Så undviker du vanliga anmärkningar i revisionsberättelsen

Av: |Publicerat: 2023-06-22|

Vill du läsa om hur du undviker anmärkningar i revisionsberättelsen? Här går vi igenom de vanligaste. Du kommer att få en grundlig förståelse för hur du med enkla medel kan undvika dessa efter att du läst den här artikeln. Lästid 3 minuter.

Anmärkningar i revisionsberättelsen: de två vanligast förekommande

Att driva bolag är ett maskineri som aldrig står still. Möten ska hållas, skatter ska deklareras, avstämningar ska göras, rapporter ska skickas. Räkenskapsåret är ett ständigt sjudande långkok som så småningom serveras i en årsredovisning; bolagets slutliga presentation av räkenskapsåret. Revisorns uppgift är att granska årsredovisningen samt bolagets förvaltning. Om detta inte sköts tillfredsställande under året kan revisorn lämna anmärkningar i revisionsberättelsen. Två av de vanligaste anmärkningarna som förekommer är Bristande rutiner kring skatter och avgifter och Sent avlämnad årsredovisning.

Bristande rutiner kring skatter och avgifter

Att deklarera och betala moms samt sociala avgifter med rätt belopp i rätt tid ligger högt upp på listan över saker som ett företag förväntas sköta prickfritt. Om detta inte görs ska revisorn lämna en anmärkning i revisionsberättelsen. För att undvika den här typen av anmärkning bör följande punkter uppfyllas:

  • Alla skattedeklarationer ska deklareras i tid.
  • Alla skatteinbetalningar ska göras senast den dagen då deklarationen ska lämnas in. Det får inte förekomma underskott på skattekontot.
  • Om en uppgift är feldeklarerad, ska den korrigeras så snart som möjligt. Om Skatteverket upptäcker felet kan det leda till skattetillägg.

Förekomsten av kostnadsräntor, påminnelseavgifter, skattetillägg och dylikt på skattekontot är en vanlig orsak till att revisorn lämnar en anmärkning i revisionsberättelsen.

Sent avlämnad årsredovisning

En annan vanlig anmärkning föranleds av att bokslutsmaterialet inte lämnas till revisorn i god tid innan bolagsstämman ska hållas, eller att bolagsstämman inte hålls i rätt tid. Enligt Årsredovisningslagen ska ordinarie bolagsstämma senast hållas 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Enligt samma lag så ska bokslutsmaterialet lämnas till revisorn senast 6 veckor innan dess. Följs inte lagkraven ska revisorn lämna anmärkning.

För att få ett smidigt bokslut som inte drar ut på tiden krävs det en hel del planering redan före räkenskapsårets utgång. Vanliga frågor kan bli klassiska tidsfällor om de inte reds ut i god tid:

  • Fakturering – se till att så mycket nedlagt arbete som möjligt som avser bokslutsåret är fakturerat innan räkenskapsåret är slut. Fakturerar du även ut det nedlagda arbetet innan räkenskapsårets slut så förenklar du bokslutsarbetet iom att du inte behöver periodisera intäkterna.
  • Kundfordringar – gå igenom kundreskontran och ta ställning till förfallna eller tvistiga fakturor. Går det att komma överens om betalning eller bör nedskrivningar göras?
  • Pågående projekt till fast pris – gör en lista över de projekt som är påbörjade men ej avslutade före bokslutsdagen. Ta ställning till hur mycket arbete som är nedlagt, hur mycket som är fakturerat samt hur stor del av projektet som kvarstår.
  • Varulager – ta en titt på varulagerlistan en tid innan inventering. Förekommer det negativa antal? Finns det extra mycket av någon produkt, finns det s k Slow movers (dvs produkter som det säljs lite av), bör det skrivas ned i så fall, eller kasseras?

Planera och håll dig väl med Skatteverket

Det är inte helt ovanligt att man först efter räkenskapsårets utgång tar tag i problematiska bokslutsposter, eller först då inser att skatter och avgifter inte har hanterats korrekt. Bra planering samt ordnade skatteförhållanden är således goda förutsättningar för att undvika två av de vanligaste anmärkningarna i revisionsberättelsen.

Hoppas att du tyckte att vår artikel om anmärkningar i revisionsberättelsen var intressant.

Dela den här artikeln!