Revidecos VD kommenterar det nya 3:12 förslaget – ”Det blir fortfarande sämre för alla företagare”

Erik Emilsson/2017-03-23/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Nyheter/

Jag blir glad över att regeringen tagit åt sig av den kritik som riktats mot 3:12-förslaget som togs fram under hösten 2016. Nu har man i det utkast till lagrådsremiss som offentliggjordes den 22 mars förändrat flera punkter till det bättre – men faktum kvarstår att många företagare kommer att få en sämre situation jämfört med dag. Man kan fundera på om det var en strategi att först ta fram ett riktigt dåligt förslag, för att sedan komma med ett som är inte är rikligt så dåligt, för att öka chansen för att få igenom det inte riktigt lika dåliga förslaget?

Det blir fortfarande sämre för alla företagare

Så förutom att skatten höjs från 20 % till 25 % innebär förslaget att de som haft möjlighet att använda lönebaserade utrymmen, vid beräkningen av gränsbelopp, får en tydlig försämring jämfört med nuvarande regelverk. Dels individbaseras beräkningen och dels räknas den i en trappa istället för 50 % av koncernens totala löner. Att räkna på det här är krångligt och alla som idag haft möjlighet att tillgodoräkna sig detta får en försämrad situation. Genom åren har röster höjts över att just den här regeln varit väl generös och att den främst gynnat bolag med många anställda. Andra har menat att de företag som vågar anställa ska gynnas med ett skatteincitament av det här slaget. Det incitamentet minskar med det nya förslaget.

En nackdel som uppstår för företagare med ägande i flera verksamheter är att om schablonbeloppet används i ett bolag får man inte beräkna något gränsbelopp i något av de andra bolagen.

Det positiva

Ett stort plus, som berör de flesta småföretagare, är att schablonbeloppet nu föreslås vara oförändrat. I det tidigare förslaget ville man nästan halvera beloppet men efter massiv kritik från remissinstanserna backar regeringen i frågan och lämnar det oförändrat. Det betyder mycket för många! Mycket efterlängtat är också att man backar från förslaget om det orimligt höga lönekravet. Lönekravet föreslås nu vara i stort sett oförändrat jämfört med dagens regler.

Små ägarandelar

De företagare som äger mindre än 4% har med dagens regler inte fått räkna på lönebaserat utrymme. I det nya förslaget får man göra det, dock med vissa begränsningar.

Förslagets följder

Regeringen menar att de här förändringarna ska minska möjligheterna till inkomstomvandling, minska spänningarna mellan olika typer av inkomst, och öka neutraliteten i skattesystemet. Vi menar att man, även med det nya förslaget, tyvärr försämrar för alla företagare! Sverige behöver fler företagare – inte färre!

Nya 3:12 förslaget i detalj

Antti Niemi/2017-03-23/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Nyheter/

Regeringen har den 22 mars publicerat ett utkast till lagrådsremiss vari man reviderat höstens kritiserade förslag om förändrat 3:12 regelverk. I stora delar är förslaget oförändrat men på ett antal punkter har man lyssnat på remissinstanserna.

Negativt är att dels att skatten höjs men också att trappan för beräkning av det lönebaserade utrymmet är kvar, även om utformningen förändrats. Positivt är att man inte rör schablonbeloppet, något som berör de allra flesta småföretagarna.

Här kommer detaljerna:

 • Skatten höjs från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet.
 • Gränsbeloppet enligt schablonregeln (alternativregeln) lämnas orörd på 2,75 inkomstbasbelopp (163 075 kr för 2017).
 • Schablonregeln kan inte kombineras med huvudregeln, dvs en begränsning innebärande att om schablonregeln används i ett bolag så får ägaren inte beräkna något gränsbelopp i något annat bolag alls.
 • Det lönebaserade utrymmet (huvudregeln) beräknas idag på 50 % av utbetalda löner inom koncernen. Det nya förslaget innebär att en trappa används, se nedan. En individualisering av beräkningen föreslås vilket innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna (ink närståendekrets) innan beräkning av det lönebaserade utrymmet.
  • 15 % av delägarens andel av löner upp till 6 inkomstbasbelopp (369 000 kr)
  • 30 % av delägarens andel av löner mellan 6 och 60 inkomstbasbelopp (369 000 kr – 3 690 000 kr)
  • 40 % av delägarens andel av löner överstigande 60 inkomstbasbelopp (3 690 000 kr)
 • Krav för att kvalificera in sig för att få använda det lönebaserade utrymmet lämnas oförändrat på 6 inkomstbasbelopp (369 000 kr för lön år 2017) + 5 % av det totala löneunderlaget, dock maximalt 9,6 inkomstbasbelopp (590 400 kr för lön år 2017).
 • Takregeln slopas, dvs att löneunderlaget maximalt får uppgå till 50 gånger egen eller närståendes lön behålls.
 • 4 % spärren som exkluderat ägare med en mindre ägarandel än 4 % från uppräkning av det lönebaserade utrymmet, ersätts med en spärr där det lönebaserade utrymmet maximalt får uppgå till 1/4 av det egna (och närståendes) kontanta ersättning från företaget inkl dotterbolag.
 • Dubbel koncerntillhörighet tillåts inte och den tidigare skattemässiga definitionen av dotterbolag behålls.
 • Ett gemensamt takbelopp för utdelning och kapitalvinst införs. Förslaget innebär ett gemensamt takbelopp om 120 inkomstbasbelopp (7 380 000 kr för 2017) per år. Tilläggsköpeskillingar som utfaller senare år föreslås få inkluderas i takbeloppet.
 • Utdelning och kapitalvinst överstigande takbeloppet behålls på 30 %.
 • Ett särskilt undantag föreslås avseende ägarskiften mellan närstående för att generationsskiften inte ska missgynnas jämfört med externa försäljningar.
 • Uppräkning av sparat utdelningsutrymme begränsas dagens statslåneräntan + 3 % till statslåneräntan + 2 %.

