Förmånsbil – allt om bilförmån för dig med företag

Av: |Publicerat: 2023-05-02|

Driver du aktiebolag och har funderingar kring förmånsbil och drivmedelsförmån? Då har du kommit rätt. Jag har i den här artikeln samlat på mig de vanligaste frågorna vi får från företagare om just bilförmån. Så förbered dig på en grundläggande genomgång om allt som har med tjänstebilar och bilförmåner att göra!

Grunden till förmånsbeskattning

Förmånsbeskattning uppkommer då någon tar emot ersättning för arbete i annan form än pengar. Detta benämns då förmån och ger konsekvenser såsom skatt på förmånsvärdet i inkomstslaget tjänst för mottagaren av förmånen och arbetsgivaravgifter baserat på förmånsvärdet för utgivaren av förmånen.

Det finns dock ett viktigt undantag; är förmånen skattefri betalas varken förmånsskatt eller arbetsgivaravgifter. Exempel på skattefria förmåner är friskvård eller andra personalvårdsförmåner. Vanliga förmåner som tillgång till bil, bostad eller lunch är emellertid skattepliktiga.

I denna artikel koncentrerar vi oss som sagt på reglerna som berör förmånsbil ur en företagares perspektiv. Området förändras dock kontinuerligt varför det är nödvändigt att kontakta en kvalificerad rådgivare för att diskutera sin specifika situation.

Vad är en förmånsbil och varför används den?

Det vanliga upplägget kring förmånsbil är att företaget betalar en bil åt en verksam ägare eller en anställd, som då förmånsbeskattas enligt bilens förmånsvärde och företaget betalar tillhörande arbetsgivaravgifter. I och med de senaste årens regelförändringar som syftar till att göra förmånsbilar mer likt kostnaden för ett privat ägande, kan man dock fråga sig om en förmånsbil fortfarande är förmånligt. Det finns även andra aspekter som kan vara värda att tänka på om du funderar på att ta ut en förmånsbil i ditt bolag.

Nettolöneavdrag, bättre än förmånsbeskattning?

Att ta ut tillräcklig lön i sitt företag är något som premieras av beslutsfattare. Det visar sig i att löneunderlaget är en viktig komponent i beräkningen av möjlighet till lågbeskattad utdelning enligt 3:12 – reglerna, men spelar även roll för SGI (sjukpenningsgrundande inkomst).

Det är en god idé att som företagare ta ut tillräcklig lön om det finns möjlighet till det. Funderar du på att plocka ut en förmånsbil bör du därför överväga att göra ett nettolöneavdrag istället för att redovisa bilförmån. Ett nettolöneavdrag innebär att du som verksam ägare eller anställd betalar för förmånen med beskattade pengar genom ett avdrag på nettolönen.

Det fördelaktiga med nettolöneavdrag är att medan förmåner inte räknas som lön, kan ett nettolöneavdrag användas för att öka löneunderlaget. Detta görs genom att bruttolönen ökas med värdet av förmånen, innan ett avdrag sedan görs på nettolönen. Ett ökat löneunderlag är till fördel i beräkningen av lågbeskattad utdelning på K10:an. Samtidigt som det kan ha en positiv inverkan på SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Nettolöneavdrag kan alltså vara att föredra framför bilförmån, om du inte redan har tagit ut tillräcklig lön för beräkningen av lågbeskattad utdelning samt SGI.

Skillnad mellan nettolöneavdrag och bruttolöneavdrag

För att avdraget ska ha potential att vara mer förmånligt än bilförmån är det viktigt att det är ett nettolöneavdrag som görs och inte ett bruttolöneavdrag. Med nettolöneavdrag betalar den anställde för förmånen med skattade pengar. Ett bruttolöneavdrag handlar istället om att den anställde löneväxlar och byter ut en del av sin lön mot en förmån.

Ett bruttolöneavdrag innebär att den anställdes lön minskar för att företaget ska få täckning för förmånen. Men bruttolöneavdrag ska inte ses som att den anställde betalar med obeskattade pengar. Det handlar inte om någon betalning, det som sker är att den anställde och arbetsgivaren kommer överens om en ny lägre lön. Det är bara vid nettolöneavdrag som den anställde faktiskt betalar genom avdrag på sin skattade lön.

