Kundmingel på Skelleftekontoret

Maria/2017-03-7/Övrigt, Skellefteå/

Välkommen att träffa oss och se vårt nya, fina kontor och mingla med oss en stund. Vi bjuder på dryck med tilltugg.

Datum:  17 mars 2017
Tid:  Kl 15.00-19.00
Plats:  Nygatan 67 (ingång från E4)
Anmälan:  Senast 10 mars till skelleftea@revideco.se eller ring 0910-105 80

Varmt välkommen!

Ska pengarna i underhållsfonden finnas på ett bankkonto?

Revideco/2017-02-16/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Övrigt, Stockholm/
Carola Assarson

Carola Assarson

På Revideco har vi en revisor som är specialist på bostadsrättsföreningar. Hon heter Carola Assarsson och har mångårig erfarenhet av att revidera både mindre och större bostadsrättsföreningar. Carola, finns det någon vanlig fråga som du får från nya styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar?

– Ibland får jag frågan från styrelseledamöter på vilket bankkonto pengarna som redovisas som Fond för yttre underhåll i årsredovisningen finns på, säger Carola.

– Jaha, ska de finnas på ett bankkonto?

– Nej, det ska de ju inte. Det är en fond som inte har någon koppling till något bankkonto och  jag ska förklara hur det fungerar:

Så är praxis

Bostadsrättslagen kapitel 9 § 5 beskriver vilket innehåll föreningens stadgar ska ha. I punkten 7 står att ”grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus måste anges”. På vilket sätt bostadsrättsföreningen ska göra avsättningen för medel för att kunna säkerställa underhållet av föreningens hus står det ingenting om. Den praxis som har växt fram är att föreningarna i sina stadgar anger att en årlig avsättning ska göras till yttre underhållsfond. Hur stor avsättning som ska göras regleras i föreningens stadgar och kan ske på olika grunder.

Rent bokföringstekniskt sker det genom att årets beslutade avsättning till yttre underhållsfond förs om från balanserat resultat till fond till yttre underhållsfond. Det är således inga likvida medel som sätts av till ett bankkonto utan det handlar om en ren bokföringstransaktion.

Omvänd transaktion

När bostadsrättsföreningen gör ett underhåll på fastigheten som kostnadsförs i resultaträkningen, kan fonden för yttre underhåll nyttjas för att i eget kapital täcka årets kostnad för underhåll. Även detta är en bokföringsteknisk transaktion som sker omvänt mot när avsättningen till yttre underhåll görs.

– Ok, tack Carola. Intressant, då vet vi hur det fungerar. Är det något mer du vill förmedla nu när du har ordet?

– Ja gärna, jag skulle gärna vilja blir revisor i fler bostadsrättsföreningar, så är det något som skulle vilja föra en sådan dialog så är ni välkomna att höra av er till mig på 070-848 47 88 eller e-post carola.assarson@revideco.se.

– Tack för det!

Mental träning inför bokslut

Antti Niemi/2017-01-16/Ekonomiansvarig, Nyheter, Övrigt/

Hur förbereder jag mig mentalt inför bokslutet?
Dags för det årliga bokslutet med dig som ansvarig? Orolig för att du inte gör det på det mest effektiva sättet?
Här får du ett enkelt stöd som vi kallar för “Mental träning inför Bokslut”. Med dessa sex tips får du örnkoll:

1. Bokslutsmöte med revisorn
2. Sätt upp en veckoplan för vad som behöver göras
3. Gå igenom förra årets feedback från revisorn
4. Rätt siffror men fel värden
5. Uppdatera bolagets försäkringar
6. Mer jobb löpande under året = enklare att göra bokslut = sant

Mental träning inför bokslut

Tips #1 – Bokslutsplaneringsmöte med revisorn
Se till att ha bokslutsplaneringsmöten med din revisor åtminstone vartannat år. Är det ett större bolag med många komplicerade transaktioner kanske man ska ha det varje år men är det ett mindre bolag kanske det räcker med ett telefonmöte vartannat år. Det här vill du få ut av mötet:
a. Deadline, när behöver allt vara klart och överlämnat till revisorn?
b. Finns det några nyheter/regelförändringar du behöver ta hänsyn till?
c. Vem gör vad? Gör en tydlig fördelning av vad som ska göras.
d. Vilka underlag behövs för revisionen.

