hållbarhetsrapport

Revidecos andra hållbarhetsrapport

Av: |Publicerat: 2022-11-10|

Här kommer vår andra hållbarhetsrapport. I den kan du läsa om varför vi som inte behöver hållbarhetsrapportera, frivilligt väljer att göra det, vem som egentligen bryr sig, vilka Agenda 30 mål vi har valt och hur vi tänker att vi ska nå dit.

Är du nyfiken på att börja hållbarhetsrapportera i ditt bolag eller letar du efter en revisor som förstår hur man ska revidera en årsredovisning som innehåller en hållbarhetsrapportering? Kontakta isf oss här.

Hållbarhetsrapport

Styrelsen och verkställande direktören för Revideco AB, 556253-1037 avger härmed hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30.

Varför upprättar vi en hållbarhetsrapport?

Enligt årsredovisningslagen finns det inget krav att vi på Revideco måste upprätta en hållbarhetsrapport. Varför väljer vi då att lägga ned både tid, energi och pengar på att upprätta en hållbarhetsrapport? Vi tycker att det är viktigt att vi tar ansvar för vår verksamhet och vi vet att det vi gör påverkar många andra än bara oss själva. Vi tror på en hållbar framtid och vill vara med på resan och bidra! Nedan i hållbarhetsrapporten framgår en del av det arbete vi gör för att uppnå våra mål och vara en del i den förändring som vi tror är framtiden.

Vilka är vi?

Vi på Revideco drivs av ledorden tillsammans med respekt och engagemang. Dessa ledord genomsyrar vår kultur och affärsplan. Vi tycker det är underbart roligt att hjälpa företag med revision, redovisning, lön och rådgivning. Vi mäter vår framgång i hur duktiga vi är på att uppfylla våra kunders behov. Våra kunder är primärt små- och medelstora företag, ofta ägarledda aktiebolag. Det vill säga, företag som är som vi! Vår affärsmodell går ut på att vi själva har en stor förståelse för de situationer som våra kunder går igenom. Vi tror inte att det finns en universallösning för alla situationer. Vi vill genom öppenhet, ödmjukhet och ärliga dialoger vägleda företagare till den lösning som passar deras unika situation bäst.

Vem bryr sig?

Vi tror på att hållbarhet är för alla men har identifierat våra viktigaste intressenter för att på så sätt förstå vilka hållbarhetsområden som är mest relevanta för oss och där vi har störst möjlighet att skapa en positiv påverkan.

  • Kunder: Genom kontinuerliga samtal, möten samt gensvar via sociala medier är det vår uppfattning att våra kunder är intresserade av att vi är oberoende och levererar tjänster av god kvalitet. Vår tillgänglighet samt vilja att dela med oss av vår kunskap, rådgivning och stöd är viktig.
  • Medarbetare, ledning och ägare: Genom att ha ett öppet klimat och en platt organisation med ett gediget engagemang öppnar vi upp för kontinuerliga uppriktiga samtal och medarbetarundersökningar. Det är viktigt för oss och våra medarbetare att alla mår bra, känner sig värdesatta samt erbjuds möjlighet till utveckling och god arbetsmiljö.
  • Branschkollegor och samarbetspartners: Genom träffar, mingel och engagemang inom branschorganisationer sker ett utbyte av idéer och tankar. Transparens, förtroende och hållbarhet är viktiga diskussionsämnen i dessa forum.

Vad är viktigast?

För att skapa oss en god förståelse för vår utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten genomfördes 7 dec 2020 en första nuläges- och väsentlighetsanalys. Under 2021-2022 har vi reviderat vår tidigare analys utefter de erfarenheter och framsteg vi uppnått hittills. Vi har analyserat våra interna styrkor och svagheter inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi har även analyserat våra externa möjligheter att maximera den positiva effekten av vårt hållbarhetsarbete, samt de externa hot som skulle kunna försvåra vårt arbete. Baserat på dessa analyser, samt på krav och förväntningar från våra viktigaste intressenter, har vi beslutat att prioritera följande globala mål:

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
12. Hållbar konsumtion och produktion
16. Fredliga och inkluderande samhällen

Vad vill vi?

Vi tror på att skapa en hållbar företagskultur som gör att vi uppnår våra mål, men också bibehåller dessa goda rutiner och fortsätter att utvecklas på lång sikt. Våra långsiktiga mål är baserade på våra identifierade väsentlighetsområden. Vi befinner oss i en bransch med en arbetskultur där arbetstagarens rättigheter och välmående ofta åsidosätts för företagets ekonomiska tillväxt (8.8). Vi tror på välmående medarbetare med ett balanserat arbetsliv!

