Revidecos VD kommenterar det nya 3:12 förslaget – ”Det blir fortfarande sämre för alla företagare”

Erik Emilsson/2017-03-23/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Nyheter/

Jag blir glad över att regeringen tagit åt sig av den kritik som riktats mot 3:12-förslaget som togs fram under hösten 2016. Nu har man i det utkast till lagrådsremiss som offentliggjordes den 22 mars förändrat flera punkter till det bättre – men faktum kvarstår att många företagare kommer att få en sämre situation jämfört med dag. Man kan fundera på om det var en strategi att först ta fram ett riktigt dåligt förslag, för att sedan komma med ett som är inte är rikligt så dåligt, för att öka chansen för att få igenom det inte riktigt lika dåliga förslaget?

Det blir fortfarande sämre för alla företagare

Så förutom att skatten höjs från 20 % till 25 % innebär förslaget att de som haft möjlighet att använda lönebaserade utrymmen, vid beräkningen av gränsbelopp, får en tydlig försämring jämfört med nuvarande regelverk. Dels individbaseras beräkningen och dels räknas den i en trappa istället för 50 % av koncernens totala löner. Att räkna på det här är krångligt och alla som idag haft möjlighet att tillgodoräkna sig detta får en försämrad situation. Genom åren har röster höjts över att just den här regeln varit väl generös och att den främst gynnat bolag med många anställda. Andra har menat att de företag som vågar anställa ska gynnas med ett skatteincitament av det här slaget. Det incitamentet minskar med det nya förslaget.

En nackdel som uppstår för företagare med ägande i flera verksamheter är att om schablonbeloppet används i ett bolag får man inte beräkna något gränsbelopp i något av de andra bolagen.

Det positiva

Ett stort plus, som berör de flesta småföretagare, är att schablonbeloppet nu föreslås vara oförändrat. I det tidigare förslaget ville man nästan halvera beloppet men efter massiv kritik från remissinstanserna backar regeringen i frågan och lämnar det oförändrat. Det betyder mycket för många! Mycket efterlängtat är också att man backar från förslaget om det orimligt höga lönekravet. Lönekravet föreslås nu vara i stort sett oförändrat jämfört med dagens regler.

Små ägarandelar

De företagare som äger mindre än 4% har med dagens regler inte fått räkna på lönebaserat utrymme. I det nya förslaget får man göra det, dock med vissa begränsningar.

Förslagets följder

Regeringen menar att de här förändringarna ska minska möjligheterna till inkomstomvandling, minska spänningarna mellan olika typer av inkomst, och öka neutraliteten i skattesystemet. Vi menar att man, även med det nya förslaget, tyvärr försämrar för alla företagare! Sverige behöver fler företagare – inte färre!

Nya 3:12 förslaget i detalj

Antti Niemi/2017-03-23/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Nyheter/

Regeringen har den 22 mars publicerat ett utkast till lagrådsremiss vari man reviderat höstens kritiserade förslag om förändrat 3:12 regelverk. I stora delar är förslaget oförändrat men på ett antal punkter har man lyssnat på remissinstanserna.

Negativt är att dels att skatten höjs men också att trappan för beräkning av det lönebaserade utrymmet är kvar, även om utformningen förändrats. Positivt är att man inte rör schablonbeloppet, något som berör de allra flesta småföretagarna.

Här kommer detaljerna:

