VD ansvar – 6 situationer VD ska agera för att undvika personligt betalningsansvar

Av: |Publicerat: 2023-10-09|

VD ansvar och risk för personligt betalningsansvar är hett ämne i bolag som går i konkurs om det finns frågetecken om du som VD agerat korrekt. Enligt aktiebolagslagen så svarar bolaget självt för bolagets skulder. Det är grundregeln men det finns situationer då du som VD kan få ett personligt betalningsansvar. Här kommer en kortfattad summering av de vanligaste sex situationerna där du bör agera:

VD ansvar

Men först ska vi gå igenom vad en VD egentligen ansvarar för. En VD är ansvarig för att besluta om löpande förvaltningsåtgärder, utöver det är det det styrelsen som avgör vilken beslutanderätt VD:n skall ha. Något som normalt regleras i en VD instruktion.

Något som sällan framgår i VD instruktionen och i VDs anställningsavtal, är att du som VD också har ett antal lagstadgade eller principiella plikter.

  • Tystnadsplikten – Det ingår i VDs ansvar att inte lämna känslig information om bolaget och dess verksamhet till utomstående.
  • Vårdplikten – Det ingår i VDs ansvar att fullgöra sitt uppdrag med omsorg och vara fullständigt informerad inför beslut och rättshandlingar.
  • Lojalitetsplikten – Det ingår i VDs ansvar att vara lojal mot bolaget och skyldig att sätta bolagets intresse före sitt egna, närstående eller andras ekonomiska intressen.
  • Övervakningsplikten – Det ingår i VDs ansvar att övervaka verksamheten. VD ska också vidta åtgärder som behövs för att bolagets bokföring ska skötas enligt lag och att förvaltningen av bolagets pengar sköts på ett betryggande sätt.

Nu tillbaka till de sex situationerna då du som VD behöver agera för att undvika personligt betalningsansvar:

Antti J. Niemi författare av 3:12 reglerna - så beskattas du för utdelning samt artikeln VD ansvar

VD ansvar vid kapitalbrist

Om styrelsen har skäl att anta att det egna kapitalet är förbrukat till mer än hälften eller om kronofogdemyndigheten har gjort ett utmätningsförsök och det visat sig att bolaget saknar utmätningsbara tillgångar. Då ska styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning & kalla till bolagsstämma. Bolagsstämman ska fatta beslut om verksamheten ska bedrivas vidare eller likvideras. Gör de inte det så infaller personligt betalningsansvar för styrelsen. Om du som VD känner till styrelsens underlåtenhet till att upprätta kontrollbalansräkning men inte vidtar några åtgärder. Ja då kan även du som VD bli personligt betalningsansvarig.

VD ansvar vid förbjudet lån

Enligt aktiebolagslagen så får inte bolag låna ut pengar till styrelseledamot, VD, aktieägare eller närstående till dessa. Eller för den delen inte heller till bolag som tidigare nämnda har bestämmande inflytande över. Om du som VD beslutar om en sådan utbetalning så kan du straffas med böter eller fängelse. Sannolikt beviljas du inte heller ansvarsfrihet.

VD ansvar för skatter

Det här är den enskilt viktigaste punkten i den här artikeln. Om bolaget inte betalar in arbetsgivaravgifter, gör skatteavdrag, betalar inkomstskatt, moms, skattetillägg och förseningsavgifter kan styrelse och du som VD bli personligt betalningsansvariga.

Konkursanmälan eller din avgångsanmälan ska registreras innan skatterna förfaller till betalning.

VD ansvar vid olovlig värdeöverföring

Olovlig värdeöverföring är exempelvis en aktieutdelning som minskar bolagets egna kapital till mer än det fria egna kapitalet men kan också vara en olovlig gåva till allmännyttigt ändamål eller förtäckt vinstutdelning. I de här fallen så blir normalt mottagaren av värdeöverföringen återbetalningsskyldig. Men om det uppstår en brist efter återbetalningen så kan styrelseledamot och du som VD, som medverkat till beslutet få personligt betalningsansvar.

VD ansvar för inlämning av årsredovisning till bolagsverket

För ett aktiebolag ska årsredovisningen vara klar senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Den som inte upprättar sin årsredovisning i tid kan komma att straffas för bokföringsbrott. Det gäller även om du har betalat Bolagsverkets förseningsavgifter. Bolagsverket kan också besluta att försätta bolaget i tvångslikvidation om bolaget inte lämnat in en årsredovisning inom 11 månader.

Om inte styrelsen eller du som VD lämnat in årsredovisningen inom 15 månader  så blir ni personligt ansvariga de skulder som uppkommer för bolaget, detta regleras i årsredovisningslagen 8:12.

VD ansvar vid brott mot miljöbalken

Du som VD kan få ett straffrättsligt ansvar om ditt bolag begått brott mot miljöbalken.

Rätt bollplank

För dig som VD är det viktigt att du har rätt personer runtomkring dig som du kan fråga relevanta frågor och få korrekta svar. En auktoriserad revisor eller en erfaren redovisningskonsult är ofta en person som har en bred kunskap kan vara ett bra bollplank. Rätt revisor eller redovisningskonsult har också tillgång till ett nätverk av specialister och kan ge rätt råd om när det är dags att ta hjälp från någon av dessa.

Har du ingen sådan i din närhet och vill komma i kontakt med en bra, klicka här för att boka ett möte med en specialist från Revideco.

Läs också gärna advokat Nils Åbergs gästblogg på Revideco.se som handlar som hur du som styrelseledamot undviker personligt betalningsansvar.

Dela den här artikeln!