godis i skål 3 12 3:12

Holdingbolag

Av: |Publicerat: 2022-09-03|

Stor guide om fördelar och nackdelar med holdingbolag. Här får du veta hur holdingbolag fungerar, vad det brukar användas till och när du bör överväga att starta ett.

Vad är ett holdingbolag?

Holdingbolag, holdingverksamhet, förvaltningsbolag eller moderbolag, kärt barn har många namn. Som beteckningen holding (engelska för håller eller innehav) indikerar har ett holdingbolag oftast inte annan verksamhet än att inneha aktier och andelar i andra företag. Även om det finns holdingbolag som är aktiva i förvaltningen av de bolag som de äger.

Det eller de bolag som holdingbolaget äger aktier eller andelar i brukar i sin tur kallas för verksamhetsbolag eller dotterbolag. Det är alltså ofta i ett verksamhetsbolag eller om man vill kalla det dotterbolag, som själva verksamheten bedrivs. Verksamhetsbolag kan också benämnas förvaltningsbolag.

Ägande genom juridisk person istället för fysisk

Ett holdingbolag som äger ett verksamhetsbolag blir på så sätt ett arrangemang som innebär att en juridisk person (holdingbolaget) står som ägare. Istället för att ägandet innehas av en eller flera fysiska personer. Det vill säga den eller de privatpersoner som står bakom själva entreprenörskapet.

Genom att skapa ett holdingbolag till ett verksamhetsbolag bildas en koncernstruktur i dess enklaste form. Med en moder (holdingbolaget) och en dotter (verksamhetsbolaget). Men det är också vanligt att en koncernstruktur består av ett holdingbolag som äger flera verksamhetsbolag. Eller att flera holdingbolag, med olika fysiska ägare, tillsammans äger ett eller flera verksamhetsbolag.

Varför ska jag bilda ett holdingbolag?

Det finns många anledningar till att du som företagare bör överväga att starta holdingbolag åt ditt eller dina verksamhetsbolag. Nedan beskrivs de vanligaste fördelarna med att bilda ett holdingbolag:

1. Förenklar samarbete mellan dig och andra entreprenörer

En koncernstruktur med flera holdingbolag kan användas för att förenkla samarbete mellan dig och andra entreprenörer. Då får var och en sitt eget holdingbolag med bestämmanderätt över hur utdelning till respektive holdingbolag ska användas. En del vill investera genom sitt holdingbolag medan andra vill få ut medel på ett skatteoptimalt sätt. Många ser också sitt holdingbolag som ett pensionssparande. Har man olika syn på hur utdelning från verksamhetsbolag ska användas, kan varsitt holdingbolag vara en praktisk lösning.

2. För att säkra vinster

Utöver att en koncernstruktur kan förenkla ett samarbete mellan dig och andra entreprenörer används holdingbolag också för att säkra kapital. Detta eftersom det finns en risk att vinster som du har ackumulerat i en verksamhet går förlorade om verksamheten försätts i konkurs. För att säkra dina upparbetade vinster kan det därför vara strategiskt att succesivt flytta upp dessa till ett holdingbolag genom utdelning till holdingbolaget.

Förutsättningar för att få dela ut vinster till holdingbolaget:

För att få dela ut pengar från ditt verksamhetsbolag till ett holdingbolag behöver ditt verksamhetsbolag ha tillräckligt god ställning och likviditet. Ditt verksamhetsbolag får alltså inte urholkas, vilket innebär att det endast är det fria egna kapitalet som får delas ut. Likviditeten (pengarna i kassan) behöver i sin tur vara tillräcklig för att verksamhetsbolaget ska ha faktisk möjlighet att också dela ut pengarna till holdingbolaget. Läs mer om försiktighetsregeln här.

Kvarstår utdelningen endast som en fordran innebär det nämligen att risken kvarstår, eftersom fordran likväl kan gå förlorad vid en konkurs.

