det inte eftersom hänsyn behöver tas även till framtida händelser. Man får med andra ord inte dela ut medel som behövs i bolaget för framtiden.

Det som styr hur mycket medel som ska behållas i bolaget, dvs inte delas ut, är försiktighetsprincipen i aktiebolagslagen. Försiktighetsregeln innebär förenklat att en utdelning inte får göras om den riskerar bolagets framtid.

Förenklat ser formeln för hur stor aktieutdelning man får ta ut så här:

Fritt eget kapital
(inklusive årets fastställda resultat)
– medel som behövs i framtiden
= medel som får delas ut

Ska man dela ut allt?

Innan man svara på den här frågan är det intressant att fundera på följande:

 1. Vad förväntar sig bolagets intressenter?
  Ett bolag ser onekligen mer stabilt ut om det har ett stort eget kapital. Nyckeltal som soliditet påverkas också av storleken på det egna kapitalet. Har bolaget ett lågt eget kapital och då en låg soliditet kan bolaget ses som mindre starkt rustat för framtiden.
 2. Behöver ägaren pengarna?
  Om inte så är det bättre att låta medlen ligga kvar i bolaget i stället för att orsaka att det blir skatt på utdelningen (gäller när medel delas ut till privatpersoner).
 3. Hur ser beskattningssituationen ut avseende utdelningarna dvs hur stort är ägarnas utdelningsutrymme enligt 3:12 reglerna?
  Ofta finns det utdelningsbara medel i bolaget men ägarnas privata skattesituation innebär att det kan bli upp till 57 % skatt på utdelningen. Vill du veta hur du blir beskattad på utdelningen enligt 3:12 reglerna läs här.

När får man ta utdelning?

Utdelning får tas så snart bolaget haft sin första bolagsstämma. På stämman kan då beslutas att fritt eget kapital (inklusive senaste räkenskapsårets resultat) disponeras som utdelning eller förs över i ny räkning. Efter årsstämman är det även möjligt att besluta om utdelning på extra stämma.

När deklareras och betalas skatten på utdelningen?

I tidslinjen nedan beskrivs vilka moment som behöver hanteras innan utdelningen kan utbetalas, när kontrolluppgift ska upprättas, utdelningen ska deklareras och skatten ska betalas in.

Vill du ha en genomgång av hur mycket utdelning du kan ta och hur din utdelning blir beskattad? Klicka här och boka ett möte med en av våra experter.

Tidslinje vid utdelning på årsstämma

 1. Bokslut och årsredovisning upprättas för räkenskapsåret och skrivs på av styrelsen.
 2. Förslag till utdelning upprättas, formellt av styrelsen, antingen i årsredovisningen eller separat.
 3. Revision genomförs om bolaget har en vald revisor. Revisorn tillstyrker eller avstyrker vinstdispositionen.
 4. Årsstämma hålls. Utdelning beslutas och utbetalningsdag anges.
 5. Utbetalning sker.
 6. Kontrolluppgift lämnas in, det är stämmodagen som styr avseende vilket kalenderår som kontrolluppgift lämnas. Kontrolluppgift avseende utdelning lämnas in samtidigt som kontrolluppgift för löner dvs i januari året efter stämma som beslutat om utdelningen.
 7. Blankett K10 upprättas som bilaga till ägarens privata deklaration där skatteberäkning på utdelningen redovisas enligt 3:12 reglerna.
 8. Fyllnadsinbetalning bör ske före den 12 februari alternativt 12 mars så att man undviker ränta på restskatt (dvs skatt på utdelningen som gjorts).
 9. Slutlig skatteinbetalning sker i samband med att ägarens slutskattsedel regleras och det kan ske fram till i december året efter utdelning beslutats. Väntar man till det här datumet med att betala skatten på utdelningen så påförs räntekostnader.

Hur bokförs utdelning och vad ska bifogas verifikatet i bokföringen?

Bokningen sker på Debet Fritt eget kapital konto 2091 och Kredit bank exempelvis konto 1930 alternativt ägarens avräkningskonto exempelvis konto 2898 om utbetalning inte sker direkt. En kopia på det signerade stämmoprotokollet bifogas som underlag till verifikatet.

Måste utdelningen hela utdelningen betalas ut direkt?

Nej, utdelningen behöver inte betalas ut direkt. En del väljer att ta ut hela beloppet och betalar in från sitt egna privata konto till skatteverket när det är dags att betala skatten. En del väljer att låta skatten ligga kvar i bolaget och betalar sedan in skatten direkt till skatteverket från bolaget och andra låter hela utdelningen ligga kvar i bolaget. Alla tre sätt är ok förutsatt att man bokfört utdelningen på det datum som anges som utbetalningsdag på stämman från fritt eget kapital mot ägarens avräkningskonto.

Får man dela ut resultatet löpande under räkenskapsåret?

En vanlig fråga då det verkar vara är möjligt i andra länder. Det får man inte i Sverige. En utdelning får bara ske av på stämma fastställt resultat som då ingår i fastställt fritt eget kapital. På stämma kan bara resultat avseende det senaste räkenskapsåret fastställas och det sker då efter räkenskapsårets utgång. Utdelning av resultatet löpande under räkenskapsåret är därför inte tillåtet.

Ja, det här är reglerna – en hel del att ta hänsyn till när man beslutar om utdelning alltså.
Vill du ha en genomgång av hur mycket utdelning du kan ta och hur din utdelning blir beskattad? Klicka här och boka ett möte med en av våra experter.

Texten är skriven av Antti Niemi, Auktoriserad revisor på Revideco.