De delar av ovan om inte varit del av remissförfarandet och då skiljer sig från 3:12-utredningens ursprungliga förslag, skickades den 22 mars på remiss. Remisstiden går ut den 24 april. Efter remisstidens slut presenteras antagligen en slutlig lagrådsremiss. Lagrådet har sedan i uppgift att uttala sig om förslaget är i enlighet med grundlagar och övrig lagstiftning på området och om syftet med förslaget uppnås. Efter det återkommer Regeringen med ett slutligt lagförslag. Förändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2018.

 

 

 

Revideco skickade unga talanger till MGI European Talent Meeting

Antti Niemi/2017-03-17/Ekonomiansvarig, Jönköping, Nyföretagare, Nyheter, Stockholm/

I år har MGI – Revidecos internationella nätverk  skapat en nätverksträff för unga talanger inom MGI – ett forum för utbyte av idéer och nätverkande. Mötet hölls i Frankfurt och deltagare från Österrike, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Luxemburg, Portugal, Slovakien, Schweiz, Nederländerna och Sverige fanns på plats. ”Speed networking” och debatter om revision, IFRS, skatt och moms stod på agendan.

Från Stockholmskontoret deltog Emma Lindeqvist och Johan Söderström och från Jönköpingskontoret deltog Tobias Thulin. Erik Emilsson, VD på Revideco var en av de sammankallande då Erik också är Nordic Circle leader inom MGI Europa. Erik har tidigare varit global ordförande för MGI.

Kommentarer från deltagarna

”Jag jobbar förutom med revision även mycket med momsfrågor, och då ofta moms ur ett internationellt perspektiv. Jag tycker att det har varit roligt att träffa kollegor från andra länder som gör precis samma saker som jag gör -vi har haft ett stort utbyte”. Säger Emma Lindequist.

Johan Söderström kommenterar: ”Delägarfrågor, bolagsstruktur och skatt är det jag specialiserat mig på förutom revision och på MGI European Talent Meeting har jag knutit värdefulla kontakter i flera länder.”

”Jag har flera internationella uppdrag” säger Tobias Thulin ”och här har jag fått kontakt många, som precis som jag, är intresserade av att arbeta mer i ett internationellt sammanhang”.

Det här är MGI

MGI är vårt internationella nätverk av oberoende revisorer, redovisare och specialister. Vi finns i 76 länder fördelade på 270 kontor. Syftet mer nätverket är enkelt – att kunder som behöver söka sig utanför Sveriges gränser ska få samma personliga uppmärksamhet som de får av oss här i Sverige. En kontakt ska vara snabb och tjänsterna som utförs i alla länder ska hålla en mycket hög kvalité.

Är du intresserad av Revidecos revisions, redovisning eller rådgivningstjänster, läs mer om dessa på Revideco.se

Du kan också läsa mer om eventet på MGIWorldwide.