Vårt mål är att år 2025 nå en excellent medarbetarnöjdhet, ha mycket god förståelse och kontroll över våra medarbetares arbetsbelastning samt ha en fortsatt mycket låg personalomsättning. Vårt långsiktiga mål för att kunna bidra till en bättre och mer hållbar miljö är att uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning/rapportering (12.6). Vi vill vara en god förebild för framförallt små och medelstora företag och visa att hållbarhetsrapportering är möjligt för alla. Vårt mål är att vi år 2025 ska ha ett etablerat verksamhetsområde på plats där vi erbjuder våra kunder granskning av hållbarhetsrapporter samt rådgivning och vägledning inom ämnet.

Grundstenen i vårt arbete är att skapa förtroende och transparens och på så sätt bidra till ett bättre samhälle med mindre korruption och olagliga finansiella flöden (16.4). För att kunna säkerställa att vårt arbete bidrar till ett värdeskapande måste vi ta ansvar och kontinuerligt arbeta för god kvalitet i alla tjänster som vi tillhandahåller och dela med oss av den kunskap vi besitter. Vår målsättning genom vår hållbarhetsrapport, kunskapsdelning, processer och andra aktiviteter är att vara transparenta och skapa förtroende, vilket är viktiga åtgärder mot penningtvätt, korruption och mutor.

Vad gör vi och hur?

Det finns saker vi gör bra, och saker vi kan göra bättre. Och det finns saker vi gör som har stor påverkan, och saker vi gör som har mindre påverkan. Vi arbetar aktivt med att begränsa vår verksamhets miljö- och klimatpåverkan genom allt från sopsortering till utvecklad digitalisering. Vi har kontor på flera orter i Sverige och har både nationella och internationella kunder, därmed är tjänsteresor en del av vårt arbete och en negativ påverkan som inte kan elimineras helt då vår fysiska närvaro ibland är ett krav . Vi arbetar därför med att aktivt välja hållbara resealternativ och lägger stort fokus på utveckling av digitala arbetssätt och digital kommunikation . Risken att hamna efter i den tekniska utvecklingen jämfört med både konkurrenter och kunder gör att vi vill vara i framkant med
detta arbete. I dagsläget har vi digitaliserat många processer, och vi har både löpande redovisning, bokslut och revisioner som i princip är helt digitala. Vi arbetar aktivt med digitala mötesverktyg, dokument, dokumentleveranser och digital signering. Under året har antalet digitalt signerade dokument ökat med 39%, från 1742st till 2427st, och totalt har 3 824st digitala signaturer registrerats. Arbetet vi påbörjade förra året med inlämning av digitala årsredovisningar har fortsatt och vi har i år lämnat in många årsredovisningar digitalt, något som dock delvis försvårats av eftersläpningar i Bolagsverkets rutiner. Under det kommande året kommer vi närmare analysera vår arbetsmetodik och inköp.

För oss är det viktigt att respektera mänskliga rättigheter och vara en hållbar arbetsplats ur ett medarbetarperspektiv . Flera av våra skriftliga interna policys, jämställdhetspolicy, arbetsmiljöpolicy, policy mot diskriminering och trakasserier , handlar just om mänskliga rättigheter; alla människors lika värde och rätt till inkluderande. Vi värdesätter olika perspektiv, kunskap och idéer och därmed olika typer av människor, vi har detta särskilt i åtanke, framför allt vid rekryteringar. Vi arbetar inte bara med rättvisa rekryteringar utan vill naturligtvis också ta hand om och värdesätta den personal vi har, annars kan både god arbetskraft, kunskap och kompetens gå förlorad. Vi befinner oss i en bransch med en hårt inarbetad branschkultur som har stora problem med att skapa ett hållbart och balanserat arbetsliv för sina medarbetare. Missnöjdhet, utmattning, sjukskrivning, övertidsarbete och stor personalomsättning är vanligt. Vi arbetar därför för att ändra denna föråldrade syn och kultur genom att försöka tillgodose våra medarbetares behov av flexibla arbetstider, personalförmåner, personalförsäkringar, medarbetarsamtal, utbildningsplaner med mera. Under förra året anslöt vi oss till förmånsportalen Benify och i år visar statistiken att under 2021 har hela 72% utnyttjat vårt generösa friskvårdbidrag. Vi har även under året utökat vår personalpolicy till att inkludera hemarbete, detta för
att underlätta för våra medarbetare att på ett flexibelt sätt kunna styra över sitt liv. Vår företagskultur tillsammans är en viktig del för att skapa ”hållbara” medarbetare och hålla vårt mål om en låg personalomsättning. Detta fortsätter att återspeglas i våra siffor där personalomsättningen i år är 2% jämfört med det redan låga 5% föregående år . Detta tolkar vi som att vi har nöjda medarbetare som trivs bra, vilket också reflekteras i statistiken från våra anonyma och digitala
medarbetarundersökningar. I år har medarbetarnöjdheten ökat från 7,6 till 7,8 på en skala från 0-10. Under kommande år fortsätter vi med arbetet att hitta bättre verktyg för hur vi ska få en god förståelse och kontroll gällande arbetsbelastning.

