När ska jag betala förmån för bilen?

By |apr 24, 2018|

Den här artikeln behandlar frågan om du ska betala förmån för bilen och hur förmånen beräknas. Har du fått möjligheten att använda en tjänstebil som du även använder privat har du fått en skattepliktig förmån som du skall beskattas om du inte endast använder bilen privat i ringa omfattning. Om arbetsgivaren dessutom betalar drivmedlet som du använder vid din privata körning uppstår även en drivmedelsförmån.

Var går gränsdragningen för att bli förmånsbeskattad?

Om den anställde har dispositionsrätt till bilen förutsätts det att den anställde använder bilen privat. För att ej bli förmånsbeskattad behöver den anställde kunna bevisa att bilen enbart används i ringa omfattning.

Om du som anställd använder tjänstebilen i ringa omfattning uppkommer ingen skattepliktig bilförmån enligt Skatteverket. Vad anses då som ringa omfattning? Enligt Skatteverket avses ringa omfattning att bilen inte används privat mer än vid högst tio tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att det inte ska bli en skattepliktig bilförmån behövs båda förutsättningarna uppfyllas.

Hur beräknas förmånsvärdet?

Själva förmånsvärdet ska motsvara vad en genomsnittlig förmånstagare besparar genom att använda tjänstebilen jämfört med att äga bilen själv. Här nedan kommer en uppställning på hur du beräknar förmånsvärdet.

0,317 prisbasbelopp (0,29 för bilar från 2018)
+ 75 % x SLR x nybilspriset
+ 9% x nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp
+ 20% x den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp
= Förmånsvärdet (fast del)

Prisbasbeloppet för 2017 uppgår till 44 800 och statslåneräntan (SLR) 30/11 2016, 0,27 %. För 2018 uppgår pbb till 45 500 och SLR 30/11 2017, 0,49%. Statslåneräntan ska dock anses vara lägst 0,5%.

Till nybilspriset ska eventuell extrautrustning som inte ingår i nybilspriset läggas på med tillägg för momsen. Exempel på extrautrustning är vinterdäck, motorvärmare, bilstereo men kanske inte  rattmuffen.

Specialregel för äldre bilar

När förmånsvärdet beräknas är det samma regler för nya och äldre bilar dock får inte bilens nypris understiga det schablonmässiga nybilspriset, 4 prisbasbelopp. Om du har en tjänstebil som är äldre än fem år och nybilspriset inklusive extrautrustning understiger 4 prisbasbelopp ska du använda dig utav schablonen vid beräkningen. För inkomstår 2017 ska beloppet 179 200 kr användas till nybilspris vid beräkning av förmånsvärdet. För inkomstår 2018 är schablonen 182 000 kr.

Specialregler för miljöbilar

Fler och fler miljöbilar dyker upp på marknaden och förmånsvärdet för dessa bilar får sättas ned. Förmånsvärdet för en miljöbil får antingen sättas ned till vad en närmst jämförbar traditionell bil har för förmånsvärde om miljöbilen har ett högre nybilspris på grund av att bilen drivs av ett alternativt drivmedel. För elbilar som kan laddas från elnät och gasbilar (inte gasol) får förmånsvärdet sättas ned till 60% av förmånsvärdet för närmast jämförbara bil, dock högst med 16 000 kr inkomståren 2002-2016 och med högst 10 000 kr inkomståren 2017-2020.

Wow, det där är ju i princip omöjligt att räkna ut. Hur gör man i verkligheten?

Enklast är att räkna ut förmånsvärdet på skatteverkets hemsida, här är en länk dit.

Till sist, vilka fordon räknas då in som tjänstebil?

Skatteverket anser att fordonen som skall förmånsbeskattas är personbilar, tunga personbilar, lätta lastbilar samt husbilar som registrerats i vägtrafikregistret som personbil klass II eller som lätt lastbil. För andra fordon så som tunga lastbilar och motorcyklar ska värdet av privat användning beräknas till marknadsvärdet för varje enskilt fall.

Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på Revideco.