 

 

 

Mental träning inför bokslut

Antti Niemi/2017-01-16/Ekonomiansvarig, Nyheter, Övrigt/

Hur förbereder jag mig mentalt inför bokslutet?
Dags för det årliga bokslutet med dig som ansvarig? Orolig för att du inte gör det på det mest effektiva sättet?
Här får du ett enkelt stöd som vi kallar för “Mental träning inför Bokslut”. Med dessa sex tips får du örnkoll:

1. Bokslutsmöte med revisorn
2. Sätt upp en veckoplan för vad som behöver göras
3. Gå igenom förra årets feedback från revisorn
4. Rätt siffror men fel värden
5. Uppdatera bolagets försäkringar
6. Mer jobb löpande under året = enklare att göra bokslut = sant

Mental träning inför bokslut

Tips #1 – Bokslutsplaneringsmöte med revisorn
Se till att ha bokslutsplaneringsmöten med din revisor åtminstone vartannat år. Är det ett större bolag med många komplicerade transaktioner kanske man ska ha det varje år men är det ett mindre bolag kanske det räcker med ett telefonmöte vartannat år. Det här vill du få ut av mötet:
a. Deadline, när behöver allt vara klart och överlämnat till revisorn?
b. Finns det några nyheter/regelförändringar du behöver ta hänsyn till?
c. Vem gör vad? Gör en tydlig fördelning av vad som ska göras.
d. Vilka underlag behövs för revisionen.

Tips #2 – Gör en veckoplan
Sätt upp en veckoplan där du sätter av tid för att göra det som behöver göras. Bocka av när du är klar.
Är det omöjligt att få ihop veckoplanen? Då är det viktigt att du i tid förmedlar det till VD/chef. Låt mig säga det viktiga i den meningen igen. I tid. Det här är nämligen inget problem i en fungerande organisation bara den ansvariga får reda på det i tid och kan agera på det. Samarbetar ni med en redovisningsbyrå eller med en revisionsbyrå så finns det möjlighet att lägga ut vissa delar, men även den behöver förvarnas och ha möjlighet att planera in jobbet. Annars kommer inte tidsfristerna att kunna hållas. Det är exempelvis inte ovanligt att man lägger ut upprättandet av årsredovisningen i många bolag, eller hela bokslutet, för den delen.

Tips #3 – Gå igenom förra årets feedback från revisorn
Fanns det saker som revisorn anmärkte på i den förra årsredovisningen? Läs igenom dina anteckningar från avslutningsmötet med revisorn och hans/hennes rapportering och ta hänsyn till det.

Tips #4 – Rätt siffror men fel värden
Vissa balanskonton blir inte rätt bara för att man stämmer av dem. Det gäller t ex kortfristiga placeringar, innehav i dotterbolagsaktier, kundfordringar och latent skattefordran. Här måste man efter att ha stämt av anskaffningsvärdena också värdera posten. Det är kanske enkelt när bolaget köpt börsnoterade aktier och det finns ett börsvärde att ta hänsyn till och eventuellt skriva ner värdet på men hur gör man på en fastighet, ett dotterbolag eller latent skattefordran? Det här är frågor du ska ta upp med revisorn på bokslutsplaneringsmötet – finns det t ex indikation på värdenedgång? Glöm inte att gå igenom alla utestående kundfordringar. Fundera på om ni kommer att få betalt och om ni gjort allt ni kan för att få betalt. Har ni gjort det ska du skriva ner värdet på dessa kundfordringar.

Tips #5 – Uppdatera bolagets försäkringar
När du har slutliga siffror på omsättning, lönesumma, eventuella inventarier och varulager så ska du kontrollera att bolaget är fullförsäkrat. Ta hänsyn till nästa års budgeterade förändringar och uppdatera försäkringen.

Tips #6 – Mer jobb löpande under året = enklare att göra bokslut = sant
Har du inte redan idag rutiner för att göra månadsavstämningar och du jobbar på ett lite större bolag. Då är det dags att börja med det. Bolagets styrelse är skyldig att följa resultat och ställning löpande och därför måste du också periodisera i enighet med det redovisningsregelverk bolaget redovisar enligt.

 • Stämmer du inte av kundfordringar löpande under året och det saknas bra påminnelserutiner blir det mer jobb med att stämma av kundfordringarna i bokslutet
 • Köper ni in eller säljer i en annan valuta, förenklar det mycket i bokslutet om allt är hanterat i rätt valuta i rätt tid.
 • Ha ett avstämningsark för moms, sociala avgifter och skatt som du fyller i löpande under året. Då slipper du göra det månad för månad och göra eventuella korrigeringar i samband med bokslutet.
 • Har bolaget ett varulager som du bara bokför en gång om året? Då behöver den rutinen ses över. Idag finns tekniska hjälpmedel som på ett enkelt sätt hjälper er hantera ett korrekt varulager.

Vad gör jag nu?
Skaffa dig ett löpande inflöde av ny kunskap och inspiration genom att prenumerera på “Tips och nyheter”.

Vill du ha hjälp med bokslutet eller med löpande redovisning. Boka ett möte med oss här.

Vill du läsa mer om Revidecos redovisnings, revisions, eller rådgivnings tjänster? Läs här!