Gällande social hållbarhet och anti-korruption så är vårt samhälle beroende av att vi alla kan förlita oss på ekonomisk information och rapporter. Finns det inte ett förtroende för de rapporter och tjänster vi tillhandahåller kan samhällets intressenter inte ta rationella beslut. Genom vår dagliga verksamhet arbetar vi med att öka tillförlitligheten, förenkla för våra kunder och tillföra samhällsnytta . Vi arbetar därför för hög kvalitet och har nolltolerans mot korruption, både bland våra kunder och leverantörer och internt på Revideco . Vi följer branschspecifika lagar, regler, certifieringar, samt samarbetar med övervakande institutioner och branschorganisationer . Om vi inte skulle göra det riskerar vi inte bara vårt verksamhetstillstånd utan även böter, viten och dåligt rykt e. Därför har vi ett gediget kvalitets- och utbildningsarbete. Via vårt medlemskap i branschorganisationen FAR utförs regelbundet externa kvalitetskontroller av både revisions- och redovisningsarbetet, där våra rutiner, riktlinjer och system för kvalitetssäkring granskas. Under året har vi arbetat med att stärka kompetensen och kunskapen inom organisationen genom utbildningar. Vi har ett årsgenomsnitt bland våra medarbetare på 47 timmar per medarbetare, vilket är något högre än föregående års 45 timmar. Värt att nämna är att vi under året också förbättrat vår visselblåsarfunktion för lättare tillgänglighet via vårt medarbetarverktyg.

Vårt största arbete gällande hållbarhet och miljö, och där vi har stor möjlighet till positiv påverkan, ligger i vår vilja att motivera och hjälpa andra till att själva våga ta sig an ämnet hållbarhet . Vi tror att hållbarhet är framtiden och vi tror att hållbarhet är för alla! I dagsläget är det endast vissa storföretag som enligt lagkrav behöver upprätta offentliga rapporter och diskutera sin hållbarhet. Men deras ökande ansvarstagande kommer allteftersom att även ställa krav på små- och medelstora företag, då en hållbar produktionskedja ska påvisas. Det är en del av vår affärsmodell att vi ska föregå med gott exempel och utvecklas tillsammans med våra kunder. Därför har vi under året börjat arbeta mot vårt långsiktiga mål att visa våra kunder att hållbarhet och hållbarhetsrapportering även är något för dem. Under året har vi vid några tillfällen tagit del av kunders hållbarhetsredovisningar och gett råd till kunder i frågor om hållbarhet. Vi har även delat vår kunskap genom en artikel på vår hemsida om hållbarhet. Vi fortsätter vårt arbete framöver genom att utöka vår kunskap och kompetens, samt
genomföra de strukturella förändringar som behövs, för att fullt ut kunna erbjuda våra kunder granskning och rådgivning av hållbarhetsrapporter.

Antti, Caisa, Erik, Erika & Fredrik

Vår styrelse och VD är alla delägare som är aktiva i den dagliga verksamheten hos oss. Idag består styrelsen av fyra ledamöter med en fördelning mellan män och kvinnor om 50/50. Vid val av styrelsemedlemmar är det viktigaste för oss är att det finns ett stort intresse och engagemang för vår framtid och utveckling , men vi begränsas i viss mån av lagkrav vad gäller krav på formell kompetens för att kunna ingå i styrelsen för ett registrerat revisionsbolag.

Vem är ansvarig?

