grupp-diskuterar-och-hjälper-varandra

3:12 reglerna – så beskattas du för utdelning 2023

Av: |Publicerat: 2023-03-15|

3:12 reglerna är det regelverk som styr hur du som fåmansföretagare blir beskattad för utdelning från det egna bolaget.

Välkommen till min årliga artikel om 3:12 reglerna. Jag har följt det här regelverket i lite över ett decennium och uppdaterar den här artikeln årligen. Den är ett försök till att på ett enkelt sätt beskriva de här relativt komplicerade reglerna med uppdatering för årets förändringar. Du har säkert hört talas om dessa regler tidigare, men vad innebär de? Och varför heter de ens 3:12-reglerna?

Vad är 3:12-reglerna?

Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

Varför finns 3:12 reglerna?

Regelverket syftade ursprungligen till att enbart begränsa företagare som arbetade i sina bolag från att ta ut hela sin egentliga lön som lågbeskattad utdelning. Flertalet senare reformer för att främja företagande och sysselsättningen har dock gjort det relativt förmånligt att både driva ett eget företag och att ha egna anställda. Under vissa förutsättningar kan exempelvis utdelning beskattas till 20 procent, vilket är lågt jämfört med annan beskattning. Dock begränsas fortfarande utrymmet för låg beskattning av flera regler och regelverket har blivit alltmer komplext.

Hur stor utdelning du som fåmansföretagare ska ta ut beror dels på hur stort utdelningsutrymme som finns i ditt bolag och om reglerna i ABL kring utdelning är uppfyllda och dels på hur du som ägare av bolaget blir beskattad. Den här artikeln handlar bara om hur du blir beskattad. Läs mer om utdelningsutrymmet här.

Vad är fåmansföretagare?

Ett aktiebolag är ett fåmansbolag om max fyra delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Dock räknas exempelvis alla aktiva delägare i bolaget som en delägare och delägare som ingår i samma närståendekrets räknas också som en delägare. Detta gör att det egentliga antalet delägare i fåmansföretag kan vara stort. Fast bolaget enligt reglerna bara anses ha fyra delägare.

Kvalificerade andelar

Förenklat ger verksamma ägare i ett fåmansbolag kvalificerade andelar. Med det menas att om delägaren eller dess närstående har varit verksamma i bolaget i betydande omfattning anses aktierna vara kvalificerade. Men för att aktierna i ett fåmansbolag ska vara kvalificerade gäller vidare att:

  • företaget ska vara onoterat och att
  • en ägare som inte är verksam i bolaget och som inte har närstående verksamma i bolaget (utomstående ägare) inte äger 30 procent eller mer av aktierna i bolaget, samt då har rätt till utdelning enligt sitt innehav.

Till skillnad från okvalificerade aktier beskattas kvalificerade aktier i både tjänst och kapital. Detta eftersom ägare som är verksamma i bolaget inte ska kunna inkomstomvandla sin lön till utdelning och beskatta denna enbart i kapital. Men som skrivits ovan har en del lättnade införts för att under vissa förutsättningar kunna ge förmånlig beskattning av även kvalificerade andelar.

Regeln om utomstående ägares innehav av aktier handlar om att incitamenten för inkomstomvandling minskar. Om en utomstående har ett innehav som överstiger 30 procent menas incitamenten att ta ut egentlig lön som utdelning minska, eftersom den utomstående då också får ta del av utdelningen enligt sitt innehav.

När gäller 3 12 reglerna? – Beskattning av fåmansföretagare med kvalificerade andelar

Vid beskattning av kvalificerade andelar i fåmansbolag gäller särskilda regler vid utdelning eller försäljning av andelar, men också vid konkurs, likvidation och aktieöverlåtelse genom arv, gåva eller bodelning. Det är dessa särskilda regler som kallas 3:12-reglerna.

Som jag nämnt tidigare så går vi i den här artikeln främst igenom vad som gäller vid beskattning av utdelning i ett fåmansföretag.

Beskattning av utdelning – vad är ett gränsbelopp?

Utdelning upp till den nivå som kallas gränsbeloppet beskattas till 20 procent. Överskridande belopp beskattas i inkomstslaget tjänst, där beskattningen kan variera mellan ca 32–57 procent.

Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet. Huvudregeln eller förenklingsregeln. Du får växla mellan reglerna år till år beroende på vilken regel som är mest fördelaktig ett specifikt år. Men du kan inte använda förenklingsregeln i fler fåmansbolag än ett per år.

Förenklingsregeln – Schablonbeloppet

Förenklingsregeln innebär ett schablonbelopp som utgår från inkomstbasbeloppet och räknas ut som följer: Gränsbeloppet beräknas enligt förenklingsregeln = 2,75 * inkomstbasbeloppet (ibb) från året innan beskattningsåret.