Skattenyheter 2017

Fredrik Pålsson/2017-01-9/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Nyheter/

Vi har i en tidigare artikel redan nämnt en av förändringarna på skatteområdet 2017, att avdraget för måltidsrepresentation slopas. I övrigt beslutades om en hel del andra nyheter på skatteområdet i samband med att Riksdagen beslutade om budgetpropositionen. I denna artikel tar vi kortfattat upp några av de mer intressanta ändringarna.

Beräkningen av skiktgränsen för när löntagare ska betala statlig skatt har förändrats något. Detta innebär att brytpunkten för statlig inkomstskatt kommer vara 452 100 kr för 2017. Brytpunkten för den högre statliga skatten blir 651 700 kr.

Det blir vissa förändringar när det gäller förmånsvärde för miljöbilar, nedsättningen av förmånsvärdet blir kvar till 2020 men taket för nedsättningen sänks vilket innebär att förmånsvärden för miljöbilar kan bli något högre.

Sänkt och höjd moms

Momsen sänks från 25 % till 12 % på vissa reparationstjänster. Det gäller cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Sedan tidigare är det också beslutet att momsen på bio höjs till 25 %. Nytt på momsområdet är också att det införs en omsättningsgräns för moms på 30 000 kr. Omsätter man under det behöver man inte momsregistrera sig och inte ta ut moms  på sina fakturor. Det innebär då också att man såklart inte får dra av ingående moms på sina utgifter. Tänk också på att undantaget inte gäller import, så där kan man ändå bli tvungen att deklarera moms.

Rabatt på arbetsgivaravgifterna

En ny regel som stöd för förstagångsanställningar är att enskilda näringsidkare som anställer sin första anställde får rabatt på arbetsgivaravgifterna under det första året. Observera att detta endast gäller enskilda näringsidkare och inte aktiebolag eller andra företagsformer.

0-ränta på skattekontot

Till sist ändras beräkningen av ränta på skattekontot. Då Skatteverket uppmärksammat att många använt skattekontot som kapitalplacering i dessa lågräntetider så har reglerna nu ändras så att intäktsräntan på skattekontot kan vara 0 %. Detta gäller om den så kallade basräntan som styr räntan på skattekontot är 1,25 %, vilket den för närvarande är. Det innebär alltså att man inte får någon ränta för överskott på skattekontot förrän basräntan höjs över 1,25 %. Kostnadsräntan på skattekontot kvarstår dock. Vid betalning mellan sista dag att betala för att undvika kostnadsränta och förfallodagen är räntan 1,25 %. Vid betalning efter förfallodagen är räntan 16,25 %.

Kontakta oss gärna om du har frågor om hur detta påverkar just dig och ditt bolag.

Texten är skriven av Fredrik Pålsson, Auktoriserad revisor på Revideco

 

Ändringar i årsredovisningslagen och K-regelverken – så påverkas ditt bolag

Fredrik Pålsson/2017-01-2/Ekonomiansvarig, Nyheter, Övrigt/

Är du egenföretagare eller ekonomiansvarig? Har du då koll på hur de nya reglerna om årsredovisning påverkar ditt företag? I denna artikel går vi igenom de viktigaste förändringarna och hur ditt företag påverkas.

På grund av EU-regler har årsredovisningslagen ändrats och i samband med det har även följdändringar i Bokföringsnämndens (BFN) K-regelverk gjorts. I samma veva har BFN även lanserat ett nytt gemensamt K2 för olika bolagsformer.

Det nya gemensamma K2-regelverket innebär att företagsformer (handels- och kommanditbolag, stiftelser, föreningar m.m. som upprättar årsredovisning) som tidigare inte kunnat välja K2 kan göra det från och med räkenskapsår som påbörjades efter 31 december 2015 och för räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2016 är dessa företagsformer för första gången tvingade att välja K2 eller K3 för sina årsredovisningar (observera dock att alla bolag i denna kategori inte behöver upprätta årsredovisning).

K3 för koncerner

För aktiebolag gäller att det nya K2-regelverket ska användas för räkenskapsår som påbörjades efter den 31 december 2015. I de nya reglerna har det också fastställts att det inte är tillåtet att upprätta en koncernredovisning enligt K2 utan då måste K3 användas. I övrigt har vissa mindre justeringar av reglerna i K2 gjorts, bland annat av hur anskaffningsvärdet för fastighet och lager av egentillverkade varor ska redovisas. Tidigare har det också beslutas att den så kallade alternativregeln för intäktsredovisning av tjänsteuppdrag på löpande redovisning har tagits bort då den strider på EU:s redovisningsdirektiv. Läs mer om detta i denna artikel.

