Håll koll på företagets anläggningsregister

Av: |Publicerat: 2018-02-24|

Är du ekonomiansvarig eller driver du ett eget företag med inventarier i balansräkningen? Har du då koll på reglerna för anläggningsregister?

Alla företag som har inventarier bokförda i balansräkningen ska ha en förteckning över dessa i ett så kallat anläggningsregister. Inventarier är den vanligaste tillgångstypen det måste finnas ett anläggningsregister för men samma regler gäller även för andra materiella och immateriella anläggningstillgångar. Det gäller till exempel fastigheter, maskiner och goodwill.

Inget krav för alla

Det finns dock några undantag från reglerna. Bolag som endast har ett fåtal tillgångar behöver till exempel inte ha ett anläggningsregister. Detsamma gäller företag som upprättar förenklat årsbokslut, till exempel enskilda firmor. Vi rekommenderar dock att alltid man har ett anläggningsregister i alla fall. Detta för att exempelvis underlätta vid en eventuell ombildning från enskild firma till aktiebolag.

Vad ska då framgå av ett anläggningsregister?

  • Först och främst ska det finnas en beskrivning av tillgången så att den går att identifiera.
  • Det ska också finnas uppgift om vilket datum den köptes och vad anskaffningsvärdet var.
  • Nyttjandeperioden (det vill säga avskrivningstiden) för tillgången ska också framgå samt metoden för avskrivning och eventuellt restvärde. Normalt görs avskrivningar på inventarier med årligen lika stora belopp i fem år och utan restvärde. Men andra metoder är också möjliga. Fråga din revisor eller redovisningskonsult om du behöver hjälp att välja rätt avskrivningsmetod.

Uppdatera en gång per år

Anläggningsregistret ska upprättas årligen, senast i samband med att bokslutet görs. I anläggningsregistret ska även finnas uppgift om totala avskrivningar för varje tillgång (dvs hela beloppet som skrivits av sedan tillgången köptes) samt eventuella övriga justeringar som nedskrivningar, uppskrivningar och omklassificeringar.  Till sist ska det också framgå i anläggningsregister vilka tillgångar som sålts eller utrangerats. I många bokförings- och bokslutsprogram finns hjälpmedel för att upprätta ett komplett anläggningsregister.

… och missa inte utrangeringar

Just utrangeringar är en detalj som ofta missas i bokslut. Det är viktigt att varje bokslut gå igenom sitt anläggningsregister och kontrollera så att alla tillgångar verkligen finns kvar i bolaget. Om en tillgång inte längre finns kvar ska den markeras som såld eller utrangerad och bokas bort från bokföringen. Om inte detta görs är risken stor att bolagets balansräkning felaktigt innehåller tillgångar som inte finns i verkligheten.

Sammanfattningsvis, se alltså till att det finns ett uppdaterat anläggningsregister vid varje bokslut och se samtidigt till att gå igenom så att alla tillgångar finns kvar i bolaget. Om du behöver hjälp fråga din revisor eller redovisningskonsult.

Texten är skriven av Fredrik Pålsson, Auktoriserad revisor på Revideco.

Dela den här artikeln!