3:12-utredningen granskas av Revidecos specialister. 312 3:12

3:12-utredningen – nytt förslag om hur utdelning ska beskattas

Av: |Publicerat: 2024-06-05|

Den 3 juni 2024 släpptes släpptes så 3:12-utredningen. Det är resultatet av att regeringen den 1 maj 2022 beslutade om att utreda 3:12 reglerna för att analysera hur de nuvarande reglerna skulle kunna förbättras och förenklas, för att underlätta för entreprenörer och entreprenörskap. 3:12 reglerna är det regelverk som styr hur du som fåmansföretagare blir beskattad för utdelning från det egna bolaget.

Om förslaget går igenom förväntar man sig att de nya reglerna kommer att gälla från 1 januari 2026.

3:12-utredningen: våra kommentarer

Vi har tittat på förslaget och tycker att det är ett bra förslag och i rätt riktning.

I direktivet fanns även med att man skulle titta på reglerna för de sk Kvalificerade personaloptioner, eller KPOer. Vi är dock något missnöjda med är att förslaget inte innehåller några större förändringar här, vilket vi gärna sett.

3:12-utredningen i sammanfattning

För att du själv ska slippa läsa den 794 sidor långa 3:12-utredningen så har jag skrivit en sammanfattning i punktform:

 • Förslaget handlar främst om att förenkla reglerna för beräkning av det sk gränsbeloppet, som begränsar hur stor del av aktieutdelning som får beskattas till 20 procent skatt. Utredningen kommer också med förslag på förenklingar för vilka som kan kvalificera för de olika delarna av 3:12 reglerna.
 • Dagens huvudregel och förenklingsregel för beräkning av det lågbeskattade gränsbeloppet föreslår man ersätta med en gemensam regel för samtliga delägare. Istället för det sk Schablonbeloppet föreslår man ett grundbelopp för beräkning av gränsbeloppet på fyra inkomstbasbelopp (304 800 kronor, 2024) som fördelas utefter ägarandel. Din guide till bättre inköp av redovisning och revision
 • Delägare som äger andelar i mer än ett bolag ska fördela grundbeloppet mellan bolagen om det totala beloppet annars skulle överstiga fyra inkomstbasbelopp. Fördelningen mellan företagen ska ske i proportion till ägd andel i respektive bolag.
 • Förutom grundbeloppet får ägarna tillgodoräkna sig ett lönebaserat gränsbelopp. Det lönebaserade gränsbeloppet består fortfarande av 50 procent av kontant utbetalda bruttolöner i bolaget och dess dotterbolag. Enligt förslaget ska man dock göra ett avdrag, så kallat löneavdrag, om åtta inkomstbasbelopp (609 600 kronor för 2024) och detta ska göras för varje delägare.
 • Dagens löneuttagskrav och kapitalandelskrav med fyra procent (sk fyraprocentsspärren) föreslår man ta bort, vilket gör att alla delägare i bolaget ska kunna tillgodoräkna sig lönebaserat utdelningsutrymme. Taket för det lönebaserade utrymmet som maximalt kan uppgå till 50 gånger den egna lönen blir dock kvar.
 • Uppräkningen av omkostnadsbeloppet för andelarna i bolaget föreslår man ligga kvar på statslåneräntan plus 9%, men får bara göras del av omkostnadsbelopp som överstiger 100 000 kronor.
 • Uppräkning av sparat gränsbelopp från tidigare år föreslår man ta bort. Detta tänker man ska kompenseras med det högre grundbeloppet. Förslaget kommer dock inte påverka sparade gränsbelopp.
 • De två takbeloppen för tjänstebeskattning för utdelning och kapitalvinstföreslår man slå ihop till ett gemensamt takbelopp om 90 inkomstbasbelopp. Detta ska gälla för både utdelning och kapitalvinst, under beskattningsåret samt de två föregående beskattningsåren, av delägaren och dennes närstående.
 • Man föreslår även en sänkning av karenstiden som har betydelse bedömningen av hur länge en andel ska anses kvalificerad (K10)  efter att en aktieägare har t.ex har slutat att vara verksam i bolaget.
 • Sänkningen av karenstiderna föreslås med ett år, från fem till fyra år. Detta har bl a betydelse för de ägare av sk karensbolag eller 5:25 bolag.
 • Man har även lagt förslag om en ändring av närståendebegrepp som innebär att syskonkretsen (inklusive syskons make och barn) inte räknas som närstående.
 • Utomståenderegeln föreslås att kodifieras så att det är tydligt att det krävs att utomstående ägande om just 30 procent.

Förenkla och förbättra! (SOU 2024:36) heter 3:12-utredningen och finns tillgänglig på regeringens hemsida. Vill du läsa mer om hur reglerna ser ut idag så rekommenderar jag den här artikeln som heter 3:12 reglerna – så beskattas du för utdelning 2024.

Dela den här artikeln!