Hem/Nya 3:12 förslaget i detalj

Nya 3:12 förslaget i detalj

Av: |Publicerat: 2017-03-23|

Regeringen har den 22 mars 2017 publicerat ett utkast till lagrådsremiss vari man reviderat höstens kritiserade förslag om förändrat 3:12 regelverk. I stora delar är förslaget oförändrat men på ett antal punkter har man lyssnat på remissinstanserna.

Negativt är att dels att skatten höjs men också att trappan för beräkning av det lönebaserade utrymmet är kvar, även om utformningen förändrats. Positivt är att man inte rör schablonbeloppet, något som berör de allra flesta småföretagarna.

Här kommer detaljerna:

 • Skatten höjs från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet.
 • Gränsbeloppet enligt schablonregeln (alternativregeln) lämnas orörd på 2,75 inkomstbasbelopp (163 075 kr för 2017).
 • Schablonregeln kan inte kombineras med huvudregeln, dvs en begränsning innebärande att om schablonregeln används i ett bolag så får ägaren inte beräkna något gränsbelopp i något annat bolag alls.
 • Det lönebaserade utrymmet (huvudregeln) beräknas idag på 50 % av utbetalda löner inom koncernen. Det nya förslaget innebär att en trappa används, se nedan. En individualisering av beräkningen föreslås vilket innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna (ink närståendekrets) innan beräkning av det lönebaserade utrymmet.
  • 15 % av delägarens andel av löner upp till 6 inkomstbasbelopp (369 000 kr)
  • 30 % av delägarens andel av löner mellan 6 och 60 inkomstbasbelopp (369 000 kr – 3 690 000 kr)
  • 40 % av delägarens andel av löner överstigande 60 inkomstbasbelopp (3 690 000 kr)
 • Krav för att kvalificera in sig för att få använda det lönebaserade utrymmet lämnas oförändrat på 6 inkomstbasbelopp (369 000 kr för lön år 2017) + 5 % av det totala löneunderlaget, dock maximalt 9,6 inkomstbasbelopp (590 400 kr för lön år 2017).
 • 4 % spärren som exkluderat ägare med en mindre ägarandel än 4 % från uppräkning av det lönebaserade utrymmet, ersätts med en spärr där det lönebaserade utrymmet maximalt får uppgå till 1/4 av det egna (och närståendes) kontanta ersättning från företaget inkl dotterbolag.
 • Dubbel koncerntillhörighet tillåts inte och den tidigare skattemässiga definitionen av dotterbolag behålls.
 • Ett gemensamt takbelopp för utdelning och kapitalvinst införs. Förslaget innebär ett gemensamt takbelopp om 120 inkomstbasbelopp (7 380 000 kr för 2017) per år. Tilläggsköpeskillingar som utfaller senare år föreslås få inkluderas i takbeloppet.
 • Utdelning och kapitalvinst överstigande takbeloppet behålls på 30 %.
 • Ett särskilt undantag föreslås avseende ägarskiften mellan närstående för att generationsskiften inte ska missgynnas jämfört med externa försäljningar.
 • Uppräkning av sparat utdelningsutrymme begränsas dagens statslåneräntan + 3 % till statslåneräntan + 2 %.

De delar av ovan om inte varit del av remissförfarandet och då skiljer sig från 3:12-utredningens ursprungliga förslag, skickades den 22 mars på remiss. Remisstiden går ut den 24 april. Efter remisstidens slut presenteras antagligen en slutlig lagrådsremiss. Lagrådet har sedan i uppgift att uttala sig om förslaget är i enlighet med grundlagar och övrig lagstiftning på området och om syftet med förslaget uppnås. Efter det återkommer Regeringen med ett slutligt lagförslag. Förändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2018.

Dela den här artikeln!