Tips #2 – Gör en veckoplan
Sätt upp en veckoplan där du sätter av tid för att göra det som behöver göras. Bocka av när du är klar.
Är det omöjligt att få ihop veckoplanen? Då är det viktigt att du i tid förmedlar det till VD/chef. Låt mig säga det viktiga i den meningen igen. I tid. Det här är nämligen inget problem i en fungerande organisation bara den ansvariga får reda på det i tid och kan agera på det. Samarbetar ni med en redovisningsbyrå eller med en revisionsbyrå så finns det möjlighet att lägga ut vissa delar, men även den behöver förvarnas och ha möjlighet att planera in jobbet. Annars kommer inte tidsfristerna att kunna hållas. Det är exempelvis inte ovanligt att man lägger ut upprättandet av årsredovisningen i många bolag, eller hela bokslutet, för den delen.

Tips #3 – Gå igenom förra årets feedback från revisorn
Fanns det saker som revisorn anmärkte på i den förra årsredovisningen? Läs igenom dina anteckningar från avslutningsmötet med revisorn och hans/hennes rapportering och ta hänsyn till det.

Tips #4 – Rätt siffror men fel värden
Vissa balanskonton blir inte rätt bara för att man stämmer av dem. Det gäller t ex kortfristiga placeringar, innehav i dotterbolagsaktier, kundfordringar och latent skattefordran. Här måste man efter att ha stämt av anskaffningsvärdena också värdera posten. Det är kanske enkelt när bolaget köpt börsnoterade aktier och det finns ett börsvärde att ta hänsyn till och eventuellt skriva ner värdet på men hur gör man på en fastighet, ett dotterbolag eller latent skattefordran? Det här är frågor du ska ta upp med revisorn på bokslutsplaneringsmötet – finns det t ex indikation på värdenedgång? Glöm inte att gå igenom alla utestående kundfordringar. Fundera på om ni kommer att få betalt och om ni gjort allt ni kan för att få betalt. Har ni gjort det ska du skriva ner värdet på dessa kundfordringar.

Tips #5 – Uppdatera bolagets försäkringar
När du har slutliga siffror på omsättning, lönesumma, eventuella inventarier och varulager så ska du kontrollera att bolaget är fullförsäkrat. Ta hänsyn till nästa års budgeterade förändringar och uppdatera försäkringen.

Tips #6 – Mer jobb löpande under året = enklare att göra bokslut = sant
Har du inte redan idag rutiner för att göra månadsavstämningar och du jobbar på ett lite större bolag. Då är det dags att börja med det. Bolagets styrelse är skyldig att följa resultat och ställning löpande och därför måste du också periodisera i enighet med det redovisningsregelverk bolaget redovisar enligt.

  • Stämmer du inte av kundfordringar löpande under året och det saknas bra påminnelserutiner blir det mer jobb med att stämma av kundfordringarna i bokslutet
  • Köper ni in eller säljer i en annan valuta, förenklar det mycket i bokslutet om allt är hanterat i rätt valuta i rätt tid.
  • Ha ett avstämningsark för moms, sociala avgifter och skatt som du fyller i löpande under året. Då slipper du göra det månad för månad och göra eventuella korrigeringar i samband med bokslutet.
  • Har bolaget ett varulager som du bara bokför en gång om året? Då behöver den rutinen ses över. Idag finns tekniska hjälpmedel som på ett enkelt sätt hjälper er hantera ett korrekt varulager.

Vad gör jag nu?
Skaffa dig ett löpande inflöde av ny kunskap och inspiration genom att prenumerera på “Tips och nyheter”.

Vill du ha hjälp med bokslutet eller med löpande redovisning. Boka ett möte med oss här.

Vill du läsa mer om Revidecos redovisnings, revisions, eller rådgivnings tjänster? Läs här!

Ändringar i årsredovisningslagen och K-regelverken – så påverkas ditt bolag

Fredrik Pålsson/2017-01-2/Ekonomiansvarig, Nyheter, Övrigt/

Är du egenföretagare eller ekonomiansvarig? Har du då koll på hur de nya reglerna om årsredovisning påverkar ditt företag? I denna artikel går vi igenom de viktigaste förändringarna och hur ditt företag påverkas.

