Vill du ge ut personaloptioner i ditt företag?

Av: |Publicerat: 2024-02-10|

Funderar du på att ge ut personaloptioner i ditt företag? Eller vill du veta mer om vad personaloptioner handlar om? Här går vi igenom hur personaloptioner fungerar och vad som kan vara viktigt att tänka på! Vi hoppas att du efter att ha läst denna text får svar på några av dina frågor samt lär dig mer om vad personaloptioner kan handla om.

Vad är personaloptioner?

Personaloptioner är ett slags incitamentsprogram där aktier är involverade, i likhet med teckningsoptioner, köpoptioner och syntetiska optioner. Men en personaloption klassas inte som ett värdepapper. Istället innebär personaloptionen en rätt att förvärva ett värdepapper (d.v.s. aktier) i framtiden, till ett i förväg bestämt pris.

Ger den anställde incitament

Förhoppningen är att aktierna i företaget ska vara mer värda i framtiden än vid utfärdandet av personaloptionen och att den anställda på så sätt ska dra nytta av det ökade värdet. Tanken är därför att den anställde genom att bli optionsinnehavare ges incitament att själv bidra till ett ökat värde i företaget.

Inte som andra optioner

En personaloption särskiljer sig från andra typer av optioner genom att vara förknippade med förfoganderättsinskränkningar. Detta betyder att nyttjandet av optionen exempelvis är villkorat till en anställning och ofta kräver en viss intjänandetid. Personaloptionen kan inte heller säljas, den är alltså inte fritt överlåtbar.

Löptiderna på personaloptioner brukar vara långa, ibland tio år och de ges vanligen ut gratis.

Även om de ofta ges ut gratis kan de ge skatteeffekter, både för den anställde (optionsinnehavaren) och för företaget som ger ut optionerna.

Vilka regler som gäller när personaloption beskattas är därför bra att känna till innan man som företag ger ut personaloptioner.

Beskattning av en personaloption

Trots att en personaloption kan erhållas gratis eller köpas billigt utlöser detta ingen beskattning. Eventuell förmånsbeskattning sker först när optionsinnehavaren utnyttjar sin rätt att förvärva aktie i bolaget (enligt personaloptionsbestämmelsen).

Förmånsvärdet bestäms då utifrån skillnaden mellan marknadsvärdet på den underliggande aktien vid tidpunkten för nyttjandet av optionen och vad som betalas för aktien, d.v.s. lösenpriset.

Detta innebär att både den anställde och företaget ska beskattas. Företaget måste betala arbetsgivaravgifter på förmånen och den anställde förmånsbeskattas i inkomstslaget tjänst.

När aktierna som har köpts genom ett nyttjande av personaloptionen sedan säljs beskattas försäljningen i inkomstslaget kapital. Det beskattade värdet från förmånsbeskattningen i tjänst används då som en del av anskaffningsutgiften för aktierna tillsammans med lösenpriset.

Same day sale

Om optionen utnyttjas i direkt anslutning till att aktierna även säljs kallas detta för Same day sale. Det vill säga att aktierna köps (optionen utnyttjas) och sedan säljs samma dag. Dessa två på varandra följande transaktioner medför dock beskattning i olika inkomstslag.

När optionen utnyttjas, d.v.s. den anställda utnyttjar optionen för att köpa aktier, utlöses förmånsbeskattning i inkomstslaget tjänst. Som beskattningstidpunkt gäller då det faktiska utnyttjandet av optionen.

När aktierna som köptes vid optionens utnyttjande därefter direkt säljs, sker beskattning av försäljningen i inkomstslaget kapital. Vid försäljningen läggs då värdet från förmånsbeskattningen till som anskaffningsutgift.

Auktoriserad revisor i Jönköping & Göteborg

Det finns även en annan typ av personaloptioner som ger en gynnsammare beskattning eftersom ingen förmånsbeskattning sker. Denna typ kallas kvalificerade personaloptioner.

För att kunna klassas som kvalificerade personaloptioner krävs dock att en mängd villkor är uppfyllda.

Kvalificerade personaloptioner

En option innebär en rätt att i framtiden få köpa aktier i ett företag. Under vissa förutsättningar handlar det om en personaloption, som att optionen är knuten till en anställning eller ett uppdrag och att den utnyttjas först efter att en viss intjänandetid har passerat. En sådan typ av option kan inte heller överlåtas till någon annan.