3. För att sprida risker

Samtidigt som ett eller flera holdingbolag kan säkra kapital, kan du även använda verksamhetsbolag för att sprida risker. Bedriver du två eller flera olika typer av verksamheter kan det vara fördelaktigt att dela upp dessa i olika verksamhetsbolag. En ekonomisk nedgång i en typ av verksamhet behöver då inte drabba de andra verksamhetsgrenarna.

4. För resultatutjämning och lån mellan bolag

En koncernstruktur med flera verksamhetsbolag möjliggör även för resultatutjämning och i vissa fall för lån mellan bolagen i samma koncern. Om du som fysisk person äger två verksamhetsbolag föreligger låneförbud mellan bolagen. Men om verksamhetsbolagen istället ägs via ett holdingbolag blir koncernlån möjligt. Anledningen är att bolagen inom samma koncern ses som en enhet i många avseenden. Dock uppmanar vi dig att kontakta rådgivning för att hantera de undantag som finns, speciellt om lånet ges till ett koncernbolag som är på obestånd.

Ett annat exempel är att det ofta är möjligt för bolag inom samma koncern att lämna koncernbidrag till varandra, genom så kallad koncernbidragsrätt. På så sätt kan ett vinstgivande bolag lämna bidrag till ett bolag som går med förlust, vilket jämnar ut dina resultat och sålunda beskattningen av bolagen i samma koncern.

5. Vid försäljning av verksamhet

Det kan också vara skattemässigt fördelaktigt för dig att flytta ägandet av din verksamhet från fysisk person till juridisk person, om det finns planer på att sälja verksamheten. Anledningen är att om en privatperson säljer sin verksamhet finns det en risk att denne belastas med en hög beskattning. Om du istället låter ditt holdingbolag sälja verksamheten i form av en aktieförsäljning, så beskattas inte den transaktionen (se reglerna om näringsbetingade andelar). Den vinst som hamnar i holdingbolaget kan sedan delas ut över tid till den fysiska personen. Då till en lägre skattesats än om bolaget hade sålts direkt av en fysisk person.

För att kunna sälja din verksamhet via ett holdingbolag, behöver du sälja in dessa aktier till holdingbolaget. Här är det enkelt att göra fel varför du bör kontakta din revisor eller rådgivare innan du genomför transaktionen.

Vanliga frågor:

Frågor kring holdingbolag relaterar ofta till beskattning och berör termer som kvalificerade eller okvalificerade andelar och särskilt 3:12-reglerna för fåmansbolag. Till följd av reglernas komplexitet och kontinuerliga förändring är svaren nedan därför inte uttömmande, utan tänkta att ge viss kunskap om diskuterade ämnen. Det rekommenderas därmed alltid att du tar kontakt med en erfaren revisor eller rådgivare i varje specifikt fall.

Finns det någon skillnad mellan ett holdingbolag och ett aktiebolag?

Bolagsformen är ett och samma och det finns därigenom ingen skillnad. Ett holdingbolag är ett aktiebolag som enligt verksamhetsbeskrivningen äger aktier eller andelar i andra företag.

Hur startar jag ett holdingbolag?

Du startar ett holdingbolag på samma sätt som du startar ett aktiebolag. Antingen genom att köpa ett lagerbolag eller genom att själv registrera ett aktiebolag, vilket tar lite längre tid. Namnet Holding är frivilligt att ha med i bolagsnamnet, men i verksamhetsbeskrivningen bör det anges att bolaget äger andelar och aktier i andra företag.

Du kan även välja att göra om ett helägt verksamhetsbolag till ett holdingbolag genom att ändra i bolagsordningen och sedan starta ett nytt aktiebolag som blir det nya verksamhetsbolaget till holdingbolaget. Detta kan vara fördelaktig om du har ett stort sparat utdelningsutrymme i ditt verksamhetsbolag.

Vad kostar det att bilda ett holdingbolag?