Enklare avseende tilläggsupplysningar

Många av förändringarna i årsredovisningslagen rör mindre upplysningskrav för mindre företag då det enligt EU:s redovisningsdirektiv inte är tillåtet att ställa större krav på mindre bolag än vad som framgår där. Syftet är att förenkla för mindre företag. Det innebär att flera tilläggsupplysningar som tidigare varit obligatoriska nu blir frivilliga för mindre företag, detta oavsett om bolagen använder K2 eller K3. De nya reglerna gäller för räkenskapsår som påbörjades efter den 31 december 2015.

Till exempel så försvinner kravet att redovisa könsfördelningen bland de anställda och hur stora kostnader bolaget haft för löner, sociala avgifter och pension. Det enda upplysningskravet som kvarstår för personal är medeltal anställda. Mindre företag behöver inte heller lämna uppgifter om dotterbolag eller intressebolag eller om inköp och försäljning mellan koncernföretag. Flera av de notkrav som tidigare funnits för mindre företag som använder K3 frivilligt försvinner också.

Information på nya ställen

Den nya årsredovisningslagen innebär också att viss information flyttas i årsredovisningen. Förändringen av eget kapital som tidigare redovisades i not ska numera redovisas i förvaltningsberättelsen (eller i en egen rapport). Resultatdispositionen ska precis som tidigare också redovisas i förvaltningsberättelsen men för större företag tillkommer att den också ska redovisas i not. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång ska numera redovisas i not istället för förvaltningsberättelsen.

Det blir också förändringar vad gäller ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. Ansvarsförbindelser byter namn till eventualförpliktelser och både ställda säkerheter och eventualförpliktelser ska nu redovisas i not istället för som tidigare ”inom linjen” direkt efter balansräkningen.

Nya upplysningar som ska framgå

Det tillkommer också några krav på upplysningar. Bolagets säte ska numera framgå av förvaltningsberättelsen och om en tillgång eller skuld är uppdelad på flera olika poster i balansräkningen ska det lämnas uppgift om detta i not. (Gäller till exempel skulder som är uppdelad på kort och lång del).

…och den största ändringen

Den största ändringen som inte bara rör tilläggsupplysningar är att företag som aktiverar egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar från och med nu också måste boka upp motsvarade belopp i en bunden fond i eget kapital. Det innebär egentligen att det inte är möjligt att dela ut vinster som beror på att bolaget valt att redovisa detta som tillgång i balansräkningen istället för att kostnadsföra dem. Den bundna fonden löses upp i takt med att tillgången skrivs av. I övrigt har det även gjorts en del detaljförändringar i reglerna om avskrivning och nedskrivning av immateriella tillgångar.

Detta var en sammanfattning av några av de viktigaste förändringarna, kontakta gärna mig eller din kontakt på Revideco om du vill veta mer om hur just du och ditt företag påverkas.

Texten är skriven av Fredrik Pålsson, Auktoriserad revisor på Revideco.

3:12-reglerna – det här gäller 2017

Antti Niemi/2016-12-16/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Nyheter/

I den här artikeln gör Revidecos Antti Niemi (bilden) ett försök att på ett enkelt sätt beskriva 3:12 regelverket, så som det ser ut 2017. 3:12-reglerna är det regelverk som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget.

I dagsläget anses regelverket vara gynnsamt och det på grund av att regelverket lämnar utrymme till beskattning ner till 20 %, vilket jämfört med annan beskattning anses som låg. Regelverket har i flera omgångar ändrats och just nu pågår en sådan process med förslag på förändringar.

Regelverket kunde redan innan detta förslag beskrivas som ett lapptäcke av regler, ibland svåra att förstå. Om det förslag som ligger röstas igenom så innebär det att några av de befintliga lapparna sprättas bort och några fler sys till. Förslaget, om det röstas igenom, föreslås att gälla från 1 januari 2018, men i vissa avseenden så påverkar det även 2017. Dessa passager har särskilt markerats med ett fett OBS!

Hur stor utdelning du som fåmansföretagare ska ta beror dels på hur stort utdelningsutrymme som finns i ditt bolag och dels hur du som ägare av bolaget blir beskattad. Den här artikeln handlar bara om hur du blir beskattad. Vill du läsa mer om utdelningsutrymmet läs här.

Gränsbeloppet

Den del av utdelningen eller försäljningen av aktierna som beskattas till 20 % styrs av ett värde som kallas gränsbeloppet. Endast utdelning under gränsbeloppet blir beskattat till 20 %. Skatten förblir 20 % på utdelningar som beslutas under 2017, men om förslaget röstas igenom så ökar beskattningen till 25 % för utdelningen som beslutas 2018.

Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet, förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får använda den av reglerna som ger det högsta gränsbeloppet.

Förenklingsregeln – schablonbeloppet

Förenklingsregeln innebär att gränsbeloppet räknas upp med ett schablonbelopp i de fall du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp.

