Värdefulla tips och inspiration i vardagen - Revideco personal ocg optionsprogram

Vill du införa optionsprogram i ditt företag?

Av: |Publicerat: 2024-02-06|

Funderar du på att införa ett optionsprogram i ditt företag? Eller har du blivit erbjuden optioner? Här går vi igenom viktig information om hur optionsprogram fungerar och vad man bör tänka på. Vi hoppas att du efter att ha läst denna text får svar på några av dina frågor om optionsprogram samt lär dig mer om vad optioner handlar om.

Vad är optionsprogram?

Optionsprogram är en typ av incitamentsprogram där optioner typiskt sett ger optionsinnehavaren möjlighet att i framtiden bli delägare i bolaget. Ibland under vissa förutsättningar, som att exempelvis vara fortsatt anställd i företaget.

Det finns en mängd olika typer av optioner, såsom teckningsoptioner, köpoptioner, personaloptioner, kvalificerade personaloptioner och syntetiska optioner. Dessa fungerar på olika sätt, men förenklat handlar det alltså ofta om en möjlighet för optionsinnehavaren att i framtiden köpa aktier i företaget. Eller som i fallet med syntetiska optioner, få ta del av företagets värdeutveckling utan att bli aktieägare.

På så vis ges optionsinnehavaren incitament att främja företagets utveckling. Optionsprogram är därför en typ av incitamentsprogram med syfte att få innehavaren av optionen, som ofta är anställd i bolaget, fokuserad på företagets framgång överlag.

Varför optionsprogram?

En option ger alltså optionsinnehavaren vanligen rätt att köpa aktier till det pris som har fastställts i optionsprogrammet.

Men optioner kan också handla om att optionsinnehavaren får ta del av företagets värdeutveckling utan att i slutändan bli aktieägare (exempelvis syntetiska optioner).

En typ av incitamentsprogram

Optionsprogram syftar därmed till att få optionsinnehavare (som ofta är anställda) inriktade på företagets utveckling och välgång. Går företaget bra gynnas nämligen optionsinnehavare eftersom en option (dock ej vid syntetiska optioner) innebär rätten att, efter en viss tid, få köpa aktier i bolaget till ett förutbestämt pris.

Tanken är då att optionsinnehavare till följd av optionsprogrammet ska arbeta för företagets bästa för att öka chanserna till ett högre framtida marknadspris på aktierna än det förutbestämda priset i optionsavtalet.

Finansiellt instrument

Förhoppningen med ett optionsavtal är att marknadspriset på aktierna är högre när optionsinnehavaren väl köper aktier, än vad det var vid själva tecknandet av optionen. En option är alltså en typ av finansiellt instrument.

Det finns såklart en risk att företaget inte utvecklas i önskvärd riktning och att optionerna inte ger tänkt värde. Optioner innebär alltså en risk, men de kan ge hög avkastning.

Start-ups och signalvärde

Optionsprogram är till exempel vanligt bland start-ups som kanske ännu inte har de finansiella musklerna för att locka till sig nyckelpersoner genom hög lön eller bonusar. De kan då istället locka med bolagets framtida värde, och i de flesta typer av optioner, även delägarskap.

Eftersom optioner också kan handla om möjlighet till framtida delägarskap kan det ligga ett viktigt signalvärde i optionsprogram som incitamentsprogram. Ett delägarskap i framtiden kan signalera för den anställde att företaget tror på och värdesätter den anställde.

Olika sorters optioner

Som tidigare nämnts finns det en mängd olika typer av optioner, exempelvis teckningsoptioner, personaloptioner, kvalificerade personaloptioner, köpoptioner och syntetiska optioner. Alla dessa begrepp kan få det att snurra till rejält i huvudet.

Vi går därför översiktligt, men absolut inte uttömmande, igenom de olika typerna nedan.

Teckningsoptioner

En teckningsoption ger innehavaren till optionen rätt att i framtiden teckna sig för nya aktier i bolaget mot betalning i pengar.