 • Skatten höjs från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet.
 • Gränsbeloppet enligt schablonregeln (alternativregeln) lämnas orörd på 2,75 inkomstbasbelopp (163 075 kr för 2017).
 • Schablonregeln kan inte kombineras med huvudregeln, dvs en begränsning innebärande att om schablonregeln används i ett bolag så får ägaren inte beräkna något gränsbelopp i något annat bolag alls.
 • Det lönebaserade utrymmet (huvudregeln) beräknas idag på 50 % av utbetalda löner inom koncernen. Det nya förslaget innebär att en trappa används, se nedan. En individualisering av beräkningen föreslås vilket innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna (ink närståendekrets) innan beräkning av det lönebaserade utrymmet.
  • 15 % av delägarens andel av löner upp till 6 inkomstbasbelopp (369 000 kr)
  • 30 % av delägarens andel av löner mellan 6 och 60 inkomstbasbelopp (369 000 kr – 3 690 000 kr)
  • 40 % av delägarens andel av löner överstigande 60 inkomstbasbelopp (3 690 000 kr)
 • Krav för att kvalificera in sig för att få använda det lönebaserade utrymmet lämnas oförändrat på 6 inkomstbasbelopp (369 000 kr för lön år 2017) + 5 % av det totala löneunderlaget, dock maximalt 9,6 inkomstbasbelopp (590 400 kr för lön år 2017).
 • Takregeln slopas, dvs att löneunderlaget maximalt får uppgå till 50 gånger egen eller närståendes lön behålls.
 • 4 % spärren som exkluderat ägare med en mindre ägarandel än 4 % från uppräkning av det lönebaserade utrymmet, ersätts med en spärr där det lönebaserade utrymmet maximalt får uppgå till 1/4 av det egna (och närståendes) kontanta ersättning från företaget inkl dotterbolag.
 • Dubbel koncerntillhörighet tillåts inte och den tidigare skattemässiga definitionen av dotterbolag behålls.
 • Ett gemensamt takbelopp för utdelning och kapitalvinst införs. Förslaget innebär ett gemensamt takbelopp om 120 inkomstbasbelopp (7 380 000 kr för 2017) per år. Tilläggsköpeskillingar som utfaller senare år föreslås få inkluderas i takbeloppet.
 • Utdelning och kapitalvinst överstigande takbeloppet behålls på 30 %.
 • Ett särskilt undantag föreslås avseende ägarskiften mellan närstående för att generationsskiften inte ska missgynnas jämfört med externa försäljningar.
 • Uppräkning av sparat utdelningsutrymme begränsas dagens statslåneräntan + 3 % till statslåneräntan + 2 %.

De delar av ovan om inte varit del av remissförfarandet och då skiljer sig från 3:12-utredningens ursprungliga förslag, skickades den 22 mars på remiss. Remisstiden går ut den 24 april. Efter remisstidens slut presenteras antagligen en slutlig lagrådsremiss. Lagrådet har sedan i uppgift att uttala sig om förslaget är i enlighet med grundlagar och övrig lagstiftning på området och om syftet med förslaget uppnås. Efter det återkommer Regeringen med ett slutligt lagförslag. Förändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2018.

 

 

 

Spännande utveckling i 3:12-debatten

Jenny Douhan/2017-03-22/Ekonomiansvarig, Nyföretagare/

Sent igår kväll (den 21 mars 2017) publicerade Dagens Industri en debattartikel där Finansmarknadsminister Per Bolund och finansminister Magdalena Andersson meddelar att Finansdepartementet skickar ett förslag på remiss som kraftigt reviderar det förslag som Utredningen om översyn av 3:12-reglerna tagit fram. Utredningens kritiserade förslag skulle främst drabba små företag i Sverige och det skulle hämma den goda utveckling som svenskt företagande har gett upphov till, menar Bolund och Andersson. Den privata sektorn skapar många nya jobb och det är viktigt att denna utveckling fortsätter genom att fler företag startar, anställer och växer både nationellt och internationellt.

Schablonbelopp och löneuttagskrav oförändrat
Regeringen har därför på flera punkter justerat förslaget för att säkerställa att det även i fortsättningen finns goda förutsättningar för att starta och driva företag i Sverige. Bland annat tas förslagen om sänkt schablonbelopp och höjt löneuttagskrav bort. Man har även justerat den föreslagna beräkningen av lönebaserat utrymme för att gynna små och nystartade företag.

Oväntad vändning
Detta är en relativt oväntad vändning i 3:12-debatten, som kanske främst visar att det lönar sig att protestera mot ogynnsamma förslag. Utredningens förslag har kritiserats hårt av experter runt om i landet, däribland Svenskt Näringsliv och Skatteverket, som menar att förslaget inte får den verkan man eftersträvar och att det drabbar fel målgrupp.