 • Schablonbelopp för beskattningsåret 2016 159 775 kr
 • Schablonbelopp för beskattningsåret 2017 163 075 kr
 • Schablonbelopp för beskattningsåret 2018 sänks till ca 100 000 kr (beror på vad inkomstbasbeloppet 2018 beslutas bli)

Huvudregeln

Huvudregeln baseras på bolagets löneunderlag. Löneunderlaget består av kontanta löner utbetalda under året före utdelningsåret. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du nu använda 50 % av bolagets löneunderlag som gränsbelopp.

Detta föreslås att ändras from 1 januari 2018 till att en trappa på 10, 25 respektive 50 % och att trappan ska beräknas för varje ägare för sig.

 • 10 procent av ägarens löneunderlag som inte överstiger 8 IBB,
 • 25 procent av ägarens löneunderlag som överstiger 8 IBB men inte 60 IBB, och
 • 50 procent av ägarens löneunderlag som överstiger 60 IBB.

Beräkningen för löneunderlag föreslås bli individbaserad med undantag för att närstående ska beräkna utrymmet gemensamt. En mycket stor försämring jämfört med nuvarande regelverk men gäller som sagt inte förrän from 2018 om förslaget röstas igenom. För utdelningar under 2017 gäller 50 % av kontanta löner 2016.

För att kvalificera dig till att använda huvudregeln:

Utdelning under 2016 som deklareras 2017

 • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2016 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2015 på minst 348 600 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 557 760 kr (9,6 IBB).

Utdelning under 2017 som deklareras 2018

 • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2017 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2016 på minst 355 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 569 280 kr (9,6 IBB)

Utdelning under 2018 som deklareras 2019

 • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2018 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2017 på minst 369 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 590 400 kr (9,6 IBB)
 • OBS! Om förslaget röstas igenom så som det ser ut nu gäller att utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2018 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2017 på minst 492 000 kr (8 IBB) + 5 % ägarens eller närståendes andel av totala av bolagets totala kontanta löner eller 922 500 kr (15 IBB)

Och om jag beslutar om en större utdelning än gränsbeloppet?

Utdelning under gränsbeloppet beskattas med 20 %. Utdelning över gränsbeloppet upp till takbeloppet beskattas så som lön vilket är ca 32 % – 57 % beroende på hur mycket lön du tagit ut under året. Utdelning över takbeloppet 90 IBB beskattas som kapital dvs med skattesatsen 30 %.

Från och med 1 januari 2018 föreslås att skattesatsen över 100 IBB (tidigare 90 IBB) ändras från 30 % till 25%.

Dubbel koncerntillhörighet tillåts

Löner i dotterbolag får tas med i beräkningen av huvudregeln om dotterbolaget ägs till mer än 50 %. Det innebär att under 2017 så måste moderbolaget äga mer än 50 % och bara en ägare kan tillgodoräkna sig löneunderlaget. Om förslaget röstas igenom så räcker det med att äga 50% och två ägare kan tillgodoräkna sig löneunderlag i dotterbolag, sk dubbel koncerntillhörighet tillåts.

OBS! Eftersom löneunderlagen för utdelning under 2018 beräknas på kontanta löner 2017 så behöver man äga 50 % och inte mindre än 50% för att kunna tillgodogöra sig löneunderlagen redan från 1 januari 2017, om man vill tillgodoräkna löneunderlag.

Tänk på att:

 • Väljer du att inte ta utdelning så sparas gränsbeloppen så att du kan ta lågbeskattad utdelning en annan gång. Men att utdelning under 2017 beskattas till 20 % och om förslaget röstas igenom så beskattas utdelning from 2018 till 25 %.
 • Säljer du dina aktier så beräknas beskattningen av vinsten efter sparade gränsbelopp.
 • Har du idag exempelvis en bilförmån eller bostadsförmån så räknas den inte in i varken din lön eller löneunderlaget vid beräkning av huvudregeln. Det kan därför vara intressant att se över om du kan öka din lön och köpa dig loss från förmånen, sk nettolöneavdrag. Hela lönen skulle då räknas in vid beräkningen.
 • Förenklingsregeln får endast användas om du ägt aktierna vid årets ingång.
 • Förenklingsregeln är begränsad så att du bara kan räkna med ett schablonbelopp från ett bolag, inte flera bolag under 2017. Och om förslaget röstas igenom så kan du bara använda dig av antingen förenklingsregeln (på ett bolag) eller huvudregeln (på samtliga dina bolag) from 2018, innebärande att du inte kan kombinera reglerna om du äger flera bolag. Använder du förenklingsregeln på ett bolag så diskvalificerar du dig mao från att använda huvudregeln på andra bolag det året.
 • Löneunderlag kan bara beräknas i huvudregeln om du äger mer än 4 % av aktierna i bolaget men om du har ett högt omkostnadsbelopp så kan det vara så att huvudregeln ger ett högre gränsbelopp än förenklingsregeln, det på grund av att viss uppräkning får ske varje år. Om förslaget röstas igenom så föreslås 4 % spärren tas bort i sin helhet.
 • Vid beräkning av löneunderlag i huvudregeln får man endast räkna med de löner som betalats ut under den tiden som man ägt bolaget.
 • Huvudregeln kan max kan beräknas till 50 gånger din egen eller närståendes kontanta lön. Tidigare gränsbelopp begränsas inte. Om förslaget röstas igenom så slopas takbeloppet from 2018.
 • Omkostnadsbelopp kan ökas genom kapitaltillskott, är kapitaltillskottet inte varaktigt dvs funnits kortare tid än 2 beskattningsår så ska det avräknas från omkostnadsbeloppet.

