Johan Söderström ger support i hur man ska köpa ut en partner från ett bolag och hur man ska lägga upp en strategi avseende personaloptioner

Omstrukturering – Goda råd & risker styrelsen behöver känna till

Av: |Publicerat: 2024-03-11|

Funderingar på att strukturera om företaget? Eller vill du veta mer om vad en omstrukturering kan handla om? Då tycker vi att du ska passa på att läsa vår text.

Vi hoppas att du efter att ha läst denna text har fått svar på några av dina frågor och kanske även har fått nya frågor att diskutera vidare med din rådgivare.

Vad menas med omstrukturering?

Vad menas egentligen med omstrukturering? Som namnet antyder handlar det om att strukturera om något. I denna text utgår vi ifrån omstrukturering av företag eller en grupp av företag. Ibland används istället begreppet företagsomstrukturering för att mer specifikt peka på vad som struktureras om.

Beroende på om företaget eller företagen som struktureras om har anställda eller ej kan en omstrukturering även handla om en omorganisation som blir en konsekvens av att företaget struktureras om. Därför pratar man också ofta om omorganisation i samband med en omstrukturering.

Varför omstrukturering?

Ibland kan omstruktureringen vara nödvändig av ekonomiska skäl. Kanske behöver en del av företaget läggas ned eller så behöver företagets struktur optimeras för att bättre skapa effektivitet.

En omstrukturering av en koncern kan exempelvis göras för att skapa synergieffekter eller för att ge stordriftsfördelar.

Men det är viktigt att komma ihåg att en omstrukturering kan ske utan att företaget dras med finansiella svårigheter. Exempelvis kan en omstrukturering vara en del i en tillväxtplan där nya behov i företaget medför att en ny struktur blir logisk.

Olika typer av omstruktureringar

En omstrukturering kan göras på olika sätt, exempelvis genom underprisöverlåtelse, likvidation, fusion eller fission. Fusion handlar om sammanslagning av företag och fission syftar på delning av företag.

Viktigt att tänka efter vid en omstrukturering

Det är viktigt att göra en omstrukturering på rätt sätt för att inte drabbas av exempelvis oönskade skatteeffekter.

Omstruktureringar går ofta att genomföra skatteneutralt, men det är då viktigt att fundera igenom vilka förändringar som ska göras och planera förfarandet ordentligt för att undvika oförutsedda och oönskade skatteeffekter och andra kostnader.

Auktoriserad revisor i Jönköping & Göteborg

Goda råd vid omstrukturering

Det finns speciellt två områden där det kan gå fel vid en omstrukturering och det är att man glömmer bort att ta hänsyn till skattemässiga underskott och sparat utdelningsutrymme.

Skattemässiga underskott

Skattemässiga underskott är underskott som skapats av  historiska skattemässiga förluster. Förluster som går att nyttja mot framtida skattepliktiga vinster. Av den anledningen är det alltid relevant att undersöka att du inte tappar skattemässiga underskott vid en omstrukturering.  Här kan du behöva sätta dig in i om förändringen du planerar omfattas av koncernspärr eller fusionsspärr.

Sparade utdelningsutrymmen

Ett sparat utdelningsutrymme betyder att du har sparade gränsbelopp och har möjlighet till låg beskattning av utdelning, under förutsättning att ditt bolag har tillräckligt fastställt fritt eget kapital att besluta om utdelning. Detta utdelningsutrymme kan nyttjas så länge du är direkt ägare till bolaget och nollas ofta ut i en omstrukturering. Det är inte ovanligt att sparade utdelningsutrymmen överstiger fastställt fritt eget kapital varför det är intressant att se över dessa när man planerar en förändring.

Hårda och mjuka värden

En omstrukturering av ett företag sker främst på ekonomiska grunder, men eftersom en omstrukturering ofta också medför en omorganisation kan det vara viktigt att tänka på mer mjuka värden än de strikt finansiella.

Hur omstruktureringen kommuniceras i företaget och till intressenter kan exempelvis vara en viktig fråga.

Det är också väsentligt att få med sig eventuell personal på varför omstruktureringen ska ske och även vara tydlig med vad som kommer att förändras i verksamheten.

omstrukturering

Glöm inte bort din organisation!

Utöver rådgivning inför en omstrukturering som tar hand om den ekonomiska och skattemässiga biten kan det därför vara viktigt att förbereda själva organisationen på omstruktureringen.

Särskilt stora företag behöver tänka på hur en omstrukturering kan påverka företagskulturen. Men också mindre företag kan ha behov att att fundera över hur omstruktureringen påverkar organisationen.

Förändring skrämmer

Det är nämligen relativt vanligt att förändring inte alltid emottas med öppna armar. Det kan exempelvis ge en känsla av minskad kontroll hos medarbetarna. Så när är en omstrukturering är nödvändig, oavsett om det är en följd av ekonomiska svårigheter eller om det snarare handlar om effektivisering med målet att öka befintlig positivt resultat, så bör omstruktureringen förankras väl i organisationen.

Vi menar att det finns ett samband mellan en väl förberedd omstrukturering och ett gott resultat, både ekonomiskt och företagskulturmässigt.

Bra att ta hjälp inför en omstrukturering

Att en omstrukturering i ett större företag kräver noggrannhet i förberedelsefasen kan tänkas självklart, men även ett mindre företag vinner på att tänka igenom en omstrukturering ordentligt innan ett genomförande.

En omstrukturering kan, som tidigare nämnts, innebära vissa skatteeffekter. Vi rekommenderar därför att man tar hjälp av en kunnig rådgivare inför en omstrukturering. Dels av skattemässiga skäl, men också för att öka möjligheterna för att önskat resultat ska kunna uppnås.

Vi kan framförallt hjälpa dig med den ekonomiska biten av en omstrukturering, men agerar gärna bollplank i alla frågor som rör ditt företagande!

Välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Dela den här artikeln!