Hem/Följ rätt princip för intäktsredovisningen i K2

Följ rätt princip för intäktsredovisningen i K2

Av: |Publicerat: 2016-03-16|

För en mer extensiv och uppdaterad artikel i ämnet, klicka här.

Är ni ett mindre bolag som redovisar enligt K2? Har du i så fall funderat över vilken typ av intäktsprincip ni följer?

Inom redovisningen har vi nu levt med det nya regelverket K2 för mindre aktiebolag ett par år. Även om det är ett förenklingsregelverk med tydliga riktlinjer finns det vissa val att ställning till inom ramen för K2. Det gäller till exempel intäktsredovisningen om bolaget säljer tjänster eller entreprenaduppdrag. Det är därför viktigt att ange hur intäkterna intjänas och vilken redovisningsprincip bolaget använder.

Uppdrag till fast pris eller på löpande räkning?

Om ert bolag säljer tjänste- eller entreprenaduppdrag behöver ni först definiera hur ni tar betalt av era kunder. Kommer ni överens om ett fast pris för uppdraget eller säljer ni tid på löpande räkning? Detta blir grundläggande för en korrekt redovisning av intäkterna.

Redovisning enligt huvudregeln eller alternativregeln?

Både för uppdrag till fastpris och för de till löpande räkning kan man välja om inkomsterna ska intäktsföras enligt huvudregeln eller alternativregeln.

Huvudregeln

Kallas även successiv vinstavräkning och innebär att allt eftersom arbetet utförs tas intäkterna upp i resultaträkningen, oavsett när fakturan skickas.

Alternativregeln

Innebär att inkomster från uppdrag till löpande räkning bokförs som intäkt när de faktureras (eller i normala fall borde ha fakturerats). Utförda men inte fakturerade uppdrag ska alltså inte periodiseras.

För uppdrag till fast pris innebär alternativregeln att projektets inkomster såväl som utgifter bokförs som en balanspost så länge uppdraget pågår. Först när uppdraget är avslutat bokas både kostnader och intäkter upp i resultaträkningen. Det blir en ketchupeffekt i resultaträkningen, först händer inget och sedan kommer allt!

OBS Nya regler för alternativregeln – löpande räkning börjar gälla från 1 juli 2016. En  artikel där de uppdaterade reglerna förklaras finns här. Kortfattat innebär förändringen att alternativregeln – löpande räkning inte längre får användas redovisningsmässigt medan det fortsatt är tillåtet skattemässigt.

Vad ska ni välja?

Huvudregeln ger i de flesta fall ett mer rättvisande resultat. Det kräver dock visst arbete med periodiseringar. Särskilt för uppdrag till fast pris kan det många gånger vara komplicerat att veta hur stor del av arbetet som är utfört vid varje givet tillfälle. Bolaget behöver då hitta rutiner för att fastställa hur lång man kommit i pågående projekt, den så kallade färdigställandegraden.

Desto enklare att administrera är vanligtvis alternativregeln, men då ger också resultaträkningen mindre information om hur mycket man faktiskt intjänat under en viss period. Avgörande blir därmed att väga arbetsinsats mot rättvisande bild i resultaträkningen.

Arbetar ni både med projekt till fast pris och uppdrag på löpande räkning? Välj då en princip för respektive typ av uppdrag. Det behöver inte vara samma, ett bolag kan till exempel redovisa sina fastprisuppdrag enligt alternativregeln och uppdrag på löpande räkning enligt huvudregeln.

Kom ihåg att redogöra för ert val av princip(-er) under tilläggsupplysningarna i årsredovisningen.

Texten är skriven av Emma Lindequist, Auktoriserad revisor på Revideco.

Dela den här artikeln!