Köpa tillbaka aktier från en anställd nyckelperson

Av: |Publicerat: 2023-09-11|

När ni ska köpa tillbaka aktier från en anställd nyckelperson, som äger aktier i bolaget och ska lämna bolaget – så uppstår ofta ett antal frågor. Hur ska utköpet gå till? Vilket pris ska betalas för aktierna? Har den anställde rätt till utdelning? När ska utköp ske? Den här artikeln hoppas jag ska ge dig dessa svar.

Det är en mängd saker när man ska köpa tillbaka aktier, förutom de rent känslomässiga, som bägge parter måste ta ställning till. Inte minst ekonomiska och skattemässiga aspekter som måste beaktas, så som finansiering för köparen och skattemässiga konsekvenser för säljaren. Det finns även en del fallgropar som man måste känna till, och därför är det bra att redan tidigt ta kontakt med din revisor eller rådgivare. Har du inte kontakt med en rådgivare som har erfarenhet av de här frågorna är du välkommen att kontakta oss på Revideco.

Köpa tillbaka aktier – steg för steg guide

  1. Titta på aktieägaravtalet
  2. Värdering
  3. Skatt
  4. Ta hjälp om du behöver

Aktieägaravtalet

Det första du ska göra när du planerar att köpa tillbaka aktier är att titta på aktieägaravtalet. Man utgår normalt från aktieägaravtalets skrivelser som bör innehålla reglering om vilket pris som ska betalas för aktierna, i vilka fall den anställde har rätt till utdelning och inom vilka tidsramar utköp ska ske. Man bör också konsultera bolagsordningen för att se efter om det där fastställts vem som får erbjudas att köpa aktierna. Dessa förutsättningar brukar förtydligas i aktieägaravtalet.

Aktieägaravtalet finns till för att ge grundläggande regler för hur aktieägarna ska agera om de inte kommer överens. Det betyder att om det inte finns ett aktieägaravtal så måste man komma överens på annat sätt. Är aktieägaravtalet utformat på ett adekvat vis så har ni det att falla tillbaka på om ni inte skulle komma överens. Det finns dock ändå möjlighet att komma överens om att hantera situationen på ett annat sätt än så som föreskrivs i avtalet. Det kan snabbt bli en laddad fråga då den anställde nyckelpersonen vars aktier du vill köpa tillbaka kan ha en annan åsikt om värdet på bolaget och därmed det pris som han ska få för sina aktier än övriga aktieägare.

Värdering

När du ska köpa tillbaka aktier gäller att ersättningen för aktierna ska vara marknadspris eller lägre. Skatteverket granskar aktieaffärer och hur prissättningen har beräknats och därför bör man ha en genomarbetad och dokumenterad värdering. Skulle priset anses vara sätt över marknadspris finns det risk att säljaren blir påförd förmånsbeskattning för skillnaden mellan priset och marknadspriset eftersom detta nu ses som en ersättning. Detta kan bli kännbart för både den anställde och arbetsgivaren, då mellanskillnaden påförs säljaren som lön med källskatt och sociala avgifter.

Skatt

En översyn av säljarens skattemässiga situation är viktig när du ska köpa tillbaka aktier då det är flera aspekter däri som spelar in hur man ska gå vidare, men även köparens då t ex finansieringen kan vara en avgörande faktor. Även bolagets status bör ses över inför en eventuell värdering. Oftast köps aktierna tillbaks av de kvarvarande delägarna och det är inte ovanligt att det sker genom ett holdingbolag.

Ta hjälp när du ska köpa tillbaka aktier

Området är inte helt okomplicerat och ett gott råd om du inte själv är uppläst på området är att ta kontakt med din revisor eller rådgivare innan du gör en ägarförändring. Vi på Revideco erbjuder ett introduktionsmöte till fast pris, alternativ kontakta Johan Söderström direkt på johan.soderstrom@revideco.se eller på telefon 08 – 5454 2517.

Generationsskifte

Står ditt företag inför ett generationsskifte? Har du bestämt dig för att nästa generation ska få ta över verksamheten? Då är det dags att se över vilka alternativ som finns tillgängliga och hur beskattningskonsekvenserna ser ut. Vi erbjuder en entimmes introduktion till de olika alternativ som finns tillgängliga vid generationsskiften, samt förklarar skatteeffekterna av de olika tillvägagångssätten. Boka möte här.

Om Revideco

Vi är en rådgivande Redovisnings & Revisionsbyrå som hjälper ägarledda företag i hela Sverige. Vi tycker om att se företag och människor utvecklas och växa, det är resor vi vill vara en del av. Och ibland hjälper vi även till vid slutet av en resa om tex en partner vill pensionera sig eller hitta på något nytt i livet.

Dela den här artikeln!