En teckningsoption är ett värdepapper då det kan överlåtas till andra och inte har förfoganderättsinskränkningar.

godis i skål 3 12 3:12

Personaloptioner

Till skillnad från teckningsoptioner är personaloptioner starkt kopplade till en anställning och kan inte överlåtas till någon annan.

Förfoganderättsinskränkningarna gör därför att personaloptioner inte ses som värdepapper. Personaloptioner handlar istället om rätten att förvärva ett värdepapper i framtiden.

Om en option klassas som ett värdepapper eller ej är viktigt eftersom det påverkar när och på vilket sätt optionerna ska beskattas.

Annars handlar personaloptioner, likt teckningsoptioner, om att ha rätt att under en viss tidsperiod till ett bestämt pris teckna aktier i företaget (men detta kan då gälla både nya eller befintliga aktier).

Kvalificerade personaloptioner

Kvalificerade personaloptioner är särskilda personaloptioner som i många fall anses vara fördelaktiga skattemässigt.

Dessa kallas kvalificerade personaloptioner, KPO:er eller hos Skatteverket Skattefria personaloptioner. Skattefria för att KPO:er inte utlöser någon förmånsbeskattning.

För att personaloptionerna ska anses vara kvalificerade personaloptioner behöver dock en hel del villkor och krav vara uppfyllda, vilka går vi inte in på här. Men de går att läsa om hos Skatteverket.

Köpoptioner

En skillnad mellan teckningsoptioner och köpoptioner är att teckningsoptioner avser rätten att köpa nyemitterade aktier, medan köpoptioner även kan avse existerande aktier, i likhet med personaloptioner.

Dock är personaloptioner inte värdepapper, något som köpoptioner kan vara.

Eftersom det råder vissa svårigheter med att fastställa när en köpoption anses vara ett värdepapper likt en teckningsoption eller istället en personaloption, är köpoptioner ganska ovanliga i svensk kontext.

Syntetiska optioner

Till skillnad från andra optioner ger syntetiska optioner inte optionsinnehavaren rätt att bli delägare i företaget. Syntetiska optioner handlar alltså inte om köp av aktier. Istället ger syntetiska optioner ersättning vid en bestämd tidpunkt.

Ersättningen bestäms då utifrån mellanskillnaden mellan marknadsvärdet på den underliggande aktien och det fastställda lösenpriset.

Även här kan gränsdragningarna vara svåra. Huruvida syntetiska optioner är att likställa med bonus, värdepapper eller personaloption är ibland svårt att fastställa.

Eftersom olika optioner innebär att eventuella förmånsvärden och vinster beskattas olika är det viktigt att tänka på vilka skatteeffekter val av option kan ge.

I nästa avsnitt poängterar vi därför vad som kan vara bra att tänka på vid val av optionsprogram utifrån ett skatteperspektiv.

Bra att tänka på – skatteeffekter

När det kommer till olika optionsprogram så finns det en rad omständigheter att ta i beaktande vad gäller beskattning.

Olika sorters optioner ger olika effekter på exempelvis eventuell förmånsbeskattning och i vilket inkomstslag, d.v.s. tjänst eller kapital, beskattning ska ske.

Förmånsbeskattning

När det kommer till beskattning av optioner behöver man alltså hålla en mängd saker i huvudet, såsom förmånsvärde, beskattningstidpunkt och inkomstslag. Vi går i det följande igenom dessa områden översiktligt.

Först och främst, finns det någon förmån? Det vill säga, betalar den anställde ett pris under marknadsvärdet eller betalas marknadspris för optionen? Utgångspunkten är att om den anställde förvärvar ett värdepapper på förmånliga villkor, exempelvis ett pris som är lägre än marknadspriset, ska förvärvet förmånsbeskattas.