Vi ser med spänning fram emot fortsättningen på denna centrala debatt, var förslaget landar är relevant för många av våra kunder. Vi kommer hålla er uppdaterade!

Revideco skickade unga talanger till MGI European Talent Meeting

Antti Niemi/2017-03-17/Ekonomiansvarig, Jönköping, Nyföretagare, Nyheter, Stockholm/

I år har MGI – Revidecos internationella nätverk  skapat en nätverksträff för unga talanger inom MGI – ett forum för utbyte av idéer och nätverkande. Mötet hölls i Frankfurt och deltagare från Österrike, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Luxemburg, Portugal, Slovakien, Schweiz, Nederländerna och Sverige fanns på plats. ”Speed networking” och debatter om revision, IFRS, skatt och moms stod på agendan.

Från Stockholmskontoret deltog Emma Lindeqvist och Johan Söderström och från Jönköpingskontoret deltog Tobias Thulin. Erik Emilsson, VD på Revideco var en av de sammankallande då Erik också är Nordic Circle leader inom MGI Europa. Erik har tidigare varit global ordförande för MGI.

Kommentarer från deltagarna

”Jag jobbar förutom med revision även mycket med momsfrågor, och då ofta moms ur ett internationellt perspektiv. Jag tycker att det har varit roligt att träffa kollegor från andra länder som gör precis samma saker som jag gör -vi har haft ett stort utbyte”. Säger Emma Lindequist.

Johan Söderström kommenterar: ”Delägarfrågor, bolagsstruktur och skatt är det jag specialiserat mig på förutom revision och på MGI European Talent Meeting har jag knutit värdefulla kontakter i flera länder.”

”Jag har flera internationella uppdrag” säger Tobias Thulin ”och här har jag fått kontakt många, som precis som jag, är intresserade av att arbeta mer i ett internationellt sammanhang”.

Det här är MGI

MGI är vårt internationella nätverk av oberoende revisorer, redovisare och specialister. Vi finns i 76 länder fördelade på 270 kontor. Syftet mer nätverket är enkelt – att kunder som behöver söka sig utanför Sveriges gränser ska få samma personliga uppmärksamhet som de får av oss här i Sverige. En kontakt ska vara snabb och tjänsterna som utförs i alla länder ska hålla en mycket hög kvalité.

Är du intresserad av Revidecos revisions, redovisning eller rådgivningstjänster, läs mer om dessa på Revideco.se

Du kan också läsa mer om eventet på MGIWorldwide.

 

 

 

Ska pengarna i underhållsfonden finnas på ett bankkonto?

Revideco/2017-02-16/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Övrigt, Stockholm/
Carola Assarson

Carola Assarson

På Revideco har vi en revisor som är specialist på bostadsrättsföreningar. Hon heter Carola Assarsson och har mångårig erfarenhet av att revidera både mindre och större bostadsrättsföreningar. Carola, finns det någon vanlig fråga som du får från nya styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar?

– Ibland får jag frågan från styrelseledamöter på vilket bankkonto pengarna som redovisas som Fond för yttre underhåll i årsredovisningen finns på, säger Carola.

– Jaha, ska de finnas på ett bankkonto?

– Nej, det ska de ju inte. Det är en fond som inte har någon koppling till något bankkonto och  jag ska förklara hur det fungerar:

Så är praxis

Bostadsrättslagen kapitel 9 § 5 beskriver vilket innehåll föreningens stadgar ska ha. I punkten 7 står att ”grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus måste anges”. På vilket sätt bostadsrättsföreningen ska göra avsättningen för medel för att kunna säkerställa underhållet av föreningens hus står det ingenting om. Den praxis som har växt fram är att föreningarna i sina stadgar anger att en årlig avsättning ska göras till yttre underhållsfond. Hur stor avsättning som ska göras regleras i föreningens stadgar och kan ske på olika grunder.