Eftersom förmånen inte anses betald vid bruttolöneavdrag, måste arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet och mottagaren av förmånen förmånsbeskattas om förmånen är skattepliktig. Kom ihåg att förmånsbeskattning även kan ske om förmånen erhålls indirekt, exempelvis om en anhörig eller vän till arbetstagaren tar del av en förmån från arbetstagarens arbetsgivare.

En löneväxling genom bruttolöneavdrag minskar alltså löneunderlaget för dig som ägare, eller för en anställd. Detta kan påverka beräkning av SGI negativt om en tillräcklig lön inte tas ut efter bruttolöneavdraget. Om bruttolöneavdrag görs av dig som ägare och verksam i företaget kan det även påverka möjligheten att ta ut utdelning till en lägre beskattning enligt 3:12 – reglerna.

Ett bruttolöneavdrag kan dock vara gynnsamt om förmånen är skattefri, eftersom det då varken utgår förmånsbeskattning eller arbetsgivaravgifter.

När ska jag betala bilförmån?

En tjänstebil ses normalt som en skattepliktig förmån, vilken ska beskattas. Undantaget gäller endast om privat användning sker i ringa omfattning. Föreligger dispositionsrätt till bilen är Skatteverkets utgångspunkt att privat användning förekommer. Bevisbördan för användning till ringa omfattning ligger då hos användaren av tjänstebilen. För att visa att bilen endast används privat i ringa omfattning används vanligen en körjournal där alla resor noggrant antecknas.

Enligt Skatteverket avses med ringa omfattning att bilen används privat vid högst tio tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att tjänstebilen inte ska tolkas som en skattepliktig förmån behöver båda förutsättningarna vara uppfyllda. Viktigt att komma ihåg är även att resor till och från jobbet vanligen är att betrakta som privatresor, varför de tio tillfällena fort riskerar att överskridas.

Hur beräknas förmånsvärdet?

Vid beräkning av förmånsvärde för bilförmån, bostadsförmån och lunchförmån används normalt schabloner. I annat fall värderas förmånen till sitt marknadsvärde.

Kostnaden för en förmånsbil beror på förmånsvärdet hos den valda bilen, vilket påverkas bland annat av:

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är miljöbil (då kan förmånsvärdet sättas ned)
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten (då kan förmånsvärdet sättas ned, detta avser dock kalenderår oavsett när på året bilen anskaffats eller anställning påbörjats/avslutats)
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).
 • Bilens datum för första registrering (eftersom beräkningsmallen har gjorts om mitt under kalenderår vid två tillfällen). Under vissa årtal är det avgörande vilket datum bilen har registrerats, detta gäller år 2018, 2021 och 2022.

Skatteverket hämtar in information om nybilspriser från generalagenter och biltillverkare och sammanställer uppgifterna i en nybilsprislista. Nybilsprislistan kompletteras och ändras sedan under året. Uppdateringarna sker även i Skatteverkets program för bilförmånsberäkning.

Hur gör jag bilförmånsberäkningen?

I Skatteverkets program för bilförmånsberäkning anges inkomstår, biltyp (exempelvis personbil eller lätt lastbil), modell (tillverkningsår, bilmärke och modell), när bilen togs i bruk första gången och eventuell extrautrustning, samt om bilen körs minst 3 000 mil i tjänsten varje år. Dessa parametrar resulterar sedan i ett förmånsvärde för bilen.

Nya regler för bilförmån – fortfarande förmånligt med miljöbil

De senaste åren har reglerna kring beräkning av bilförmån förändrats mycket. Schablonen för beräkning av bilförmån har exempelvis räknats upp och det så kallade lyxbilstillägget har slopats.

Syftet med regelförändringarna har dels varit att göra innehav av förmånsbil mer likt ägandet av en likvärdig bil privat och att dels att fokusera incitamenten att använda sig av förmånsbil till bilar som har låga utsläpp. Även om borttagandet av rabatt för miljöbil har menats ge försämrade incitament att ha en miljöbil som förmånsbil, var rabatten, eller nedsättningen till max 10 000 kr per år, tidsbegränsad redan när den infördes år 2002.

Ger miljöbilar fortfarande nedsatt förmånsvärde?