De här reglerna gäller bara för fåmansbolagsägare och det är du om mer än hälften av aktierna i bolaget ägs av fyra personer eller färre. I en ägare räknas hela dess närståendekrets dvs make/a, sambo, barn, barnbarn, föräldrar osv in.

Summering – sommaren 2017 vet vi mer

Förslaget är ute på remiss och antagligen så kommer riksdagen ha ett förslag, möjligen modifierat, att rösta om strax innan eller efter sommaren. Inte förrän då vet vi hur reglerna ser ut from 1 januari 2018. Och vi får hoppas på att det som röstas igenom är väl anpassat för Sveriges alla företagare.

Vill du lyssna på en podcast med Antti J. Niemi om förslaget? Lyssna här!

Vill du läsa Revidecos VD Erik Emilsson kommentar till förslaget, Skattechock för entreprenörer som vill växa! Läs här!

Avdrag för representation avskaffas

Fredrik Pålsson/2016-12-12/Ekonomiansvarig, Nyheter/

När Riksdagen nyligen beslutade om årets budgetproposition så innebar detta som vanligt en del nyheter på skatteområdet. Den som kanske direkt mest påverkar redovisningen i de flesta företag är att det skattemässiga avdraget (tidigare 90 kr/person) för representationsmåltider slopas. Det gäller både intern och extern representation, observera dock att måltider vid interna utbildningar eller konferenser normalt inte räknas som representation och alltså fortsatt är avdragsgilla. Det nya avdragsförbudet avser all mat och dryck förutom enklare förtäring som inte kan räknas som en måltid. Det borde innebära att en enklare fika är avdragsgill men inte till exempel en lunch eller middag. Avdragsrätten för biljetter till evenemang så som teater, idrott och liknande är dock kvar med 180 kr per person.

Observera dock att den slopade avdragsrätten för måltider endast avser kostnaden, det är fortfarande tillåtet att lyfta ingående moms på kostnader upp till 300 kr/person. Detta innebär att bolaget kan lyfta max 36 kr per person om kostnaden var minst 300 kr per person och det inte dracks någon alkohol vid representationen. För alkohol är momssatsen högre än för mat och annan dryck vilket innebär att om notan innehåller alkohol så blir momsavdraget högre. Skatteverket kommer återkomma med anvisningar hur man kan hantera momsen när det är både 12 % och 25 % moms på representationskostnaden. De nya reglerna träder i kraft från 1 januari 2017 och tillämpas på räkenskapsår som börjar denna dag eller senare.

Om du har frågor om hur detta påverkar dig och ditt företag, kontakta gärna din revisor eller redovisningskonsult för mer information.

Har du tagit rätt lön 2016?

Antti Niemi/2016-12-5/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Nyheter/

Idag finns ett förslag till att drastiskt försämra de sk 3:12 reglerna. De nya reglerna förväntas träda i kraft 1 januari 2018, men fram till dess gäller nuvarande regelverk. De nuvarande mer gynnsamma reglerna innefattar en möjlighet för fåmansbolagsägare att ta utdelning till 20% beskattning upp till ett gränsbelopp. Gränsbeloppet kan beräknas på 50% av bolagets, och i vissa fall även dotterbolagens bruttolöner under året.

För att kunna tillgodogöra sig uppräkningen av gränsbelopp baserad på löner så finns det också ett krav på minimilön på ägaren eller dess närstående. Minimikravet är 355 800 kr + 5% av bolagets totala kontanta bruttolöner under 2016 eller maximalt 569 280 kr.

Tänk på att förmåner, såsom bilförmån, inte får räknas som kontant lön. Det här brukar vara en räkneövning som görs i samband med att ägarlönerna för december ska betalas ut och vi på Revideco bistår gärna med den hjälp som ni önskar.

Lika viktigt som att ta ut rätt lön, är att du gör det i tid. Löneuttaget ska ha hanterats under december 2016.