Rent bokföringstekniskt sker det genom att årets beslutade avsättning till yttre underhållsfond förs om från balanserat resultat till fond till yttre underhållsfond. Det är således inga likvida medel som sätts av till ett bankkonto utan det handlar om en ren bokföringstransaktion.

Omvänd transaktion

När bostadsrättsföreningen gör ett underhåll på fastigheten som kostnadsförs i resultaträkningen, kan fonden för yttre underhåll nyttjas för att i eget kapital täcka årets kostnad för underhåll. Även detta är en bokföringsteknisk transaktion som sker omvänt mot när avsättningen till yttre underhåll görs.

– Ok, tack Carola. Intressant, då vet vi hur det fungerar. Är det något mer du vill förmedla nu när du har ordet?

– Ja gärna, jag skulle gärna vilja blir revisor i fler bostadsrättsföreningar, så är det något som skulle vilja föra en sådan dialog så är ni välkomna att höra av er till mig på 070-848 47 88 eller e-post carola.assarson@revideco.se.

– Tack för det!

Swedish auditors in search of more international business – MGI Nordic Circle Meeting

Revideco/2017-02-8/Ekonomiansvarig, Nyföretagare/

MGI AskerMGI is a global association of independent audit, tax and accounting firms, of which Revideco is a member. This year’s MGI Nordic Circle Meeting was held in Oslo, Norway, and was attended by 16 delegates. Revideco was represented by Erik Emilsson, Jenny Holmström and Caisa Westin. Traditionally managers and partners from each Nordic memberfirm attend the meeting. This year four new partners were present.

The objective for this year’s meeting was to visit the MGI Revisjon Asker office, discuss ideas of collaboration as well as any constraints, and to listen to an inspiring presentation about the future of accounting.

Jenny Holmström, partner from Revideco Stockholm, comments ”Revideco provides accounting and auditing services to a broad spectrum of international clients active in Sweden. The delegates of this meeting are often the ones that refer international clients to us. As we are interested in more international business it is important to me that we are represented”.

Caisa Westin, partner from Revideco Göteborg, continues ”Many of our Swedish clients presently work in an international environment and the delegates of this meeting are often their first contact when they venture abroad. To me it is important that my clients perceive this first international contact as positive, and that is why I attend the meeting”.

For more information concerning our membership in MGI, please visit our website Revideco.se.

Are you interested in meeting with one of our Swedish authorized public accountant like Jenny, Caisa or Erik, please contact us here.

Gästblogg: Tjänstepensionsförsäkring – mer än sparande till pension!

Revideco/2017-02-3/Ekonomiansvarig, Nyföretagare/

Gästbloggare - Björn TullbrinkEtt bekymmer under senare år är att avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar tagits bort. Det har lett till en negativ syn på pensionsförsäkringar – trots att behovet att spara till sin egen pension aldrig har varit större än idag. Mitt råd är: tänk till en gång innan du väljer bort en tjänstepensionsförsäkring till förmån för någon ”smart” skatteplaneringsprodukt.

Det är inte lätt att vara företagare idag med alla lagar och regler man ska känna till och följa. Förra våren trädde t ex en ny lag ikraft som reglerar alla företags organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Den ska minska risken för långtidssjukskrivning. En bra start i det arbetet är att kartlägga hur arbetsmiljön ser ut på arbetsplatsen. Vad har nu det med tjänstepensionsförsäkringar att göra? Vi kommer till det längre fram

Trygghet – inte skatteplanering

Pensionsförsäkring betraktades förr som ett verktyg för att skatteplanera. Idag bör den snarare förknippas med trygghet. Skattelagstiftningen kring tjänstepensionsförsäkringar har inte förändrats under väldigt lång tid till skillnad från lagstiftningen kring ägarledda företag som relativt ofta ändras och med det uppkommer varje år samma frågor. Hur mycket lön ”tvingas” jag som ägare ta ut för att kunna lyfta aktieutdelning? Hur ser min K10:a ut? Kan jag ha flera bolag för att ta ut aktieutdelning från fler än ett bolag? Hur hög är bolagsskatten och skatten på aktieutdelning jämfört med löneuttag och pension?  Är det bättre att ta ut aktieutdelning istället för att betala till en tjänstepensionsförsäkring?