Även om en personaloption inte är något värdepapper, utan en rätt att i framtiden förvärva ett värdepapper på förmånliga villkor, är huvudregeln att också en personaloption ger upphov till förmånsbeskattning.

Dock finns det som nämnts ovan undantagsregler för så kallade kvalificerade personaloptioner.

Beräkning av förmånsvärde vid onoterade optioner

Om en anställd förvärvar optioner på förmånliga villkor där den underliggande aktien är noterad uppstår normalt inget problem med att fastställa marknadsvärdet och genom det även eventuellt förmånsvärde.

Men om det istället handlar om optioner där den underliggande aktien är onoterad måste man fastställa ett teoretiskt optionsvärde för att undvika förmånsproblematik. Detta görs oftast med den så kallade ”Black & Scholes-metoden”. Optionspriset beräknas då med hjälp av flera parametrar, såsom den förväntade framtida volatiliteten för den underliggande aktien.

Beskattningstidpunkt

När sker beskattningen? För att ta reda på det behöver man skilja på om det handlar om ett värdepapper eller någon annan typ av option. Det är därför viktigt att fundera över om optionen är fritt överlåtbar eller inte.

Är optionen fritt överlåtbar och att betrakta som ett värdepapper (exempelvis en teckningsoption) ska denna förmånsbeskattas vid förvärvstidpunkt.

Om den däremot har sådana förfoganderättsinskränkningar att optionen inte kan klassas som ett värdepapper, klassas den vanligen istället som en personaloption. En sådan förmånsbeskattas först när optionen utnyttjas till följd av den så kallade personaloptionsregeln.

Och ytterligare: om kraven uppfylls för att det ska handla om kvalificerade personaloptioner sker ingen förmånsbeskattning alls. Men försäljningen av de aktier som har förvärvats med anledning av personaloptionen kommer sedan att beskattas i inkomstslaget kapital.

Tjänst eller kapitalbeskattning

Spelar det någon roll om beskattning sker i tjänst eller kapital?

Jo, det spelar roll. Frågan om i vilket inkomstslag optionen beskattas i är viktig då de olika inkomstslagen ger upphov till olika skattesatser, där kapital anses mest fördelaktigt.

Förenklat kan man säga att förvärv av optioner förmånsbeskattas i tjänst och försäljning av de aktier som köpts genom option beskattas i kapital. Undantag till detta är det som kallas kvalificerade personaloptioner (se även under rubriken Kvalificerade personaloptioner).

Kvalificerade personaloptioner beskattas annorlunda än de vanliga personaloptionerna och på senare år har reglerna kring personaloptioner ändrats mycket. Enligt Skatteverket gäller från beskattningsår 2018 att förmånsvärde av personaloption inte ska tas upp till beskattning som inkomst av tjänst och att beskattningen sker i inkomstslaget kapital först när en avyttring sker av det som har förvärvats genom att personaloptionen har nyttjats. Dock gäller detta endast under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

Ovanstående regler kring kvalificerade personaloptioner har Skatteverket dessutom sedan utvidgat från och med beskattningsår 2022.

Rådgivning inför optionsprogram

Inför utformningen av ett optionsprogram finns det med andra ord många faktorer att fundera över. Det kan därför vara klokt att kontakta en rådgivare.

Uppfylls till exempel inte kraven för kvalificerade personaloptioner, som i många fall är skattemässigt fördelaktiga, behöver eventuell förmån tas upp till beskattning när optionen utnyttjas. Då kan det vara viktigt att tänka på att en eventuell skillnad mellan värdet på den underliggande aktien och priset på optionen som den anställde får betala innebär skatteeffekter både för den anställde och bolaget. Detta då i form av förmånsbeskattning för den anställde och sociala avgifter för bolaget.

Vilka skatteeffekter som olika optioner ger är med andra ord invecklat och det krävs ofta att man ser över olika alternativ. Vi rekommenderar därför att du kontaktar en av våra duktiga rådgivare om du vill veta mer.

Dela den här artikeln!