Regelförändringarna till trots ger nämligen miljöbilar, det vill säga bilar som drivs med el eller andra mer miljövänliga drivmedel än diesel och bensin, fortfarande ofta ett nedsatt förmånsvärde. Detta beror på att nybilspriset för miljöbilar sätts ned för att mer ligga i linje med en jämförbar bil utan miljöteknik. Tidigare gjordes nedsättningen till nybilspriset för en jämförbar bensin- eller dieselbil. Men då det har visat sig svårt att hitta jämförbara bilar utan miljöteknik i alla situationer, görs nedsättningen för miljöbilar som har tagits i trafik den 1 juli 2022 eller senare till en schablon. En schablon kan både ses som en regelförenkling och ett främjande av förutsägbarhet kring beräkning av förmånsvärden. Schablonbelopp som ska användas vid nedsättningen är:

 • Elbilar och vätgasbilar 350 000 kronor
 • Laddhybrider 140 000 kronor
 • Gasbilar 100 000 kronor

Nedsättningsbeloppet får dock inte överstiga 50 procent av bilens nypris. Detta för att förhindra att nybilspriset för bilar med ett lågt nybilspris och en hög schablonmässig nedsättning sätts till noll kronor. För att fokusera miljöstyrningen till bilar som har låga utsläpp omfattas inte elhybrider och etanoldrivna bilar av lagändringen. Förmånsvärdet för elhybrider och etanoldrivna bilar utgår från nybilspriset utan nedsättning.

Hur slår schablonbeloppet på miljöbilar?

Schablonbeloppet för nedsättning innebär att en del miljöbilmodeller har fått ett ökat förmånsvärde jämfört med tidigare och att en del har fått ett minskat förmånsvärde. Detta beror på att nedsättningen tidigare beräknades utan koppling till det formella nybilspriset, utan baserades på priset på närmast jämförbara bil utan miljöteknik. Även om undantag förekommer ger schablonbeloppet i genomsnitt en viss ökning av förmånsvärdena för bilar i de högre prisklasserna och en viss minskning av förmånsvärdena i låg- och medelprisklasserna i jämförelse med tidigare regler.

För att ytterligare uppmuntra en omställning från fossila bränslen till mer miljövänliga alternativ fanns tidigare ett system som kallades bonus-malus, där bilar med ett lägre utsläpp fick en bonus och bilar med ett högre utsläpp belastas med förhöjd fordonsskatt under tre år. Detta system förändrades hösten 2022 då den nya regeringen beslutade att ta bort bonusdelen från och med 8 november 2022. För att läsa mer om denna regelförändring, se regeringens pressmeddelande. Malusdelen ligger dock fortsatt kvar.

Sammanfattningsvis finns det alltså fortfarande incitament att använda en miljöbil som förmånsbil, även med de senaste regeländringarna.

Är det förmånligt med en äldre tjänstebil?

Nybilspriset används i beräkningen av förmånsvärdet. Detta gäller även begagnade bilar. Nybilspriset för en bilmodell som är sex år eller äldre ska vara det högsta av följande alternativ:

 • det verkliga nybilspriset och anskaffningsutgiften för extrautrustning
 • fyra prisbasbelopp (210 000 kr vid beskattningsåret 2023).

Om nybilspriset ska bestämmas till belopp som motsvarar fyra prisbasbelopp görs inget tillägg för extrautrustning.

Det brukar därför inte vara förmånligt att ha äldre bilar som förmånsbil då förmånsvärdet baseras på när bilen var ny eller fyra prisbasbelopp.

Är det förmånsbeskattning på trängselavgifter?

Om arbetsgivaren eller ditt företag betalar trängselavgifter eller andra infrastrukturavgifter vid dina privata körningar uppstår en förmån som ska beskattas. Trängselskatt och andra infrastrukturavgifter ingår således inte i schablonen för bilförmån. För att beräkna förmånsvärdet kan en körjournal vara till hjälp för att specificera vilka körningar som har gjorts privat respektive i tjänsten. För de dagar då den anställde har haft både privata resor och tjänsteresor kan man använda en förenklad beräkningsmodell för att proportionera trängselskatten vid beräkningen av förmånsvärdet.

Förmån för trängselskatt och andra infrastrukturavgifter ska beräknas och redovisas varje månad i arbetsgivardeklarationen. Men förmånen är skattepliktig först den andra månaden efter den månad då en privat passage har skett.

