Mycket kan hända i ett aktiebolag. Nya delägare ska köpa in sig, gamla delägare ska köpas ut (på ett eller annat sätt), vinster delas ut till delägare och så vidare. Sådant händer kanske inte så ofta, särskilt inte i mindre bolag, och hur ska det hela egentligen bokföras?  Här ska jag beskriva ett antal händelser och hur de ska bokföras.

Aktieutdelning (utdelning av vinst från bolaget)
Aktieutdelning från bolaget ska bokföras på dagen för bolagsstämman, alltså då beslutet om aktieutdelningen är taget. Det är då pengarna anses vara ”tillgängliga för lyftning”, alltså att de kan betalas ut till ägarna.

En aktieutdelning på t ex 100 000 kr ska bokföras

Alt 1

Direkt utbetalning på stämmodagen

DebetKredit
2091 Balanserad vinst eller förlust100 000
1930 Bank100 000

 

Alt 2

Ej utbetalda aktieutdelningar ska bokas som skuld i bolaget

DebetKredit
2091 Balanserad vinst eller förlust100 000
2898 Outtagen vinstutdelning100 000

 

Nyemission med överkursfond
Bolaget ska öka sitt aktiekapital med 50 000 kr. De nya ägarna är villiga att satsa 100 000 kr i kontanter vilket innebär att de nya aktierna emitteras till överkurs. Detta ska bokföras i tre steg.

I samband med bolagsstämmans beslut om nyemissionen (enligt teckningslistan)

DebetKredit
1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital100 000
2082 Ej registrerat aktiekapital100 000

Vid inbetalningen för de nya aktierna

DebetKredit
1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital100 000
19xx tillfälligt likvidkonto100 000

Efter att Bolagsverket registrerat nyemissionen

DebetKredit
2082 Ej registrerat aktiekapital100 000
2081 Aktiekapital50 000
2097 Överkursfond50 000

 

 Aktieägartillskott

DebetKredit
2093 Erhållna aktieägartillskott100 000
1930 bank alt 1685 Fordringar delägare100 000

 

Koncernbidrag

DebetKredit
8014 Koncernbidrag100 000
1661 Kortfristig fordran på moderbolag alternativt 1662 Kortfristig fordran på dotterbolag100 000 

 

 

Minskning av aktiekapital

Aktiekapitalet minskas från 100 000 till 50 000 kr. Ersättningen den utlösta delägaren ska få för de indragna aktierna har beslutats till 150 000 kr.

DebetKredit
2081 Aktiekapital50 000
2091 Balanserad vinst100 000
1930 Bank150 000

Texten är skriven av Johan Söderström, Revisor på Revideco.