Moderbolag i en större koncern måste upprätta koncernredovisning. Syftet är att visa den ekonomiska ställningen för koncernen som helhet som om det vore ett företag. Reglerna om koncernredovisning kom till stor del till efter Kreugerkraschen. En del i kraschen var att man flyttade resultat mellan olika bolag i koncernen och därför fick siffrorna för enskilda bolag att se bättre ut än vad de egentligen var och ingen förstod hur ställningen var för koncernen som helhet.

Större koncerner ska upprätta koncernredovisning

Idag måste alla större koncerner upprätta en koncernredovisning och lämna in den till Bolagsverket. Med större koncerner avses koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning
  • mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
  • fler än 50 anställda i medeltal

Eftersom det i princip krävs att man upprättar en koncernredovisning för att veta om man uppfyller kraven eller inte så finns det förenklingsregler för att räkna ut detta. För större underkoncerner som ingår i en större koncern som upprättar koncernredovisning behöver ingen koncernredovisning upprättas.

Följande delar ska finnas med i en koncernredovisning:

  • förvaltningsberättelse
  • resultaträkning
  • balansräkning
  • kassaflödesanalys
  • tilläggsupplysningar (noter).

För de som inte måste upprätta koncernredovisning

Mindre koncerner behöver alltså inte upprätta någon koncernredovisning men det kan vara en bra idé att göra det ändå i vissa fall. Det kan till exempel vara för att banker eller andra finansiärer kräver det. Eller för att man vill visa dessa att koncernen som helhet är starkare än enskilda bolag. En annan bra anledning att göra det är om man tror att koncernen inom kort kommer bli en större koncern. Eftersom det kommer krävas jämförelsetal i en koncernredovisning så kan det vara bra att vara förberedd när det väl blir krav på att upprätta den. Om man inte är förberedd kan det annars kan det bli väldigt mycket jobb med att ta fram alla uppgifter och jämförelsetal som krävs.

…koncernen som helhet är starkare än enskilda bolag.

Till sist vill vi nämna den kanske viktigaste anledningen till att som mindre koncern upprätta en koncernredovisning. För koncernens egna uppföljning av verksamheten kan det vara mycket viktigt att upprätta någon form av redovisning för koncernen. Eftersom det inte finns något krav på att upprätta och lämna in en koncernredovisning till Bolagsverket kan koncernen i det fallet välja att antingen göra och publicera en riktig sådan eller bara upprätta en enklare variant för intern rapportering. Det är dock inte tillåtet att lämna in en sådan förenklad variant till Bolagsverket.

Om ni behöver hjälp att upprätta en koncernredovisning oavsett om det är för internt eller externt bruk, eller bara resonera kring om ni behöver göra det eller inte, så är ni välkomna att höra av till mig eller någon av mina kollegor. Boka ett möte här.