Eftersom ett holdingbolag är ett aktiebolag där verksamheten består av att äga aktier och andelar i andra företag, kostar det lika mycket att starta ett vanligt aktiebolag som att starta ett holdingbolag. Kostnaden beror på om du köper ett lagerbolag eller själv registrerar bolaget + eventuell rådgivning. Utöver kostnaderna ska du också tillföra bolaget ett aktiekapital på minst 25 000 kr.

Måste jag ha andra styrelseledamöter i mitt holdingbolag?

Då ett holdingbolag är ett aktiebolag tillämpas samma regler som för ett aktiebolag. Styrelsen i ett holdingbolag måste därför bestå av minst en styrelseledamot och en suppleant.

Rollen som styrelsesuppleant går ut på att kunna ersätta styrelseledamoten om denne av olika anledningar blir frånvarande. Huvudregeln är att en styrelsesuppleant endast ansvarar för beslut och åtgärder som har genomförts när suppleanten har tagit över efter den ordinarie styrelseledamoten.

Kan min maka/make äga aktier i mitt holdingbolag?

Ja, det går bra. Men tänkt på följande två saker:

Skatt: Din maka eller make räknas som närstående i reglerna för fåmansbolag (3:12 reglerna). Det iom att delägare och dess närstående räknas som samma person. På samma sätt som samtliga aktiva delägare i ett onoterat bolag räknas som samma person. Detta gör att reglerna för fåmansbolag blir tillämpliga även om ägarkretsen av fysiska personer som äger mer än 50 procent av aktierna överstiger fyra till fysiskt antal.

Bra att veta är att om reglerna för fåmansbolag (3:12 reglerna) är tillämpliga räcker det med att en av makarna tar ut en tillräcklig lön för att kvalificera båda till att använda huvudregeln, läs mer om det här.

Bodelning: Det kan också vara värt att veta att vid skilsmässa och efterföljande bodelning har en maka/make rätt till hälften av värdet av den andra partens egendom, oavsett om denne står som aktieägare eller ej. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att makan eller maken får rätt till hälften av själva aktierna i ett bolag, men till hälften av värdet av dessa. För att undvika en sådan situation kan man i ett äktenskapsförord förtydliga hur man vill hantera en sådan situation och om aktierna ska vara enskild egendom. Även avkastningen från den enskilda egendomen kan anges som enskild egendom. Ett äktenskapsförord måste vara undertecknat av båda makar.

Kan man ta ut lön från ett holdingbolag?

Ja, du kan ta ut lön från ditt holdingbolag, men då måste holdingbolaget registreras som arbetsgivare. Holdingbolaget blir då mer av slaget ”konsultlåda”, än ett rent holdingbolag.

Om du väljer att använda huvudregeln vid beräkning av lågbeskattad utdelning (det vill säga där löneunderlag har en inverkan), ingår även löneunderlag från verksamhetsbolag som ägs av holdingbolaget. Ur den aspekten är det därför inte nödvändigtvis mer fördelaktig att ta ut lön från fler bolag än verksamhetsbolaget.

Kan jag fakturera VD arvode från mitt holdingbolag?

Nej, om du är VD så ska den ersättningen betalas i form av lön från det bolaget du är VD i. Du kan i normalfallet inte fakturera VD ersättning.

Kan jag ha en förmånsbil i mitt holdingbolag?

Ja, på samma sätt som du kan ta ut lön i ett holdingbolag kan du ha en förmånsbil.

Vad betyder det att jag sätter mitt holdingbolag i träda?

När ett holdingbolag eller annat aktiebolag sätts i träda innebär det att man omvandlar kvalificerade aktier till okvalificerade aktier. Detta görs genom att ”sluta” ha en verksamhet i aktiebolaget i ca 5–6 år. Men kom ihåg att du inte får bedriva samma eller likartad verksamhet i andra bolag. De här reglerna ändras konstant innebärande att gråzonen för vad man får göra i holdingbolaget och som privatperson sannolikt kommer att ändras med tiden. Det är också svårt att få en tydlig bild av vad man får göra i holdingbolaget och som privatperson.

Varför finns en uppdelning mellan okvalificerade och kvalificerade aktier?