På grund av EU-regler har årsredovisningslagen ändrats och i samband med det har även följdändringar i Bokföringsnämndens (BFN) K-regelverk gjorts. I samma veva har BFN även lanserat ett nytt gemensamt K2 för olika bolagsformer.

Det nya gemensamma K2-regelverket innebär att företagsformer (handels- och kommanditbolag, stiftelser, föreningar m.m. som upprättar årsredovisning) som tidigare inte kunnat välja K2 kan göra det från och med räkenskapsår som påbörjades efter 31 december 2015 och för räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2016 är dessa företagsformer för första gången tvingade att välja K2 eller K3 för sina årsredovisningar (observera dock att alla bolag i denna kategori inte behöver upprätta årsredovisning).

K3 för koncerner

För aktiebolag gäller att det nya K2-regelverket ska användas för räkenskapsår som påbörjades efter den 31 december 2015. I de nya reglerna har det också fastställts att det inte är tillåtet att upprätta en koncernredovisning enligt K2 utan då måste K3 användas. I övrigt har vissa mindre justeringar av reglerna i K2 gjorts, bland annat av hur anskaffningsvärdet för fastighet och lager av egentillverkade varor ska redovisas. Tidigare har det också beslutas att den så kallade alternativregeln för intäktsredovisning av tjänsteuppdrag på löpande redovisning har tagits bort då den strider på EU:s redovisningsdirektiv. Läs mer om detta i denna artikel.

Enklare avseende tilläggsupplysningar

Många av förändringarna i årsredovisningslagen rör mindre upplysningskrav för mindre företag då det enligt EU:s redovisningsdirektiv inte är tillåtet att ställa större krav på mindre bolag än vad som framgår där. Syftet är att förenkla för mindre företag. Det innebär att flera tilläggsupplysningar som tidigare varit obligatoriska nu blir frivilliga för mindre företag, detta oavsett om bolagen använder K2 eller K3. De nya reglerna gäller för räkenskapsår som påbörjades efter den 31 december 2015.

Till exempel så försvinner kravet att redovisa könsfördelningen bland de anställda och hur stora kostnader bolaget haft för löner, sociala avgifter och pension. Det enda upplysningskravet som kvarstår för personal är medeltal anställda. Mindre företag behöver inte heller lämna uppgifter om dotterbolag eller intressebolag eller om inköp och försäljning mellan koncernföretag. Flera av de notkrav som tidigare funnits för mindre företag som använder K3 frivilligt försvinner också.

Information på nya ställen

Den nya årsredovisningslagen innebär också att viss information flyttas i årsredovisningen. Förändringen av eget kapital som tidigare redovisades i not ska numera redovisas i förvaltningsberättelsen (eller i en egen rapport). Resultatdispositionen ska precis som tidigare också redovisas i förvaltningsberättelsen men för större företag tillkommer att den också ska redovisas i not. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång ska numera redovisas i not istället för förvaltningsberättelsen.

Det blir också förändringar vad gäller ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. Ansvarsförbindelser byter namn till eventualförpliktelser och både ställda säkerheter och eventualförpliktelser ska nu redovisas i not istället för som tidigare ”inom linjen” direkt efter balansräkningen.

Nya upplysningar som ska framgå

Det tillkommer också några krav på upplysningar. Bolagets säte ska numera framgå av förvaltningsberättelsen och om en tillgång eller skuld är uppdelad på flera olika poster i balansräkningen ska det lämnas uppgift om detta i not. (Gäller till exempel skulder som är uppdelad på kort och lång del).

…och den största ändringen

Den största ändringen som inte bara rör tilläggsupplysningar är att företag som aktiverar egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar från och med nu också måste boka upp motsvarade belopp i en bunden fond i eget kapital. Det innebär egentligen att det inte är möjligt att dela ut vinster som beror på att bolaget valt att redovisa detta som tillgång i balansräkningen istället för att kostnadsföra dem. Den bundna fonden löses upp i takt med att tillgången skrivs av. I övrigt har det även gjorts en del detaljförändringar i reglerna om avskrivning och nedskrivning av immateriella tillgångar.

Detta var en sammanfattning av några av de viktigaste förändringarna, kontakta gärna mig eller din kontakt på Revideco om du vill veta mer om hur just du och ditt företag påverkas.