Ytterst ansvariga för hållbarhetsrapporten och hållbarhetsarbetet, inklusive policys, mål, uppföljning och utveckling är styrelsen. Det kontinuerliga dagliga arbetet med hållbarhet leds av hållbarhetsgruppen som under året bestått av Caisa Westin, Erik Emilsson & Pernilla Lundin.

Det var vår andra hållbarhetsrapport, har du några funderingar eller frågor är det bara att oss. Här under hittar du också vår första hållbarhetsrapport.

Hållbarhetsrapport 2020-07-01 – 2021-06-30

Styrelsen och verkställande direktör för Revideco AB, 556253-1037 avger härmed hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30.

Varför upprättar vi en hållbarhetsrapport?

Enligt årsredovisningslagen finns det inget krav att vi på Revideco måste upprätta en hållbarhetsrapport. Varför väljer vi då att lägga ned både tid, energi och pengar på att upprätta en hållbarhetsrapport? Vi tycker att det är viktigt att vi tar ansvar för vår verksamhet och vi vet att det vi gör påverkar många andra än bara oss själva. Vi tror på en hållbar framtid och vill vara med på resan och bidra! Nedan i hållbarhetsrapporten framgår en del av det arbete vi gör för att uppnå våra mål och vara en del i den förändring som vi tror är framtiden.

Vilka är vi?

Vi på Revideco drivs av ledorden tillsammans med respekt och engagemang. Dessa ledord genomsyrar vår kultur och affärsplan. Revideco finns i dag i Stockholm, Göteborg, Skellefteå, Sundsvall och Jönköping. Vi tycker det är underbart roligt att hjälpa företag med revision, redovisning, lön och rådgivning. Vi mäter vår framgång i hur duktiga vi är på att uppfylla kunders behov. Våra kunder är primärt små- och medelstora företag, ofta ägarledda aktiebolag. Det vill säga, företag som är som vi! Vår affärsmodell går ut på att vi själva har en stor förståelse för de situationer som våra kunder går igenom. Vi tror inte att det finns en universallösning för alla situationer. Vi vill genom öppenhet, ödmjukhet och ärliga dialoger vägleda företagare till den lösningen som passar deras unika situation bäst.

Vem bryr sig?

Vi har identifierat våra viktigaste intressenter för att på så sätt förstå vilka hållbarhetsområden som är mest relevanta för oss och där vi har störst möjlighet att skapa en positiv påverkan. Våra huvudsakliga intressenter är:

  • Kunder: Genom kontinuerliga samtal och möten samt gensvar via sociala medier är det vår uppfattning att våra kunder är intresserade av att vi är oberoende och levererar tjänster av god kvalitet. Vår tillgänglighet och vilja att dela med oss av vår kunskap, rådgivning och stöd är viktig.
  • Medarbetare, ägare och ledning: Genom att ha ett öppet klimat och en platt organisation med ett gediget engagemang öppnar vi upp för kontinuerliga uppriktiga samtal och medarbetarundersökningar. Det är viktigt för oss och våra medarbetare att alla mår bra, känner sig värdesatta samt erbjuds möjlighet till utveckling och god arbetsmiljö.
  • Branschkollegor och samarbetspartners: Genom träffar, mingel och engagemang inom branschorganisationer sker ett utbyte av idéer och tankar. Transparens, förtroende och hållbarhet är viktiga diskussionsämnen i dessa forum.

Vad är viktigast?

För att skapa oss en god förståelse för vår utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten genomfördes 7 dec 2020 en nuläges- och väsentlighetsanalysanalys. Vi har analyserat våra interna styrkor och svagheter inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi har även analyserat våra externa möjligheter att maximera den positiva effekten av vårt hållbarhetsarbete samt de externa hot som skulle kunna försvåra vårt arbete. Baserat på dessa analyser samt på krav och förväntningar från våra viktigaste intressenter har vi beslutat att prioritera följande globala delmål inom Agenda 2030:

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

12. Hållbar konsumtion och produktion

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Vad vill vi?

Vi tror på att skapa en hållbar företagskultur som gör att vi uppnår våra mål men också att vi bibehåller dessa goda rutiner och fortsätter att utvecklas på lång sikt. Våra långsiktiga mål är baserade på våra identifierade väsentlighetsområden.

