Styrelsesuppleant – ditt ansvar FAQ

Av: |Publicerat: 2022-11-21|

Är du styrelsesuppleant i ett aktiebolag? I den här artikeln förklarar vi vilket ansvar du har genom att svara på de vanligaste frågorna vi får från våra kunder. Vi går igenom varför suppleanter finns och vilka skyldigheter det medför. Hoppas att du får nytta av min artikel!

Vad innebär det att vara styrelsesuppleant?

En styrelsesuppleanterna har rollen som ersättare om en ordinarie styrelseledamot avlider, avgår, är frånvarande eller förlorar sin behörighet. En suppleant och en ledamot har i praktiken samma roll och ställning. Skillnaden är att suppleanten är passiv och inte vardagligt aktiv i bolagets verksamhet utan ska kunna hoppa in om en ledamot inte kan medverka.

Behöver alla aktiebolag ha en styrelsesuppleant?

Minimireglerna för styrelsesammansättning anger att aktiebolag är skyldiga att ha minst en styrelsesuppleant, om bolaget inte består av minst tre styrelseledamöter. Hur många suppleanter som bolagets ska ha beror på vad som angetts i bolagsordningen.

Vem utser en styrelsesuppleant?

Det är bolagsstämman som väljer styrelse och styrelsesuppleanter.

Vilka är kraven för att bli en styrelsesuppleant?

Kraven för att vara en styrelsesuppleant är detsamma som för en styrelseledamot. Det behöver vara en fysisk person som är myndig. Personen får inte vara i konkurs, inte ha en förvaltare och inte ha näringsförbud. En styrelsesuppleant ska också registreras hos Bolagsverket, enklast är att göra det på verksamt.se

Vilket ansvar bär en styrelsesuppleant?

Suppleanten bär ansvaret för att ersätta en ordinarie styrelseledamot, och tar då tillfälligt över uppgifterna som styrelseledamoten har. Det är viktigt att suppleanten är förberedd genom att hålla sig uppdaterad om verksamheten, för att vara beredd på att träda in som ersättare. När det väl sker att en suppleant behöver ersätta en ledamot, får suppleanten ett stort ansvar.

Suppleanten får samma rättigheter och skyldigheter som resterande ledamöter i styrelsen. Styrelsesuppleanten blir med andra ord också ansvarig för bland annat

 1. Fortlöpa bedöma bolagets ekonomiska ställning,
 2. Se till att bolagets organisation är utformad så att redovisning, förvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt,
 3. Att reglerna för aktiebok följs,
 4. Upprätta årsredovisning och kalla till bolagsstämma inom lagstadgad tid,
 5. Att inte agera oaktsamt och på sätt skada bolaget,
 6. Agera för att skatter och avgifter betalas i tid,
 7. Att agera om en ledamot brister i sina åtaganden och på så sätt skadar bolaget.

Vad finns det för risker med att vara suppleant?

Utöver styrelsesuppleantens ansvar, medför rollen även skyldigheter och risker.

 1. Om du som suppleant har trätt in som ersättare, och styrelsen inte har upprättat samt skickat bolagets årsredovisning inom rätt tid, kan du som suppleant personligen få ett betalningsansvar.
 2. Om du som suppleant har trätt in som ersättare och styrelsen inte följer reglerna om kontrollbalansräkning. Det här är ofta i en ekonomiskt ansträngd situation, riskerar du som suppleant ett personligt betalningsansvar för beslut du varit med om att ta eller för beslut som du underlåtit att ta.
 3. Om du som suppleant har trätt in som ersättare och styrelsen inte tillsett att bolagets skatter och avgifter betalats, kan du bli personligt betalningsansvarig för att betala dessa.
 4. Om du som suppleant har trätt in som ersättare får du inte heller vara passiv, om det skulle väckas misstankar att en annan styrelseledamot medför någon skada till bolaget. Som suppleant är du då skyldig att agera, annars kan du personligen också hållas ansvarig.

Observera att ansvaret bara träder i kraft om styrelsesuppleanten trätt in i styrelsen, en suppleant som inte gjort det kan inte hållas personligt betalningsansvarig.

Kan jag som suppleant kräva att få delta på styrelsemöten?

Som styrelsesuppleant har du ingen rätt att delta i styrelsemöte, erhålla underlag eller begära ett styrelsemöte. Men, suppleanten bör hållas informerad om styrelsemöten och beslutsunderlag så att hen kan kallas in med kort varsel.

Får jag som suppleant delta på styrelsemöten?

Ja, det finns inget som hindrar dig som suppleant från att får delta i och yttra sig på styrelsemöten efter ett beslut av styrelsen. Det är faktiskt ett bra sätt att hålla suppleanten informerad och engagerad. Som suppleant får du inte, eftersom du inte har rösträtt, delta i omröstningar på styrelsemöten såvida du inte inträtt som ledamot.

Hur lämnar man styrelsen som suppleant?

Du som suppleant kan lämna bolaget på egen begäran. Du måste anmäla detta till bolagets styrelse om du har blivit tillsatt genom en bolagsstämma. Om detta inte är fallet, och du blivit tillsatt av någon annan, behöver du anmäla din avgång till den specifika personen. Avgången är inte klar förrän detta är anmält till Bolagsverket.

Var därför uppmärksam på om det verkligen har kommit in en anmälan om avgång, trots att det inte är suppleantens ansvar. Vill du vara säker på att anmälan blir registrerad, gör då det själv på verksamt.se.

Har du fler frågor angående om rollen som styrelsesuppleant? Är du kund hos oss på Revideco är det bara att kontakta din kundansvarige, vill du blir kund hos en kompetent redovisningsbyrå som även kan de här reglerna? Kontakta oss här!

Dela den här artikeln!