Hitta balansen

Ibland får man höra att det är dyrare med pensionsförsäkring än med aktieutdelning. Det stämmer inom vissa nivåer men skillnaden är inte särskilt stor och det är viktigt att det finns en balans mellan lön, långsiktig tjänstepensionsförsäkring och aktieutdelning.

Faktum kvarstår att den allmänna pensionen i bästa fall motsvarar halva lönen från 65 och för dem som har lön över 40 000 kr/mån blir det mindre än så. Att betala in till en tjänstepensionsförsäkring är naturligtvis inte det enda sättet att pensionsspara på. Man kan t ex spara privat av den aktieutdelning man kunnat ta ut och då gäller det att betrakta de pengarna som låsta till pension och inte använda dem till annat, vilket för många kan vara en utmaning.

Viktig del av inkomsten som pensionär

Tjänstepensionsförsäkringen är alltså en otroligt viktig del av din inkomst som pensionär oavsett när du vill gå i pension. Eller som en av mina kunder svarar på frågan när han tänker gå i pension. ”Den morgon jag vaknar och inte har lust att åka till jobbet så stannar jag hemma och åker aldrig dit igen.” Den dagen har tydligen inte kommit än och till våren fyller han 72 år… Riktigt så är det inte för alla, och tur är väl det.

Det många missar är att tjänstepensionsförsäkringen förutom sparandet normalt sett innehåller en försäkring som fortsätter betala in överenskommen premie om du blir långvarigt sjuk. Även en sjukförsäkring brukar ingå som kompletterar försäkringskassans sjukpenning. Sjukförsäkringen blir viktigare ju högre inkomst man har eftersom glappet i inkomst annars kan bli väldigt stort. Fler och fler bolags produkter innehåller även en rehabiliteringsförsäkring som minskar risken för långtidssjukskrivning och kan också kompletteras med en tjänst där medarbetarna får besvara en webbenkät där resultatet visar arbetsmiljöstatusen vilket kan ligga till grund för ev åtgärder för att uppfylla arbetsmiljölagen.

I samma situation

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med försäkringsrådgivning inom olika områden. Till att börja med på försäkringsbolag så som Alecta, AMF och Holmia sedan på två olika försäkringsförmedlingsföretag och de senaste tio åren som ägare vilket ställt mig inför samma utmaningar som alla som driver företag gör och för ett år sedan anslöt vi vårt bolag till Söderberg & Partners som franchisetagare.

Jag har förmånen att hjälpa företag och dess medarbetare att hitta bra försäkringslösningar. Tyvärr händer det att jag är behjälplig i väldigt tråkiga situationer när försäkringarna ska utnyttjas. Positivt är då vilket bra stöd och trygghet ett genomtänkt försäkringsskydd ger.

Den samlade pensionssituationen

Bland det roligaste jag vet är att bistå en företagare eller medarbetare att få grepp om sin samlade pensionssituation och göra en plan för hur pensionen tas ut på bästa sätt med hänsyn till beskattning, efterlevandeskydd och olika försäkringsbolags antaganden om livslängd. De gånger det visar sig att pensionskapitalet räcker för att gå i pension flera år tidigare än förväntat är naturligtvis extra roligt.

Gör en ny översyn

Vet du med dig att det var länge sedan en översyn av försäkringarna inom ert företag gjordes kan det vara bra att göra det eftersom många produkter förändrats till det bättre där möjlighet ges till bredare omfattning trots både lägre premier och avgifter.

Fråga din redovisningskonsult, revisor eller försäkringsrådgivare då försäkringsområdet är allt annat än lätt eller ens överblickbart.

Texten är skriven av Björn Tullbrink, Söderberg & Partners  

Start-Up School i Jönköping 16 mars – INSTÄLLT

Revideco/2017-01-24/Ekonomiansvarig, Jönköping, Nyföretagare/

Tyvärr har vi fått ställa in Start-up School i Jönköping den 16 mars 2017. Vi återkommer med datum om framtida Start-up Schools i Jönköping här på hemsidan.