Texten är skriven av Fredrik Pålsson, Auktoriserad revisor på Revideco.

Skelleftekontoret i nya lokaler

Revideco/2016-12-19/Övrigt, Skellefteå/

I det här huset vid E4:an finns det nya Skelleftekontoret.

Revideco i Skellefteå har flyttat till nya lokaler.

Den nya adressen är Nygatan 67, d v s det vackra, nyrenoverade trähuset vid E4:an. Här får vi plats för både fler kunder och mer personal! Du är välkommen förbi på ”husesyn” och en kopp gott kaffe, du går in från E4:an.

Och så ett grötrim…

45 + 22 blir sextiosju
Till denna adress vi flyttar nu
Till nya lokaler på Nygatan 67
Vi bjuder in både kunder och vänner
Hoppas du dig riktigt välkommen känner!

Vi tackar på förhand att du gör adressändringen i era register (bara gatunumret och en siffra i postnumret behöver ändras, gatunamnet  är detsamma), men notera att faktureringsadressen är densamma som tidigare.

lokal

Erik tar det piano – artikel i tidningen Balans

Revideco/2016-12-8/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Övrigt/

I samlingsrummet på revisions- och redovisningsbyrån Revideco står sedan många år ett piano. Tidningen Balans hälsar på för att höra hur musicerande kan förbättra arbetet.

Det var när Revideco för tjugo år sedan flyttade till nya lokaler i Stockholm som den musikintresserade vd:n Erik Emilsson kläckte idén.

– Vi måste ju ha ett piano på kontoret! Jag fick en vision om att jag skulle sitta och spela när gästerna kom till vår invigningsfest lite senare den dagen, berättar Erik Emilsson för Balans.

Läs hela artikeln om Erik och pianot på Revideco!

 

Premiär för gästbloggare

Revideco/2016-11-23/Övrigt/

Vi på Revideco kan mycket – men inte allt. Därför kommer vi att bjuda in olika gästbloggare som delar med sig av sin visdom i ämnen som har beröringspunkter med våra specialområden inom ekonomi, revision och rådgivning.  Först ut är Jens Carlqvist från Cover Consulting som berättar om hur man kan skydda sig rent försäkringsmässigt mot en cyberattack. Läs inlägget här.

Informationsbrev till Revideco kunder – ändrade kravrutiner

Revideco/2016-11-23/Ekonomiansvarig, Övrigt/

Bästa kund,

I dagsläget går mycket av vår tid till att hantera påminnelser och krav. Den tiden vill vi hellre använda till att ge dig bästa möjliga service. Därför inför vi nu nya rutiner för vår kravhantering. Du som redan idag betalar fakturorna i tid kommer inte att beröras av den nya rutinen.

Från och med 1 december 2016 kommer vi att överlåta vår krav- och inkassohantering till Visma Collectors.

Rutinförändringen innebär:

  • En påminnelse kommer att skickas ut ca 15 dagar efter förfallodagen.
  • Vid försenad betalning debiteras en dröjsmålsränta från förfallodagen med 8 %.
  • Om betalning inte sker, trots påminnelse, kommer ett inkassokrav att skickas ut ca 12-14 dagar efter kravdatum.
  • Om du har frågor angående kravet eller om du vill komma överens om en avbetalning kontaktar du Visma Collectors. Kontaktuppgifter hittar du i kravbrevet.

Vi tackar för ditt förtroende och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

 

Med vänliga hälsningar

Revideco AB

Dan Brännström fikar hos Revideco

Revideco/2016-11-22/Göteborg, Jönköping, Övrigt, Skellefteå, Stockholm/

Idag har Revidecos alla revisorer haft en vad vi kallar ERFA dag, det är en dag då vi delar erfarenheter med varandra. Idag har vi belyst bland annat det något omständliga området fortsatt drift, intresserat oss för revision av mer komplicerade poster och pratat transfer pricing. Som vanligt en omtyckt tillställning som avslutas med en after work!

In tittade också Dan Brännström på en kopp kaffe. Dan är generalsekreterare i FAR. FAR är branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, skatterådgivare och revisorer. Dan berättade om nyheter i branschen och bjöd som vanligt på några roliga anekdoter.