Detta ger nedan gränsbelopp enligt förenklingsregeln:

  • Beskattningsåret 2021 – 183 700 kr
  • Beskattningsåret 2022 – 187 550 kr
  • Beskattningsåret 2023 – 195 250 kr

Du får använda gränsbeloppet motsvarande din ägarandel. Äger du exempelvis 100 procent av aktierna får du utnyttja hela gränsbeloppet, äger du 50 procent får du utnyttja hälften av gränsbeloppet. Är ni fler delägare och ska använda förenklingsregeln, fördels ett schablonbelopp efter ägande.

Huvudregeln – löneunderlaget

I huvudregeln ingår ett så kallat löneunderlag, eller lönebaserat utrymme. Men huvudregeln baseras även på flera individuella faktorer. Gränsbeloppet för dig som vill använda huvudregeln beräknas enligt nedan:

2022: Omkostnadsbelopp × 9,23 procent + ett lönebaserat utrymme + sparat utdelningsutrymme från förra året × 3,23 procent = årets gränsbelopp

2023: Omkostnadsbelopp × 10,94 procent + ett lönebaserat utrymme + sparat utdelningsutrymme från förra året × 4,94 procent = årets gränsbelopp

Vad är omkostnadsbelopp 3:12?

Med omkostnadsbelopp menas summan av anskaffningsutgifterna för dina aktier. Om aktiekapitalet i ditt  bolag är 25 000 kr och du själv grundat bolaget motsvarar ditt omkostnadsbelopp 25 000 kr. Omkostnadsbeloppet påverkas även av ovillkorade ägartillskott, emissioner, indragning av aktier och liknande. Hur mycket av omkostnadsbeloppet som räknas med (2023: 10,94 procent, 2022: 9.23 procent) och hur mycket det sparade utdelningsutrymmet räknas upp (2023: 4,94 procent 2022: 3,23 procent) i beräkningen enligt huvudregeln kan se olika ut mellan åren.

Vad innebär det lönebaserade utrymmet?

Det lönebaserade utrymmet som används vid beräkning av gränsbeloppet enligt huvudregeln är menat att skapa incitament för företag att ta ut tillräcklig lön. Både genom egen lön och genom anställdas lön och då implicit också att våga anställa fler. Du kan alltid räkna ut gränsbeloppet med huvudregeln, men du får bara använda dig av det lönebaserade utrymmet om du uppfyller nedan krav:

  • Du äger minst 4 procent av företaget vid beskattningsårets början (4-procentsspärren).
  • Du eller en närstående har under året innan inkomståret gjort egna löneuttag i företaget med minst 9,6 inkomstbasbelopp, alternativt 6 inkomstbasbelopp plus 5 procent av de totala lönerna i företaget. I summan ingår din egen eller närståendes lön (det så kallade lönekravet).

Använda huvudregeln – takbelopp att ta hänsyn till

Om du kvalificerar dig för det lönebaserade utrymmet eftersom du tagit ut tillräcklig lön och äger mer än 4% får du använda 50 procent av bolagets löneunderlag i beräkningen av gränsbeloppet enligt huvudregeln. Har du många anställda kan huvudregeln ge stor effekt på ditt gränsbelopp. Dock finns ett tak för det lönebaserade utrymmet som innebär att det lönebaserade utrymmet får bli maximalt 50 gånger den egna eller en närståendes lön.

Kontanta löner?

Med lön menas kontant bruttolön, alltså inte förmåner, kostnadsersättningar eller inkomst som ska tas upp i tjänst enligt de särskilda bestämmelser som gäller för fåmansföretag. Tänk även på att statliga stöd kopplat till löner, exempelvis den del av korttidspermitteringsstöd som avser löner, ska räknas bort från kontanta löner under året. Inte heller bilförmån räknas som lön. Därför kan det vara bra att funderat på om du ska använda dig av nettolöneavdrag istället för bilförmån. För att läsa mer om det klicka här.

Hur mycket lön 3:12?

Nedan hittar du en sammanställning för hur stort lönekravet är för respektive år och vilket år utdelningen ska beslutas och deklareras:

Rätt lön & löneunderlag 2021 – utdelning 2022 – deklarera på K10 2023

  • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2022 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2021 på minst 409 200 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 654 720 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 2023.

Rätt lön & löneunderlag 2022 – utdelning 2023 – deklarera på K10 2024

  • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2023 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2022 på minst 426 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 681 600 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 2024.