Exempel:

 • Januari 2023: Du gör passager under månaden som medför avgifter och du noterar i körjournalen om det är tjänstekörningar eller privatkörningar.
 • Februari 2023: Företaget får en faktura från Transportstyrelsen för januari 2023 och beräknar värdet av de privata passagerna.
 • Mars 2023: När lönen för mars 2023 beräknas tas värdet av de privata passagerna från januari 2023 upp som skattepliktig förmån. Eller som nettolöneavdrag om du i stället väljer att betala för förmånen.
 • April 2023: Företaget lämnar arbetsgivardeklaration för mars 2023 och betalar arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt.

Drivmedelsförmån eller milersättning?

Om arbetsgivaren eller ditt företag betalar drivmedlet som du använder vid din privata körning uppstår en drivmedelsförmån som du ska beskattas för. Det gäller oavsett om du har använt din privata bil eller en förmånsbil och oavsett drivmedel.

Förmånsvärdet för bilar som tankas med bensin, diesel, gas och etanol för en månad beräknas utifrån:

 • antal körda mil privat
 • antal körda mil totalt
 • marknadsvärdet för bränslekostnaden

Förmånsvärdet för bilar laddas med el för en månad beräknas utifrån:

 • antal körda mil privat
 • antal körda mil totalt
 • marknadsvärdet för elen per kilowattimme
 • antal kilowattimmar som bilen har laddats på arbetsplatsen

Beräkningen av drivmedelsförmånen skiljer sig dock beroende på om det är en privat bil eller en förmånsbil som har använts. I båda beräkningarna utgår man från marknadsvärdet på drivmedlet. Men om det är en förmånsbil som har använts multipliceras marknadsvärdet med 1,2. Om det är en privat bil som har använts görs ingen uppräkning av marknadsvärdet.

Om företaget står för drivmedlet blir du således förmånsbeskattad för din privata körning. Står du själv för drivmedlet själv får du milersättning (eller så kallad bilersättning) för sträckorna du kör i tjänsten. Även här gör Skatteverket skillnad på om du använder en förmånsbil eller om du använder din privata bil. Skattefri bilersättning höjdes under 1 januari 2023 och utgår med 25 kronor/mil vid körning av egen bil. Används förmånsbil utgår ersättning för diesel till 9,50 kronor/mil och vid övrigt drivmedel (exempelvis bensin, el eller etanol) 12 kronor/mil. Även vid körning av en laddhybridbil (som kan drivas både med el och med diesel) gäller 9,50 kronor/mil.

Bilförmån vid föräldraledighet?

Om du nyttjar en förmånsbil under exempelvis föräldraledighet eller annan frånvaro, så ska du förmånsbeskattas. Men då ingen lön utgår under föräldraledigheten finns ingen ersättning att göra skatteavdrag ifrån. Skatt på förmånen betalas då i samband med din deklaration.

Är körjournal nödvändigt på alla bilar?

För att bevisa hur mycket eller lite du kör privat är en körjournal att föredra då det enligt rättspraxis är ett viktigt bevismedel.  Det är även av vikt att körjournalen är ordentligt utformad, annars kan bevisningen ses som ogiltig.

Varför är det bra med körjournal?

När du administrerar en bilförmån är det behjälpligt om den anställde eller du som ägare använder dig av en körjournal. I körjournalen registreras alla resor, både de i tjänsten och privat. Den kan vara handskriven, datorskriven eller elektronisk. En elektronisk körjournal registrerar alla körningar automatiskt då den kopplas in i bilen. För mer info om elektronisk körjournal rekommenderas läsning på Skatteverkets hemsida. Kom ihåg att en elektronisk körjournal inte påverkar förmånsvärdet då den inte räknas som sådan typ av extrautrustning.

