omstrukturering

Att värdera ägarledda bolag

Av: |Publicerat: 2023-12-31|

Funderar du på hur man ska värdera ägarledda bolag? Har du kanske ett eget företag och funderar på vad det kan vara värt om du skulle sälja?

Då har du kommit rätt. Läs den här artikeln där jag kortfattat och översiktligt förklarar hur en värdering kan gå till.

Först och främst – Varför vill man värdera sitt företag?

Det finns många anledningar till varför du kan behöva värdera ditt företag. Kanske vill du sälja bolaget? Eller så har du börjat planera för att sälja ditt företag i framtiden. I det senare fallet kan en värdering användas för att analysera vad som skulle kunna öka värdet på företaget fram till en eventuell försäljning.

Även om du inte går i säljtankar just nu så kan alltså en företagsvärdering vara användbar för verksamhetsuppföljning. En årlig företagsvärdering är exempelvis en bra grund att stå på när beslut ska tas kring företaget.

Olika sätt att värdera ägarledda bolag

Har du väl bestämt dig för att värdera ditt företag så kan det vara bra att veta att det finns olika tillvägagångssätt och att dessa utgår från olika parametrar vid en värdering.

Exempelvis är vanliga värderingsmodeller substansvärdering, kassaflödesvärdering, multipelvärdering och marknadsvärdering.

Vi går översiktligt igenom dessa nedan:

Värdera ägarledda bolag – substansvärdering

Substansvärdering är ett vanligt och relativt enkelt sätt att värdera ett företag. Informationen som behövs för att kunna göra värderingen finns nämligen i balansräkningen, vilket gör att metoden blir populär när finansiell information kring företaget som ska värderas är begränsad.

Vid en substansvärdering använder man sig helt enkelt av företagets tillgångar minus skulder som ger eget kapital, som sedan används för att räkna ut ett substansvärde.

Undvik undervärdering och övervärdering

När man räknar ut ett substansvärde är det dock viktigt att kontrollera och eventuellt justera de bokförda värdena på tillgångar och skulder för att inte få en undervärdering eller en övervärdering av bolaget. Även värderingen av immateriella tillgångar eller goodwill kan skapa vissa problem.

Andra typer av värderingar utgår från framtida värden, ofta baserat på historiska siffror.

kasse revideco aktieutdelning utdelning

Värdera ägarledda bolag – kassaflödesvärdering

När man gör en företagsvärdering genom kassaflödesanalys (eng. discounted cash flow, DCF) räknar man ut det nuvarande värdet av företagets framtida kassaflöden.

För att göra en sån beräkning behöver man prognosticera framtida kassaflöden med hjälp av historiska kassaflöden för att sedan diskontera dessa till nuvärde.

Stabilt kassaflöde önskvärt

Metoden kan tyckas enkel, men uppskattningen av framtida kassaflöde kan innebära en stor risk för fel i beräkningen. En sådan typ av värdering kräver därför att bolaget har ett stabilt kassaflöde.

En annan viktig del i företagsvärdering kan också vara att göra jämförelser med liknande bolag i samma bransch.

värdera ägarledda bolag

Värdera ägarledda bolag – multipelvärdering

Multipelvärdering är en typ av företagsvärdering där man ofta behöver data från flera jämförbara bolag och där ett existerande aktiepris är till god hjälp, varför det är en vanlig metod för börsnoterade företag.

Man använder sig då av olika nyckeltal, som exempelvis P/E-tal (eng. Price/Earnings). P/E-talet är lika med aktuell aktiekurs (P) delat med vinst per aktie (E) och anger alltså hur många årsvinster företaget är värderat till. Multipelvärderingen ger då indikation på om aktien är övervärderad eller undervärderad.

Om värderingen gäller ett mindre, onoterat företag där man inte har något aktiepris, måste man komma överens om en lämplig multipel.

Ett exempel på multipelvärdering av ägarlett bolag: vinsten är 250 000 kr före skatt. Om man enas om en multipel på 4 innebär det att bolaget är värt 250 000 kr x 4 = 1 000 000 kr. Med en vinstmultipel på 4 tar det enligt beräkningarna 4 år för potentiella köpare att få tillbaka investerad köpeskilling, om bolaget har samma vinstutveckling som tidigare.