Uppdelningen av aktier i dessa två kategorier finns till för att företagare inte ska kunna få sin ersättning för arbete i form av lågbeskattad utdelning, istället för lön (som beskattas högre). Okvalificerade aktier ger utdelning till en lägre beskattning i flertalet situationer, än kvalificerade aktier och det kan därför anses mer fördelaktigt att inneha okvalificerade aktier än kvalificerade.

Kan jag ha okvalificerade aktier i ett holdingbolag?

Ja, men för att det ska anses vara okvalificerade aktier finns det förenklat två förutsättningar. 1) antingen har du som aktieägare eller dina närstående inte varit verksamma i holdingbolaget eller dess verksamhetsbolag, eller bedrivit liknande verksamhet under ca fem år. 2) eller så finns det en utomstående aktieägare som äger mer än 30 procent av aktierna och som varken är närstående eller verksam i bolaget. Bakgrunden till kriterierna går ut på att om du som företagare inte är verksam i företaget och inte heller har varit så under några år minskar risken att lön byts ut mot utdelning. Risken minskar även om det finns en utomstående investerare som äger en väsentlig andel av aktierna, eftersom även denne skulle erhålla en stor andel av en eventuell vinstutdelning.

Vad är skillnaden mellan okvalificerade och kvalificerade aktier?

Om något av följande kriterier är uppfyllda anses andelarna vara kvalificerade (enligt 57 kap. 4 § första stycket IL):

  1. Andelsägaren eller någon närstående till denna under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget,
  2. företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, eller
  3. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som avses i 1 eller 2.

Slutsatsen som kan dras av ovan kriterier är därför att aktierna i ett holdingbolag oftast är kvalificerade aktier. Detta spelar alltså roll för beskattningen genom att kvalificerade aktier omfattas av 3:12-reglerna, där utdelning beskattas i både inkomstslaget kapital och tjänst. Medan okvalificerade aktier endast beskattas i inkomstslaget kapital.

Vad är ett passivt holdingbolag?

Ett passivt holdingbolag är ett holdingbolag som varken direkt eller indirekt deltar i förvaltningen av sitt eller sina verksamhetsbolag. Detta har betydelse för om holdingbolaget ska ha avdragsrätt för moms eller inte. Förenklat har ett passivt holdingbolag ingen sådan avdragsrätt.

Aktierna i ett passivt holdingbolag är därför inte per automatik okvalificerade aktier. Det är skillnad på frågeställningen om huruvida ett holdingbolag är aktivt eller passivt och huruvida aktierna i ett holdingbolag räknas som okvalificerade eller kvalificerade. För att anses vara okvalificerade aktier räcker det inte med att holdingbolaget är passivt.

Får jag använda förenklingsregeln för lågbeskattad utdelning på flera bolag om jag äger de som separata bolag istället för genom ett holdingbolag? 

Nej, det gör ingen skillnad. Om du äger kvalificerade andelar i flera bolag får du bara använda dig av förenklingsregeln för lågbeskattad utdelning i ett av bolagen.

Kan jag fakturera från mitt holdingbolag?

Ja, det går bra. Tänk på att registrera bolaget för moms om du planerar att fakturera en momspliktig vara eller tjänst. Se även över om bolagsordningen bör uppdateras. Ger faktureringen nya intäkter till bolaget kan du även behöva skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Kan jag fakturera management fee från mitt holdingbolag?

Med management fee menas koncernintern fakturering av ledningskostnader, vilket i sig berör området internprissättning. Huvudprincipen för internprissättning är att företag i en intressegemenskap med gränsöverskridande koncerninterna transaktioner ska handla med varandra som om det inte var i en intressegemenskap. Detta för att rätt företag ska beskattas för eventuellt vinst i rätt land.