Det finns två olika sorter av personaloptioner i svensk kontext. Dessa kallas personaloptioner (PO) och kvalificerade personaloptioner, även kallade KPO:er, vilka omfattas av olika skattemässiga regler, där KPO:er anses omfattas av de mest fördelaktiga.

För att en personaloption ska kunna klassas som en kvalificerad personaloption krävs det enligt reglerna att en hel rad villkor är uppfyllda. Det ställs exempelvis krav på bolaget som utfärdar optionerna, men också på själva förvärvet, personaloptionen i sig och optionsinnehavaren (den anställda).

Exempel på krav för KPO:er

För att en personaloption ska kunna klassas som en kvalificerad personaloption (KPO) behöver kraven som anges i inkomstskattelagen vara uppfyllda, de finns att läsa om här.

Reglerna om KPO:er infördes 2018 för att sedan utvidgas 2022. Det ska därför tas i beaktande att de tidigare reglerna kan vara gällande eftersom det är tidpunkten för optionsinnehavarens förvärv av personaloptionen som avgör vilka regler som gäller. Nedan exempel utgår ifrån vad som gäller vid förvärv efter den 1 januari 2022.

Exempel på krav på företaget är att medelantalet anställda och delägare i bolaget måste vara lägre än 150 och att företagets nettoomsättning eller balansomslutning får uppgå till högst 280 miljoner kronor.

Det ställs också krav på vilken typ av rörelse som företaget får bedriva, hur länge företaget har bedrivit verksamhet och företagets ekonomiska förhållanden.

Enligt reglerna ska företaget huvudsakligen bedriva annan rörelse än:

  • bank- eller finansieringsrörelse,
  • försäkringsrörelse,
  • produktion av kol eller stål,
  • handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument,
  • uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder, eller
  • tillhandahållande av tjänster som avser juridisk rådgivning, redovisning eller revision.

När personaloptionen förvärvas får företaget inte ha bedrivit verksamhet i mer än 10 år och företaget får inte vara skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning, vara på obestånd eller vara föremål för företagsrekonstruktion.

Därutöver ställs det exempelvis krav på värdet på optionen samt på optionsinnehavarens arbetstid och ersättning.

Om alla villkor som anges i inkomstskattelagen är uppfyllda innebär kvalificerade personaloptioner mindre skatt, eftersom de inte utlöser någon förmånsbeskattning.

Beskattning sker först när de aktier som har köpts genom optionen säljs och då i inkomstslaget kapital. Det blir därmed endast en fråga om kapitalbeskattning.

Om man inte uppfyller kraven för KPO?

Om man inte uppfyller kraven för kvalificerade personaloptioner (KPO:er) behöver man komma ihåg att personaloptioner som ger innehavaren en förmån ska beskattas.

Dock sker förmånsbeskattningen först när personaloptionen utnyttjas, till följd av personaloptionsbestämmelsen, till skillnad från värdepapper som utlöser förmånsbeskattning direkt vid förvärvet.

En försäljning av aktierna som har köpts genom ett nyttjande av optionen beskattas sedan i kapital.

Black & Scholes

Om man vill undvika förmånsbeskattning på personaloptioner, alltså tjänstebeskattning, behöver man se till så att det inte existerar några förmånliga villkor, d.v.s. det får inte finnas någon förmån av personaloption att beskatta.

Detta kan göras genom att man värderar optionen till ett teoretiskt marknadsvärde enligt den så kallade ”Black & Scholes-metoden”. Med hjälp av flera parametrar såsom den förväntade framtida volatiliteten för den underliggande aktien, teckningskurs och optionstid räknas då ett pris ut för optionen.

Optionsinnehavaren betalar därmed marknadsvärde för optionen och förmånsbeskattning utlöses ej eftersom det då inte finns någon förmån av personaloption att beskatta.

Johan Söderström ger support i hur man ska köpa ut en partner från ett bolag och hur man ska lägga upp en strategi avseende personaloptioner

Diskutera med din rådgivare!

Vi råder dig som har eget företag att diskutera reglerna kring personaloptioner och dess beskattning med en kunnig rådgivare innan ett utfärdande av incitamentsprogram. Vi hoppas att du efter att ha läst denna text har fått en bra grund att stå på inför ett sådant samtal.

Välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Dela den här artikeln!