Rätt lön & löneunderlag 2023 – utdelning 2024 – deklarera på K10 2025

  • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2024 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2023 på minst 445 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 713 280 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 2025.

Hur beskattas utdelning över gränsbeloppet? 

Utdelning under gränsbeloppet beskattas till 20 procent (2/3 i kapital). Därefter beskattas 90 inkomstbasbelopp (2023: 6 687 000 kr, 2022: 6 390 000 kr) i inkomstslaget tjänst, dvs så som lön vilket är 32 % – 57 % beroende på hur mycket lön du tagit ut under året och vart du är skriven. Utdelning utöver gränsbelopp + 90 inkomstbasbelopp beskattas i inkomstslaget i kapital. Då till en procentsats på 30 procent.

Vill du anlita en revisor som kan 3:12 reglerna?

Så att allt blir enkelt, tryggt och rätt?

Vi räknar ut skatten på din utdelning och hjälper dig följa reglerna så optimalt som möjligt. >>Klicka här för att boka ett möte med oss >>

Om jag inte tar utdelning, sparas mitt gränsbelopp?

Yes, så är det. Om du väljer att inte ta utdelning motsvarande ditt gränsbelopp så sparas ej nyttjade gränsbelopp till nästkommande år. Du får också en uppräkning av överförda värden med  4,94% 2023 (3,23 % 2022). Den här uppräkningen gäller både för förenklings- och huvudregeln.

Vad händer om jag inte utnyttjar hela mitt gränsbelopp?

Då sparas överstigande gränsbelopp till nästkommande år. Du får också en uppräkning av överförda värden med 4,94% 2023 (3,23 % 2022). Den här uppräkningen gäller både för förenklings- och huvudregeln.

3:12 reglerna och ägarförändringar, vad kan gå fel?

Tydligen det mesta om jag ska vara krass. Om du tagit in delägare eller löst ut delägare i bolaget, så kommer det att påverka beskattningen på din utdelning. Ta reda på effekterna för alla parter. Ibland kan skattesituationen ändras drastiskt bara för att man inte har koll på vilken sida årsskiftet en delägarförändring ska göras. Ta hjälp om du själv inte har koll på konsekvenserna, det bli lätt orättvist annars.

Driver du ett fåmansbolag ska du prata med din revisor i första hand, behöver du support från en revisor som är specialiserad på fåmansbolag och 3 12 reglerna klicka här.

Om företaget inte har några anställda och jag har tagit ut lite lön, kan jag ändå gynnas av huvudregeln?

Om du har ett högt omkostnadsbelopp för dina aktier kan huvudregeln ge ett fördelaktigt utdelningsutrymme, även om du inte kan använda dig av ett lönebaserat utrymme i beräkningen.

Hur beräknar jag gränsbeloppet för de bolag som jag inte använder schablonregeln i?

Enligt huvudregeln 2022: har du inte tagit ut tillräcklig lön för att kunna beräkna löneunderlag så baseras uppräkningen på omkostnadsbelopp × 9,23 procent + sparat utdelningsutrymme från förra året × 3,23 procent.

Enligt huvudregeln 2023: har du inte tagit ut tillräcklig lön för att kunna beräkna löneunderlag så baseras uppräkningen på omkostnadsbelopp × 10,94 procent + sparat utdelningsutrymme från förra året × 4,94 procent.

Har du tagit ut ersättning överstigande lönekravet 2022: räknar du ut gränsbeloppet enligt följande: Omkostnadsbelopp × 9,23 procent + ett lönebaserat utrymme + sparat utdelningsutrymme från förra året × 3,23 procent:

Har du tagit ut ersättning överstigande lönekravet 2023: räknar du ut gränsbeloppet enligt följande: Omkostnadsbelopp × 10,94 procent + ett lönebaserat utrymme + sparat utdelningsutrymme från förra året × 4,94 procent.

Måste jag räkna fram gränsbeloppet varje år?

Du måste inte räkna på gränsbeloppen om du inte tar ut någon utdelning, men eftersom outnyttjat gränsbelopp kan sparas mellan åren är vår rekommendation att du alltid bör räkna fram vilket gränsbelopp som är mest gynnsamt och deklarera det på din K10. Detta underlättar för beräkning av beskattning vid framtida utdelningar och kapitalvinster.

Vad händer med min K10 om jag ger bort mina aktier i gåva?

Om aktierna byter ägare genom gåva tar förvärvaren av aktierna över det sparade utdelningsutrymmet och omkostnadsbeloppet för aktierna. Definitionen av gåva kan dock vara lite svår, varför du bör ta kontakt med en rådgivare om du inte själv har koll på detta.