En körjournal är exempelvis viktig om:

 • om du vill undvika att bli beskattad för bilförmån överhuvudtaget. Det vill säga om du vill kunna bevisa att du bara använder bilen privat vid högst tio tillfällen per år och med en körsträcka på max 100 mil. Båda dessa förutsättningar måste dock vara uppfyllda om den privata körningen ska räknas som ringa omfattning.
 • om du vill kunna visa att du kör mer än 3000 mil i tjänsten per år med din förmånsbil. Det vill säga om du vill kunna bevisa att det rör sig om omfattande tjänstekörning och att ditt förmånsvärde bör sättas ned med 25%.
 • om ditt företag eller din arbetsgivare betalar drivmedlet för din förmånsbil så ska du beskattas för drivmedelsförmån för dina privata resor. Om det inte finns tillräckliga underlag på vilka resor som är gjorda privat beskattas du för allt drivmedel du erhåller.
 • om ditt företag eller din arbetsgivare betalar trängselavgifter och andra infrastrukturavgifter för privata resor kan en körjournal användas för att separera privata resor från resor gjorda i tjänsten, så att du inte beskattas för infrastrukturavgifter kopplade till din tjänst.

Kan ett företag bekosta laddstolpe hemma hos den anställde?

Ja, men installationer utförda efter den 31 december 2020 bör beskattas som en förmån. Förmånen värderas då till marknadsvärdet av installationen. Tidigare ansågs installation av en laddstolpe höra till den specifika bilen. För att förmånsvärdet på miljöbilar inte skulle medföra ett högre förmånsvärde än det på fossildrivna bilar tillkom ingen förmånsbeskattning för laddstolpen. Detta eftersom laddstolpen sågs som en oundviklig extrautrustning.

Senaste årens utveckling har dock inneburit att en laddstolpe ses som en värdehöjande installation hos den anställde och en förmögenhetsöverföring anses ha skett från arbetsgivaren till den anställde. Skatteverket har därför ändrat sin bedömning och menar att förmånsbeskattning bör utgå för laddstolpar.

En löstagbar laddstation eller laddkabel för laddning vid olika platser utgör istället extrautrustning som bör beaktas vid beräkningen av förmånsvärdet för bilen.

Kan jag ladda gratis el på företaget?

Regeringen har i mars 2023 överlämnat en proposition om en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen till riksdagen. Förslaget ska underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Regeringen föreslår att en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel ska gälla från 1 juli 2023 och tre år framåt. Förslaget ska underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra mindre hållbara alternativ. Skattefriheten föreslås omfatta laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel.

En förutsättning för skattefrihet är att laddningen sker vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. Skattefriheten omfattar inte laddning vid publika laddstationer och inte situationer där den anställde betalar för sin egen laddning och därefter begär ersättning från arbetsgivaren. Skattefriheten gäller inte heller om arbetsplatsen där laddningen sker är belägen i den anställdes bostad.

Är det förmånligt att sälja in min privata bil till mitt företag?

Först måste du avgöra om du tror att det är mer förmånligt att äga bilen privat eller genom företaget. Detta beror på din egen situation.

Om ditt företag äger bilen får företaget dra av alla kostnader som hör till bilen i företaget. Både löpande kostnader och värdeminskning. Dock uppstår en förmånsbeskattning om du inte kan visa att du endast använder bilen privat i ringa omfattning.

Om du istället äger bilen privat utgår milersättning från företaget till dig vid körningar i tjänsten.

Ofta brukar företag köpa in relativt nya bilar som förmånsbilar, då förmånsbeskattningen baseras på bland annat nybilspriset. Men du kan sälja in din privata bil till ditt företag. Var dock beredd på att förmånsbeskattningen kan bli hög, även om bilen är gammal, eftersom beräkningen baseras på nybilpris eller fyra prisbasbelopp.

Det är även viktigt att försäljningen görs till marknadspris för att inte Skatteverket ska anse att du har tagit ut ett överpris för din bil. Detta eftersom en transaktion till marknadsvärde inte anses vara en värdeöverföring som ger en privatperson en fördel. Och som därför ska beskattas. Det vill säga om du säljer en bil till ditt företag får inte priset vara för högt och åt andra hållet gäller då att om du köper en bil från ditt företag får priset inte vara för lågt. Transaktionen ska helt enkelt ske till marknadspris.

Kan jag köpa ut förmånsbilen till restvärdet?

Att transaktionen mellan dig och ditt företag sker till marknadspris är även viktigt om du vill köpa ut förmånsbilen. Därför kan du inte köpa ut förmånsbilen till det bokförda restvärdet, eftersom detta brukar skilja sig från marknadsvärdet.

Vill du veta mer om förmånsbeskattning kring bilar och allt som hör därtill är du varmt välkommen att kontakta oss på Revideco. Klicka här för att boka ett möte.

Dela den här artikeln!