kasse revideco aktieutdelning utdelning

Knöliga bokslutsfrågor, del 1: Så värderar du immateriella tillgångar

Av: |Publicerat: 2016-04-19|

I bokslutsarbetet dyker det ofta upp en hel del knöliga frågor som man som redovisningsansvarig måste ta ställning till. Vi inleder här en serie artiklar om sådant som brukar orsaka extra huvudbry. På Revideco stöter vi dagligen på dessa frågor och jag ska försöka reda ut några av de vanligaste.

Det handlar ofta om hur olika poster ska värderas eller om de kanske ska aktiveras. Detta diskuteras oftast tillsammans med företagsledningen eller projektansvariga men ibland kan det också vara bra att bolla med sin redovisnings- eller revisorskontakt.

Vi börjar med ett par poster där värdering ofta blir högst aktuellt: immateriella tillgångar och kundfordringar.

Värdering av immateriella tillgångar

En immateriell tillgång är en tillgång av icke-fysisk karaktär. ”Sådant som skapar högt värde men inte går att skruva fast i fabriksgolvet”, är också ett sätt att förklara det på. Läs mer på PRV:s sajt  Exempel på immateriella tillgångar kan vara forsknings- och utvecklingskostnader, goodwill, patent och varumärken. Varumärket Coca-cola är ett klassiskt exempel. Koncernen Coca-cola har sannolikt ett enormt övervärde (värde utöver fysiska/monetära tillgångar) i form av immateriella tillgångar tack vare varumärkets popularitet – och därmed dess värde.

En immateriell tillgång beräknas grovt uppdelat antingen genom värdeuppskattningar (uppskrivning) eller utifrån utgifter som anses vara värdehöjande. Istället för att utgifterna kostnadsförs, bokförs de som en tillgång i balansräkningen.

Bokföringsexempel:

Immateriell tillgång genom balanserade kostnader

 Debet Kredit
4400 inköp 10 000
1010 utvecklingsutgifter 10 000

Immateriell tillgång genom uppskrivning

1057 Ackumulerad uppskrivning varumärken 10 000
2085 uppskrivningsfond 10 000

Bokslutsregelverken skiljer på förvärvade och egenupparbetade immateriella tillgångar. Se det så här:

  1. Ledningen i ditt bolag vill starta en hemsida. Ni anlitar en konsult som får i uppdrag att framarbeta en färdig webbplats.

= Förvärvad immateriell tillgång

  1. Ledningen i ditt bolag vill starta en hemsida. Ni sätter samman en projektgrupp som får i uppdrag att ta fram en skiss på hur hemsidan ska se ut. Därefter anlitar ni en konsult som får i uppdrag att starta upp hemsidan utifrån projektgruppens skiss.

= Egenupparbetad immateriell tillgång

Enligt K2-regelverket är det endast tillåtet att aktivera förvärvade immateriella tillgångar. Ett bolag med stora egenupparbetade utvecklingskostnader bör därför överväga redovisning enligt K3.

Immateriella tillgångar ska skrivas av under den faktiska nyttjandeperioden men i K2 är det av förenklingsskäl är det tillåtet att tillämpa 5 års avskrivningsplan.

Nedskrivningsprövning ska göras löpande under året men i praktiken kommer den frågan upp i samband med bokslutet. Värdering av en immateriell tillgång kan vara knepigt men utgångspunkten är vad en extern intressent skulle betala för tillgången. Det är även möjligt att titta på vilka intäkter tillgången genererar, det vill säga avkastning på investerat kapital. Betänk: om tillgången inte genererar intäkter idag, kommer den att göra det i framtiden?

En värdering kan även leda till nedskrivning.

1058 Ackumulerad nedskrivning varumärken 10 000
7710 nedskr. Immateriella tillgångar 10 000

Texten är skriven av Johan Söderström, revisor på Revideco. 

Dela den här artikeln!