Vi befinner oss i en bransch med en arbetskultur där arbetstagarens rättigheter och välmående ofta åsidosätts för företagets ekonomiska tillväxt (8.8). Vi tror på välmående medarbetare med ett balanserat arbetsliv! Vårt mål är att år 2025 nå en excellent medarbetarnöjdhet, ha mycket god förståelse och kontroll över våra medarbetares arbetsbelastning samt ha en fortsatt mycket låg personalomsättning.

Vårt långsiktiga mål för att kunna bidra till en bättre och mer hållbar miljö är att uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning/rapportering (12.6). Vi vill vara en god förebild för framförallt små och medelstora företag och visa att hållbarhetsrapportering är möjligt för alla. Vårt mål är att vi år 2025 ska ha ett etablerat verksamhetsområde på plats där vi erbjuder våra kunder granskning av hållbarhetsrapporter samt rådgivning och vägledning inom ämnet.

Grundstenen i vårt arbete är att skapa förtroende och transparens och på så sätt bidra till ett bättre samhälle med mindre korruption och olagliga finansiella flöden (16.4). För att kunna säkerställa att vårt arbete bidrar till ett värdeskapande måste vi ta ansvar och kontinuerligt arbeta för god kvalitet i alla tjänster som vi tillhandahåller och dela med oss av den kunskap vi besitter. Vår målsättning är att snarast möjligt säkerställa att 100% av våra medarbetare deltar i den årliga kursen om åtgärder mot penningtvätt, korruption och mutor, och att fortsätta avsätta resurser för kunskapsdelning till alla genom bland annat vår hemsida Revideco.se.

Vad gör vi och hur?

Det finns saker vi gör bra och saker vi kan göra bättre, det finns saker vi gör som har stor påverkan och saker vi gör som har mindre påverkan. Vi arbetar aktivt med att begränsa vår verksamhets miljö- och klimatpåverkan genom allt från sopsortering till utvecklad digitalisering. Vi har kontor på flera orter i Sverige och har både nationella och internationella kunder, därmed är tjänsteresor en del av vårt arbete och en negativ påverkan som inte kan elimineras helt då vår fysiska närvaro ibland är ett lagkrav. Vi arbetar därför med att aktivt välja hållbara resealternativ och lägger stort fokus på utveckling av digitala arbetssätt och kommunikation. Den rådande pandemin och risken att hamna efter i den tekniska utvecklingen och jämfört med både konkurrenter och kunder gör att vi vill vara i framkant med detta arbete. I dagsläget har vi digitaliserat många processer och vi har både löpande redovisning, bokslut och revisioner som är nästan hel digitala. Under året har vi aktivt valt att arbeta mycket med digitala mötes verktyg och digital signering. Sedan vi börjad med digital signering i september 2020 har ca 1750 dokument signerats digital av 2680 personer. Vi blev även utvalda under året att få arbeta med FAR i ett Robotic Process Automation projekt om handlar om att digitalisera och automatisera repetitiva arbetsuppgifter. Vi fortsätter även vårt arbete med att finna en smidig lösning för inlämning av digitala årsredovisningar.

För oss är det viktigt att respektera mänskliga rättigheter och vara en hållbar arbetsplats ur ett medarbetarperspektiv. Flera av våra skriftliga interna policys, jämställdhetspolicy, arbetsmiljöpolicy, policy mot diskriminering och trakasserier, handlar just om mänskliga rättigheter; alla människors lika värde och rätt till inkluderande. Vi värdesätter olika perspektiv, kunskap och idéer och därmed alla olika typer av människor – oavsett kön, social status, etnisk tillhörighet, religion, bostadsort, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning mm. Vi har detta särskilt i åtanke vid till exempelvis rekryteringar. Vi arbetar inte bara med rättvisa rekryteringar utan vill också ta hand om och värdesätta den personal vi har. Annars kan både god arbetskraft, kunskap och kompetens gå förlorad. Vi befinner oss i en bransch med en hårt inarbetad branschkultur som har stora problem med att skapa ett hållbart och balanserat arbetsliv för sina medarbetare. Missnöjdhet, utmattning, sjukskrivning, övertidsarbete och stor personalomsättning är vanligt. Vi arbetar därför för att ändra denna föråldrade syn och kultur genom att försöka tillgodose våra medarbetares behov med flexibel arbetstid, personalförmåner, personalförsäkringar, medarbetarsamtal, utbildningsplaner och mycket mer. Under året har vi därför vi bland annat anslutit oss till förmånsportalen Benify som är marknadens ledande plattform för förmåner och ersättning. Vi har också vid flertalet tillfällen lyft och erbjudit möjligheten till psykologsamtal vilket vart särskilt viktigt då den rådande pandemin vart påfrestande för oss alla. Vår företagskultur tillsammans är en viktig del för att skapa hållbara medarbetare och hålla vårt mål om en låg personalomsättning. Hittills visar våra veckovisa anonyma och digitala medarbetarundersökningar en stabil medarbetarnöjdhet om 7,6 på en skala från 0-10. Under kommande år fortsätter vi med arbetet att hitta effektivare och bättre lösningar på hur vi ska få en bra förståelse och kontroll gällande arbetsbelastning och övertid.