Unga talanger kräver ett flexibelt arbetsliv

Antti Niemi/2016-11-21/Nyföretagare, Nyheter, Övrigt/

På initiativ av Telenor medverkar Revidecos VD Erik Emilsson i en reklamfilm som är en del av Telenors satsning ”det kontorsfria livet”.

Se filmen här!

Idén till satsningen uppstod i insikten om att 93 procent av de över två miljoner svenskar som varje dag går till ett kontor, känner sig som mest effektiva utanför kontoret. Det framkommer i undersökningen FlexJobs’ 5th Annual Super Survey, 2016.

– Det här är kul, säger Erik Emilsson – att Telenor uppmärksammar oss för att vi som verkar i en annars så traditionell bransch jobbar på ett så modernt sätt.

Så här skriver Telenor:

Revideco är revisionsbyrån som lockar nya talanger – och ökar lönsamheten – genom att erbjuda medarbetarna ett fritt och flexibelt arbetsliv.
– Vi är övertygade om att människor blir mycket mer effektiva om de får arbeta där de vill och när de vill, säger Erik Emilsson, vd.

Med hjälp av digitala, molnbaserade lösningar har Revideco – företrädare för en högst traditionell bransch – möjlighet att jobba icke-traditionellt. Medarbetarna på företagets fyra kontor når alla program, dokument och kommunikationslösningar oavsett var de befinner sig och oavsett vilken teknisk enhet de väljer att jobba från. Många väljer därför att lösa sina arbetsuppgifter utanför det fysiska kontoret och bortom de ordinarie kontorstiderna, något vd:n Erik Emilsson ställer sig mer än positiv till.

Bättre att få styra själv

– Man jobbar bättre om man får styra själv. Dessutom blir det fler timmar gjorda, vilket syns direkt på vår lönsamhet. Vi säljer timmar, och vi behöver få timmar gjorda. När eller var det sker spelar ingen roll.

Flexibiliteten är inte bara en viktig trivsel- och lönsamhetsfaktor, utan också en förutsättning för att bli betraktad som en attraktiv arbetsgivare, menar han.

– Varje gång vi rekryterar nya medarbetare så märker vi att det här är oerhört viktigt. Speciellt i Stockholmsområdet, där många människor har långa pendlingsavstånd.

– För unga högutbildade personer som precis har bildat familj är möjligheten att jobba flexibelt ett grundkrav. Det räcker att dagis stänger lite tidigare en dag så blir det jättesvårt för dem att få ihop logistiken. Då har vi enormt mycket att vinna på att de kan jobba några timmar hemifrån. Vi får ut våra timmar – och de behöver inte ta ledigt hela dagen.

Kontoret en mötesplats

Därmed inte sagt att det fysiska kontoret spelat ut sin roll, tillägger Erik Emilsson. Exempelvis behöver nya medarbetare mycket stöd i början. Då blir kontoret en naturlig mötesplats och skola, med arbetskamrater i närheten som man kan ta hjälp och lära av.

– Man ska komma ihåg att det här med att jobba flexibelt är väldigt individuellt. En del vill sitta på kontoret medan andra vill jobba enskilt, och det är jätteviktigt att var och en får göra det som passar den bäst.

Nya krav på ledarskapet

Det är också viktigt för företag att komma ihåg att ett digitalt, flexibelt arbetssätt ställer särskilda krav på ledarskapet.

– Jag måste ha förtroende för mina medarbetare och lita på att de gör sitt jobb, oavsett om jag finns i deras fysiska närhet eller inte. Jag måste också ha respekt för att människor är olika. Bara för att jag väljer att jobba mellan åtta och tio på kvällen så kan jag inte förvänta mig att kollegorna svarar då. Och för att det här ska fungera måste vi ha en ständig dialog, så att vi vet om varandras olikheter.

Contact

Stockholm

Drottningholmsvägen 22, 2 tr
112 42 Stockholm
Telefon: 08-54 54 25 00
Fax: 08-650 85 17

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Stockholm

Skellefteå

Nygatan 67
931 30 Skellefteå
Telefon: 0910-105 80
Fax: 08-650 85 17

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Skellefteå

Jönköping

Östra Storgatan 13B
553 21 Jönköping
Telefon: 036-440 90 05
Fax: 036-71 12 37

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Jönköping

Göteborg

Gårdavägen 1
412 50 Göteborg
Telefon: 031-530 190

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Göteborg