Vilka regler gäller för mig vid utdelning om jag har ärvt kvalificerade aktier?

3:12 reglerna gäller även för dig som har ärvt kvalificerade aktier. Aktierna ses som kvalificerade även för dödsboet och som delägare i ett dödsbo betraktas du som närstående till en avliden ägare. 3:12 reglerna gäller som om delägaren fortfarande äger dem.

Beskattas jag om jag övertar kvalificerade aktier genom arv, gåva eller bodelning?

Du vinstbeskattas inte om du övertar aktier genom arv, gåva eller bodelning. Men som ny ägare övertar du istället den tidigare ägarens omkostnadsbelopp och eventuellt sparat utdelningsutrymme.

Vilka företag omfattas av reglerna?

Regelverket omfattar kvalificerade andelar i fåmansföretag, alltså omfattas fåmansföretag där det finns kvalificerade andelar.

Ett fåmansföretag är ett aktiebolag med max fyra delägare med aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget (se den utvidgade definition av fåmansföretag). Vidare är andelarna kvalificerade om någon av ägarna eller dess närstående är verksamma i betydande omfattning i bolaget, samt att bolaget ska vara onoterat och att inte utomståenderegeln ska vara tillämplig.

Vad menas med 3 12 regeln?

Det är ett regelverk som begränsar fåmansföretagare att omvandla lön till lågbeskattad utdelning. Ett ovanligt krångligt regelverk som ändrats vid ett antal tillfällen. Kallas också entreprenörsskatt.

Vad är den utvidgade definitionen av ett fåmansföretag?

Ett fåmansföretag får ha max fyra delägare. Men verksamma delägare räknas som en delägare och närstående tillsammans med delägaren räknas som en delägare. Detta kallas för den utvidgade definitionen av ett fåmansföretag och kan resultera i att antalet delägare i fåmansföretaget i praktiken kan vara väldigt många.

Vem är närstående enligt 3:12 reglerna?

Delägare som ingår i samma krets av närstående räknas som en delägare. Närståendekretsen består av farmor, farfar, mormor, morfar, far, mor, make/maka, barn, barns make/maka, barnbarn, barnbarns make/maka, syskon, syskons make/make, syskonbarn, syskons barnbarn.

Hur mycket utdelning kan jag ta ut till låg beskattning?

Hur mycket du kan ta utdelning beror först på hur mycket utdelningsbara medel som finns i företaget och om reglerna i ABL kring utdelning är uppfyllda, läs mer om detta här. Därefter är det bra att fundera på hur du blir beskattad. Kortfattat beror beskattningen på om du beräknar gränsbeloppet för lågbeskattad utdelning enligt huvudregeln eller alternativregeln/förenklingsregeln. Huvudregeln innefattar omkostnadsbeloppet för aktierna och ett lönebaserat utrymme. Har du ett högt omkostnadsbelopp och om du uppfyller lönekravet dvs tagit tillräcklig lön 2023: Minst 713 280 kr eller 445 800 kr + 5 % av bolagets totala kontanta löner (2022: minst 681 600 kr eller 426 000 kr + 5 % av bolagets totala kontanta löner) så är huvudregeln troligtvis mest fördelaktigt för dig. Att använda alternativregeln/förenklingsregeln är ger ett schablonbelopp som år 2023 är 195 250 kr.

Vad ska jag tänka på vid utdelning utöver gränsbeloppet?

Om du tar utdelning som är större än ditt gränsbelopp bör du ta hänsyn till takbeloppet, tjänstebeskattning och ditt löneuttag under året. Här finns även en närstående problematik som ska hanteras, men som vi inte går in på djupare i den här artikeln. Men vi kan nämna att vid utdelning av större belopp blandas detta ofta ihop med reglerna för beskattning vid försäljning, vilket kan få  konsekvenser.

Vad är 4 % spärren?

Äger du mindre än 4 % så finns här finns en spärr mot löneunderlag som behöver tas hänsyn till. Men, här finns flera olika alternativ du kan ta ställning till för att påverka din situation.

Kan jag påverka skatten på min exit efter försäljningen?

Det är ett vanligt men i princip felaktigt antagande att det går att hantera sin skattesituation efter du gjort exit. Det är en fråga som bör hanteras i god tid innan exit.

Kan jag använda schablonregeln i flera bolag?

Nej, du får bara använda schablonregeln/alternativregeln i ett fåmansbolag om du äger flera bolag. Detta bör ses över så att du använder rätt regel i rätt bolag.

Behöver jag tänka på tretolv när jag ska starta mitt bolag?

Om du nyligen startat ditt bolag så bör det ses över från och med när du får tillgodoräkna dig förenklingsregeln och om du kvalificerar dig för huvudregeln. Här kan ett par enkla råd vid starten av ditt bolag vara guld värda.

