kasse revideco aktieutdelning utdelning

Förbjudet lån – grundläggande kunskap för dig med företag

Av: |Publicerat: 2023-05-25|

Vad menas med ett förbjudet lån? Förbjudna lån är ett komplicerat och komplext ämne, men ständigt aktuellt. Gör du som företagare fel kan det leda till komplikationer och riskerar böter eller fängelse. Jag skriver den här artikeln till dig som vill få grundläggande kunskap i ämnet.

Vad är ett förbjudet lån?

Ett förbjudet lån innebär i praktiken att aktiebolaget har gett ut ett penninglån till någon som ingår i den så kallade ”förbjudna kretsen”.

Förbjudna lån är en del av aktiebolagslagens kapitalskyddsregler som har i syfte att skydda bolagets förmögenhet. Skulle ett bolag låna ut alla eller delar av sina tillgångar till ägaren skulle skulle bolaget vara beroende av ägarens kreditvärdighet. Utlåning har också tidigare används för skatteflykt, varför reglerna tillkommit.

Förbjudet lån: Vilka ingår i den förbjudna kretsen?

Den förbjudna kretsen är ett begrepp som omfattar de personer som det är förbjudet för aktiebolag att låna ut pengar till. Dessa personer inkluderar:

 • Aktieägare
 • Styrelseledamöter
 • VD
 • Suppleant till styrelseledamot och vice verkställande direktör
 • Närstående personer till ovanstående
 • Juridiska personer som aktieägare, ledamöter, VD, suppleanter, vice verkställande direktör eller närstående personer har bestämmande inflytande över.

Gränsen för närstående person enligt 21 kap. 1§ aktiebolagslagen (ABL) avser allt från make till styvmor och barnbarns make till släkting i rakt upp- eller nedstigande led till aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör. Behöver du mer exakt information om vilka som ingår in den förbjudna kretsen ska du prata med din revisor eller redovisningskonsult.

Förbjudet lån: Vad är ett penninglån?

Det finns ingen tydlig definition men genom att följa praxis kan vi se att normala varukrediter, förskottslön och efterutdelning sannolikt inte är förbjudna lån.

Finns det undantag från låneförbudet?

Det finns fem undantag från låneförbud från aktiebolag enligt, enligt 21 kap. 2§ ABL:

 • Kommunlån
 • Koncernlån
 • Kommersiella lån
 • Lån som har tagits upp av Riksgäldskontoret

Hur beskattas förbjudna lån?

 1. Du ska betala tillbaka det förbjudna lånet
 2. Uttaget beskattas om det är fråga om en privatperson i tjänst, dvs som om du fått lön.
 3. Förbjudna lån är också straffbara. Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot låneförbudet döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Med tanke på att du blir beskattad, måste betala tillbaka beloppet och kan dömas till böter eller fängelse är konsekvenserna långtgående, vilket också är anledningen till att jag vill belysa den här frågan. Skatteverket redogör också, på sitt lite krångligare sätt, hur de kommer att beskatta dig om du lånar pengar från ditt bolag, läs mer om det här.

Om låntagaren är en juridisk person ska lånebeloppet tas upp som intäkt av näringsverksamhet. På förbjudna lån är det ingen moms.

Vad kan man göra för att undvika förbjudna lån?

Det enkla svaret, som är enkelt att följa för de allra flesta företagarna är: att inte själv låna ut pengar från sitt bolag. Och att inte låna ut pengar till den förbjudna kretsen.

Men, man ska också vara aktsam på hur ägarnas avräkningskonton bokförs, hur förskott på utlägg bokförs, om bolaget betalt ut för mycket för utlägg, eller betalt ut för felaktigt belopp för utlägg. Situationerna är många som leder till att det finns uppbokade fordringar på bolagets balansräkning avseende aktieägare eller någon annan i den förbjudna kretsen – dvs indikationer på att det finns förbjudna lån.

Omfattas även ställda säkerheter av förbjudet lån?

Japp, bolaget får inte heller ställa säkerheter för ett lån, det gäller även panter borgen, garantier, bankgarantier osv. Innebärande att även om det inte är ett penninglån så omfattas dessa typer av av situationer då bolaget får gå i god för ett lån hos tredje part i reglerna för förbjudna lån.

Är det tillåtet att låna ut pengar till sitt eget företag?

Ja, det är tillåtet för en aktieägare att låna ut pengar till sitt eget företag. Det är däremot viktigt att det upprättas någon form av skuldebrev eller liknande uppgifter kring lånet. Ränta och återbetalningstidpunkt är de två viktigaste avtalspunkterna som bör framgå.

Får jag ta ut pengar från mitt aktiebolag?

Du som delägare i ett aktiebolag kan ta ut pengar ur ditt bolag på två olika sätt – antingen i form av lön eller lönerelaterade ersättningar så som traktamente – eller genom utdelning. Att låna pengar från ditt bolag är inte möjligt, det tror jag vi tydliggjort i den här artikeln.

Kan skatteverket kan ge dispens för förbjudna lån?

Skatteverket kan medge undantag från låneförbudet. Dispensen får lämnas om det finns synnerliga skäl. Ett skäl för dispens kan till exempel vara ett generationsskifte där bolaget ska övergå till aktieägarens barn. Ansökan bör ske innan utlåning inträffar.

Finns det undantag för kommersiella lån?

Japp. Men det här undantaget är lite krångligt. Ett beviljat lån på kommersiella grunder ska vara affärsmässigt motiverat för det långivande bolaget, det vill säga lånet måste leda till ett ekonomiskt fördelaktigt resultat. Detta bör dokumenteras i det verifikat i bokföringen som avser utbetalningen. Undantaget för kommersiella lån gäller bara en existerande rörelse, vilket bland annat innebär att ett bolag inte får lämna lån i syfte att låntagaren ska starta en verksamhet. Förutom detta så finns en rad omständigheter från rättspraxis som bör beaktas. Jag föreslår att du pratar med din redovisningskonsult eller revisor innan du beviljar ett lån på kommersiella skäl.

Förteckning över lån

För att bolagets revisor och skatteverket ska ha kontroll över förbjudna lån som lämnats med dispens eller undantag är styrelse och VD skyldiga att upprätta en särskild förteckning.

Denna förteckning ska innehålla nedan information och ska sparas i minst 10 år.

 • Lån som har lämnats med stöd av Skatteverkets dispens.
 • Lån som lämnats med stöd i undantaget för kommersiella lån.
 • I förteckningen ska det skiljas på lån som lämnats under det innevarande räkenskapsåret och lån som finns kvar från tidigare räkenskapsår.
 • I förteckningen ska namnen på låntagarna anges.

Bolagets revisor ska  uttala sig i sin revisionsberättelse om bolaget upprättat en företeckning över förbjudna lån

Hur ska jag tänka om jag vill ta ut pengar från mitt bolag?

Känner du dig osäker på vad gäller avseende förbjudna lån? Du som kund hos Revideco kan kontakta din kundansvarige så hjälper vi dig! Du som vill komma i kontakt med en kompetent redovisningskonsult eller revisor, klicka här för en genomgång av din situation.

Dela den här artikeln!