De största misstagen vid köp av företag

Av: |Publicerat: 2023-02-08|

Vill du veta hur man undviker de största misstagen vid köp av företag? I Sverige finns det fler än 1,6 miljoner registrerade bolag enligt data från SCB. Många av dessa säljs varje år och många transaktioner går problemfritt. Men, du kan begå misstag som kan ge dig framtida bekymmer och kosta dig stora belopp. Här listar vi några av de största misstagen som företagare gör vid köp av bolag:

#1 största misstaget vid köp av företag

Det största misstaget du som köpare av ett företag kan göra är att inte sätta dig in i bolagets verksamhet. Oavsett om du köper ett litet eller ett stort bolag är det viktigt att du förstår vad du köper. Vid köp av företag är ska du ta ställning företagets möjlighet att generera positiva kassaflöden, det har de allra flesta insikt i. Men du behöver också förstå bolagets tillgångar och skulder. En överblick av finansieringen är också viktig för att bedöma ytterligare kapitaltillskott. Detta är viktiga indikationer till verksamhetens verkliga mående.

#2 största misstaget – inte behålla nyckelpersoner 

Drivs bolagets resultat av att vissa nyckelpersoner finns kvar i bolaget? I det fallet behöver du arbeta fram en plan för att de ska vilja arbeta kvar i bolaget även efter du köpt bolaget. Tar du inte hänsyn till den här frågan så riskerar du inte bara att vissa nyckelpersoner kan sluta och att företaget då tappar värdefull information. Du riskerar också att någon eller flera av dessa nyckelpersoner startar en konkurrerande verksamhet.

#3 största misstaget vid köp av företag – fel värdering

Kopplingen mellan det du förväntas betala och bolagets framtida vinster är inte alltid solklar för förstagångsköpare. Men som köpare vill du veta hur lång tid det kommer att ta innan du har åter din investering. Det är en utgångspunkt för värderingsdiskussionen. Bolagsvärdering i mindre bolag utgår ofta ifrån a) historiska resultat b) framtida resultat. Eftersom det är du själv som ska jobba in de framtida resultaten ska du bedöma om dessa är rimliga. Professionella investerare gör en egen bedömning av framtida resultat och får på så sätt fram en egen bolagsvärdering. Det ger bra underlag för bedömningen av om säljarens värdering är rimlig och ger dig en bra grund inför en prisförhandling.

#4 största misstaget – inte identifiera felkällor

  • Att en säljare inte tar en marknadsmässig lön.
  • Bolagets lager inte inkuransjusterats fullt ut.
  • Att alla befarade kundförluster inte tagits upp.
  • Avskrivningar inte sker efter ekonomisk livslängd.
  • Eller för den delen att man skjutit upp renoveringar, underhåll och reparationer

Ovan är alla exempel på oavsiktliga eller i värsta fall avsiktliga sätt att påverka bolagets historiska resultat. Eftersom historiska resultat är grunden för en bolagsvärdering finns det då en risk att värderingen som säljaren tagit fram är missvisande. Ditt jobb är att identifiera felkällor och justera för dessa i din värdering. Att inte identifiera felkällor är inte ett ovanligt misstag vid köp av företag.

#5 största misstaget – inte diskutera tilläggsköpeskilling

Ofta är du som köpare beroende av kunskap, kontakter och erfarenheter som säljaren besitter. Att inte se över frågan om säljaren kan tänka sig vara tillgänglig eller arbeta kvar i företaget under en period kan i den situationen ett misstag. Att arbeta med en tilläggsköpeskilling för att motivera säljaren är är ofta en bra metod. Storleken på tilläggsköpeskillingen kan också kopplas till att bolaget levererar på de framtida resultaten som säljaren tagit fram.

#6 största misstaget vid köp av bolag – inte fråga om säljrevers

Inte sällan så kan säljaren tänka sig att finansiera ditt köp av bolaget med en säljrevers. Det, är såklart inte något som en säljare själv tar upp eftersom det är mer fördelaktigt att inte få betalt i efterhand. Ett stort misstag är att du inte ställer frågan till säljaren, eftersom det inte är ovanligt att de kan tänka sig det.

#7 största misstaget – inkråm eller aktieförsäljning

Det är inte ovanligt att när vi blir involverade att formen för försäljningen inte diskuterats. Dvs om det är bolagets aktier som säljs eller själva verksamheten utan bolag, dvs bolagets inkråm. Om det är bolagets aktier som säljs så är säljande part nuvarande ägare medan om det är bolagets inkråm som säljs så är säljande part dagens verksamhetsbolag. Eftersom det finns olikheter i fråga om risköverföring och  skattepåverkan så bör frågan hanteras.

#8 största misstaget vid köp av företag – inte ta rätt hjälp

En erfaren köpare tar hjälp av en jurist för att ta fram ett avtal som motsvarar den risk man som köpare är villig att ta. I fråga om att identifiera potentiella felkällor och förstå risker i tillgångar, skulder och finansiering anlitas ofta transaktionsrådgivare. Den tjänsten kallas Due diligence (DD), företagsundersökning på svenska.

Problemet med att göra en fullskalig due diligence som ofta är anpassad till större bolag är att det i många fall blir för kostsamt både i tid och pengar. Därför är det många som låter bli att göra en DD på ett litet eller medelstort företag.  Genomförs inte någon DD tar du som köpare en stor risk, ibland omedvetet. Vi på Revideco erbjuder en tjänst som är speciellt anpassad till små och medelstora bolag. Vi analyserar köpeobjektet ur ett riskperspektiv och rapporterar våra iakttagelser. Den ger dig som köpare insyn i de risker du står inför till en rimlig kostnad. Läs mer här.

Dela den här artikeln!