Hög eller låg multipel

Ett högt P/E-tal innebär att företaget värderas till många framtida årsvinster och att det finns en stark framtidstro gällande företaget. Det brukar sägas att ju högre multipel desto större och mer snabbväxande bolag. En lägre multipel brukar vara förknippad med mindre, ofta ägarledda bolag.

Johan Söderström ger support i hur man ska köpa ut en partner från ett bolag och hur man ska lägga upp en strategi avseende personaloptioner

Marknadsvärdering

Man kan också göra en värdering som är mer specifik för företaget och dess marknad. Detta kallas för en marknadsvärdering där man jämför företaget med liknande företag som agerar på samma marknad och som finns på samma geografiska plats.

Marknadspriset som man då uppnår är ett resultat av en jämförelse med vad liknande företag har sålts för på samma marknad.

En relativt grov uppskattning

Värderingen ger dock en relativt grov uppskattning av vad det aktuella företaget kan vara värt, eftersom den inte tar så stor hänsyn till det specifika företagets unika potential.

Vid val av värderingsmetod är det alltså viktigt att ta hänsyn till vilken typ av verksamhet det rör sig om och hur mycket information som finns tillgänglig kring det aktuella företaget.

Val av värderingsmodell vid värdering av ägarledda företag

När man ska värdera sitt företag kan man välja en eller en kombination av värderingsmodeller. Men man bör samtidigt komma ihåg att en värdering bara är en uppskattning av ett företags värde. Det viktiga är att både säljaren och köparen känner sig nöjda med det överenskomna priset.

Det man försöker sätta ett pris på är nämligen företagets potential att skapa värde och tillväxt, vilket beror mycket på vilka antaganden man stoppar in i sin modell.

Man kan med fördel använda sig av olika värderingsmodeller för att känna sig trygg inför en eventuell förhandling. Detta kan ofta göras av både säljare och köpare innan man sätter sig vid förhandlingsbordet.

Men beroende på situation och orsak till varför man vill göra en värdering så kan även en enkel beräkning av substansvärde vara tillräcklig.

Likvidationsvärdering

En värdering som dock skiljer sig från övriga värderingsmodeller är likvidationsvärdering.

Värderingen saknar framtidstro och syftet är istället att ta reda på vad bolagets tillgångar är värda efter att verksamheten har avvecklats och eventuella skulder reglerats.

En likvidationsvärdering görs när det enda alternativet till en försäljning är att lägga ned verksamheten.

Hur kan jag tänka kring risk?

En viktig faktor vid en företagsvärdering är risken som är förknippad med de antaganden som ligger till grund för värderingen. Generellt brukar bolag med hög risk innebära ett högre avkastningskrav från investerare eller köpare som kompensation för risktagningen.

Om de antaganden som ligger till grund för företagets potential att skapa framtida värde är förknippade med hög risk för fel kan detta därför minska värdet på bolaget. Och vice versa, en mer säkrad framtidspotential i bolaget kan ge ett ökat värde.

godis i skål

Vad kan jag göra för att öka värdet på mitt företag?

Ett sätt att öka värdet på ditt företag är att minska riskerna som är förknippade med bolagets möjligheter att skapa tillväxt och lönsamhet i framtiden.

Det kan till exempel handla om att se över sin affärsplan, finansiering och marknadspotential. Är det möjligt att öka antal kunder? Vilka konkurrenter finns det att ta hänsyn till? Kan du expandera din verksamhet?

En initial företagsvärdering kan då användas för att ta reda på fokusområden som skulle kunna öka värdet på bolaget i framtiden.

Viktigt att tänka på inför en försäljning

Kanske är den vanligaste orsaken till att göra en företagsvärdering av ett mindre ägarlett bolag ändå att ägaren går i försäljningstankar.

Om det är så att du vill sälja ditt bolag rekommenderar vi därför att du vänder dig till en kunnig rådgivare för att få ett så bra pris som möjligt för din verksamhet.

Att sälja sitt bolag kan nämligen vara förknippat med många känslor, men en oberoende värdering kan hjälpa dig att undvika både en övervärdering (som gör bolaget svårsålt) och en undervärdering. Du får helt enkelt en rimligt indikation på vad ditt bolag är värt!

Välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Dela den här artikeln!