Även om koncerner inom samma land ofta har möjlighet till resultatfördelning genom koncernbidrag, är avdragsrätt för exempelvis moms en anledning att vara noggrann. Fakturering mellan holdingbolag och verksamhetsbolag kan påverka både momsen och möjligheten att göra avdrag för kostnader. Att samla ledningskostnader för ett eller flera verksamhetsbolag i ett holdingbolag kan vara både rimligt och korrekt. Men det är viktigt att fakturering av dessa ledningskostnader inte kan betraktas som förtäckt utdelning. Anses det handla om förtäckt utdelning kan det nämligen ifrågasättas om holdingbolaget verkligen är att anse som ett aktivt holdingbolag ur ett momsperspektiv. Om holdingbolaget istället bedöms vara passivt, påverkar detta möjligheten att göra avdrag för ingående moms.

Kan jag handla med aktier i mitt holdingbolag?

Ja, man får investera överlikviditet i aktier, men det bör framgå i bolagsordningen att verksamheten inbegriper den typ av verksamhet.

Ur perspektivet trädabolag kan det däremot vara riskabelt att som aktieägare själv investera överlikviditet i aktier. Detta eftersom aktieägaren inte bör anses bidra till vinstgenerering i trädabolaget.

Får jag fakturera styrelsearvoden från mitt holdingbolag?

Nej, styrelsearvoden ska normalt inte faktureras, utan tas upp som inkomst av tjänst.

Holdingbolag utomlands?

Det är möjligt att starta ett holdingbolag utomlands. Exempelvis i ett land med fördelaktiga skatteregler. Men om du som ägare är skatteskyldig i Sverige så beskattas du för utdelning med mera i enlighet med svensk skattelagstiftning.

När behöver jag starta ett holdingbolag inför en försäljning?

För att holdingbolaget ska kunna ta emot vinsten skattefritt vid försäljningen av ditt verksamhetsbolag behöver holdingbolaget vara ägare till verksamhetsbolaget vid försäljningen. Processen att köpa ett lagerbolag och sälja över dina privatägda aktier brukar gå relativt smidigt. Det som idag tar tid är att få ett bankkonto, så vår rekommendation är att du startar processen i god tid. Väljer du att registrera ett bolags själv, så bör du ta hänsyn till vilka handläggningstider Bolagsverket har. Dessa hittar du här.

När ska jag starta mitt holdingbolag skatteoptimalt?

Utöver fördelar med holdingbolag vid en försäljning av ett verksamhetsbolag, finns det en mängd fördelar med att ha ett holdingbolag som ägare till ditt verksamhetsbolag. En enkel tumregel är att starta holdingbolaget före årsskiftet.

Finns det några nackdelar med holdingbolag?

Ja, även om det många gånger kan vara fördelaktigt att bilda ett holdingbolag så finns vissa nackdelar:

  1. Att skapa en koncernstruktur genom ett eller flera holdingbolag ger upphov till mer administration för företagaren. Om företagaren inte kan hantera detta själv kan en koncernstruktur ge upphov till ökade kostnader. Kostnader för bank, redovisningslösning, bokslut, inkomstdeklaration med mera ökar helt enkelt.
  2. Om verksamhetsbolaget är stort kan det även bli aktuellt med en koncernredovisning. Vilket i så fall innebär en ytterligare administrativ börda som man hade undvikit utan ägande via holdingbolag.
  3. Det finns också en stor skattemässig nackdel att ta hänsyn till. Den berör situationen då ägarna vill nyttja 3:12 regelverkets huvudregel, det vill säga uppräkning av gränsbelopp baserat på löneunderlag. Förutsättningen är nämligen ett indirekt ägande på minst 50% om ägandet sker via juridisk person. Tillskillnad från 4% om man äger som privatperson. Så om två delägare, som äger lika mycket, funderar på att sätta upp var sitt holdingbolag, så mister båda möjligheten att nyttja löneunderlagen.
  4. Slutligen, om du vill nyttja investeraravdrag, så är det inte möjligt om du investerar via ditt holdingbolag.

Tycker du att detta var krångligt, men kanske något för dig? Boka ett möte med en av våra rådgivare!

Dela den här artikeln!