Som alternativ erbjuder vi Start-up School VIDEO. Det är en förkortad variant av vår traditionella Start-Up School, i videoformat. Du hittar den här!

Är du intresserad av att få vårt nyhetsbrev som innehåller matnyttiga tips från revisorn så är det enkelt att anmäla sig här!

 

Start-Up School i Stockholm 2 februari – alla är välkomna!

Revideco/2017-01-23/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Stockholm/

På Start-up School svarar vi på de 10 vanligaste frågorna vi får från nya företagare. En gratis utbildning där vi bjuder på både insikter och tips som vi samlat på oss som revisorer. Passar dig som nyss startat ditt AB och för dig som har varit verksam i några år. Start-Up School är öppen även för dig som inte är kund hos Revideco.

Att driva eget företag innebär många nya frågor. En trygg partner som kan skatt, redovisning, revision och företagande underlättar i vardagen och hjälper dig att undvika misstag som kan bli både tidsödande och kostsamma.

En bra start på ditt nya liv är att delta i Revidecos Start-Up School, en kostnadsfri expressutbildning för dig som är nyföretagare med aktiebolag.

Revideco Start-up School är en expressutbilding på 3-timmar som tar upp det viktigaste inom skatt, redovisning och revision. Det är en bra chans för dig att få träffa andra nyföretagare i samma situation, få möjlighet att byta erfarenheter och ställa egna frågor till våra kompetenta medarbetare på Revideco som medverkar som utbildare.

Datum och tid: 2/2 2017 kl 17.00 – 20.00
Plats: Revidecos kontor, Drottningholmsvägen 22, T-bana Fridhemsplan

Boka din plats här!

Välkomna!

Swedish accounting firm looking for more international business – MGI Global AGM

Revideco/2017-01-14/Ekonomiansvarig, Nyföretagare/

Revideco is a proud and active member of MGI – a global network of independent audit, tax and accounting firm s. Last year the MGI Global AGM Conference was held in Santiago, Chile. Revideco´s CEO Erik Emilsson, who was international chairman for MGI 2013-2014, was present at the conference.

It´s good being here, says Erik. Everybody is here for the same purpose – to get to know each other so that we can help our clients doing international business. We want to be able to refer our clients in a personal manner, to the right person wherever in the world they need help. Erik continues;

More and more of Revideco´s clients work in an international climate and we want to be relevant to them all the time. We can remain relevant by helping them emerge into new markets, and that is exactly what we are doing.

I also see that we have a up going trend of larger and medium sized companies that are seeking accounting and auditing services outside of the biggest audit and accounting firm s. They see the pros of having independent service providers. The pros? Well, as we are entrepreneurs all over the world, we react fast, provide high quality services and we have a reasonable price tag. All in all we have a very good offer and we are pleased that we get more and more international work coming in.

When I refer one of my clients to a MGI firm in another country, it’s extremely important that the client get full attention and high quality service – immediately! All members of MGI must go through a demanding quality control before they are accepted as members in the network. Therefore we can trust and recommend MGI colleagues all over the world, when our clients are looking to expand outside the Swedish borders.

For more information please visit our websites Revideco.se and MGI World.

If you would like to meet to discuss our accounting, consultancy or audit services, please book a meeting here.

Contact

Stockholm

Drottningholmsvägen 22, 2 tr
112 42 Stockholm
Telefon: 08-54 54 25 00
Fax: 08-650 85 17

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Stockholm

Skellefteå

Nygatan 67
931 30 Skellefteå
Telefon: 0910-105 80
Fax: 08-650 85 17

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Skellefteå

Jönköping

Östra Storgatan 13B
553 21 Jönköping
Telefon: 036-440 90 05
Fax: 036-71 12 37

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Jönköping

Göteborg

Gårdavägen 1
412 50 Göteborg
Telefon: 031-530 190

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Göteborg