Kan jag använda löneregeln om jag äger via holdingbolag?

Om du äger via holdingbolag bör både frågan om dubbel koncerntillhörighet och löneuttag ses över. Regeln om dubbel koncerntillhörighet har stora konsekvenser på situationer där det finns två lika stora ägare, en situation som bör ses över innan man startar holdingbolag. För er som tar utdelning och äger 50% vardera via holdingbolag och vill se över er situation för att kunna använda löneregeln, föreslår jag att ni pratar med er redovisningskonsult eller revisor i första hand.

Utdelning och kapitalvinst

Bestämmelserna om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag kallas ofta gemensamt för 3:12-reglerna. I den här artikeln har vi fokuserat på hur utdelning beskattas. Kapitalvinst beskattas i vissa avseende annorlunda och är mer komplex. Förslagsvis diskuterar du skatteeffekter av kappitalvinst med din redovisningskonsult eller revisor i första hand.

Vad är utomståenderegeln 3:12?

Utomståenderegeln handlar om att aktier kan bli okvalificerade om en utomstående ägare äger 30 procent eller fler aktier i ett fåmansföretag och har rätt till utdelning och vinst i proportion till andelarna. En utomstående ägare är dock bara utomstående om varken hen eller hens närstående är verksamma i betydande omfattning i bolaget.

Gäller 3:12 även för bolag med passiva ägare?

Om bolaget har ett externt passivt ägande på mer än 30 % kan det vara så att 3:12 reglerna inte är tillämpliga eller att de är tillämpliga under en period.  Vad som räknas som utomstående ägande kan också vara klurigt. Här kan det vara bra att ta hjälp om du inte själv har greppet om vad som gäller.

Hur deklareras okvalificerade andelar?

Okvalificerande andelar deklareras på K12 medan kvalificerade andelar deklareras på K10.

Vad ska jag tänka på vid utdelning utöver gränsbeloppet?

Om du planerar att ta en större utdelning än ditt gränsbelopp bör du ta hänsyn till takbelopp, tjänstebeskattning och ditt löneuttag under året. Här finns även en närstående problematik som ska hanteras som vi inte går in på djupare i den här artikeln. Men vi bör också nämna att vid utdelning av större belopp så blandas det ofta ihop med reglerna för beskattning vid försäljning, vilket kan få stora konsekvenser.

Kan jag ta utdelning samtidigt som jag fått statliga Corona-stöd?

Utdelning under vissa tidsperioder exkluderar ditt bolag från att ta emot statliga coronastöd så som omställningsstöd och korttidspermittering. Flertalet bolag har missat det här och blir nu återbetalningsskyldiga för mottagna stöd. Reglerna ser olika ut för de olika stöden och reglerna har också ändrats flera gånger. Läs mer nedan om omställningsstöd och korttidspermittering

Utdelning efter omställningsstöd & korttidspermittering

Om du har beviljats omställningsstöd eller korttidspermitterat så kommer du att bli återbetalningsskyldig för de här stöden om du beslutat om utdelning under vissa perioder. Vi hänvisar till respektive myndighets rättsliga vägledning, länk ovan.

Kommer det förändringar i regelverket?

I regeringsförklaringen den 18 oktober 2022 står det att reglerna ska ses över och förenklas och en utredning som heter Dir. 2022:44 har tillsatts. Just ordet förenklas klingar positivt i mina öron. För gudarna ska veta att konsekvenserna av regelverket är långtgående och det idag är lätt att trampa fel. När jag pratar med företagare är det rädslan för att göra fel och få oanade skattekonsekvenser som är det primära orosmolnet. De inbyggda incitamenten för att våga anställa är många företagare nöjda med.

Jag hoppas att du fått nytta av min artikel och svar på dina frågor. Som jag nämnt några gånger så kan 3:12-reglerna vara komplexa. Olika val kan få stora konsekvenser för hur din utdelning beskattas. Kontakta därför gärna en rådgivare om du har frågor och funderingar. Vi på Revideco har mångårig och bred erfarenhet inom revision och redovisning och eftersom vi primärt supportar fåmansföretagare kan vi 3:12 reglerna. Kontakta gärna vår Redovisningsbyrå i Stockholm vid frågor.

Vill du anlita en redovisningskonsult som kan 3:12 reglerna?

Så att allt blir enkelt, tryggt och rätt?

Vi räknar ut skatten på din utdelning och hjälper dig följa reglerna så optimalt som möjligt. >>Klicka här för att boka boka in ett möte>>

Dela den här artikeln!