kasse revideco aktieutdelning utdelning

Aktiebok – Behöver mitt bolag en aktiebok? FAQ

Av: |Publicerat: 2022-09-27|

Det är vanligt att alla bolag inte riktigt har koll på sin aktiebok. Men i och med att det är lag på att alla aktiebolag behöver ha en aktiebok förklarar vi vad en aktiebok är för något och varför aktiebolag behöver ha en. Du får också svar på de vanligaste frågorna vi får om just aktieböcker.

Vad är en aktiebok?

En aktiebok är en förteckning av aktieägare i bolaget. En Aktieboken är offentlig, på så sätt att aktiebolagen är skyldiga att lämna ut aktieboken om någon ber om att få se den. Det finns däremot inget krav på att det ska vara kostnadsfritt till den som begär det.

Vilka bolag behöver ha en aktiebok?

Alla aktiebolag är skyldiga att upprätta en aktiebok, enligt aktiebolagslagen (ABL).

Hur skriver man en aktiebok?

En aktiebok kan skrivas på olika sätt. Den kan upptecknas på papper eller digitalt. Gemensamt är att en aktiebok enligt 6 kap ABL måste innehålla följande huvudsakliga uppgifter:
• Aktienummer.
• Aktieslag – om det finns olika typer av aktier, som A- och B-aktier.
• Bolagets företagsnamn, organisationsnummer och bolagskategori.
• Namn, personnummer, organisationsnummer (eller annat identifieringsnummer) och postadress till den/de registrerade ägarna för bolaget.
• Datum på den dag aktiebrevet lämnades ut.
• Eventuella förändringar som köp och försäljningar.
• Det ska även antecknas om det har upprättats ett aktiebrev.

Varför är det viktigt att det finns en aktiebok?

Anledningen till att en aktiebok ska upprättas är att denna ska kunna tillgodose fakta om vilka som äger aktier i bolaget. Vid en försäljning till exempel kan det annars uppstå oklarheter om vilka aktieägarna är. Informationen i aktieboken ska också användas som grund för vem eller vilka som har rätt att rösta till bolagsstämman samt vem eller vilka som har rätt till vinstdelning.

Vad kan hända om det inte finns en aktiebok?

Om det inte skulle finnas en upprättad aktiebok, bär styrelsen i ett bolag straffansvar och kan riskera böter eller fängelse i högst ett år, enligt aktiebolagslagen (ABL).

Vem ansvarar för att det finns en aktiebok?

Styrelsen ansvarar för att det finns en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Den första versionen av en aktiebok behöver upprättas snarast efter att samtliga stiftare undertecknat stiftelseurkunden (beslut om att starta ett aktiebolag). Aktieboken behöver alltid vara uppdaterad med rätt uppgifter om det har skett eventuella förändringar, som köp eller försäljning. Ändringar som sker ska omedelbart upprättas.

Måste man utfärda aktiebrev?

I ett aktiebrev finns information om vem som äger aktier och hur många aktier personen äger i ett aktiebolag. Skillnaden mellan ett aktiebrev och en aktiebok är att ett aktiebrev är ställd till en viss person, medan i en aktiebok finns samtliga aktieägare med. Enligt 6 kap. 1 § ABL är det upp till det enskilda bolaget om man vill upprätta ett aktiebrev. Med andra ord finns det inget lagkrav på att ha aktiebrev, till skillnad från en aktiebok. Du som aktieägare har däremot rätt enligt 6 kap. 1 § ABL att kräva att bolaget ger ut aktiebrev för de aktier som du äger.

Vill du ha hjälp med upprättandet av aktieboken?

På Bolagsverkets hemsida hittar du olika typer av mallar och blanketter som kan vara till hjälp för upprättandet av en aktiebok. Om du som är kund hos Revideco behöver hjälp eller har frågor kring er aktiebok, kontakta din kundansvarige på Revideco så hjälper vi dig!

Dela gärna den här artikeln!

Dela den här artikeln!