Gällande social hållbarhet och anti-korruption så är vårt samhälle beroende av att vi alla kan förlita oss på ekonomisk information och rapporter. Finns det inte ett förtroende för de rapporter och tjänster vi tillhandahåller kan samhällets intressenter inte ta rationella beslut. Genom vår dagliga verksamhet arbetar vi med att öka tillförlitligheten, förenkla för våra kunder och tillför samhällsnytta. Vi arbetar därför för hög kvalitet och har nolltolerans mot korruption likväl bland våra kunder och leverantörer som internt på Revideco. Vi följer de branschspecifika lagar, regler, certifieringar samt samarbetar med överseende institutioner och branschorganisationer. Om vi inte skulle göra det riskerar vi inte bara vårt verksamhetstillstånd men även böter, viten och dåligt rykte. Därför har vi ett gediget kvalitets- och utbildningsarbete. Via vårt medlemskap i branschorganisation FAR utförs regelbundet externa kvalitetskontroller av både revisions- och redovisningsarbetet där våra rutiner, riktlinjer och system för kvalitetssäkring granskats. Under året har vi arbetat med att stärka kompetensen och kunskapen inom organisationen genom utbildningar, i år har 2491h utbildningstimmar registerasts vilket utgör ett snitt om 50 timmar per anställd både gällande revision, redovisning och administration. Framöver arbetar vi fortsatt med att förbättra och utveckla vår kunskapsdelning gällande kvalitetsarbete, antikorruption och penningtvätt via utbildningar, kurser, samtal och informationsdatabaser.

Vårt största arbete gällande hållbarhet och miljö och där vi har stor möjlighet till positiv påverkan ligger i vår vilja att motivera och hjälpa andra till att själva våga ta sig an ämnet hållbarhet. Vi tror att hållbarhet är framtiden och vi tror att hållbarhet är för alla! I dagsläget är det endast vissa storföretag som enligt lagkrav behöver upprätta offentliga rapporter och diskutera sin hållbarhet. Men deras ökande ansvarstagande kommer allteftersom även ställa krav på små- och medelstora då en hållbar produktionskedja ska påvisas. Det är en del av vår affärsmodell att vi ska föregå gott exempel och utvecklas tillsammans med våra kunder. Därför har vi under året börjat arbeta mot vårt långsiktiga mål att visa våra kunder att hållbarhet och hållbarhetsrapportering även är för dem. Hittills har vi genomfört två interna utbildningar om hållbarhet och miljöpåverkan samt upprättat denna hållbarhetsrapport. Framåt arbetar vi med att etablera den kunskap och kompetens samt genomföra de strukturella förändringar som behövs för att fullt ut kunna erbjuda våra kunder granskning och rådgivning av hållbarhetsrapporter.

Astrid, Caisa, Erik, Fredrik & Tommy

Vår styrelse och VD är alla delägare som är aktiva i den dagliga verksamheten hos oss. Idag består styrelsen av fyra styrelseledamöter med en fördelning mellan män och kvinnor om 50/50 samt vår VD som är man. Vid val av styrelsemedlemmar prioriteras funktion före titel. Det viktigaste för oss är att styrelsemedlemmarna har ett stort intresse och engagerade i vår framtid och utveckling, men vi begränsas av lagkrav vad gäller krav på formell kompetens för att kunna ingå i styrelsen för en registrerad revisionsbyrå.

Vem är ansvarig?

Ytterst ansvariga för hållbarhetsrapporten och hållbarhetsarbetet inklusive policys, mål, uppföljning och utveckling är styrelsen. Det kontinuerliga dagliga arbetet med hållbarhet leds av hållbarhetsgruppen som under året bestått av Astrid Jansson, Erik Emilsson & Pernilla Lundin.

Dela den här artikeln!