Det här kan nu vara det sista året som de här gränserna för löneuttag finns kvar, för om de nya förslagen som förväntas gälla från och med 1 januari 2018 röstas igenom, så kommer de att påverka minsta löneuttag redan under kalenderåret 2017.

Här kan du läsa mer om förslaget.

Unga talanger kräver ett flexibelt arbetsliv

Antti Niemi/2016-11-21/Nyföretagare, Nyheter, Övrigt/

På initiativ av Telenor medverkar Revidecos VD Erik Emilsson i en reklamfilm som är en del av Telenors satsning ”det kontorsfria livet”.

Se filmen här!

Idén till satsningen uppstod i insikten om att 93 procent av de över två miljoner svenskar som varje dag går till ett kontor, känner sig som mest effektiva utanför kontoret. Det framkommer i undersökningen FlexJobs’ 5th Annual Super Survey, 2016.

– Det här är kul, säger Erik Emilsson – att Telenor uppmärksammar oss för att vi som verkar i en annars så traditionell bransch jobbar på ett så modernt sätt.

Så här skriver Telenor:

Revideco är revisionsbyrån som lockar nya talanger – och ökar lönsamheten – genom att erbjuda medarbetarna ett fritt och flexibelt arbetsliv.
– Vi är övertygade om att människor blir mycket mer effektiva om de får arbeta där de vill och när de vill, säger Erik Emilsson, vd.

Med hjälp av digitala, molnbaserade lösningar har Revideco – företrädare för en högst traditionell bransch – möjlighet att jobba icke-traditionellt. Medarbetarna på företagets fyra kontor når alla program, dokument och kommunikationslösningar oavsett var de befinner sig och oavsett vilken teknisk enhet de väljer att jobba från. Många väljer därför att lösa sina arbetsuppgifter utanför det fysiska kontoret och bortom de ordinarie kontorstiderna, något vd:n Erik Emilsson ställer sig mer än positiv till.

Bättre att få styra själv

– Man jobbar bättre om man får styra själv. Dessutom blir det fler timmar gjorda, vilket syns direkt på vår lönsamhet. Vi säljer timmar, och vi behöver få timmar gjorda. När eller var det sker spelar ingen roll.

Flexibiliteten är inte bara en viktig trivsel- och lönsamhetsfaktor, utan också en förutsättning för att bli betraktad som en attraktiv arbetsgivare, menar han.

– Varje gång vi rekryterar nya medarbetare så märker vi att det här är oerhört viktigt. Speciellt i Stockholmsområdet, där många människor har långa pendlingsavstånd.

– För unga högutbildade personer som precis har bildat familj är möjligheten att jobba flexibelt ett grundkrav. Det räcker att dagis stänger lite tidigare en dag så blir det jättesvårt för dem att få ihop logistiken. Då har vi enormt mycket att vinna på att de kan jobba några timmar hemifrån. Vi får ut våra timmar – och de behöver inte ta ledigt hela dagen.

Kontoret en mötesplats

Därmed inte sagt att det fysiska kontoret spelat ut sin roll, tillägger Erik Emilsson. Exempelvis behöver nya medarbetare mycket stöd i början. Då blir kontoret en naturlig mötesplats och skola, med arbetskamrater i närheten som man kan ta hjälp och lära av.

– Man ska komma ihåg att det här med att jobba flexibelt är väldigt individuellt. En del vill sitta på kontoret medan andra vill jobba enskilt, och det är jätteviktigt att var och en får göra det som passar den bäst.

Nya krav på ledarskapet

Det är också viktigt för företag att komma ihåg att ett digitalt, flexibelt arbetssätt ställer särskilda krav på ledarskapet.

– Jag måste ha förtroende för mina medarbetare och lita på att de gör sitt jobb, oavsett om jag finns i deras fysiska närhet eller inte. Jag måste också ha respekt för att människor är olika. Bara för att jag väljer att jobba mellan åtta och tio på kvällen så kan jag inte förvänta mig att kollegorna svarar då. Och för att det här ska fungera måste vi ha en ständig dialog, så att vi vet om varandras olikheter.

Contact

Stockholm

Drottningholmsvägen 22, 2 tr
112 42 Stockholm
Telefon: 08-54 54 25 00
Fax: 08-650 85 17

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Stockholm

Skellefteå

Nygatan 67
931 30 Skellefteå
Telefon: 0910-105 80
Fax: 08-650 85 17

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Skellefteå

Jönköping

Östra Storgatan 13B
553 21 Jönköping
Telefon: 036-440 90 05
Fax: 036-71 12 37

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Jönköping

Göteborg

Gårdavägen 1
412 50 Göteborg
Telefon: 031-530 190

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Göteborg